PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VS onderhandelen met Jemen over verlenen van economische hulp ZEELANDS vissersvloot voer uit! Va ndaag SCHERPE BRITSE KRITIEK OP NOTA'S VAN RUSLAND Maatregelen tegën overvallen op benzinestations PRINSES IRENE BEZOCHT HET GARDEREGIMENT FUSELIERS 200e jaargang - no. 210 Dagblad, uitgave van da firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: w. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 6 september '57 ADVERTENTIEPRIJS IS cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. regel») ti cent p. regel met een minimum van 1.—..Brieven of adre» bureau v. d. blad" 25 cent meer. 31ro no. Ï5930O P.Z.C., Middelburg. Bureaus: vilssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3S46 of S304); Middelburg, Markt 51, telefoon J841; Goes, Lange Voratstraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwttraat 43, telefoon 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlertkiee. N. BogcrciEtraat tel. GEHEIM BEZOEK Aan Jordanië worden belangrijke hoeveelheden wapens gezonden Een Amerikaanse economische missie heeft een week geleden op uit nodiging van de Jemenitische regering een geheim gehouden bezoek aan Jemen gebracht. Onderzocht wordt of Amerika economische hulp zal verlenen bij het uitvoeren van enige belangrijke projecten. Ameri kaanse ambtenaren waren van mening, dat instemming van Jemen met het ontvangen van Amerikaanse economische hulp een aanzien lijk succes van de Amerikaanse diplomatie in het Midden-Oosten zou betekenen. Er zal echter pas een overeen komst worden gesloten als Jemen zich bereid heeft verklaard het stel sel tot wederzijdse beveiliging in de gehele wereld te steunen. Jemen zal geen militaire hulp ontvangen. Aanvaarding van Amerikaanse economische hulp door Jemen zou te Washington als indirecte steun worden beschouwd voor het Ameri kaanse streven om de levensstand aard in het Midden-Oosten te ver hogen en verdere verspreiding van de communistische invloed in dit gebied tegen te gaan. Jemen zal als het een overeenkomst sluit in het eerste jaar waarschijnlijk twee mil joen dollar ontvangen. Ook Soedan Van officiële Amerikaanse zijde wordt voorts vernomen, dat de Ver enigde Staten ook hopen met Soedan een overeenkomst voor economische hulpverlening te sluiten. Men ver wacht, dat een afvaardiging in sep tember nog naar de Soedanese hoofdstad zal reizen om aldaar een onderzoek in te stellen. Amerika zendt in het kader van de Amerikaanse hulp aan Jor danië wapens aan dit land. De eerste zending zal de volgende week plechtig aan de Jordaan se autoriteiten in Amman wor den overgedragen. In de komen- H ...is het 300 jaar geleden, dat tijdens een woest onweer de grote toren van het stadhuis in Goes door hemelvuur in brand kwam te staan. De toren brandde geheel af. In die tijd werd de toren ten dele gebruikt als gevangenis. ...is het 200 jaar geleden, dat de welhaast legendarisch ge worden Franse generaal La- fayette in Auvergne werd ge- j boren. Naar doze geruchtma- kende figuur uit de Amerikaan- se vrijheidsoorlog is in 14 sta- ten van de Verenigde Staten j een stadje genoemd. In 1952 versceen in Amerika een post- i zegel met Lafayette's beelte- j Illllllllllllllll^ Ontwapening vastgelopen Op de bijeenkomst van de sub commissie voor ontwapening die gisteren werd gehouden waren de Russische afgevaardigde en zijn westelijke collega's het eens over de noodzaak om het overleg op de schorten, maar over de datum waar op de subcommissie weer bijeen zou moeten komen, waren de meningen verdeeld. Vandaag worden de be sprekingen voortgezet. De Britse vertegenwoordiger No ble verklaarde, dat een tijdelijke opschorting van de besprekingen voor alle betrokkenen voordelig zou zijn, daar men dan de voorstellen van beide partijen, die nu welbekend