PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jfc1 Ontsluiting nieuwe objecten in Breskens' herziene uitbreiding Subsidieregeling particuliere woningbouw werd gewijzigd de BILT NU 00K GRIEPEPIDEMIEËN IN VERENIGDE STATEN RATIFICATIE VAN VERDRAG NOG VOOR 1 JANUARI 200e jaargang - no. 221 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjurtct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 19 sept. '57 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minim p advertentie 4.—. tng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent o. regel mei een minimum van .Brieven of adres bureau v d. blad" 2."> cent meer. 3iro no 359ani> p.z.C Middelburg. Bureaus: Vllssingen, Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43. telefoon 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlertkzee. N B'.m - -u te'- -'G TER BEVORDERING EIGEN WONINGBEZIT Premie afhankelijk gesteld van de huurprijzen der woningen De subsidiebedragen, welke het rijk voor de bouw van particuliere huurwoningen zal toekennen, zijn afhankelijk gesteld van de huur prijzen van die woningen. Voor huurwoningen, waarvan de huurprijs beneden een bepaald bedrag blijft, zal de toe te kennen subsidie 125 pet. van de „normale" premie kunnen bedragen. Voor huurwoningen, waarvan de huurprijs een bepaald bedrag te boven gaat, zal de subsidie slechts 50 pet. van de premie bedragen. De woningen met de hoogste hu ren (in de drie grote steden boven 170,per maand) zullen in het geheel niet worden gesubsidieerd. Ook voor niet huur-woningen, waarvan de stichtingskosten meer dan 30.000,bedragen, zal in het algemeen geen subsidie meer wor den verleend. Deze wijzigingen in de bestaande regelingen zijn tot stand gekomen door een beschikking van de minis ter van volkshuisvesting en bouw nijverheid van 16 september 1957. Aanvragen om premie, welke voor die datum bij de directies van de volkshuisvesting en de bouwnijver heid in de provinciën zijn ingediend, zullen nog op de oude voet worden behandeld. De premieregeling zal thans als volgt worden toegepast: „EIGEN WONINGEN" Voor een nieuwe woning, die door de eigenaar wordt betrokken, kan een „volle" premie worden toege kend indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de extra financiële faciliteiten ter bevordering van het eigen-wonïng- bezit. Het is daarbij onverschillig of de eigenaar de woning heeft ver worven door bouw of koop. Onder eigenaren worden mede verstaan de leden van bepaalde coöperaties. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Idee van Drees (Van onze parlementaire redacteur) Zijne Excellentie minister- j president dr. W. Drees heeft een excellent idee gekregen: bezuinigen op de ideeënbus.. Dat idee levert een besparing van 7000 gulden op, zodat de H ideeënbus nu. nog maar 33.000 gulden kost. De waardering van minister Drees voor de M ideeën van 's rijks ambtenaren is er echter niet minder om, want niet op de premiën voor H hun ideeën, maar op de publiei- teit en propaganda voor hun ideeën-bus wordt die zeven mil- le bezuinigd. In niet-ambtelijke kring vraagt men zich nu af of M minister Drees voor dit idee s geen aanspraak kan maken op een premie uit de ideeënbus. llillllllllllllllllllllllllllllllllllïllllllM Minister verwacht geen werkloosheid. Minister Hofstra verwacht ook voor 1958 een zo hoog peil der werkgele genheid, dat het niet nodig zal zyn gelden beschikbaar te, stellen ten be hoeve van de bestrijding van con juncturele werkloosheid. Reeds enke le jaren was hiervoor op de rijks begroting voor onvoorziene uitgaven een post uitgetrokken zonder dat deze behoefde te worden aangespro ken. Minister Hofstra heeft daarom een post pro memorie voor dit doel uitgetrokken. Aldus