Zierikzee krijgt een snellere verbinding met Katseveer „Casper" maakt het thans best! VAN itvin AXEL HERDACHT BEVRIJDING Zeeuwse Almanak DE KLERK&ZN Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1957 „DE VALIN 1958 GEREED Voorbereidend werk in volle gang Zierikzee komt twintig minuten „nader" tot Zuid-Beveland en Walcheren en met Zierikzee het gehele eiland Schouwen-Duiveland. Dit zal het gevolg zijn van de verbeterde verbinding, die Noord-Zeeland krygt met Katseveer, wanneer in het najaar van 1958 de nieuwe haven van de provinciale boot aan „De Val" by Zierikzee gereed zal zijn. Hoewei het, gezien het huidige stadium van de werkzaamheden, moeilijk is een duidelijker tydsomschryving te geven dan najaar 1958, staat wel vast, dat de provinciale boot In januari 1959 zeker niet meer in de haven van Zie rikzee zal afmeren. In en om de nieuwe aanlegplaats van de boot is hard gewerkt. Me terslange betonpalen liggen gereed om geheid te worden. Zy moeten dienen als fundering van de bijge bouwen: een restaurant, een kan toor voor de Provinciale Stoom boot Dienst, een woning voor de agent van de maatschappij en on dergrondse rijwielstallingen. Aan de toegangsweg wordt ge werkt om de bestrating gereed te krij gen voor het invallen van de winter. Over de wallen worden betonnen trap pen aangelegd, die als overgangen moeten dienen voor voetgangers. Eigenlijk behoren alle werkzaamhe den, dié thans worden uitgevoerd bh de entourage van „De Val". Het meest belangrijke onderdeel van de aanleg van de haven moet nog ko men. Het wachten is op de ponton en de brug, waaraan de boot in de toe komst zal moeten meren. Beide on derdelen, die in Vlissingen worden ge maakt, zijn over enige tijd gereed en zullen dan naar Zierikzee worden ver voerd. Aan de oostzijde zal vervolgens „De Val" nog worden uitgediept, om de boot het draaien mogelijk te ma ken. Voordat de vijftig meter lange brug geplaatst zal worden, moeten de ove rige werkzaamheden aan „De Val" gereed zijn. Zodra de aanlegplaats voor de boot klaar is, zal de dienst KatseveerZierikzee worden gewij zigd. Tegen het einde van het volgen de jaar, zal deze route, die nu. wordt gevaren in ruim een uur worden af gelegd in iets meer dan drie kwartier. De bekorting van de reis, die voor al ontstaat door het wegvallen van het tijdrovende in- en uitvaren van het havenkanaal van Zierikzee, komt zeer ten goede aan het goederenver voer van en naar het eiland. ANDERE VOORDELEN. Naast de grotere frequentie van de veerdienst zyn er nog een aantal voor delen aan de nieuwe aanlegplaats van de provinciale boot verboqden. Zo kan ,.De Val", die in rustig water ligt, steeds recht ingevaren worden, wat bij het havenkanaal van Zierikzee. niet mogelijk is als gevolg van de OOGST I. „Het berichtje onder „Van Zwin tot Zijpe" heeft bij verschillende van onze agrarische dorpsgenoten de lachlust opgewekt. Wij bedoelen dat van die vele (121) aardappelen aan één struik, waarvan 81 grote"! schrijft onze correspondent in Oos- terland. En hij betuigt zijn spijt, dat de woonplaats van de succesvolle landbouwer, de heer J. van der Vel de, er niet bij staat. Om de agrari sche Oosterlanders te overtuigen zij vermeld, dat er inderdaad zoveel aardappelen „in het spel" zijn. Dat wil zeggen, nog iets meerwant de heer Van de Velde heeft niet 121 maar 127 aardappelen van zijn struik ge haald, wat dan ook in het blijkbaar veelbesproken berichtje stond. Hier mee is dus aan het verzoek om com mentaar tegemoet gekomen. Voor navraag: de heer Van de Velde woont in Kattendijke. sterke eb- en vloedstroom. De boot behoeft straks niet meer twee keer de koers te wijzigen en kan gedurende de gehele reis dwarsstroom recht op de nieuwe haven af varen. Het nadeel van de veranderingen is, dat het gezicht op Zierikzee, dat voor al uit toeristisch oogpunt grote aan trekkelijkheid had, komt te vervallen. Daartegenover staat, dat wanneer men vanaf „De Val" de stad via de oostelijke veerweg nadert, onmiddel lijk de monumentale havenpoorten