ZEEUWSE WIELERKAMPIOENEN OP „HAJUTO" GEHULDIGD WALCHEREN SLUITENDE BEGROTING MET POST ONVOORZIEN 6270 MARKTBERICHTEN VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1957 PROVINCIALE ZE&ütyBE COURANT 1 FRUITFEE NU ERELID.... „Het kan niet op'! Het was een enigszins vreemd ge zelschap, dat gisteravond gedurende korte tijd in het restaurant van de „Hajirto 1957" in Goes vertoefde. Ter midden van de illustere fruitfee met haar gevolg van acht charmante hof- en volgdames zaten zes stoere Zeeuwse wielrenners. Zes wakkere gezéllen, Jo de lloo, Jaap lluissoon, Piet Rentmeester, Emiel Verstraete, Theo van Wychen en Jaap Bruggen- kamp, die woensdagmiddag de reeds dik beschreven bladzijden van de his torie van de nog jonge Goese ren en toerclub „Theo Middelkamp" met een gulden aantekening hadden ver rijkt. Zoals bekend won de Zeeuwse club op onnavolgbare wijze het club kampioenschap van Nederland en ter gelegenheid daarvan werden de renners gehuldigd. „Het kan deze week niet op: de Hajuto, de fruitweek en thans dit bijzonder fraaie kampioenschap", zo zeide de voorzitter van de Goese Evenementscommissie, de heer I. A. Luteijn. Het was daarom een goede gedachte, dat de fruitfee de nieuwe en trotse kampioenen zou huldigen in het restaurant van de grote midden standstentoonstelling. De heer Lu teijn sprak de renners, alsmede het bestuur van „Theo Middelkamp" in hartelijke bewoordingen toe. Hij prees de ijver én het doorzettingsver mogen van de Zeeuwse sterrenforma tie en hij bracht renners en bestuur hulde voor deze bijzondere prestatie. Ook de fruitfee was vol lof over Zuid-Beveland Chr. Plattelandsvrouwen vergaderden in Goes De afdeling Noord- en Zuid-Beve land van de Christelijke Plattelands vrouwen vergaderde woensdagmid dag in de „Prins van Oranje" te Goes. De presidente, mevrouw P. C. op 't HofFrederiksen, sprak een welkomstwoord tot de talrijke aan wezige vrouwen. Besloten werd op woensdag 25 september aanstaande een reisje te maken naar de chris telijke landbouwhuishoudschool in 's- Heer Arendskerke en naar de P.Z. E.M. in Middelburg. Na afhandeling van de huishoudelijke zaken hield mejuffrouw H. Keijser uit Kloetinge een causerie over het onderwerp: ,,'s Avonds nog fit". Spreekster ver telde, dat de huisvrouw haar werk zodanig moet indelen en verrichten, dat zij alle benodigde artikelen on middellijk bij de hand heeft. Dit be treft vooral het werk in de keuken. Na deze met grote aandacht gevolg de lezing, sprak de presidente een slotwoord. Verpleeg- en rusthuizen Midden Zeeland De raad van de gemeente Goes heeft in een van zijn vorige verga deringen besloten om medewerking te verlenen aan de oprichting van een verpleeghuis voor chronische zie ken op de Bevelanden. Het college werd daarbij gemachtigd aan de sa menstelling van het bestuur van een toekomstige stichting voor Midden Zeeland mede te werken. Deze me dewerking werd verleend door de be noeming tot lid van het bestuur van wethouder J. J. van Melle. Naar aan leiding van een schrijven van de stichting stellen B. en W. de raad voor toe te treden tot de arbeid van de stichting „Verpleeg- en Rusthui zen Midden Zeeland". RILLAND-BATH Drumband krijgt trommels In „*t Wapen van Rilland" kwam de zer dagen het bestuur van de muziek vereniging „Rillandia" met de ouders van de jongens die lid zijn van de drumband, bijeen. De voorzitter, de heer J. Koppejan, deelde op deze ver gadering mede, dat in korte tijd ih de gerpeente 11.63.40- is bijeengebracht ten bate van de drumband. Aard- beienplukken enz. bracht 210 op. De lijstcollecte bracht 953.40 op. De veertien hiervoor gekochte trommels zullen nog deze week arriveren. Het betreft hier een drietal dieptrommen, 1 overslagtrom en 10 marstrommen. Bovendien werden tenueën voor de tamboer-maitres aangeschaft. De ou ders zullen voor de trommen van hun zoons verantwoordelijk