PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Ir. Staf: In de toekomst alleen onderzeeboten met kernenergie Voor de meeste bejaarden een geslaagde oplossing ENGELS DISCONTO VERHOOGD TOT ZEVEN PROCENT KONINGIN OPENT TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 200e jaargang - no. 222 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 50 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 20 sept. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. (ng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 13 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent mttr. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60. tel. 2355 4 Ujnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 83, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telefoon 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee, N. Bogerdstraat 24, tel. 26 WERK AAN TWEE BOTEN STOPGEZET Ook geleide projectielen voor de Koninklijke Marine? Minister Staf neemt volgens zijn toelichting op de begroting van marine aan, dat de voortstuwing door middel van kernenergie met name van on derzeeboten een verrassende voortgang zal hebben. Het lijkt hem zelfs verantwoord er van uit te gaan, dat de onderzeeboten, die in een enigs zins verdere toekomst zullen worden gebouwd, uitsluitend of grotendeels door kernenergie zullen worden voortbewogen. Daarom aarzelt hij ten aanzien van de afbouw van de derde en de vierde vervangende onderzee boot volgens de bestaande conventionele ontwerpen, temeer daar de bouw nog In een beginstadium verkeert. Als hij van het buitenland een paar onderzeeboten zou kunnen lenen, dan zou hij er de voorkeur aan geven de bouw van de derde en vierde onderzeeboot op te schorten tot de Nederlandse scheepsbouw, in samen werking met de Koninklijke Marine, een nieuw ontwerp kan aanbieden, waarin de recente ontwikkelingen zijn verwerkt en dat tevens financieel te realiseren valt. Hangende de definitieve beslissing, die echter pas kan worden genomen nadat alle facetten van het vraag stuk kunnen worden overzien, heeft de minister gemeend ia Ieder geval reeds nu de opdracht te moeten ge ven geen verdere aanschaffingen en Minder gemeenten? Ingezonden stukken in dagbladen kunnen leerzaam zijn, maar zij zijn dat stellig niet altijd. Zo luchtte op 14 september een lezer van het (Haagse) dagblad „Het Va derland" op een vreemde wijze zijn hart over de veelheid van de Zeeuw se gemeenten. Boven zijn stuk schreef hij het woord „bezuiniging". Hij juichte het toe, dat het aantal gemeenten op Schouwen-Duiveland zou worden teruggebracht van 18 tot 6 en hij meende, dat er ook in de rest van Zeeland nog heel wat viel te doen en... dus te bezuinigen. Die bezuiniging was voor hem van zelfsprekend! Zij is dat helaas hele maal niet voor hen, die studie maken van het probleem der kleine gemeen ten. Er zijn gemeenten in Nederland, die reeksen naburige gemeenten heb ben opgeslokt en die inplaats van tot een goedkoper beheer alleen maar tot een duurder beheer kwamen. Het is ook algemeen bekend, dat de grote gemeenten duurder werken dan de kleine. Men moet dus uiterst voorzichtig zijn met het gebruik van het woord „bezuiniging" als men sa menvoeging van gemeènten wil be pleiten! Men zou dan wel eens tot de conclusie kunnen komen, dat het be ter is de grote gemeenten in stukken te delen !I Overigens zal wel niemand in Zee land er aan denken het aantal Zeeuwse gemeenten te beper ken om louter financiële redenen. Bij het opheffen van gemeenten spe len andere factoren een hoofdrol. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de vraag of zo'n kleine gemeen schap nog een zelfstandige rol ver vult in cle samenleving. Wanneer in een klein doi-p een echte, volledige dorpsgemeenschap bestaat, die haar taak bevredigend verricht en die uiterst weinig aan leunt tegen naburige gemeenten, dan heeft zo'n dorp recht op een zelfstan dig bestaan ook al is het klein. Samenvoeging met andere gemeen ten zou. dan alleen maar schade doen aan de samenleving in zo'n levens krachtig dorp. -r uist nu de problemen van ge- I meente-samenvoeging en grens- wijziging in Zeeland spelen, blijkt telkens weer, dat men een zorgvuldige studie dient te maken van de ontwikkeling, welke de klei nere gemeenten thans doormaken. Er zijn dorpen, die volkomen na tuurlijk samengroeien met de buiten wijken van een stad. Deze dorpen of gedeelten van dorpen verliezen hun oude karakter en zij annexeren zich zelf bij de stad. Er zijn andere dorpen, die naar el kaar toegroeien en die zichzelf tot onderdelen maken van een grotere gemeenschap, welke beter in de be staande behoeften kan voorzien. De ze dorpen worden geleidelijk rijp voor samenvoeging. Er zijn tenslotte ook dorpen, die geleidelijk hun functie verliezen door maatschappelijke en economische verschuivingen. Zij zakken van dorp af naar gehucht en het kan niet an ders of zij verliezen hun zelfstandig heid. Volgt men deze richtlijnen, dan zijn er zeker in Zeeland mogelijkheden om het aantal gemeenten geleidelijk terug te brengen en ook bepaalde grenswijzigingen toe te passen. Daarnaast zal ook de toenemende Industrialisering nog wel enige grens wijzigingen en misschien zelfs ophef fing van gemeenten afdwingen, om dat industrialisering zich nu eenmaal beter in een stads- dan in een dorps gemeenschap voltrekt. Maar men stelle zich nimmer voor, dat vermin dering van het aantal gemeenten fi nancieel voordeel zou brengen en dat het bezuinigingszwaard op nutti ge wijze tegen de zelfstandigheid van dè kleinere gemeenschappen kan worden gebruikt. Dat is ten enenma le onjuist, zelfs als het wordt gepu bliceerd in „Het Vaderland"! werkzaamheden ten behoeve van de bouw van deze boten op basis van het bestaande project meer te verrich ten. De minister heeft de eerste con tacten gelegd met de Nederlandse bondgenoten en de nodige maatrege len getroffen om de belangrijke voortgang der ontwikkelingen in het buitenland, zowel op het gebied der bewapening als op dat der voortstu wing nauwkeurig te kunnen volgen. Hij meent namelijk, dat ook de Ne derlandse vloot niet zal kunnen ont komen aan het gebruik van atomï- sche energie en van op zee bruikbare geleide projectielen, al zal de invoe ring van deze middelen slechts gelei delijk kunnen geschieden. Het tempo zal In hoge mate worden bepaald door de technische en financiële mo gelijkheden der komende jaren. Vlootplan Het vlootplan, zoals dit in de de fensienota van 18 mei 1954 is ont vouwd, nadert zijn voltooiing. De laatste nog in aanbouw zijnde torpe- dobootjager „Amsterdam" zal, naar verwacht wordt, in de eefste helft van 1958 worden overgenomen. De tewaterlating van de eerste twee vervangende onderzeeboten, waarvan de bouw regelmatig ver loopt, kan in de tweede helft van 1958 tegemoet gezien worden. Waarschijnlijk zullen déze sche pen in de loop van 1959' aan de vloot kunnen worden toegevoegd. In 1957 werd het project der 32 kustmijnenvegers voltooid. Deze schepen zijn thans alle aan de sterkte der koninkijke marine toe- Mijnenvegers Met de regering van de Verenigde Staten is een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij van Amerikaanse zijde opdracht werd gegeven tot de bouw in Nederland van acht ondiep- watermijnenvegers voor Amerikaanse rekening, waartegenover een gelijk aantal van deze schepen voor Neder landse rekening zal worden gebouwd. De bouw zal bij een drietal Neder landse werven geschieden. Deze zes tien mijnenvegers zullen de plaats in nemen der verouderde schepen van dit type. Na hun gereedkomen in 