Cassimis HET LEVEN IN DE RUSTHUIZEN KRUININGSE MANUFACTURIER OVERTRAD LOTERIJWET NIET IMPORT Vrijdag 20 september 1957 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 (Slot van pag. 1) van de komst. Het was omdat men alleen kwam te staan, omdat men ziekelijk of gebrekkig werd, omdat nergens hulp te krijgen was. Maar dit is het niet, waarop wij doelen. Met verdrietigen bedoelen wij hen, die dagelijks lijden onder de bitter heid hun onafhankelijkheid verloren te hebben, hen die het altijd weer als smartelijk ervaren buiten het werke- ïyke leven te zijn „gestoten", hen die hun huisjes zo missen, hun buren en hun kennissen-van-het-dorp. Het zal duidelijk zijn, dat degenen over wie wij smeken verre in de min derheid zijn. Toch blijkt het percen tage naarmate men dieper graaft de gesprekken met de bejaarden ho ger te zijn dan men aanvankelijk zou Hebben vermoed. Op onze vraag hoe het ging en hoe hy aardde, antwoordde ons een inwo ner: „Nou best, goed, uitstekend, dat is toch te zien. Met alles komen ze hier aanr/ragen, je krijgt nog meer dan waaraan je zou durven denken". En dan ineens sprongen tranen in zijn ogen. „Maar als U soms ergens iets voor me hebt, zeg het dan, want ik hou het hier niet. Daarginds staan er er ook al een stel in te pakken. Ik wilde, dat ik meekon". Een vrouw zei: „Die huizen, die hebben ze ge maakt voor de jongeren, niet voor de ouderen. Ze zijn voor de jeugd, dan zijn ze ons tenminste kwijt". N'een, met verdriet bedoelen wij niet de soms ferm, meestal aarzelend ge maakte opmerkingen over de prijs, of het in massa bereide eten. We bedoe len het tfirtzeer bij sommigen, dat maar niet overgaat. Nadrukkelijk spraken we over enke lingen, niet over de meerderheid. AANPASSING NODIG Wanneer men met al die dik-tevre- denen de moeilijkheden van die enke le anderen bespreekt, dan kan men er zeker van zijn, dat in het gesprek zper spoedig het woord „aanpassing" of iets wat er op neerkomt valt. Elk onderhoud maakt het duidelijker, dat allen in meerdere of mindere mate hetzelfde gevoeld hebben toen ze kwamen. Niet alleen de reden van hun komst was vaak verdrietig, ook hun vestiging in het huis zelf ging niet zonder een schok. Voor de grote meerderheid werd ech ter al spoedig de schaduw steeds ver der teruggedrongen. Allengs meer kreeg men waardering voor het ge mak, voor de onbezorgdheid voor aardse zaken. Bij hen gebeurde ten slotte nog iets veel belangijkers. Men ging al of niet bewust beseffen, dat de ouderdom een fundamenteel (Nagekomen advertentie) Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen, Tijden onze ge liefde vader, behuwd, froot- en overgrootva- er ADRIAAN VERMEULEN. weduwnaar van H. DOURLEIJN. in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam, •JAC. VERMEULEN. Vrouwepolder, 19 september 1957, nieuwft levenshouding verlangt. Strijd gaat vooraf aan elke reïnterpretatie van de werkelijkheid en ook de be jaarden in de tehuizen bleef hy niet bespaard. Maar tenslotte vonden zy bijna allen. Zij die overbiyven zyn de koppige bo hémiens van de ouderdom. Zy zyn in de tehuizen niet op hun plaats. Zy moeten ergens zyn, waar ze door een bezigheid nog aanraking kunnen houden met het leven-van-vroeger of de mensen-van-vroeger. Buiten de handwerken van de dames vindt men inderdaad heel weinig bezigheden van de bewoners der hulzen. Is men er met deze inrichtingen, vroe gen wij ons aan het begin van dit ar tikel af. We menen dat het antwoord op deze vraag kan zijn, dat de tehui- Een kijkje in de conversatiezaal van tehuis ,fket Anker" in Tholen. Foto P.Z.C.). zen stellig voor de meeste inwoners een geslaagd onderkomen betekenen. Het is daarby de vraag, of de aanra king met het volle leven niet gezon der is dan de rust-buiten. Men zal enige tydvulling voor de inwoners dienen na te streven en meerdere sfeervolle gemeenschappelijke samen komsten moeten organiseren. Men zal oog moeten