zijn zo bepaalde het bestuur. De ouders be sloten zelf de uniformen voor de jon gens te maken. De repetities onder leiding van de heer C. Hercules heb ben zulk een bevredigend verloop, dat men reeds in november met de drum band denkt te kunnen optreden. Ook op de jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging zal de drumband medewerking verlenen. Tenslotte werd nog medegedeeld dat men vol gend jaar in staat hoopt te zijn om een signaalafdeling op te richten. Met woorden van dank aan allen die hadden medegewerkt om dit bedrag bijeen te brengen, sloot de voorzitter de vergadering. Scheepvaartberichten Vlisslngen aangekomen 18 sept. Grams- bergen, ï)u Gent. Vlisslngen gepasseerd naar. Antwerpen Setas. Du Delfzijt; Hecuba. Hamburg, Neerlandia. Londen, Dulveland. Swansea. Claes Compaen. Amsterdam, 19 sept. Prins Johan .Willem Friso. Hamburg, Leuvehaven, Rotterdam, Eemdljk, Rotter dam, Soemba, Zaandam. Laurenskerk, Bremen, Trude-K, Rotterdam, Fortuna, Hlgenaes, Marianne, Zweden, Abbedijk, Le Havre. Vllsslngep vertrokken 13 sept, Grams- bergên. Genua. Twente, New Castle. Vlisslngen gepasseerd van Antwerpen 18 sept. Martini. Zee'Gent. Altho. Koog a d Zaan, Bloemgracht, Helsinki. Tw:n. Aalborg. Primus. Zaandam. Horst Zee/ Gent, Prins Willem II Rotterdam, 19 sept. Tamo, Buenos Aires, Erebus, Zee, Majorca, Bristol, Hast V Wiclaw. hetgeen de Zeeuwse jongens op de vlakke polderwegen rond Wijk by Duurstede tot stand hadden ge bracht. Met een vriendelyke glim lach bood de fee de nieuwe kampioe nen vervolgens een doosje met ver schillende vruchten uit haar „land" aan, hetgeen in dank werd aanvaard. Voorzitter A. G. Verhust vap „Theo Middelkamp" was diep ge troffen door de blijken van be langstelling van de fee en als te genprestatie bood hij haar het ere-lidmaatschap van de vereni ging aan. Enkele ogenblikken la ter sierde het clubspeldje van „Theo Middelkamp" reeds het keurige toiletje van de hoge gas te uit sprookjesland! De heer Verhulst dankte tenslotte voor de hartelijke ontvangst en voor de grote belangstelling, die zijn jon gens by het behalen van dit kam- beurt was geval- pioenschap te len. Oplichter in Goes aangehouden. De Goese politie heeft donderdag aangehouden de 34-jarige Van H. uit Hontenisse, die wordt verdacht van diefstal in een woning in Hulst. Ook zou Van H. ingezetenen uit Hontenis se en Goes hebben opgelicht. Enige tijd geleden week hij uit naar Bel gië, waar hij dezer dagen als onge wenste vreemdeling over de grens werd gezet. Van H. zal vandaag aan de officier van justitie in Middelburg woren voorgeleid. Zilveren Z.L.M -jubileum. Donderdag was het 25 jaar gele den, dat de heer C. Paauwe, hoofd ambtenaar yan het boekhoudbureau der Z.L.M. te Goes in dienst trad bij de Z.L.M. Ter gelegenheid van dit feit, werd gisternamiddag een recep tie gehouden in „Centraal", welke druk was bezocht. Velen uit de Zeeuwse landbouwkringen waren naar Goes gekomen om de heer Paauwe met dit jubileum te felicite ren. Uit het feit, dat hem talrijke cadeaus werden overhandigd, bleek wel, dat het werk van de jubilaris allerwege wordt gewaardeerd. Na afloop van de receptie werd een diner aangeboden. MIDDELBURG Zwemdiploma's: ca. 200 in Middelburg, 150 in Breskens In Middelburg werden door de KN ZB in totaal 214 zwemdiploma's uit- f ereikt, nameiyk 133 aan meisjes en 1 aan jongens. De verdeling van de diploma's luidt als volgt: diploma I; 90 meisjes en 56 jongens; diploma II: 42 meisjes en 18 jongens; diploma III: 7 jongens en diploma IV: 1 meisje. In Breskens konden in totaal 148 zwemdiploma's uitgereikt worden. Hier luidt de yerdelipg als volgt: diploma I: 51 jongens en 54 meisjes; diploma II: 21 jongens en 14 meisjes; diploma III: 3 jongens en 5 meisjes; in totaal dus aan 75 jongens cn 73 meisjes. D.O.G.