PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Resolutie door 37 landen gesteund vraagt Rusland te veroordelen Zeeuwse hengstGuido uit de Kluis' werd nationaal kampioen OPTREDEN VAN FAUBUS NIET GEBASEERD OP JUISTE FEITEN 200e jaargang - no 215 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, 8RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 sept. '57 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie f (ng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. I regels) IJ cent p. regel met een minimum van 1 1.—. .Brieven of adres ourcau v. d. blad" 25 cent meer. 3iro no. 359300 P Z C. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 98-60. tel. 2355 4 UJnen (b.g.g. S546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Ooes, Lange Vorscatraat 61. telefoon 1475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwitraat 43. telefoon 20; Terneuien. Brouwerijstraat 3; Zierikzee. N l'.m KWESTIE HONGARIJE IN ALGEMENE VERGADERING Hatta en Soekarno Hongaarse argumenten tegen debat werden van de hand gewezen De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft gisteren de dat de behandeling kort na het weekeinde kan worden afgesloten, debatten over de Hongaarse kwestie voortgezet. Verondersteld wordt De resolutie, die door de Amerikaanse afgevaardigde by de Verenig de Naties, Gabot Lodge is ingediend en waarin de Sowjet-Unie wordt veroordeeld wegens het neerslaan van de Hongaarse opstand, wordt o.m. door 17 midden- en Zuidamerikaanse landen ondersteund, zodat in totaal 37 landen hun stem eraan zullen geven. In de resolutie wordt tevens dank gebracht aan de bijzondere com missie voor haar verslag over Hongarije en stelt voor de conclu sies van het rapport goed te keu ren. De Britse vertegenwoordiger Allan Noble heeft gisteren de Hon gaarse en Russische argumenten tegen het debat van de hand gewe zen en de Sowjet-Unie aansprake lijk gesteld voor de huidige onder drukking in Hongarije. Er moet een eind komen aan de wre de onderdrukking in Hongarije, die slechts mogelijk is door de flagrante Russische inmenging in de Hongaar se binnenlandse aangelegenheden, al dus Noble. De regering Kadar kan haar program van wraak en vrees- aanjaging slechts uitvoeren, doordat zij door Russische troepen gesteund wordt. Noble zei, dat volgens officieel Hon gaarse berichten midden juli reeds 104 contra-revolutionairen ter dood veroordeeld waren. De internationale commissie van juristen gelooft ech ter dat er zeker mieer dan 2000 te rechtstellingen zijn geweest. En de meeste mensen, die wegens contra revolutionaire activiteit gevangen ge nomen zijn, hebben nog niet tetecht- gestaan. Plicht De Nederlandse minister van buiten landse zaken J. M. A. H. Luns heetlt verklaard geen geloof te hechten aan berichten, als zouden de Hongaren tegen het rapport van de speciale commissie hebben geprotesteerd. „Wij kunnen onmogelijk aannemen dat mensen die zagen hoe hun naaste bloedverwanten door Russische Lid revolutionaire raad naar Hongarije terug? Miklós Szabo, lid van de Straats- burgse Hongaarse revolutionaire raad in ballingschap, is zaterdag on der geheimzinnige omstandigheden uit zijn woning te Wenen verdwenen. Gevreesd wordt dat Szabo, met medeneming van talrijke documen ten der diverse Hongaarse emigran tenorganisaties, naar zijn vaderland is teruggekeerd. Szabo zou o.a. in het bezit zijn geweest van een lijst van Hongaren, die door de speciale com missie van de Verenigde Naties als getuigen werden gehoord. Szabo zou zijn vrienden hebben geschreven dat hij naar Hongarije zou terugkeren omdat ik niet zon der mijn volk kan leven. De brieven zouden in haast zijn geschreven en maakten een verwarde indruk. Vorige week zegde Szabo alle af spraken, die hij in Wenen met Hon gaarse kennissen had gemaakt, af. Zijn vrienden hebben de mogelijk heid van ontvoering of een romanti sche escapade uitgesloten. Guido uit de Kluis, de fraaie Zeeuw se hengst van de fa. D. A. Timmer man en Zn., te Kattendijke, die op de jubileumtentoonstelling van de Koninklijke Vereniging ,Jlet Neder- landsche Trekpaard" in 's Hertogen bosch de nationale titel verwierf. tanks werden gedood, mensen die hun gefusilleerde zonen en dochters bewe nen, die vol angstige spanning wach ten op berichten van hun vrienden, in verzegelde treinen naar