houden op de „groep jesgeest", met name op de eenzamen die daardoor ontstaan. Men zal allen, zonder onderscheid, warme belang stelling moeten schenken, belangstel ling en respect. Voor enkelen bren gen de huizen beslist geen geschikte oplossing. Dat erkennen zal tegerly- kertijd zoeken naar nieuwe mogelijk heden moeten inhouden. KANTONRECHTER MIDDELBURG Naam raden van pop geen kansspel maar geluk Het was wel een moeilijke beslissing, waarvoor de Middelburgse kanton rechter mr. J. Moolenburgh zich woensdag gesteld zag toen de zaak behan deld werd tegen de manufacturier I. J. K. uit Kruiningen. Had K. de lote- rywet overtreden, Ja of nee? Op 1 mei was verdachte door de Kruiningse politie bekeurd, omdat hy in de etalage van zyn winkel een als jongen ver kleedde pop had staan mert het opschrift: „Hoe heet ik?" De klanten kon den dan in het klantenboek de naam van deze jongeman opschrijven, waar na de winnaar een week later een waardebon ontving van 50; die in de winkel besteed mocht worden. Iedere bezoekster of bezoeker mocht hier aan deelnemen. Elke week werd een andere aan de pop gegeven. Deze moest wel gebruikelijk zyn in Krui ningen. Echter niet gewoon Piet, Jan, Kees of Klaas. Het ventje in de etala ge luisterde namelijk naar de niet-al- ledaagse (toch wel in Kruiningen be kende) naam van Jodokus, Quinten of Olivier enz. Wanneer meer perso nen de naam juist geraden hadden, bracht het lot de beslissing, aldus stond in de dagvaarding vermeldt. Dat was dus een loterij, die zonder vergunning bedreven werd. Maar de manufacturier stipte aan, dat, by meer goede oplossingen het bedrag verdeeld werd. Dat gaf dus een heel ander kantje aan de zaak. „Nee", zei de officier van justitie, mr. T. Lebret, „want het aanwij zen van de winnaar is een kans bepaling, waarop geen overwegen de invloed kan worden uitge oefend. Als men aan de pop had kunnen zien hoe hy heette, zou het geen wedstryd geweest zijn. Nu wel", aldus mr. Lebret. „Men laat de mensen thans raden". De officier eiste een boete van 50 of 10 dagen. Is het nu raden of loten Daarover moest mr. Moolenburgh beslissen. „Men doet er iets voor", zei mr. Le bret, „de prestatie is al daar als men de winkel betreedt". De kantonrech ter kwalificeerde het echter als geen loterijkwestie en geen kansspel. Het is alleen te danken aan de gelukkige inval, dat men precies dezelfde naam raadt als de naamgeefster van de pop. Mr. Moolenburgh sprak de ma nufacturier dan ook vrij. Een vrij gevaarlijke manoeuvre met de fiets van de opperman A. den H. te Middelburg was er de oorzaak van, naam J dat de militair bij de landmacht G. naam van der S. te Middelburg zijn- been: brak. Het ongeluk gebeurde op 1 mei-, j.l. op het gedeelte weg naast de Koe poort. Van der S. reed op de fiets achtef de opperman. Plotseling min derde Den H. aanmerkelijk vaart en draalde zyn stuur naar links om. Van der S. reed toen tegen de fiets van Den H. op. Als getuige werd gehoord N. de W. te Middelburg, die eveneens verklaar de, dat Den H. plotseling naar links zwenkte. De officier eist een boete van 30 of 6 dagen, temeer, daar Van der S. meende, dat het rijk de kosten van verpleging enz. waar- schyniyic niet zal verhalen. De kan tonrechter vonniste conform. Roer en Koers De 74-jarige heer A. D. uit Souburg had op S september jl. te Souburg geen voorrang verleend nan een per sonenauto, die over de Nieuwe Vlls- singseweg van uit de richting gis singen naderde. D. bleek vroeger ge varen te hebben, want zyn verweer Advertentie} 'n Smakelijk stilleven treft altyd direct het oog van de kunstkenner. En zeker een stilleven met KAAS' Gelukkig hoeft hj) zich niet tevreden te stellen met een ge schilderde kaas. Hjj hoeft alleen maar even naar de winkelier te gaan en hy kan volop genieten van échte, voedzame en ge zonde kaas Vraag hel Kaasreceptenboek je (25 ets) bij Uw winkelier of schriftelijk <25 ets postzegel