-vereniging hield vergadering De Drents-Overyselse-Gelderse verr eniging op Walcheren vergaderde de zer dagen ten huize van de fam. Seug- ling te Middelburg. De voorzitter, de heer Ikkink, hield een causerie over zijn reis naar Spanje en vertoonde daarbij de prach tige kleurenlichtbeelden by die gele genheid opgenomen, welke zeer in de smaak vielen. Na de pauze werd af scheid genomen van de secretaris en de familie Seugling wegens vertrek naar Amsterdam. De voorzitter bracht de heer Seugling dank voor het vele werk, dat hij voor de vereniging had gedaan en dankte de familie voor de prettige omgang. Als bewijs van waardering werd aan de fam. Seug ling een cadeau aangeboden. Tot waarnemend secretaris werd benoemd de heer H. Engberts te Vlis- singen. terwijl voorts werd besloten om'ook in VUssingen te vergaderen. Middelburgse jeugdraad geeft binnenspelcursus Gesteund door het succes van de in het voorjaar gehouden buitenspelcur sus in het park „Toorenvliedt orga niseert de Middelburgse Jeugdraad voor alle leidsters, leiders en kernle den thans een cursus binnenspel, be staande uit totaal vijf cursusavonden. Deze avonden worden gehouden op de maandagen 30 september en 7, 14, 21 en 28 oktober a.s. Ook deze cursus wordt weer verzorgd door de stich ting voor Lichamelijke Opvoeding, Spel en Sport in het jeugdwerk en wordt gehouden in de gymnastiekzaal van de schooi aan de Nederstraat. Verder ligt het in de bedoeling om bij voldoende belangstelling op woens dag 2 oktober te starten met een be ginnerscursus voor Engelse volksdan sen voor alle leidsters, leiders, leden van jeugdorganisaties en verdere jon gens en meisjes boven de 15 jaar, De ze cursus wordt om de veertien dagen gehouden in de gymnastiekzaal van „Kinderzorg". „Nut en Sport" hield jaarlijkse keuring van konijnen De vereniging „Nut en Sport" te Middelburg heeft ae jaarlijkse keu ring van jonge konijnen gehouden, dit ter voorbereiding, van de grote N.K.B. jubileumtentoonstelling, welke ter gelegenheid van het 60?jarig bestaan te Amsterdam gehouden zal worden. Als keurmeester fungeerde de heer A. A. Clement, voorzitter dezer vereni ging en tevens A-keurmeester. Ruim honderd konijnen van verschillende rassen, waren door de leden ingezon den. De kwaliteit was volgens.de keurmeester van zeer goed gehalte en hij kon dan ook verschillende malen het predicaat Z.Z.G. toekennen. Mooi ste 'uier werd een Tan-konyn van de heer J. Dommisse. Tweede was een pool r.o. van de heer M. v. d. Weel, terwijl een havana van de heer P. de Hollander derde werd. Winnaars der hoofderepryzen: Mooiste gróte rassen: w. Plulmers met wit Vlaamse reus Mooiste mid denrassen: P. de Hollander met hava na; Mooiste kleine rassen: J. Dom misse met Tan; Mooiste kortharige: M. Hogesteger Sr. met bruin rex; Mooiste dwergrassen: M. v. d. Weel met pool r.o. Gevonden voorwerpen Op het. bureau van politie te Mid delburg zijn inlichtingen te bekomen over in het tijdvak van 11 tot en met 17 september 1957 gevonden voor werpen, diverse huissleutels, rijwie len, handschoenen, portemonnees m. en z. inhoud, groen meisjes jack met ritssluiting, grijze pet, flesopener. zil veren boordenknoopje, zilveren scha kelarmband, rozenkrans, broche met steentje, bril met donker montuur, glas met fitting van rijwiellamp, plas- ticregénjas, Oosenrykse broche, blauw regenkapje, voetsteun van bromfiets, gebloemde ceintuur, haar bandje, 1 pr. zwarte regenpijpen, hond. ceintuur van plasicregenjas, zil veren oorbel, rode strik, voetbalkous, militaire tas, wit plastic regenkapje blauw-groene jongensjas, leeftijd ong. 10 jaar. VUSSINGEN „Philatelica" hield eerste bijeenkomst winterseizoen. In het Strandhotel hield de Vlis- slngse afdeling van de landelijke post zegelclub „Philatelica" donderdag avond een geanimeerde bijeenkomst, die wordt beschouwd a-ls de inzet van Het winterseizoen. Zeer vele postze gelverzamelaars zagen