de Sowjet- Unie gevoerd, nu een bewind steunen dat, op zijn minst gezegd, mede schuldig is aan de misdaden die in het rapport worden opgesomd", aldus minister Luns. De Nederlandse minister sprak even eens namens België en Luxemburg. Hij achtte het de plicht van de alge mene vergadering „geen steen op de andere te laten en alle ten dienste staande middelen te gebruiken bij de pogingen de Sowjetregering ervan te overtuigen dat Hongarije van het knellende juk moet worden verlost". Het Russische blad „Izviestia" van woensdag heeft <3e Verenigde Staten verweten de niet bestaande kwestie- Hongarge aan de orde te hebben ge steld om een zakelijke bespreking van problemen van internationale be tekenis te ondermijnen. Uitsluiten Het hoofdkwartier te Brussel van het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen het IVW, heeft de afvaardiging van de verschillende landen naar de Verenigde Naties een boodschap gezonden, waarin wordt aangedrongen Hongarije, zolang dit land wordt beheerst door het bewind- Kadar, dat met behulp van buiten landse militairen werd ingesteld en wordt gehandhaafd, van het lidmaat schap der internationale organisatie uit te sluiten. Praten De Deense regering heeft woensdag meegedeeld, dat zij bij de Hongaarse zaakgelastigde te Kopenhagen heeft geprotesteerd tegen de uitlating va.n een Hongaarse vertegenwoordiger in de algemene vergadering der Ver enigde Naties, volgens welke de Deense voorzitter van de speciale commissie indertijd als minister van defensie de Duitse bezetting van De nemarken heeft vergemakkelijkt. De ze beschuldiging wordt belachelijk en beledigend genoemd. ONDERZOEK FEDERALE RECHERCHE Nationale Garde zonder noodzaak opgeroepen De gouverneur van de staat Ar kansas, Faubus, die zich verzet te gen opheffing van dë rassenschei ding by het onderwijs, is dinsdag nacht ziek geworden. Hij heeft af gezien van het voornemen om zijn beleid voor te leggen aan het pu bliek. Hij heeft alle afspraken afge zegd en zich teruggetrokken om rust te nemen. De gouverneur zal de volgende week voor de rechter moeten ver schijnen om uit te leggen, waarom hij de Nationale Garde heeft inge schakeld om uitvoering van de wet te verhinderen. Ondanks het bevel van de federale rechter staat de Na tionale Garde nog steeds op zijn post. Uit het onderzoek van de Ameri kaanse Federale Recherche (F.B.I.) is het gebleken, dat gouverneur Fau bus zonder noodzaak de Nationale Garde in het geweer heeft geroepen. Het onderzoek heeft aangetoond, dat er geen oproer in Little Rock dreig- Belangrijke bijdrage voor poliofonds De voorzitter van het prinses Bea trix Poliofonds, mr. J. Klaasesz, heeft gister in hotel „Royal" te 's-Gra- venhage uit handen van de waarne mend voorzitter van het comité „Be drijfsleven en effectenbeurs helpen prinses Beatrix-poliofonds", de heer G. P. Schieferdecker, een cheque ten bedrage van f 264.216,81 ontvangen. Het bestuur van dit fonds droeg met dit bedrag het eindresultaat af van de effectenverkoop ten bate van de kinderverlamming, die in de Amster damse beurs op 14 juni j.l. met mede werking van. Johan Bodegraven was georganiseerd. de. Het optreden van de gouverneur is niet gebaseerd op een reeks nuch tere feiten, aldus de conclusie. In Nashville zijn woensdag vijf ne gers gearresteerd, die zich met an dere negers in de buurt van scholen opWeldenr Zij bleken in het bezit van vuurwapens te zijn. De politie im North Little Rock heeft een aantal messen, boksbeugels, ijshaken, wind- pistolen, een zweep en een jachtge weer in beslag genomen. De wapens lagen op straat, in voertuigen of werden door blanken gedragen. Dinsdagavond heeft in deze stad een gevecht plaats gehad tussen 40 blanken en 19 negers. De poli tie heeft zes negers, die naar de „blanke" school wilden, met harde hand teruggestuurd. De Vereniging van Amerikaanse oorlogsveteranen heeft president Ei senhower telegrafisch verzocht zijn vakantie af te breken en ijlings maatregelen te treffen tot het her stel van recht en orde in de zuidelij ke staten met name in Arkansas. President Eisenhower heeft O. E. Faubus, uitgenodigd vrijdag of zater dag a.s. met hem te komen praten in Newport over de schoolkwestie in de hoofdstad van Arkansas, Little Rock. Eisenhower is met vakantie te New port. hadden gesprek President Soekarno van