van Zierikzee opvallen. Bovendien wordt het verkeer naar de hartader (Oude Haven) van de stad geleid. Meer personeel voor het Nederlands Loodswezen. Met het oog op het in eigen be heer nemen van de loodsdien^t te Terschelling, de invoering van de 48- urige werkweek bij de loodsafhaal- diensten en de sterk verhoogde scheepvaart, zal voor het loodswezen de volgende uitbreiding van het per soneel nodig zijn: 5 man voor direc tie- en districtbureaus 34 man loodspersoneel 6 man voor bcton- nings- en bebakeningsdiensten en 3 man voor de radardienst. Dit blijkt uit de begroting van marine. Zwaar beschadigde „Emile" vlot getrokken Het Belgische motorschip „Emile" (600 brt.), dat dinsdagmorgen in het Gat van Ossenisse in de Westerschel- de omhoog liep, is woensdagnacht vlotgetrokken, nadat eerst 35Ö ton fosfaat was gelost. De zwaar bescha digde „Emile^' is naar Temeuzen ge sleept. f Advertentie) TOT iS.ljfC TELEVISIE,... Televisie kan diep ingrijpen in het familieleven. Wie eenmaal in de ban is van dat kijkvenstertje in de huis kamer ontlcomt maar moeilijk meer aan de invloed, die de in dat venster tje optredende figuren uitoefenen. Dat begint soms al op zeer jeugdige leef tijd, zoals die familie in Vlissingen ondervond, waar de anderhalf jaar oude zoon en kleinzoon Paulus niet wilde slapen. Hij brulde het ganse huis bij elkaar en waarom wist nie mand. Mama zowel als papa en zelfs oma hadden zich reeds van het tele- visievertoon in de huiskamer losge rukt om in Paultjes slaapkamer sus sende vjoorden te spreken, maar het mocht allemaal niet baten. Waarop mama haar spruit ten einde raad maar op de arm nam en er mee naar de huiskamer afdaalde. Mét opa had. het gezin intussen eendrachtig afgesproken om klein zoon gewoon ie negeren. Net ie doen alsof hij niet bestond. Als straf voor z'n redeloos gebrul daarboven. Nietig wankelde het kereltje even later op z'n onzekere beentjes door de huiskamer, waar een ieder zwij gend naar het beeldvenster staarde. Niemand besteedde ook maar de ge ringste aandacht aan hem. Opa keek strak voor zich uit, oma zweeg, ma ma zweeg en papa sprak evenmin. Toen dacht Paulus met heel z'n anderhalf jaar overduidelijk „stik"! Hij keek op noch om en stevende regelrecht naar het televisiescherm, alwaar een man vriendelijk pratend de huiskamer in bezit stond te ne men. „Dat is er tenminste één, die viat zegt" overwoog Raultje klaar blijkelijk en vlak voor het scherm plaats nemend begon hij in zijn rad baby-taaltje, allerbeminnelijkst lachend, terug te redeneren De familie capituleerde en bloc! Donderdag herdacht Axel de dag waarop het, dertien jaar geleden jdp,Q£ de Poolse troepen werd bevrijd, hier' n.m. het leggen van. kransen op do graven van de Poolse gevallenen door Ir. J. Minkiewicz, voorzitter van de Poolse Vereniging te Vlissingen. Een delegatie van de afdeling Vlis singen van de vereniging van Poolse oud-strijders was tevoren op het stad huis ontvangen, waarbij welkomst woorden werden gesproken door de heer A. Scheele, voorzitter van de vereniging Axel-Polen en door de heer C. Smies, namens het gemeente bestuur. De vereniging van Poolse oud-stry- ders in België was vertegenwoordigd door de heer S. Zeydenbcijtel. De voorzitter van de vereniging van Poolse oud-stryders sprak een re de uit. waarin hij er o.m/ aan herin nerde, dat de Polen bij deze herden- ding vooral ook het oog gericht hou den op de toekomstige bevrijding van hun land. Nadien werden nog bloemen gelegd aan de voet van het Poolse monument OOGST H. In en rond Burgh-Haamstede plukt men in sommige particuliere tuintjes sedert een week elke dag nog 8, 9 of zelfs 10 mooie, grote aardbeien. Dit verschijnsel wordt wel de na-oogst genoemd. OOGST m. De landbouwer P. van der Schelde heeft 39 mud tarwe geoogst van een stuk bouwland ter grootte van één gemet. Het is heus waar, en het ge beurde in Burgh. Men zou bijpa niet begrijpen, waarom er zoveel land bouwers naar de Noord-Oostpolder zijn vertrokken. EVEN RECHTZETTEN „Het haantje