bijsluiten!) aan Het Nederlands Zuivelbureau, Cort vaD der Ltndenstraat 7. wwu» (Z.H., doe meer met KAAS Zu>«*lbure»i> 42 Wilt U als kenner roken, wilt U genieten van Uw sigaret, wilt U waar voor Uw geld hebben.... let dar* op boven afgebeeld, wettig beschermd IMPORT ZEGEL Het komt op al onze doosjes voor, als ga rantie, dat onze sigaretten in Egypte worden vervaardigd en uit Egypte worden geïm porteerd. VAN ZUIVERE ONGESAUSDE ORIENT TABAKKEN Prof. Zeegers bedankt als bestuurslid N.O.V.I.B. Een der roomg-kathollcke leden van het besta UP van de Novib, Nederland se Organisatie van Internationale Bijstand, professor G. H. L. Zeegers, heeft in een dezer dagen in Den Ilaag gehouden byeenkoimt van de „Pries- ter-miseiebond" verklaard, dat hy als bestuurslid van de Novib is afge treden. Prof. Zeegers motiveerde dit aftreden met he< argument, dat de rooms-kat holleken zich niet zouden kunnen veroorloven hun schaarse middelen te gebruiken voor activitei ten, die geen substituut zyn voor 't missiewerk. Bovendien verklaarde Srof. Zeegers de Indruk te hebben, at het initiatief tot de Novib gebo ren was „In een kring, die ideolo gisch een overwegend socialistische signatuur droeg." In verband hiermee heeft de se cretaris van het „Katholiek Maat- schappelijk Beraad", het orgaan van overleg tussen de rooms-katholieke organisatie®, mr. P. Aalberse, giste ren een verklaring uitgegeven waar in hy zich keert tegen de stap van prof. Zeegers. Het bestuur van de Novib heeft naar aanleiding van prof. Zeegers onder meer meegedeeld dat het be stuur op dit moment uit 20 leden be staat, van wie 4 socialisten. 6 niet- socialistische katholieken (prof. Zee gers thans niet meer meegerekend). 5 niet-soclalistische protestanten en 3 liberalen. Nieuwe vermindering Amerikaanse strijdmacht- De Amerikaanse minister van de fensie, Charles Wilson, heeft donder dag een tweede vermindering van de sterkte der Amerikaanse strijdkrach ten met 100.000 man gelast. In juli had de minister reeds op dracht gegeven de omvang van de strijdkrachten voor eind december met 100.000 man te verminderen. Voor 30 juni van het volgende jaar zal de omvang nu met nog eens 100.000 man worden verminderd. De sterkte van de Amerikaanse land-, zee- en luchtmacht zal dan 2.600.000 man bedragen. De voorzitter van het Nederland» Oorlogegraven Comité, de heer H. Göt- zen, 1» benoemd tot ere-commandeur ln de Orde van het Britse Imperium. Ko ningin Elizabeth heeft de heer Götzen de onderscheiding toegekend op grond van zijn verdiensten voor de vriendschap en het goede begrip tussen Nederland en Engeland en ln het bijzonder voor het werk dat de heer Götzen heeft gedaan voor de nagelaten betrekkingen van da Britten en Canadezen, die op Nederland se bodem liggen begraven. stelde hy geheel en al in zeemanster men. „Toen ik de weg genaderd was", aldus D. „gooide ik het roer om. De auto kwam aanzetten met een vaart van 40 myi en hield koers in de rich ting Middelburg. Toen ik m'n roer omgegooid had was er nog alle gele genheid om te passeren". >„Toch was het gevaarlijk, wat U deed", vermaande de kantonrechter, hetgeen D. ook wel inzag. Zodoende reduceerde de kantonrechter de els van 15 tot een tientje. D. gaf mr. Moolenburgh nog in ovehrweging om er voor te zorgen, dat er een stop- streep kwam te staan op dit kruis punt. „Dan moet U by de Provinciale Waterstaat zyn", deelde mr. Moolen burgh mee. De tekenaar P. Z. te Vlissingen had op 31 augustus jl. op de kruising Paul Krugerstraat Koningsweg te Vlissingen geen voorrang verleend aan een van rechts komende perso nenauto. Tien gulden eiste de officier. Z. dacht de boete nog te kunnen om zeilen door te verklaren, dat de dag vaarding in plaats van een tweewie lige een vierwielig rywiel vermeldde. Deze onvolkomenheid werd echter snel verbeterd, waarna de kanton rechter D. veroordeelde conform de eis. Zeeuwse kerstgroeten voor