hier weer kkns dubbele exemplaren te ruilen en de „laatste oogst" met elkaar te be spreken. De voorzitter van de afdeling Vlisslngen, de heer A. Rorije. opende de vergadering met een welkomst woord. De heer J. Geerse deed zijn in trede als lid van de vereniging. Hier na hield de heer Ph. Smulders, direc teur van het rondzendverkeer van „Philatelica" te Den Haag, een korte causerie over zijn „verzameling Zwit serland". Op prettige wijze vertelde de heer Smulders die zelf in Zwitser land heeft gewerkt, over enige histo rische en tegenwoordige Zwitserse za ken en persoonlijkheden, die verband hielden met de postzegels uit zijn verr zameling. Het onafhankelijkheids- en vrijheidsgevoel, het laatste vaak ge symboliseerd in de legendarische fi guur van Willem Teil inclusief pijl, boog en appel ligt heel duidelijk weerspiegeld ln de Zwitserse zegel. Ook de roemruchte reformatieperiode met figuren als Calvijn vindt zijn weerklank in postzegels. De kenmer kende bronnen van inkomsten toe risme, horlogeindustrie kan men er op aflezen. De oudste Zwitserse zegels zijn bijzonder duur, maar gelukkig bestaat er voor de verzamelaar nog een levendige ruilhandel in nage maakte exemplaren. De heer Smul ders raadde de Vlissingse liefhebbers aan, hun eventuele Zwitserse verza meling te beginnen bij het jaar 1856, toen de eerste federale postzegels ver schenen. Na zijn causerie stelde de Zwitserland-expert zijn verzameling ten toon. Op deze eerste „winter avond" van „Philatelica" werd tevens een geslaagde verloting gehouden, metpostzegels als prijzen. Gevonden voorwerpen De commissaris van politie te Vlissln gen maakt bekend dat in het tijdvak van 11 tot 18 september 1957 de navolgende voorwerpen aan zijn bureau als gevon den zijn gedeponeerd: kinderbril, oorbel, ceintuur, jas en broek, portemonnaie. sleutels, sjaal, kinderschoentje, ring met sleutels en enkele rijwielen en auto peds, en dat Inlichtingen aan zijn bur reaü zijn te bekomen van de adressen al waar 'de navolgende voorwerpen zijn te bevragen: bal, vierkleurenpotlood, porT temonnale, trui, handschoen, regenjas, dameshoed, ceintuur, schortje, kettinkje met hanger, armbandje, plastic regen kapje, regenpijpen en lederen aktentas met inhoud. Geslaagd Te Breda slaagden voor het diplo ma stenografie de dames Marie Kolf en Marie Schrijver, beiden te Krab? bendijke. RAAD ARNEMU1DEN Vloeren van o.Ls. levensgevaarlijk B. en W. van Arnemulden hebben donderdagmorgen aan de gemeente raad, die vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester W. H. van der Helde, een sluitende begroflng aangeboden. De gewone dienst bedraagt aan Inkomsten en uitgaven een totaal bedrag van 255.674.98 met een post voor onvoorziene ujtgaven van 6-270,44. De kapltaaldicnst vermeldt aan Inkomsten een bedrag van 1.439.973,37 en aan uitgaven een bedrag van 1.913.357,27, aldus een nadelig slot van 473.383,90. Het was reeds een flinke tyd geleden, dat de raadsleden voor het. laatst bijeenkwamen, zodat zij een geduchte agenda van B. en W. opgedist kregen, die veel stof tot spreken gaf. Ook de rondvraag leverde belangrijke punten op, onder meer betreffende wegenverbetering, speelplaatsgelegenheid en scholen bouw en -onderholid. Aan het begin der vergadering wer den de geloofsbrieven onderzocht van het nieuw benoemde ragdslid, de heer J. van Belzen, die de plaats van het vertrokken s.g.