is door zijn poten gezakt" constateerde men in Drei- schor, na het hevige onweer van on langs. Toen was het „gouden" haan tje op de Nederlands hervormde kerk in Dreischor door bliksemin slag getroffen. Wat tot gevolg had, dat het zijn werkzaamheden ais windwijzer niet goed meer kon ver vullen. Thans zijn mannen op ladders in de toren geklommen en hebben 't haantje naar beneden gehaald. Op begane grond wordt het gerepareerd. TELEURSTELLEND. In deze rubriek zijn hoge ver wachtingen uitgesproken van de mosselzaadvisserij in de Grevelingen En inderdaad lag het in de lijn der verwachtingen, dat men dit seizoen grote resultaten zou bereiken. Dins dagmorgen werden de zaadbanken officieel geopend en de dagen daar voor voer een politievaartuig in de buurt van Scharendijke en op andere plekken, waar het mosselzaad in grote hoeveelheden werd geacht te liggen, om te voorkomen, dat men voor de officiële opening zijn slag reeds zou slaan. Het is een teleur stelling geworden! Er is wel mossel zaad aanwezig op de plaatsen waar men dat vermoedde, maar in veel kleinere hoeveelheid dan men had verwacht. Men vangt meer slik dan zaad. Verschillende kwekers hebben de visserij ai opgegeven, De beper king betreffende het vissen in de „Lgggte van Renesse" is direct opge heven. maar ook in „de laagte" wa ren de verwachtingen hoger dan de resultaten groot bleken te zijn. MOOIE VOGELKOOI GEBOUWD Dat Philippine een dorp is, dut al ler sympathie verdient, bewijst het volgende verhaal. In dat heerlijke dorpje staat sedert vorig jaar nieuwe school. Bij die school is mooi plantsoen aangelegd. En het hoofd van die (nieuwe) schooi houdt zo van vogeltjes. Hij haalde materi aal en begon aan een mooie volière te bouwen. Toen deze klaar was, be volkte hij de kooi met goudfazanten, maar wie er het beste verzorgd was! duiven, kanaries en. andere gevleu-1 Er werden cijfers gegeven voor het gelde vrienden. „De bovenmeester onderhoud van de. vacht, het gebit, zelf, eu heel Philippine is er trots i de oren, voor de gang en de stand op....", aldus onze correspondent. en voor de algemene indruk, die de „Désirée", een zeer zware kwali teit zijden damast, 120 cm. breed met fraai ingeweven bloem- palroon. Als gevolg van een uitzon derlijke fabrieksaanbieding zijn wij in staat U deze exclusieve gordijnstof, waarvan de vastgestelde verkoopprijs f 6.90 per meter bedraagt, nu te leveren voor BELLAMY PARK VLISSINGEN „Hajuto" bracht weer een gevarieerd programma. Sport en amusement. De feestelijkheden ter gelegenheid van de „Hajuto 1957" en de Fruit- week in Goes waren donderdag min of meer afgestemd op de sport. Op de Hajuto werden 's avonds de wiel renners van „Theo Middelkamp" ge huldigd in verband met het behalen van het clubkampioenschap van Ne derland, terwijl er op de Grpte Markt handbalwedstrijden werden gehouden met als inzet de Zilveren Appel. Winnaar van dit zevenhandbaltoer- nooi werd het Goese Tonido, dat ach tereenvolgens Marathon en E.M.M. versloeg en in de finale tegenover stadgenoot Hellas kwam te staan. -Ook deze match wonnen de spelers van Tonido, die daardoor voor hun clubde Zilveren Appel veroverden. Tweede werd dus Hellas (lauwertak) en derde Marathon (medaille). De prijzen werden uitgereikt door de fruitfee, die daarbij een toepasselijk V^oord sprak. De uitslagen van de wedstrijden waren: Poule A: Mara thonTonido 48, E.M.M.Tonido 67, MarathonE.M.M. 54. Poule B: VolhardingWalcheren 67, Vol hardingHellas 46, HellasWalr eheren 7-3. in de Zeestraat, waar in de avonduren een bevrijdingsvuur werd ontstoken. De bevrijding was eerder op de dag herdacht met een mars door de stad van de kapel der Koninklijke Lucht macht. In de avonduren maakten de muziekgezelschappen „Concordia" en „Hosanna", voorafgegaan door de drumband van „Thalia" een mars door de stad. (Foto P.Z.C.) Het was gisteren weer vrij druk op de Hajuto; ruim 1500 bezoekers passeerden de controle. De 6000ste bezoeker, alsmede de 7000ste kreeg de gebruikelijke vijf waardebonnen van tien gulden. Het waren resp. de heren Leijnse uit Goes en De Jonge uit 's Heer Abtskerke. In de Schouwburgzaal trad 's avonds op Charles Aerts' Radio-en semble, waarbij medewerking werd verleend door Jan Gorissen en zijn radiokwartet, Judith de Leeuw, de charmante cabaretière, de populaire zanger Max van Praag en Bueno de Mesquita, de bekende parodist van radio en televisie. 