overzee Ieder jaar weer zijn er mensen, die 't kerst feest in de vreemde moeten vieren. Zy missen dan de huisely- ke sfeer, die zo onver brekelijk met dit feest is verbonden. Tot die groep landgenoten be horen ook de leden van de Koninklijke Marine, gestationeerd in Nieuw Guinea en de Nederlandse Antillen. Slechts door middel van brieven kunnen zij het contact met de fa milieleden in Neder land bewaren. Een brief echter, hoeveel men er ook in kan ver tellen, zegt voor velen minder dan de stem van degene, die men achter liet. Het Cen traal Bureau Ontwik keling, Sport en Ont spanning van het Mini sterie van Marine in Den Haag stelt daarom familieleden van de mi litairen over zee in staat voor de micro foon een kerstgroet uit te spreken. De klanken uit Nederland worden op een bandje opgenomen en in de studio in Den Haag op grammofoonplaten overgebracht. Wan neer nu het kerstfeest zal zyn aangebroken, ontvangen de jongens in Nieuw Guinea en op de verschillende eilan den in C.e West deze groeten als een speci aal kerstpakket, dat door hen op hoge prijs wordt gesteld. De heren J. M. Boel- houwer, chef van de af deling Ontspanning van het Centraal Bu reau O.S. en Os en M. O. Frankenhuizen, chef „Geluid", zijn reeds vanaf begin september op pad met hun tape recorder. Zij begonnen in Utrecht en gisteren brachten zy een be zoek aan Wissingen, waar in het protes tants militair tehuis opnamen werden ge maakt. Veel ouders, echtge noten en andere fami lieleden van marine personeel in Zeeland hadden aan de uitno diging van het bureau gehoor gegeven en wa ren naar Vlissingen ge komen. Met enkele woorden stelde de heer Boelhouwer hen op hun gemak en verdreef hy dc microfoonangst, waar de meesten wel een beetje last van hadden. Vooral voor de kinderen was het een onbegrijpelijke en een beetje angstige ge beurtenis, dat praten door een microfoon. Allerlei beloften moes ten er soms aan te pas komen. „Wanneer je nu even dag pappa zegt krijg je een pren tenboek" of „Laat pap- Ïia nu eens horen, dat e een grote meid ge worden bent." Meestal lukte het dan wel. vooral wanneer de heer Frankenhuizen even het bandje terug draaide en de kleuters hun eigen stem hoor den. Dan kregen ze de smaak te pakken en zagen ze zelfs kans nog een extra drie mi nuten vol te praten! Niet altijd hadden deze verleidelijke be loften succes èn dan moesten, ondanks wan- hopig souffleren van moeder en de aanspo ringen van zusjes, die moediger waren, de po gingen worden ge staakt. Een stamelend „nee, ik wil niet" zyn dan de enige woorden die vader van zyn jongste zal krygen tg horen. Maar hoe wei nig de Benjamin ook kon zeggen, vader zal er ongetwyfeld heel blij mee zijn. Het zyn met alleen de kinde ren, die soms niets te zeggen hebben. Vaak gebeurt bet ook dat vader, die zyn zoon eens even zal toespre ken en die het niet nodig vond thuis eerst alles te repeteren en op papier te zetten, voor de microfoon ge komen zenuwachtig naar woorden zoekt. Dan zijn kalmerende woorden van de heer Frankenhuizen nodig om hem zijn zelfver trouwen terug te ge ven. De opnamen in Vlis singen echter verliepen vlot en zonder moei- lykheden en vandaag worden al weer opna men gemaakt in Rot terdam. Echtgenoten, vaders en zoons zullen zich straks in Nieuw Guinea en West In- dië by het horen van deze vertrouwde klan ken weer voorstellen hoe de kerstdagen thuis zijn en zy zullen de grammofoonplaat ongetwijfeld bewaren als een kostbaar kerstgeschenk I AMSTERDAMSE BEURS Bijzonder flauwe markt 18 sept 19 •ept. Nederland 1951 (3%) 69% 1 88 %1 Nederland 1948 3%) 80% 80 Nederland 1955 (3%) 80H 80 Nederland 3947 (3%) 3 84% 83% Nederland 1937 3 79% 79% Dollarlening 1947 3 89% 89 Investerlngscert. 3 89Ü 89* Nederland 1962-64 3 88il 88 Ned. Indië 1937 3 88 85% Nat. Handelsbank 99% 97 Ned. Handelmij. 