-raadslid M, de Ridder zal innemen. In een volgende ver gadering zal de heer Van Belzen wor den toegelaten tot de raad Tijdens de bespreking van de in gekomen stukken verzochten enkele raadsleden het gemeentebestuur om de bewoners van het Schuttershof niet al te veel te duperen met grond- verlies in verband met de uitvoering van het uitbreidingsplan. Zij hebben er thans de eerder ontnomen 4 meter weer bijgekregen naar dp burge meester meende wel ongeveer voor de vorige erfpachtsprijs „maat misschien kan er nog Iets bij", meen den de raadsleden. De voorzitter merkte op, dat dit moeilijk kon, te meer daar de speeltuin voor de nieu we openbare lagere school een opper vlakte heeft van 700 vierkante meter, terwijl de ruimte van de fietsenberg plaats reeds ingekrompen moest wor den. Voorts stelde de heer J. Allaart voor om aan het begin van het jaar een lijst samen te stellen van alle voor subsidie en alle niet voor subsi die in aanmerking komende vereni gingen en instanties, zodat men in de verlening van bijdragen een be paalde lijn zqu krijgen, hetgeen door B. en W. ernstig bekeken zal worden. Tot. onderwijzeres aan de openbare lagere school in de kom werd be noemd mej. J. C. Delnove. Hierb; verbond de burgemeester de weni, daf zij lang aan de school verbon den zou mogen blijven, daar hier nog wel eens het een en ander aan ontbreekt. In elk geval zit Arnemui- den binnenkort zonder hoofdonder wijzer voor de school in de kom, daar de raad besloot om het huidi ge schoolhoofd, dé heër A. Stoel, per 1 november a s. eervol ontslag te verlenen. De heer Van der Heide meende de toestand wat de vervanging betreft, somber te moeten inzien. OVEREENSTEMMING Zoals bekend verzocht het bestuur van de Groene Kruisgfdeling in mei in een schrijven aam B. en W. om een bijdrage van de gemeente voor het exploitatietekort voor' hét nieuw te bouwen wijkgebouw, dat opgericht kan worden met een Italiaanse gift. B. en W. wilden hier toen nog niet op ingaan, daar de besturen van het Groene en Rode Kruis het nog niet eens waren betreffende dit wijkge bouw. De burgemeester deelde thans mee, dat er een redelijke kans be staat, dat de beide verenigingen tot elkaar zullen komen. Officiële publikaties MIDDELBURG. KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING TEGEN POKKEN. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag 1 ok tober 1957 des voormiddags te 9 uur, gelegenheid bestaat tot kosteloze Inenting en herinentlng tegen pokken ln het Me disch Centrum. Elgenhaardstraat 2. Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat de leeftijd beneden de 2 jaar als de meest geschikte voor Inen ting moet worden beschouwd. Voor een juiste vermelding ln de vac cinatiebewijzen van de namen en geboor tedata der kinderen is het gewenst, dat bij de aanmelding het trouwboekje der ouderq wordt medegebracht. Middelburg, 17 september 1957. VEILING TERNEUZF.N Groenten Sla 3—8,40, Bloemkool 10—30, iWtte komkommers 8—12, Selderij 9, Kro ten 6, Coxs Orange Pippin st. 80 90, st. 95, St. 70 100, st. 85 100, st. 60 87. st. 55 64—65, huish. I 80 87, hulsh. I 75 86. hutsh. I 65 95, huish. I 60 84, hulsh. I 55 65, huish II 45. keuken 60-70, fabr. 50. kroet 35— 47, Transparant de Croncels huish I 75-85 87, 65-75 73, hulsh. II 60. keuken 54. fabr. 48, kroet 31. Appelen val 23—47. Zoete appelen 5065, Bintjes I 7—10, Eigenheimers 12, Andijvie 7—21, Stoksnij- bonen 33—65, Princ. bonen 25—58, Pronk- bonen 29—35, Sabo 33, Spitskool 8, Rode kool 6—12, Sav. kool 7—15, Witte kool 7— 9, Waspeen 19—22, Prei 16—29. Knolselde rij 8. Spinazie 4—13, Tomaten A 21—51, C 26—37. CC 20—21, Uien 11—15, Beurré Hardy hulsh. I 85—127. keuken 100. Bon ne Louise d'Avranches hulsh. I maat 65 95. maat 60 87 li, hulsh. 55—85, huish 30—31, huish. II 68. keuken 76, fabr oo kroet 34, Spaanse wijnperen fabr. 51—56. Peren val 27-41. VISMIJN TE VEERE. 19 september. Aangevoerd 137 export- garnalen 74. 1788 handelsgai nalen 67—90. 6 schar 58. 30 bot 55—65. 124 wijting 36—35. 31 middel tong 2.23—3.53, 47 rog 22—36. 9 ongesorteerde vis 72. 