's Avonds om half acht had het harmoniegezelschap „Hosanna" een mars gemaakt door bouwplan oost, vergezeld van de fruitfee met haar gevolg, waarna de stoet naar de Ha juto trok. Van 10 tot 11 uur gaf „Ho sanna" een -geslaagd concert op :de Grote Mai'kt. Directeur-generaal van wederopbouw naar Nieuwerkerk. De directeur-generaal van weder opbouw en volkshuisvesting, ir. H. M. Buskens, zal vrijdag 27 september aanstaande de nieuwe rioolwaterzui veringsinstallatie van de gemeente Nieuwerkerk officieel in gebruik stel len. De Installatie heeft reeds enige tyd proefgedraaid en blijkt uitstekend te voldoen. Collecten De collecte ten bate van de t.b.c,- combinatie „Sonnevanck", „Zonne gloren" en „Draagt Elkanders Las ten" bracht te Kattendijke 29. op. WIE HEEFT DE BESTE BAAS.. Hondenshow in Middelburg „Casper" keek ons met z'n piente re oogjes aan alsof hij vertellen wil de, dat 'lij het uitstekend naar de zin had. Dat is heus wel eens anders ge weest. „Casper", een kmisrashond met een zwarte glanzende vacht van 15 maanden, heeft al de donkerste zyde van het hondenleven meege maakt. Hy kon amper lopen of hij moest elke dag de bromfiets van zyn (vorige) baas 20 km ver trekken. Ganse dagen lag hij aan een zware ijzeren ketting, kortom, „Casper" werd volkomen verwaarloosd. Toen hij echter een jaar oud was, had hij het geluk om een nieuw tehuis te vinden bij de familie Burgs te Mid delburg, waar hy binnen drie maan den veranderde van een grauw becsl in een trouwe huisvriend. In het begin holde hij nog wel als een dolle man door het vreemde huis, stal al les wat los en vast zat en sprong bovenop liet dressoir, maar thans is hij al zo mak als een lammetje. Dank 7\i de goede zorgen van de familie Burgs. Donderdag kwam „Casper" naar 't dierenasiel by het industrieterrein f^an de Veerseweg te Middelburg om te laten zien hoe veel hij wel veran derd was in die drie maanden. Daar werd nanieljjk voqr de derde maal de jaarlijkse hondenshow gehouden en vele collega's van „Casper" waren er" met hun bazinnen of bazen naar toe gekomen. Het SinS er hier helemaal niet om wie oe mooiste hond was, „üuaper", een der viervoeters, He op de in Middelburg gehou den hondenahotw een beste inirt maakte! (Foto P.Z.C.). hond met zyn verzorgster of verzor ger maakte. De cijfers werden uitgedeeld door een bekwame jury, die overigens een verre van gemakkelijke taak had. Het waren mevrquw J. B. Sissingh Eevland uit Vlissingen en de heren E. P. Oldeman, dierenarts te Melis- kerke, A. A. Elzerman, dierenarts te Goes en C. J. Jongepier uit Middel burg, inspecteur van de vereniging tot bescherming van dieren „Dieren jn nood", van Wie deze show weer uitging. Op deze derde show werden 51 viervoeters' in de „ripg" ge bracht. Kleine en grote, rashon den en bastaards,' heftig blaffénde honden en rustige, die zich van hét gehele gedoe maar weinig aantrokken. Aan alle kanten wer den ze betast en bekeken, de dwergpincher, de Duitse en de Belgische herder, de Hollandse schapedoes, de Newfoundlander of hoe ze allemaal mogen heten. Ui teraard met kennersogen bogen de j'uryleden zich over nun gasten. „Jij bent een ietsje te zwaar", kreeg de ene hond te horen; daar was er weer eentje te dik, een an dere mocht weer wat „Indikken" en tot slot moesten ze allemaal eon eindje lopen. Het gros van de viervoeters leed aan tandsteen, maar dat kan er bij de dierenarts afgebikt worden eri wanneer dan verder het gebit goed verzorgd Atoomopdracht voor „De Schelde" Voor beproevingsaloomreactor te Petten. f Zoals bekend heeft het Reactor Centrum Nederland 1 1 een beproevingsreactor be- steld bij de Amerikaanse