153% 153 Alg. Kunstzijde Unie 169% 166% Calvé-Delft 322 312 Hoogovens n.r. 288 2851 Ned. Kabelfabrlefc 270 266 Philips 270 265% Unilever 391% 380% Wllton-Feljenoord 211% 210% Kon. Petroleum MIJ. 206 202.10 Amsterdam Rubber 67% 67 Holland Amerika Lijn 154% 154 Kon. Paketvaart 136% 132% Rotterdamse Lloyd 151 149% SScheepvaart Unie 147 145 Stv. Mij. Nederland 165 163% H.V.A. 115% 113 Dell MIJ. 78%b 78 Bank van Ned. gem. 4% 91% 90 Van Berkels Patent 191% Centrale Suiker 173 Kon. MIJ. De Schelde N.E 173 170 Intern. Nickel 85 84% Anaconda 54H Baltimore en Ohio 51 50% Bethlehem Steel 44% 44* General Motors 41* 41* Kennecott 96% 96% New York Central 28% 27% Pennsylvania 18% 18% Republic Steel 53* 51% Shell Oil Comp, 83% S3 Tide Water 31% 31 U.S. Steel 64% 64 PREMIELENINGEN Amsterdam 1951 86 85 Breda 1954 82% 81% Eindhoven 1954 79% Enschede 1954 76% Den Haag 1952 I 84% Den Haag 1952 II 85% Rotterdam 1952 I 85% 85% Rotterdam 1952 11 85% 85% Utrecht 1952 89 91 Amsterdam 1956 I 77 77 Amsterdam 1936 II 87% 87% Amsterdam 1956 III 87% 87% Dordrecht 1956 77% Alkmaar 1956 77% Kwestie-Hongarije op agenda Ver. Naties. De agendacommissie van de Ver enigde Naties heeft met 13 tegen 2 stemmen besloten de kwestie-Honga- rye op de agenda van de 12de byeen- komst der algemene vergadering plaatsen. De tegenstemmers waren de Sow- jet-Unie en Tsjecho-Slowakye. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.61—10.61%, New York 3.MH-3-MA. Montreal 3.96%—3.98% Parijs 90.45—90-55, Brussel 7.69%—- 7.60)4, Frankfurt 90.89—90.94, Zu rich 87.24—87.29, Zürich (vr. fres) 89.36—89.41, Stockholm 73 49',2— 73.54%, Kopenhagen 54.85%—54.90% Oslo 53.23%—63.28%, Milaan 60.85% —60.70%, Wenen 14.66%—14. 67 V*. Japanse verrekeningsdollar 3 80— 3.80%, Turkse verrekeningsdollar 3.79%—3.79% nom. ANP-CBS BEURSINDICES 17/9 18>9 19/9 Int. conc. Industrie Scheepv. Banken Indon. f. Algemeen 305.67 310.86 304.50 140.44 140.34 139.53 139.28 137.40 135.31 110.32 110.15 109 34 92.31 91.85 90.68 209.34 211.53 207.98 BEURSOVERZICHT In de niet officiële ochiendhandel- wa ren de koersen iets beneden de slotprlj- zen van eergisteren als gevolg, van een lager afkomend New York. De disconto- verhoging ln Engeland van 5 tot 7 pet, viel als een hevige donderslag bij helde re hemel in de markt. Deze drastische maatregel kan de voorloper zijn van een aantal te nemen maatregelen aldaar, om de lnfl-atle te beteugelen en het pond- sterling te beschermen. Aangezien Ne derland nauw betrokken ls bij het ster- lingblok, vreest men ter beurze, dat Ne derland Het voorbeeld van Engeland zou kunnen volgen. Op deze vrees liepen de koersen zeer snel terug en belandden Koninklijke Olies op f 201-30, na f 204, tegen eergisteren f 205.60 als slotprijs. Unilever daalden tot 382 na 388, Philip» 265 na 269. De officiële beurs opende gistermiddag voor Kon. Olies f 200.60, waarna de koers opliep tot f 201.40, op welk niveau zo ongeveer gesloten werd. Unilevers openden zeer flauw op 378, trokken aan tot 381 en sloten olrca 380, waarmee de elf punten winst van eer gisteren volledig verloren gingen. Phi lips verloor 5 punten en A.K.U.'s 3. K.L.M., na een zeer flauwe opening op f 117.50, herstelde zich tot f 118.10, te gen eergisteren f 120.30. De handel ln de intesrnationale waar den was zeer gering. De Staatsfondsen lagen aangeboden en de staffellenlng en de 3% 1356 moesten een punt verlies incasseren. De overige fondsen verloren pet. De scheepvaartfondsen leden wederom grote verliezen, voornamelijk voor Van Ommeren (min. 7). Scheepvaart Unies, Koninklijke Boot. Holland-Amerika Llja min 3, van Nievelt min 5 pet. Ook hier was de handel van weinig betekenis. 21 september. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. U.+NA.® U.—N.A.P. 1.76 1.92 11.40 12.13 0.21 1.96 0.41 1.37 8.31 1.49 12.46 13.10 20.50 2.05 1.24 1.17 5.44 6.13 6.45 6.25 1.46 1.40 1.53 1.70 1.28 1.91 18.18 18.49 19.21 18.53 14.05 1.93 2.06 2,23 1.50 1.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 13