deelde de minister mede in de memorie van toelichting op de begroting 1958 voor het hoofdstuk „onvoorziene uitgaven". Kwestie Nieuw-Gumea op agenda der V.N. De agendacommissie der Verenigde Naties heeft met zeven tegen vier stemmen, bij vier onthoudingen, be sloten het „vraagstuk-Nieuw-Guinea" op de agenda der Algemene Vergade ring op te nemen. Tegen stemden Nederland, Frank rijk, Engeland en Noorwegen. De Verenigde Staten, nationalistisch China, Paraguay en Venezuela ont hielden zich van stemming. Ook is besloten het Algerijnse vraagstuk en de kwestie-Cyprus op te plaatsen. Voor de bouw van een nieuwe, dooi de eigenaar betrokken woning, waar bij niet aan de hiervoor bedoelde voorwaarden wordt voldaan, kan slechts 50 procent van de premie worden toegekend en dan nog alleen indien de stichtingskosten ten hoog ste 30.000 bedragen. Bij overschrij ding van dit bedrag zal in het alge-, meen geen subsidie worden verleend. Indien een premie wordt toege kend, wordt deze uitgekeerd aan de eigenaar die de woning als eerste gaat bewonen, ook indien deze de woning door koop en niet door bouw heeft verkregen. De premie moet echter voor de aan vang van de bouw worden aange vraagd. De subsidie zal 125 pet. van de premie bedragen voor woningen, die bij de aanvang van de bewoning mo gen worden verhuurd voor ten hoog ste 120.per maand in Amster dam, 's-Gravenhage en Rotterdam, 110. per maand in de overige ge meenten der eerste klasse, 105. per maand in klasse 2, 100.per maand in klasse 3, 95.per maand in klasse 4, 90.per maand in klasse 5. Voor woningen, die mogen worden verhuurd tegen hogere huurprijzen dan de hiervoor genoemde, zal de subsidie 50 pet van de premie be dragen indien zij mogen worden ver huurd voor maximaal 170.per maand in Amsterdam, 's-Gravenha ge en Rotterdam, 160.per maand in de overige gemeenten der eerste klasse, 155.per maand in die der tweede klasse, 150.per maand in die der derde klasse, 145.per maand in die der vierde klasse en 140.per maand in die der vijfdew klasse. De bouw van particuliere I bestedingsbeperking de cultuur woningen, die mogen worden ver- technische werken voortgang te doen huurd tegen hogere huurprijzen danvinden, waarvan de noodzaak bij de laatstgenoemde, wordt niet meer ge-1 overvloedige regens van de laatste subsidieerd. tijd weer duidelijk is gebleken. Toestand koning Haakon geeft reden tot bezorgdheid. Koning Haakon van Noorwegen lijdt de laatste tijd aan storingen van de bloedcirculatie in zijn rechter been en zijn toestand geeft reden tot bezorgdheid. Dit staat in een bulletin, getekend door de arts van de koning. De laat ste twee weken lijdt de vorst ook aan bronchitis, waardoor zijn krachten aanzienlijk zijn afgenomen. Koning Haakon is 85 jaar. Sinds juni 1955, nadat hij een dij beenbreuk opliep tengevolge van een val, laat de gezondheid van de ko ning te wensen over. Zijn officiële plichten worden vervuld door zijn zoon, prins Olaf, die als prins-regent optreedt. Landbouwschap dringt aan op maatregelen Het bestuur van het Landbouw schap heeft woensdag besloten er bij de minister van landbouw op aan te dringen zo spoedig mogelijk over te gaan tot uitbetaling van een zo groot mogelijk voorschot op de nabetaling voor melk voor het lopende jaar. Aanleiding hiertoe zijn de bijzonder slechte weersomstandigheden, die de financiële positie van vele boeren nog slechter hebben gemaakt. Voorts werd besloten er bij de mi nister op aan te dringen, ondanks de M t fW 'f -v- -'j.. 