on- derneming A. C. F. A. C. F. heeft thans op haar beurt een eerste bestel- ling in Nederland geplaatst, I en wel voor de koelers ten be- hoeve van deze kernreactor. Zowel het reactorvat als het bassin worden gekoeld door gezuiverd zoet water. Dit primaire koelwater circuleert door koelers, die op hun beurt gekoeld worden door water, dat uit het Noord-Hol- lands kanaal gepompt wordt en dat via een pijpleiding door de duinen naar zee af- vloeit. Deze koelers zullen door de N. V. Koninklijke Maat- schappij „De Schelde" te 1 Vlissingen geleverd worden, jjj Zo wordt dit bedrijf in staat 1 gesteld, ervaring op te doen f§ op het gebied van de reactor- 1 bouw. Men kan deze bestel- ling zien als een eerste stap 3 op de weg, die leidt naar een g in Nèderland vervaardigen van atqominstallaties. Geladen veeauto reed in de Poel in watergang. Woensdagavond reed dc veeauto van de heer G. J. op 't Hof uit 's H. Arendskerke, geladen met een tiental stuks vee in de Deeweg tussen Si- montskerlte en Nisse in een wa tergang. De inzittenden werden niet verwond en begonnen onmiddellijk pret op het droge-brepgen van het vee, wat door hard en moeizaam werken mqclrt gelukken. Hoewel men hier aanvankelijk voor vreesde, is gelukkig geen van de beesten omge komen of later gestorven. Met drie kraanwagens is nog de zelfde avond geprobeerd de auto uit de watergang te takelen, hetgeen echter niet mocht gelukken. Donder dag werden de pogingen voortgezet. De materiële schade is vrij groot. Comité „De Ruyterraam" akkoord met ontwerp. Naar Wij vernemen Is het „Comi té De Ruyterraam" te V'issingen ak koord gegaan niet een ontwerp van de Haagse glazenier Pieter A. H. Hofman voor het vervaardigen van een herdenkingsraam voor de Ja- cobskerk. Het gekozen ontwerp zal nu ter beoordeling worden voorge legd aan de kerkvoogdij van de hér- vornide gemeente. Binnenkort zal men beginnen met de financiële actie voor het verzamelen van de benodig- gelden. wordt, blyft die tandsteen wel weg. Zeldzame bezoeker Een zeer zeldzame verschijning niet alleen op deze show, maar in geheel Europa was „Butok", een prachtige pronkrug of „Indoena", zoals hy in zijn geboorteland Indo nesië genoemd wordt. Een broer van zijn baas, de heer Seybel. had hem uit dat verre land meegebracht. Daar „Butok" eerst l'/2 jaar op een schip meegevaren heeft, kan hy in dit kou de landje nog niet zo best wennen. 's Avonds waren alle hondeneiger naars naar café-restaurant „Wdh- ler" gekomen, waar ze vol spanning zaten te wachten op de uitslag. Hun geduid werd zwaar op de proef ge steld, want die uitslag werd pas na de pauze bekendgemaakt. Eerst ver telde dokter Elzerman het een en ander over deze show, waarbij hij er vooral op wees, dat de eigenaars zoveel mogelijk van elkaar moeten opsteken, waarna dokter Oldeman vertelde, wat de hond zoal voor voe ding nodig heeft. Dat verschilt na tuurlijk bij elke hond evenzeer als bij de mens maar toch moet er 'n voeding samengesteld worden, die zo veel mogelijk overeen komt met het natuurlijke voeding van een hopd. Uit de vele vragen, die na afloop gesteld werden bleek wel, dat de ba zinnen en bazen het wel en wee van hun viervoeters zeer ter harte gaat. Tot slot kwam dan de prijsuitreiking. De beker werd gewonnen door de huisvriend van de heer J. M. Mazu- re. De 2e prijs ging naar de baas van „Casper" (een "medaille), dc 3e pry's naar do hoer M. Best, de 4e naar mevr. M H. Lens var Rijn. de 5e naar dc heer J. J. Laroes en de 6e naar de heer J. Sinke. AGENDA Middelburg Electro: „Anastasla", 7 en 9.15 uur, 14 Jaar. Schouwburg: „De straat der geverfde lippen". 8 uur, 18 jaar. Molenwater: Miniatuur Walche- Vllsslngen Alhambra: „Gaby'V 7 en 9 uur, 14 Jaar. Luxor: „De schat van Afrika", 8 uur, 14 Jaar. Goes Grand: „Gaby", 7 en 9 uur, 14 Jaar, Grote Markt: Zebra keurturners en turnsters, 19.30—21 uur, Concert Euphonia, 21—23 uur. Hajuto tentoon stelling, H—24 uur, vanaf 22 uuf, Zeeuwse amateurs.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2