8 krab 16—19. V.V.Z.B. GOES. 19 september. Industrie en exportyei- ling. Bramen II en afw. 144. Dubb. prlnr cessebopen afw. 26—44. Dtv. appels kroet en val 32—52, Dlv. peren kroet en val 19— 29. EUlslns Orange, ST 75-85 B0, ST 65-75 91, H 75-85 92. H 65-76 92, H U 67. James Grieve, H 80-85 85.. H 75-80 89. H 70-75 87— 89, H 65-70 85, II II 74. Alllngton Pippin, H 70-80 76. H 60-70 71. H II 54. Cox's Orange Pippin. ST 70-75 9t. ST 65-70 92. ST 60-65 87. ST 55-60 70. H 85-90 89. H ?0-85 87, H 75- 80 87—88, H 70-75 92—93, H 65-70 92—93, H 60? 65 88, H 55-60 71—72, H II 53. Bramley Seed ling, H 90-100 59, H 80-90 63—64, H 70-80 62, H II 49. Notarisappel, H 85-95 56, H 75-85 62, H 65-75 64, H II 51. Glorie van Holland, H 85-95 80, H 75-85 85, H 65-75 83, H II 56. Sterappel, H 65-75 93, H 55-65 80. Conferen ce, ST 65-75 98, ST 55-65 88—89, H 65-75 96— 99, H 55-65 88—89, H II 64. Bonne Louise, H 65-70 91, H 60-65 91, H 55-60 86—89, H 50-55 81—82, H 1168—69. Maagdepeer, H 65-75 80, H 55-65 78. Legipont. H 65-75 92—93, H 55- 65 87. Verpakt fruit: Cpx's Orange Pippin. H 70-75 96, H 75-80 91—97. Gewone veiling. Transparante de Cron cels, H 75-85 71—84, H 65-75 70. Beurré Har dy, H 70-75 134—136. H 65-70 122. H 60-65 115, H II 97—98. Transparente de Croncels. keuken 60—68, fabriek 52—58. Bramley Seedling, keuken 49—50, fabriek 4447 Cox's Oiange Pippin, keuken 66—75, fa briek 50—59. Ellisons Orange, keuken 68— 79. keuken 60—64. Glorie van Holland, keuken 58—Tö, fabriek 31—.17. Notarisap pel. keuken 53. Sterappel, keuken 61—69, fabriek 53. Beurré Hardy, keuken 88, fa briek iiti-477 Bonne Louise, keuken 73—78, fabriek 55—65. Conference, keuken 61—73, fabriek 30—61 Maagdepeer. keuken 53, fa briek 45. Legipont, keuken 68. .'EtLING „KRABBENDIJKE •N OMSTREKEN". 19 september. Dubb. prmcessebonen, II 47, afw. 38. Conference, H 70-75 101, H 65-70 102, H 60-65 93, H 55-60 83, H II 62—63, K 59— 71, F 49—58, Kr. 26—46. Ellisons Orange, ST 80-85 95, ST 75-80 93, ST 70-75 91, ST 05-70 90. H n 70, K 79, F 61—64. Bonne L. d'Avr., H 65-70 91, H 60-65 92. H 55?6Q 88, H 50-55 84. H II 69, K 80—82, F 65—67. Legipont. H 70- 75 92. H 65-70 94. H 80-65 87, H 55-60 78. H II 61, K 70. F 52. Kr. 36. Cox Orange Pippin. ST 80-85 89. ST 75-80 92—96, ST 70-75 95—100. ST 65-70 93—94, ST 60-65 89, ST 55-60 69, H 80-85 88, H 75-80 84—90, H 70-75 77—91, H 65- „Als de plannen werkelijk ter tafel komen", zei de burgemeester, „hoop ik, dat er 'n volledige over eenstemming is. Voor het belang van de volksgezondheid is dit howg nodig. Het zou toch jammer zijn, om de Italiaanse gift voorbij te la ten gaan", aldus de burgemeester, waarna de raad in principe besloot om het nadelig saldo te dekken en •de grond kosteloos ter beschikking te stellen. Over een voorstel van B. en W. om aan de Rode Kruisafdeling een der lokalen van de o.l.s ter beschikking te stellen, kwamen de %mgen ook los. Om te oefenen moeten de Rode Kruis mensen een lokaal hebben om de pe riode te overbruggen tot het gereed komen van het wijkgebouw. Daar de staat van de school nu niet bepaald „op en top" is zagen de raadsleden liever eerst, dat pogingen in het werk gesteld werden om het Rode Kruis voor de oefeningen onder te brengen in de brandweerkazerne en in liet uiterste noodgeval het schoollokaal beschikbaar te stellen. Gevaarlijke vloer Overigens waren zowel B. en W. ais de overige raadsleden het er over eens, dat de openbare school nodig aan verbetering toe is, of liever, dat er hoe eerder hoe liever een nieuwe school voor in de plaats moet komen. Vooral de vloer brengt welhaast le- vensgevaren met zich, daar een der leerkrachten er enkele weken geleden reeds is doorgezakt Wanneer men een zwakke plek ont dekt, wordt deze wel hersteld, maar houdbaar is deze toestand toch zeker niet. Toch had de burgemeester niet veel hoop. dat de nieuwe school spoe dig gebouwd kan worden. Want toen de burgemeester en de secretaris op onderzoek gingen naar Den Haag, deelde men op het ministerie mee: „Gaat U maar rustig op uw lauwe ren zitten en wacht stïekum af tot er een nieuwe school komt" Verder werd in de rondvraag