'H-T- Koopvaardijschepen doelwit bij Navo-oefeningen Ongeveer driehonderd koopvaardij schepen uit Frankrijk, Nederland en Engeland zullen als „doelwitten" fungeren bij aanvallen tijdens de Navo-manouvre „Stavast", die giste ren in het kanaal is begonnen. De schepen voeren een speciale vlag om aan te duiden, dat zij van de partij zijn, maar overigens zullen zij hun weg normaal vervolgen. Ook Westduitse vlootstrijdkrach- ten nemen aan de oefening deel. Engels jongetje maakt dodelijke val uit trein. Dinsdagmiddag is ter hoogte van BaexemI-Ieythuijzen, tussen Roer mond en Weert, een vijfjarig Engels jongetje uit de trein gevallen en op slag gedood. Het kind was met zijn ouders in een militaire verlofgan- gerstrein uit Duitsland op weg naar Hoek van Holland. Het kind speelde in de trein en de ouders, die door medepassagiers werden gewaar schuwd, hadden van het ongeluk niets gemerkt. Vele gevallen in Antwerpen, Uit vele delen van de Verenigde Staten komen berichten omtrent het uitbreken van griepepidemieën. Men vermoedt dat er vele gevallen van Aziatische griep onder schui len. Ook uit België (vooral Antwer pen), Oostenrijk en Frankryk wor den vele gevallen gemeld. In Italië liggen 20.000 soldaten ziek en in Londen lijden 60.000 schoolkinderen aan griep, maar slechts in enkele gevallen is Azia tische griep geconstateerd. Vijf jonge Britse vrouwendie een door velen benijde werkkring heb ben: zij maken n l. deel uit van de gemotoriseerde politiepatrouille in Lancashire en hebben de beschikking gekregen over een snelle en uiterst fraaie M.G.-sport In West-Duitsland zijn woens dag twee mensen aan de griep overleden. Daardoor is het aantal gevallen met dodelijke afloop tot vier gestegen. In vele delen van de Bondsrepubliek zijn de scholen gesloten. In Essen zijn 13.000 kin deren ziek. Woensdagochtend vond op de H vliegkamp Valkenburg de over- M 'dracht plaats van het eerste f§ H '.squadron ..Seahawks" voor de M Jmarine luchtvaartdienst. Op |f i.deze foto ziet men van rechts M naar links naast een van de nieuwe machines minister Staf; de Amerikaanse ambas- sadeur in ons land, de heer li Ph. Young en de generaal-ma- H joor J. C. MacQueen US MC, M die de vliegtuigen overdroeg. innhmmuil P.T.T.-tarieven verhoogd Naar de P.T.T.-persdienst mee deelt, wordt er naar gestreefd de volgende tariefsmaatregelen met in gang van 1 november in te voeren: POSTERI-JEN Verhoging van het port voor bin nenlandse brieven t/m 20 gram 12 ct. (thans 10 ct.); boven 20 t/m 100 gram 25 ct. (thans 20 ct.); boven 100 t/m 200 gram 35 ct. (thans 30 ct.); voor binnenlandse briefkaarten 8 ct. (thans 7 ct.). In het verkeer met Suriname, Ne derlandse Antillen, Ned. Nieuw- Gufcaêa, Indonesië, België, Luxem burg, en in het grensverkeer met Duitsland wordt het port van brie- ven tot en met 20 gram eveneens 12 ct. en dat voor briefkaarten 8 ct. TELEFOON Abonnements- en gesprekkosten blijven ongewijzigd. Het entreegeld voor nieuwe gegadigden wordt ver hoogd van 75.tot 100.(in clusief 15 meter binnenleiding). Deze verhoging zal niet gelden voor degenen, die thans reeds op de telefoonwachtlijst staan ingeschre ven. Bovendien zullen de in april van dit jaar aangekondigde tariefswijzi gingen voor nevenapparatuur worden ingevoerd. TELEX Het abonnement wordt van 80. op 100.per maand gebracht. In gevoerd wordt een entreegeld van 100.(inclusief 15 meter binnen leiding). Bij het binnenlandse telexverkeer zal per telimpuls, in plaats van 0.04, 0.05 berekend worden. Ook bij de telexdienst zullen de tarieven voor hulpapparaten en ne> venapparatuur worden herzien. DE REGERING OVER EUROMARKT Verdere industrialisatie blijft kernprobleem van economische politiek. De regering heeft In haar memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap nogmaals een krachtig pleidooi gehouden voor de aanvaarding van het ver drag, zowel uit politieke als uit economische overwegingen. Niet aanvaar ding van