Indonesië en de voormalige vice-president Mo hammed liatta hebben elkaar gister op de tweede dag van de nationale conferentie met de afgevaardigden van de buitengewesten, in het Merde- ka-paleis te Djakarta ontmoet. De bespreking duurde twee uur, zonder dat na afloop enige verklaring werd afgelegd. Nochtans is in politie ke kringen te Djakarta de hoop uitge sproken dat het deelnemen van Soe karno en Hatta aan de onderhandelin gen met de buitengewesten kan lei den tot een overbrugging van de po litieke kloof tussen Hatta en Soekar no. Premier Djoeanda, die de vergade ring eveneens bijwoonde, heeft bij vo rige gelegenheden meermalen ver klaard dat oplossing van de geschil len tussen Hatta en Soekarno een noodzakelijke voorwaarde is voor hei beëindigen van de huidige crisis in Indonesië. Proef met Amerikaanse raket opnieuw mislukt Op het proefterrcin voor geleide projectielen van de Amerikaanse luchtmacht, bij Cape Canaveral is dinsdag een grote raket afgevuurd. Enkele minuten na het afvuren hoor den waarnemers kort achter elkaar twee explosies, en volgens een oogge tuige is het projectiel in de lucht uit elkaar gespat. Toen het projectiel werd afge vuurd schoot het recht omhoog. Met zoeklichten werd het enige tijd ge volgd. Inplaats van af te buigen in de richting van de zee bleef het pro jectiel stijgen. Acht of negen minuten ■na de start deden zich op grote hoog te twee explosies voor, en zag men vurige strepen naar beneden komen. De brandende delen bereikten blijk baar de grond niet, want nog op grote hoogte doofden de vuurmassa's al. Nederlanders uit Indonesië gewezen. Te Medan. op Noord-Sumatra, zijn 19 Nederlanders bevolen uil Indone sië te vertrekken, nadat zij beschul digd waren van inmenging in Indone sische politieke zaken. Hoe kantoor van de emigratie- dienst te Medan heeft verklaard dat alle Nederlanders in kwestie „vetera nen van het voormalig Nederlands koloniaal leger" zijn, waarmee waar schijnlijk leden "van het K.N.I.L. worden bedoeld. Café-restaurant in Hattem uitgebrand. In de nacht van dinsdag op woens dag is het café-restaurant Schuur man te Hattem, gelegen in de kom van dit stadje, geheel aoor brand ver woest. De brandweer van Hattem was spoedig ter plaatse, doch moest assistentie inroepen van de brandwe ren van Zwolle en Oldebroek. De be woners moesten in allerijl het pand verlaten. De gehele inventaris ging verloren. De schade wordt op onge veer honderdduizend gulden geschat. De brand is vermoedelijk in een kleedkamer achter het toneel ont staan. Vandaag bezoekt een groot aairtal Kamerleden vijf Zeeuwse Indus trieën. In verband daarmee Is aan ons blad van vandaag een extra nummer van 12 pagina's toegevoegd, waarin verschillende proble men rond de industrialisatie worden behandeld. De Kamerleden be zoeken o.a. bedryven in de kanaalzone en voorts de Kon. My „De Schelde" te Vlissingen. Hier ligt de „Naess Tiger*' op de helling en in dit schip-in aanbouw zullen de parlementariërs een koffiemaal tijd gebruiken. „.(Foto P.Z.C.) Consumptie van melk met drie procent gedaald. Bij steekproeven door het Produkt- schap voor Zuivel is gebleken, dat sinds de verhoging van de melkprijs op 30 juni j.l., het totale melkverbruik in ons land met drie procent is te ruggelopen. JUBILEUMTENTOONSTELLING DEN BOSCH Feeststemming leed niet \onder het slechte weer DE SPANNING rond de in Den Bosch gehouden jubileumtentoonstelling van de koninklyke vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" is geweken. Het is toch een Zeeuwse hengst geworden, die de nationale titel verwierf! Guido uit de Kluis, de prachtige zesjarige zwartschimmel uit de stallen van de fa. D. A. Timmerman en Zn. te Kattendijke heeft woensdagmiddag ten aanschouwe van Koningin Juliana en een tienduizendkoppig publiek op het demonstratie terrein zijn ereronde mogen inakeir! Een prachtig Zeeuws succes, bovenal voor de heren Timmerman. In het voetspoor van Guido liep „Successeur", ook een Zeeuwse hengst van de stallen De Dobbe- laere te IJzendyke en Adr. J. Catseman te Biervliet. Successeur, een veelbe lovend paard, dat met het. klimmen der jaren nog aan kracht en omvang zal winnen, was reserve-kampioen geworden! Dit waren de grote momenten voor de Zeeuwen op deze dag, maar ver daarboven uit ging de feeststemming om het zilveren jubileum. Een stem ming welke zelfs niet getemperd kon worden door neerplenzende regen buien. Want het grootse jubileum- festijn kreeg extra glans door de komst van H.M. de Koningin, die vrijwel de gehele middag bij de de monstraties aanwezig was. 