19601961 zal in de behoefte aan on- diepwatermijnenvegers zijn voorzien. De begroting van marine vermeldt als eindcijfer 363.793.000. Dit be drag is geheel op de gewone dienst gebracht. Een beeld van de openingsplechtig heid van de nieuwe Technische Hoge school in Eindhoven, die door HM. de koningin en Z.K.H. prins Bernhard werd bijgewoond. VERRASSING VOOR HET BUITENLAND De Engelse regering heeft gisteren het officiële disconto met twee pro cent verhoogd tot zeven procent in een drastige poging tot verdediging van het pond sterling. De drastische maatregel zal merkbaar worden in de zakken van miljoenen Engelsen en mogelijk ook tot ontslagen leiden. Zakenlieden waren geschokt door de maatregel, die op de effecten beurs een chaos veroorzaakte. De koersen van staatsfondsen daalden sterk en de waarde van de aandelen verminderde met grote bedragen. Talrijke families, die hun huizen met behulp van leningen van bouw maatschappijen kopen, maakten zich onmiddellijk ongerust over de moge lijkheid, dat zij meer rente zouden moeten betalen. Ook mensen met de- bet-banksaldi en zakenlieden, die af hankelijk zijn van leningen om hun bedrijf gaande te houden, zagen de toestand somber in. Het tweevoudige doel van de re gering is een einde te maken aan de huidige speculatie tegen het pond sterling op buitenlandse wis selmarkten en aan de verminde ring van de binnenlandse waarde Ter gelegenheid va/n het tien- M jarig bestaan van de Spaanse H afdeling van Radio Nederland Wereldomroep werd woensdag avond aan boord van het in de Amsterdamse haven liggende m.s. Zaanlandvan de Ko ninklijke Hollandse Loyd een ontvangst gehouden, welke door talrijke autoriteiten werd bezocht. De foto: mr. J. A. Jonkman, voorzitter van de programmaraad van de We reldomroep, die als voorzitter van de Eerste Kamer pas weer het roer in handen heeft geno men, liet zich op de brug van de Zaanlanddoor de derde stuurman inwijden in het hoe en waarom van een echt stuur rad. van het pond sterling door hogere prijzen, die voortdurend op de ho gere lonen volgen. Door stabiliteit in het binnenland tot stand te brengen hoopt de regering ver trouwen in het pond sterling in het buitenland te doen ontstaan. De sterke stijging van het Engelse disconto verraste de wereld. Franse functionarissen verklaar den, niet te verwachten, dat het nieu we tarief lang zal blijven gelden in verband met de last van de hoge kosten, die voor de grote bedragen aan buitenlands kapitaal die zich te Londen bevinden, betaald moeten worden. Bankkringen in de Verenigde Sta ten, Zuid-Afrika en Nederland gaven toe, verrast te zijn, maar functiona rissen van het internationale bank wezen te Washington verklaarden, dat naar hun mening de maatregel een herstel van het vertrouwen in het pond sterling zou betekenen. De Britse minister van financiën heeft later nieuwe beperkingen aan gekondigd op de uitgaven voor de overheid en het particuliere bedrijfs leven. Zwitser te Genève met pijl uit blaaspijp gedood. In Genève is donderdagmiddag een moord gepleegd met een giftige pül uit een blaaspijp. Volgens de politie werd een Zwitserse zakenman, die iets te maken had met de smokkel van springstoffen naar de nationalis ten in Noord Afrika, het slachtoffer van deze moord. De. politie meent te weten, dat de dader (of daders) de 55-jarige Mar cel Leopold in een hinderlaag heb ben opgewacht nabij zijn flat. Met 't klassieke wapen van de Indianen van Zuid-Amerika troffen zij hem in de rug. Leopold wag in januari door de po litie te Genève gearresteerd tezamen met twee Noordafrikanen. De arres tatie geschiedde op het ogenblik dat het drietal poogde Zwitserland per vliegtuig te verlaten. Er werden ex plosieve stoffen in hun bagage ge vonden. Later werd Leopold tegen borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek echter werd voortgezet en in de loop daarvan kreeg Leopold verschillende anonieme dreigbrieven waarin hij ge waarschuwd werd dat hem de dood wachtte wanneer hij de politie iets over de smokkel vertelde. Toestand koning Haakon zorgwekkender. De toestand van koning Haakon VII van Noorwegen is gisteravond aan merkelijk zorgwekkender geworden. Dit werd medegedeeld in een door zijn geneesheren uitgegeven commu niqué. PLECHTIGE ZITTING IN PHILIPS SCHOUWBURG „Technisch moderne molensteen voor ons dagelijks brood". Een juichend en eclatant ver sierd Eindhoven heeft gisteren ko ningin Juliana ingehaald voor haar officiële bezoek aan de nieuwe uni versiteitsstad. Prins Bernhard was met zijn particulier secretaris naar Welschap gevlogen. Hij begaf zich naar het Van Abbe museum, waar hij de koningin ontmoette, die toen een glorieuze rijtoer van ruim een uur lang door het jubelend en vlag gend Eindhoven gemaakt had. In de middaguren woonden konin gin Juliana en prins Bernhard de openingsplechtigheid van de nieuwe Technische Hogeschool bij, die in de Philips schouwburg plaatsvond. Na dat minister Cals een toespraak had gehouden was het hoogtepunt van de plechtige academische senaatszitting aangebroken. Koningin Juliana nam op verzoek van prof. Dorgelo, rector- magnificus, het woord. De techniek is een godsgave, zo sprak de koningin. In eerbied en dankbaarheid zullen we deze ga ve steeds hebben te aanvaarden. We zullen haar niet moeten over schatten in hoogmoedige over moed en nog minder haar misbrui ken op enigerlei terrein waar geen positief doel mee gediend is. We zullen haar evenmin moeten on derschatten want zij is de uit komst voor het heden meer dan nog voor het verleden en voor de HET LEVEN IN DE RUSTHUIZEN Wel moet enige tijdvulling worden nagestreefd In Nederland worden de mensen oud. Het is een algemeen bekend feit, waar wij Nederlanders terecht een beetje trots op zjjn. De gemiddelde le vensduur van de mens in ons land is gestegen boven zeventig jaar. Ver heugend, maar niet zonder consequenties. De vergrijzing van de bevolking- brengt een aantal problemen met zich mee, waarvan verzorging en huis vesting wel de belangrijkste zijn. Voor deze beide heeft men getracht een gecombineerde oplossing te vinden door de bouw van bejaardentehuizen. De laatste jaren zijn tal van ongemeen fraaie bouwwerken met deze be stemming gereed gekomen. Het principe ervan is stellig niet nieuw, maar toch kan gesproken worden van een nieuwe aanpak, nu men in de tehuizen de bewoners een min of meer zelfstandig woninkje verschaft, waarin de meer bejaarden, ondanks de centraal geregelde voorzieningen vooral op het gebied van de verzorging, iets onafhankelijks kunnen behouden. Ook in Zeeland zijn enkele van deze huizen verrezen. Wü hebben dezer dagen met aantal inwoners gesproken en daarbij getracht een antwoord te vinden op de vraag of men er met deze huizen inderdaad is. Of dergelijke inrichtingen dé ideale oplossing geven voor de problemen van huisvesting en verzorging van bejaarden. In hun woningen in steden en dorpen, op hun hofjes en in hun boerderijen hebben de bejaarden soms moeilijk heden. Ziekte en gebrekkigheid doen zich gelden. De bejaarden kunnen de zorg voor hun huis, soms ook voor hun maaltijd niet meer aan. Hulp is niet te krijgen. Daarbij komt nog, dat het joag'e geslacht staat te dringen om elke woning die beschikbaar komt. Samenwonen betekent voor beide partijen vaak niet veel meer dan een constante ergernis. En nu zjjn ze.gekomen: „Randwijck" in Goes, „Ten Anker" in Tholen en „Duinoord" in Haamstede, om er en kele te noemen. Inderdaad vorstelij ke gebouwen. Hier komen de bejaar den terecht. Ze betalen periodiek een bedrag en krijgen daarvoor alles: een „een-kamer-woning", maaltijden, ver warming, water, licht en noem maar op. De gebouwen liggen in een rusti ge omgeving, buiten het gewoel en la waai van het leven. Er zijn vriende lijke, voorkomende verzorgsters, di rectrices bij wie men met alle zaken terecht kan en die hun uiterste best doen een thuis voor de inwoners te maken, onder andere door het orga niseren van samenkomsten bij bijzon dere gelegenheden. Voor de inwoners bestaat voorts de gelegenheid om iets tc knutselen of wat in de tuin te werken. Er zijn boeken, radio's en er zijn of komen televisietoestellen. VERDRIET Na deze opsomming lijkt het vreemd om te zeggen, dat er in de huizen verdriet is. Laten we er dadelijk aan toevoegen, dat vrijwel alle inwoners zeer te spreken zijn over hun nieuwe onderkomen. Buitengewoon enthou siaste uitlatingen werden soms ge daan. „Ik had nooit gedacht, dat ik nog eens in zo'n lustoord terecht zou komen" en „We hebben het hier goed, zeer goed" en „Ik zit hier best, ik zou hier niet vandaan willen". Dank baarheid is er ook, oprechte dank baarheid voor de goede zorgen, voor de zorgenvrije levensavond. En toch, verdriet. Verdrietig is in de eerste plaats bij sommigen de reden (Vervolg op pag. 5) toekomst meer dan nog voor het heden. De techniek is de .moderne molen steen voor ons dagelijks brood. De jeugd begrijpt deze eis van onze tijd, met natuurlijk begrip. Zij zal in zwermen ook deze Technische Hoge school binnengaan, en eruit zwermen naar ontelbare levensgebieden in ons land en naar velerlei gebied daarbui ten om naar haar vermogen aan behoud, herstel, opbouw en nieuwe uitvindingen mee te werken, onbeken de horizonten tegemoet. Het is met trots en met vreugde dat ik hierbij de Technische Hoge school te Eindhoven geopend ver klaar". Prof. dr. A. Bottema, rector mag nificus van de Delftse Technische Hogeschool gewaagde nadien van een stemming van merkwaardige en zeer bijzondere vreugde, die gebun deld is uit dankbaarheid en belofte, nit voldoening en verwachting. „Het koninklijk woord heeft thans het huis ontsloten, de reis vangt aan". Ondergrondse explosie van A-bom in Amerika. Tweehonderdvijftig meter onder de woestijn van Nevada is gisteren een kleine atoombom tot ontploffing gebracht. Deze proef maakt deel uit van het internationale wetenschappe lijke onderzoek in het kader van het geofysische jaar. Men hoopt er meer door te weten te komén over de opbouw van de aardkost. Seismologen in de gehele wereld zouden de trillingen van de ontplof fing registreren. De explosie is te weeggebracht in een zig zag lopende tunnel van 650 meter lengte. Vol gens natuurkundigen zal de plaats van de proef minstens een eeuw lang gevaarlijk blijven voor mensen. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm, geheel bewolkt 8 gr. Oslo, zwaar bewolkt 12 gr. Kopenhagen, geheel bewolkt 12 gr. Aberdeen, motregen 14 gr. Londen, zwaar bewolkt 19 gr. Amsterdam, geheel bewolkt 16 gr. Luxemburg, licht bewolkt 21 gr. Parijs, onbewolkt 25 gr. Bordeaux, onbewolkt. 26 gr. Grenoble, onbewolkt 24 gr. Nice, onbewolkt 21 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 16 gr. Frankfort, half bewolkt 22 gr. München, onbewolkt 19 gr. Zürich, half bewolkt 22 gr. Locarno, onbewolkt 23 gr. Wenen, zwaar bewolkt 20 gr. Innsbruck, licht bewiolkt 22 gr. Rome, onbewolkt 26 gr. Ajacclo, onbewolkt 24 gr. Mallorca, licht bewolkt 28 gr. VERWACHT. VERSPREIDE BUIEN. Enkele verspreid voorkomende buien, maar plaatselijk ook opklarin gen. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit noordelijke richtingen. Voornamelijk in liet zuiden van het land iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 21 september Zon op 6.26 onder 18.44 Maan op 3.13 onder 17.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1