het verdrag zou volgens de regering zeer ernstige gevolgen voor de Nederlandse export met name naar België en Luxemburg kuncen heb ben, desondanks meent zij dat het verdrag niet hierom, doch om zijn posi tieve waarde moet worden aanvaard. De regering verklaart, dat zij alles wil doen om de ratificatie van het verdrag nog voor 1 januari af te slui ten. Zij heeft nog geenszins de hoop op gegeven, dat andere Europese staten alsnog tot de Gemeenschap zullen toetreden. In dit verband wijst zjj er- Protest sigarettenindustrie tegen accijnsverhoging De sigarettenfabriekanten, verenigd in de stichting Sigarettenindustrie, hebben geprotesteerd tegen de ver hoging van de accijns op sigaretten alleen. In een telegram aan de ministerraad geeft de stichting uiting aan haar zeer grote teleurstelling dat het over leg tussen economische zaken en de industrie over hogere belastingop brengst uit tabaksproducten is afge broken door het thans uitgesproken voornemen deze alleen te verhalen op de sigarettenroker door verhoging van het huidige belastingtarief van 67 pet. tot 70 pet., hetgeen in feite overeen komt met een belastingverhoging van 16 pet. De stichting meent, dat de sigaret tenindustrie hierdoor in een veel slechtere concurrentieverhouding ten opzichte van de andere tabakverwer kende industrieën wordt gebracht. Men vreest ook een belangrijke da ling van het sigarettenverbruik, waar door enerzijds de rentabiliteit van de industrie wordt ondergraven, ander zijds tariefsverhoging niet aan het fiscale doel zal beantwoorden. RUIM ZESHONDERD NIEUWE WONINGEN Plan houdt rekening met stichting zeebadbedrijf en wandelboulevard Vorige week heeft, zoals gemeld, de raad van Breskens zijn goedkeuring gehecht aan 't herziene uitbreidingsplan-„West", een ontwerp van het ste debouwkundig adviesbureau Schat Schut te Middelburg. Dit plan, om vat een afgerond gebied, dat ten westen van (le bestaande dorpskom is gelegen, tot aan de nieuwe veerhaven en de nieuwe rijksweg, die thans ïn aanleg zijn. Zuidwaarts strekt het plan zich uit tot aan de begraaf plaats. In het plan, waarmee het bebouwde gedeelte van Breskens in de toekomst dus toch weer tot aan de veerhaven komt te liggen, zijn 471 eengezinswoningen opgenomen, (gesloten bebouwing), zeven winkelpan den met woning, 72 eengezinshuizen, vrijstaand of twee-aaneen, 15 bun galows en 55 meergezinshuizen. Met dit plan is gerekend op een bevol kingsaanwas van 1200 mensen. Thans telt Breskens 3700 inwoners. De verplaatsing van de veerha ven naar de westzijde van de be staande dorpskom zal ingrijpende structurele wijzigingen veroorza ken. Het doorgaande verkeer zal niet langer door de kom worden geleid, waarvan vooral de win- keldrijvende middenstand en de horeca- en garagebedrijven een terugslag zullen ondervinden. In een rapport, dat het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland over de gevolgen van de veerhaven- verplaatsing opstelde, zijn een aan tal suggesties gedaan omtrent moge lijke objecten, die als zij gereali seerd kunnen worden met overheids steun aan de dorpsgemeenschap als geheel een zekere compensatie kunnen bieden voor het onvermijde lijke functieverlies, dat Breskens zal treffen. Suggesties Tot die suggesties behoort het stich ten van een zeebadbedrijf en een re creatieoord voor het aantrekken van het vreemdelingenverkeer, dat straks niet meer in zulke grote getale door de kom zal trekken. Een andere sug gestie betreft de uitbreiding van de zeiljachten-, haven- en industrieac- comodatie en het bouwen van i café-restaurant op het einde van het westelijke havenhoofd. In het verbeteringsplan van zeewering tussen de beide havens zijn van de zijde van de Rijkswater' staat reeds