de aandacht gevraagd voor de slechte toestand van de weg naar de Arne- brug (door de heer G. Siereveld) en van de Lantsheerweg fdoor de heer Chr. Dekker), die beiden levensge vaarlijk worden om .te rijden. De burgemeester deelde mee, dat de put ten bij 't Veerhuis worden dichtge- stort met beton, maar tussen de mos- selfabriek en 't huis van de burge meester moet grootscheeps verbeterd worden. En daarvoor zijn dc finan ciën niet toereikend. „Toch zal het moeten gebeuren", zei de heer Dek ker, hoewel hij nog niet wist hoe. Verder merkte de heer Siereveld op, dat op de weg naar de Arnebrug vaak viskoppen gegooid worden, het geen vanzelfsprekend levensgevaar lijk is en stinkt. „Dat is zeker in plaats van het naambordje" schert ste de burgemeester, die echter ir ernst verklaarde te zullen onderzoe ken wie de booswichten zijn. Tenslotte sprong de heer Allaart op de bres voor de jeugd, die tenge volge van het uitbreidingsplan alle speelgelegenheid ontnomen wordt. Burgemeester Van der Heide stipte aan, dat bij een onderhoud met de betreffende instanties gezegd wordt: Arnemulden is 50 jaar achter; dat kan niet in drie jaar ingehaald worden." Toch zag de burgemeester als ideaal een afgeschermde speel plaats voor enkele honderden kinde ren. Deze zaak heeft de volle aan dacht van B, en W., zei de burge- meestev tot slot. LAATSTE NIEUWS Geen verandering in toestand van koning Haakon. Om middernacht deelde een woord voerder van het paleis mee, dat er geen verandering was ingetreden in de toestand van koning Haakon. Om elf uur was de koning onder een zuurstoftent in slaap gevallen. De zuurstoftent werd gehaald, omdat zijn ademhaling moeilijk ging. 's Konings persoonlijke geneeshe ren, professor H. A. Salvesen en dr. L. Efskind bevonden zich in het pa leis. In de slaapkamer van de koning was het donker na middernacht, in de meeste andere kamers brandde licht. 70 81—91, H 60-65 77—89, H 55-60 65—73, H II 51, K 59-7(5, F 46—57, Kr. 31—ÖO.Diverse ap pels val 32—49. Diverse peren val 1645. BARNEVELD, 19 sept. Eieren. Coöperatieve Veluwse Eierveiling. Bar- neveld—Ede. Aanvoer: 1.200.000 stuks. Handel in henne-eieren vlug. in kippe- eleren kalm. Prijzen: eieren van 46—55 gr. 9.50—13.80: 55—60 gr. 14.15—15.61; 60—63 gr. 15.91—16.36: 63—69 gr. 16.50—17.31. Alles per 100 stuks. Eierveiling S.B.E. Aanvoer: 500.000 stuks. Handel: kalm. Prijzen: eieren van 38—51 gr. 7.60—11.11; 53—55 gr. 13.10—13.55; 55—60 gr. 13.81—15.14; 60—63 gr. 15.19—16.25; 63—72 gr. 16.44—17.94. Alles per 100 stuks. Eiermarkt. Aanvoer: 200.000 stuks. Han del: rustig Prijzen: 13.50—16.75; kg prijs 2.61 (basis 50—65 gr.); eieren van 45—54 gr 9.50—13.50; kg prijs 2.35. Succesvol optreden van de luchtmachtkapel in Hulst Exercitiepeleton gaf een perfecte demonstratie. Duizeyden omzoomden donderdag in Hulst de route, welke de kapel van de Konipklijke Luchtmacht, die op het ogenblik Zeeuwsch-Vlaanderen bezoekt, zou volgen. Reeds lang voor de militaire muzikanten, geflankeerd door flambouwen en gevolgd door een exercitiepeleton van de lucht? macht in de straten van Hulst ver schenen, hadden de belangstellenden zich rijen dik opgesteld. Toen de ka pel na de rondgang onder leiding van de eerste luitenant H. F. van Diepenbeek zijn optreden begon ston? den op het bordes van het stadhuis behalve het gemeentebestuur vele autoriteiten opgesteld onder wie de commissaris van de koning ln de pro vincie Zeeland, jhr. A. F. C. de Ca- sembroot, ir. G. P. M. Dikötter, lid van Gedeputeerde Staten, de com mandant van het korps luchtwocht. dienst, kolonel H. L. H. baron van Tsselmunden, de commandant van de derde groep luchtmachttroepen, ka pitein L. A. M. van Banning, de dis trictscommandant van de koninklijke marechaussee, majoor D. de Haas, de dirigerend officier van de rijkspolitie in Zeeuwsch-Vlaanderen. eerste lui tenant