zijn, opnieuw in overweging zou kunnen nemen. Hij stelde daarom voor, het overleg in de subcommis sie aan het einde van deze week te verdagen en op de eerste oktober of na afloop van het algemene debat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties te New York weer bijeen te komen. De Rus Zorin was echter van oor deel, dat men geen plaats of datum voor een hervatting van de bespre kingen in de subcommissie moest vaststellen. Volgens hem moet de subcommissie pas bijeenkomen als de algemene vergadering de ontwa peningskwestie zal hebben bespro ken. Volgens de Britse zegsman be schuldigde hij de westelijke mo gendheden ervan, dat zij trachten een bespreking van het ontwape- ningsvraagstuk in de algemene ver gadering te voorkomen. De Fransman Moch verklaarde hierop, dat men door aanvaar ding van de Russische suggestie inzake de voortzetting van het overleg, ernstige besprekingen zou vertragen, hetgeen afbreuk zou doen aan de zaak van de yrede. de twee maanden worden meer wapenzendingen verwacht. Deze actie, waarvoor een rechtstreek se luchtbrug tussen de Verenig de Staten en Amman zal wor den ingesteld, zou op opzien barende wijze een campagne in luiden om in versnelde mate mi litaire hulp aan de buurlanden van Syrië te verlenen. Marinegarnizoen te Cuba in opstand Het marine-garnizoen in Cienfne- gos, een stad aan de zuidkust van Cuba, is donderdag tegen de regering in opstand gekomen en heeft na zwa re gevechten de stad in bezit geno men. Zy waren 250 man sterk tegen over een klein aantal leger- en poli- tie-eenheden. Soldaten en politie-mannen hebben zich, volgens de berichten overgege ven aan de muiters, die vervolgens wapens uitdeelden aan de bevolking der stad, die tegen de regering is. Amerika maakt zich slagvaardig voor de grote propaganda-aanval ten aanzien van de ontwapening in het Midden-Oosten die Rusland, naar men verwacht in de komende zitting van de Verenigde Naties zal openen. De Verenigde Staten zijn van plan het initiatief te nemen. De minister van buitenlandse za ken, John Foster Dulles, zal, naar wordt gehoopt, als eerste het woord voeren, zodat hij kans heeft dade lijk het Amerikaanse standpunt ten aanzien van het mislukken van de ontwapeningsbesprekingen en de Sowjet-penetratie in het Midden- Oosten naar voren te brengen. Volgens het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken is de jongste Russische nota over het Midden-Oosten een poging om de aandacht af te leiden van de kwestie-Hongarije, die volgen de week door de algemene ver- j gadering van de Verenigde Na ties zal worden besproken. De verklaring over de nota was overigens bijzonder scherp. Een woordvoerder wees erop, dat het ge drag van de Russische regering in tegenspraak is met hetgeen in de nota's wordt voorgesteld. De leveringen van zware wapens door Rusland aan Egypte, Syrië en Jemen zouden er op gericht zijn een regeling van de conflicten te ver tragen. Het is onwaarschijnlijk, al dus het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken, dat de nota be doeld is als een ernstige bijdrage tot de oplossing van de problemen. Het Russische aanbod van een wapenembargo is zinloos zolang de satellieten wapens aan het Midden- Zonderopzei' geen inschrijving Geen biljet kwam er uit de bus Ongeveer twintig aannemers, donder dag in het gemeentehuis van West- zaan b|jeen, hebben geweigerd hun Inschryvingsbiljetten voor de bouw van een gemeentelijke openbare kleu terschool, te deponeren. Btf monde van de heer J. H. Keijzer uit Den Helder maakten zy bezwaar tegen een clausule ln de voorwaar den, waarin de aannemer verklaart, dat ln zijn inschrijvingssom geen be drag is begrepen dat aan anderen ten goeae zou komen. Met andere woor den het gemeentebestuur van Wcst- zaan wenste zwart op wit te zien. dat de aannemers geen opzetgelden in