twee horecabedrijven op> genomen. In de herziening van genoemd uit breidingsplan is gepoogd, behalve voor de huisvesting van de bevol kingsaanwas ook voor een deel van deze objecten een goede ontsluitings mogelijkheid te projecteren. Het bu reau Schat en Schut ging er van uit, dat een doelmatige stedebouw- kundige aanpassing aan de gewij zigde situatie een eerste vereiste is om van de beoogde compensatiemo- gelïjkheden liet volle profijt te kun nen trekken. De volgende overwegingen hebben daarbij tot de opzet van het plan ge leid. De westzijde van de kom zal 'n nieuw „gelaat" dienen te krijgen, mede om een visuele aantrekkelijk heid op het veerhavenverkeer te kun nen uitoefenen. Het nieuwe „gelaat" moet a.h.w. het verkeer tot een be zoek aan Breskens uitnodigen. Dit komt tot uiting in de gepro jecteerde aanleg en het afwisselende karakter van de ontworpen bebou wing. Zo zijn in het plan opgenomen een sportterrein met twee velden, een kinderspeelplaats en een zwembad. (Vervolg op pag. «j op, dat juist het besluit tot oprichting van de EE.G. de stoot heeft gegeven tot het openen van onderhandelingen over een algemene Europese vrijhan delszone. Deze zou, naar de mening van de regering, met de E.E.G. als dy namische kern een uiterst belangrijk element vormen voor de verwezenlij king van een Europese samenwerking op een zo breed mogelijke basis, welke door de regering van het grootste be lang wordt geacht. In antwoord op de bezorgdheid die door de Kamer is uitgesproken, zegt de regering, dat verdere industrialisa tie het kernprobleem van de Neder landse economische politiek blijft en dat binnen de gemeenschap daartoe additionele afzetmogelijkheden kun nen worden gevonden. Daarnaast wijst zij op het voordeel dat de E.E.G. de zekerheid biedt, dat bij een terug gang van de conjunctuur de staten niet opnieuw eigenmachtig tot invoer- beperkende maatregelen zullen mo gen overgaan. Een verdrag van deze strekking houdt dus a prima vista voor onze economie en onze industri ële expansie gunstige perspectieven in, zo zegt de regering. Naar aanleiding van de uitgespro ken vrees voor een protectionistische handelspolitiek verklaart de regering met klem, dat zij alles zal doen om het beleid van de gemeenschap te richten op een zo open mogeltjke eco nomische verhouding met derde lan den. Wanneer het zou gebeuren, (lat be paalde bedrijven zuilen moeten om schakelen of zelfs sluiten dan is dit volgens de regering een onvermijdelij ke consequentie van de betere werk verdeling welke in Europa tot stand moet komen en welke van direct be lang is voor de Nederlandse consu ment. De regering verwacht echter dat de nodige aanpassing zich in het algemeen zonder ernstige schokken zal kunnen voltrekken. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm, geheel bewolkt 13 gr- Oslo, licht bewolkt 16 gr. Kopenhagen, onbewolkt 15 gr. Aberdeen, onbewolkt 13 gr- Londen, half bewolkt 18 gr- Amsterdam, motregen 15 gr. Luxemburg, half bewolkt 18 gr. Parijs, zwaar bewolkt 23 gr. Bordeaux, onbewolkt 26 gr- Grenoble, onbewolkt 24 gr. Nice, half bewolkt 20 gr. Berlijn, onbewolkt 15 gr. Frankfort, geheel bewolkt 15 gr- München, zwaar bewolkt 15 gr. Zürich, licht bewolkt 22 gr- Genève, onbewolkt 22 gr. Locarno, licht bewolkt 22 gr- Wenen, licht bewolkt 16 gr. Innsbruck, licht bewolkt 20 gr. Rome, licht bewolkt 25 gr. Ajacclo, half bewolkt 23 gr. Mallorea, half bewolkt 26 gr. VERWACHT. WEER GROTE REGENKANS. Overwegend zwaar bewolkt met op vele plaatsen tijdelijk regen of mot regen. Meest matige wind, weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 20 september Zon op 6.24 onder 18.46 Maan op 1.53 onder 16.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1