's Morgens, in de hallen, was de be slissing gevallen. Elf hengsten, de ca tegorie-winnaars, werden voorge el raaf d. De jury riep er drie in de baan terug: Guido, Successeur en de Limburgse hengst Costaud van Nieu- wenberg, een bruinschimmel en ge duchte concurrent voor de Zeeuwse paarden, zouden uiteindelijk dingen naar de nationale titel. De duizenden, waaronder massa's Zeeuwen, hielden de adem in. Costaud werd als eerste weggezonden. De titel was, hoe het ook zou lopen, voor Zeeland! Toen stapten de juryleden op de heer Tim merman toe, de eigenaar van de na tionale kampioen '57: Guido uit de Kluis. Onder de 3 merriën die de jury van de vierentwintig mededingsters te rugriep, was één Zeeuwse troef, Syl via, de vijfjarige bruinschimmel van de stallen De Dobbelaere. Zn werd echter én door Resie van de Wilhel- minahoevé van de P. Wullms te Maas- niel (L.), die kampioene werd én door Mina van Veerhoek, een Zuid hollandse merrie (reserve-kampioe ne) verdrongen naar de derde plaats. De stallen De Dobbelaere boekten echter een éclatant succes met hun nieuwe bruinschimmel vierspan. De heer M. de Dobbelaere mocht 's mid dags uit handen van Koningin Julia na de door Prins Bemhard beschik baar gestelde medaille in ontvangst nemen 's Middags, op het terrein, opende de koninklijke harmonie ,,'s Hertogen bosch" het défilé van de bekroonde dieren, dat als vanouds weer een schitterende aanblik bood. Te drie uur arriveerde H.M. de Koningin. Voor de eretribune bood de achtjari ge Jenny Bax, dochtertje van burge meester mr. G. A. Bax (van Andel), de Koningin bloemen aan. Nadat de bestuursleden van „Het Nederlandsche Trekpaard" aan Ko ningin Juliana waren voorgesteld en Hare Majesteit op de eretribune had plaats genomen, werden de kam pioenspaarden voorgeleid. De massale demonstratie van de plattelandsjeugd, die eveneens door de Koningin werd bijge woond, was indrukwekkend. Boeiend waren de oefeningen, die de meisjes ten beste gaven, in drukwekkend was hetgeen de jon gens lieten zien. Toen de samen werkende plattelandsjeugdorgani saties tenslotte gemeen schappe- iyk een vreugdedans hadden uit gevoerd, dankte de Koningin de Zeeuwse meisjes mej. J. Ton uit GrypSkerke en mej. A. de Mul uit Iloèk met een handdruk voor het gebodene. Mej. Ton aanvaardde deze dank namens de C.P.M.B., mej. De Mul namens de P.J.G.N. De demonstraties met vierspannen, Het weer in Europa Volgens de weerrapporten v n gUter- avond 7 uur: Stockholm, geheel bewolkt 14 gr. Oslo. regen 15 gr. Kopenhagen, regen 15 gr. Aberdeen, regen 14 gr. Londen, regenbui 19 gr. Amsterdam, geheel bewolkt 18 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 19 gr. Parijs, half bewolkt 23 gr. Bordeaux, regen 21 gr. Grenoble, regen 17 gr. Nice, zwaar bewolkt 24 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 19 gr. Frankfort, regenbui 18 gr. München, zwaar bewolkt 19 gr. ztirich, zwaar bewolkt 17 gr. Genève, regen 17 gr. Locarno, motregen 22 gr. Wenen, regen 24 gr. Innsbruek, regen 28 gr. Ajaccio, zwaar bewolkt 25 gr. Mallorca, licht bewolkt 28 gr. achtspannen en zelfs met enkele zes tienspannen oogstten menig applaus van de talrijke toeschouwers, die zich door de eveneens talrijke regen buitjes niet lieten verdrijven De climax en het slot van de demon straties vormde het nummer „Hon gaarse Post", gebracht door de afde ling Noord-Oost-Polder. Twee aan de namen te horen oud-Zeeuwen, de he ren Roose en De Voogd, menden, ie der staande op twee paarden, een hiermee verbonden driespan. Een knap staaltje rijkunst, waarvoor het publiek dankte met een langdurig applaus. Met een taptoe door de Koninklyke Militaire Kapel onder leiding van de majoor Rocus van Yperen werd deze grote jubileumviering besloten. HARDE W IND Veranderlijke bewolking en perioden met buien, sommige met onweer. Krachtige tot harde, in de zuideiyke provincies tijdelijk stormachtige wind tussen west en noordwest. La gere temperaturen. ZON EN MAAN 13 september Zon op 6.13 onder 19.02 Maan op 20.27 onder 10.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1