L. Bloemers, kapitein R. Vas- saert van de nationale reserve, de garnizoenscommandant van Middel burg, luitenant-kolonel A. Kornet en verder de burgemeesters van ver schillende gemeenten in O. Zeeuwsch- Vlaanderen. In de pauze, die volgde op het eerste optreden van de kapel gaf het exercitie-peleton, dat uit 70 soldaten bestaat die nog maar vier maanden onder de wapenen zijn, een demonstratie onder commando van de reserve 2e luitenant W. L. Schei- berg. Het talrijke publiek applaudis seerde spontaan na afloop van deze perfect uitgevoerde démonstratie. Aan het slot van het tweede optre den van de luchtmachtkapel werden het Zeeuwsvlaamse volkslied en het Wilhelmus gespeeld. De genodigden begaven zich hierna naar de burger zaal van het stadhuis, waar hen door het gemeentebestuur een verversing werd aangeboden. Vandaag brengen kapel en exercitiepeleton een bezoek aan Biervliet, waar waarschijnlijk ook een demonstratie zal worden ge geven. Na een korte onderbreking gaan de militairen dan naar Aarden- burg. Benoemingen Bij beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen zijn benoemd voor het tijd vak van 1 september 1957 tot en met 31 augustus 1958 tot leraar in tijde lijke dienst aan de rijks hogere bur gerschool en de daaraan verbonden rijks middelbare school voor meisjes te Middelburg B. J. P. Schiffer te Vlissingen, en tot Jeraar in vaste dienst aan de afdeling r.h.bjs. en de daaraan verbonden r.rrj^S.v.m. van het openbaar lyceum te Goes J. Kegge, wonende tè gteenwijk, In verband met déze benoeming is hém eervol ontslag verleend als leraar aan de afdeling r.h.b.s. van het openbaar ly ceum te Steenwijk. Geen Nederland—Oostenrijk met scheidsrechter Leafe. Waren de moeilijkheden rond het aanwijzen van een scheidsrechter voor de wedstrijd Nederland^—Oos tenrijk, welke woensdag 25 septem ber in Amsterdam wordt gespeeld, woensdagavond opgelost, thans doet zich een nieuwe moeilijkheid voor omdat de Engelse arbiter Leafe de K.N.V.B. liet weten, dat hij op die datum verhinderd is. Op die dag zal hij n.l. de wedstrijd WalesOost- Duitsland leiden, welke te Cardiff voor het toernooi om het wereldkam pioenschap wordt gespeeld. De K.N.VJ3. zal zich met de Oos tenrijkse voetbalbond in verbinding stellen teneinde tot een oplossing van dit probleem te komen. In Oostenrijkse voetbalkringen verwacht men dat de Engelsman El- lis, die op de tweede voordracht was geplaatst, zal worden verzocht de wedstrijd te leiden. Roger Rivière verbeterde werelduurrecord De Fransman Roger Rivière, we reldkampioen der achtervolgers (profs), heeft woensdagmiddag op de Vigorellibaan te Milaan het wereld uurrecord verbeterd en gebracht op 46.923 km. Het oude record (46.394 km) stond sedert 19 september 1956 op naam van de Italiaan Ercole Bal- dini. Deze was vorig jaar nog ama teur. Tijdens zijn „slopende" rit tegen het horloge verbeterde Rivière nog twee wereldrecords (open banen), t. w. het record 10 km met staande start, dat sedert oktober 1937 met 'n tijd van 12 min 53,0 sec op naam stond van zijn landgenoot Archam- baud de tijd van Rivière was 12 min 31,8 sec {Moyenne 47.885 km/u) en het record 20 km met staande start. Rivière reed deze laatste af stand in 25 min en 15,0 sec, (Moyen ne 47,524 km/uur). Het oude record (25.53,2) werd in 1956 door Baldini gevestigd. Nederlandse schaaksters bezetten laatste plaats. De stand b{j de wedstryden om het wereldkampioenschap schaken voor dames landenteams luidt na zeven ronden: 1. Oostduitsland 9% punt uit 7 wed strijden: 2. Rusland 8 punten uit 6 wedstrijden; 3 en 4 Roemenië en Hon garije 6% uit 6 wedstrijden; 5 en 6 Engeland en Zuid-Stavië 6 punten uit 6 wedstrijden; 7 Bulgarije 51-» punt uit 6 wedstrijden; 8. West-Duitsland 5 punten uit 7 wedstrijden; 9. Neder land 3 punten uit 6 wedstryden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 15