hun aanbestedingsgelden zouden cal culeren. Toen op de afgesproken tijd donderdag burgemeester R. Bakker de bus opende kwam er geen enkel biljet uit. „Voorlopig zal de school wel niet worden gebouwd. Men zal vermoedelijk tot een hcraanbesteding moeten overgaan, al dan niet met of zonder die clausule. =s H.K.H. Prinses Irene bekijkt tijdens haar bezoek aan het n garde-regiment fuseliers Prin- H ses Irenein Vught een in de 3 kazerne opgestelde miniatuur- fg gardist in de ceremoniële te- §f H nue. Naast haar staat de com- H mandant, luitenant-kolonel B. n F. M. Wijtenburg. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH Oosten blijven leveren tegen lang lopende kredieten en zonder enige beperking. De Russische wapenleveringen, aldus de commentator, en de Rus sische pogingen tweedracht te zaaien tussen de regeringen en volkeren der landen van het Bagdad-pact zijn schuld eraan dat de onrust voort duurt. Dan houdt de commentator zich bezig met de opmerking in de Rus sische nota, dat het Israëlisch Arabische geschil in het Midden- Oosten niet de eerste plaats inneemt en verwijt Rusland, noch door daden noch met geldmiddelen bij te dra gen tot de hulp, welke de Verenigde Naties aan een miljoen Palestijnse vluchtelingen geeft, hulp die voor 90 procent door de Verenigde Staten en Engeland wordt gefinancierd. Het verontrustend aantal inbraken en overvallen op des nachts geopende benzinestations langs de grote wegen heeft tot gevolg gehad, dat Shell Ne derland N.V. een aantal extra beveiligingsmaatregelen heeft genomen. De nachtbezetting van deze stations is verdubbeld, terwijl speciale alarmin stallaties z^jn of worden aangebracht. Belangrijker is evenwel, dat de ont vangsten steeds geregeld by de stations worden opgehaald, ook tydens het weekeinde, zodat er slechts wat wisselgeld in kas biyft. Oorkonde aangeboden Prinses Irene heeft donderdag een bezoek gebracht aan het garde regi ment fuseliers te Vught, dat haar naam draagt. Prinses Irene arriveer de om tien uur bij de Frederik Hen drik kazerne in Vught, zy werd ver welkomd door luitenant-kolonel B. F. M. Wijtenburg, de commandant van het regiment. Om half elf hield de prinses de ceremoniële inspectie. Aan het défilé werd deelgenomen door het tamboerkorps van het regi ment, door de koninklijke militaire kapel, een vaandelwacht van de voortgezette opleiding van het garde- regiment fuseliers „Prinses Irene" en een compagne fuseliers voortgezette opleiding en een compagnie fuseliers basisopleiding. Bouwstop tot f 524 miljoen Volgens een mededeling van minis ters ir. H. B. J. Witte aan de Twee de Kamer had het Departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid op 30 juni jL 875 bouwwerken aange houden door voorlopig geen rijks- goedkeuring te verlenen. De totale bouwsom van deze werken bedroeg 524 miljoen. Het betrof hier 332 scholen 95 miljoen), 129 bijzonde re gebouwen 81 miljoen), 98 over heidsgebouwen 136 miljoen), 55 gebouwen op gebied van gezond heidszorg 66 miljoen) en 261 ge bouwen voor handel en verkeer 146 miljoen). Donderdagmiddag voer de Zeeuwse vissersvloot vanuit Yerseke de Oosterschelde op ter gelegenheid van de manifestatie „Zeeland pre senteert", waarmee het oester- en mosselseizoen werd ingezet. Het is een imposante vlootschouw geworden van ruim honderd fees telijk gepavois^erde schepen, met in de „frontlinie" de schepen „Zwa luw" en „Raaf" der visserypolitie, met aan boord de autoriteiten, on der wie de minister van landbouw, dr. S. L. Mansholt. De „Yerseke 60" viste de eerste „officiële" oesters, waarvan de minister het eerste exemplaar nuttigde. En daarmee was het seizoen begonnen In Yerseke is dat bepaald niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er wa ren uitgebreide festiviteiten, waarin o.a. Kaat Mossel een grote rol speelde en die tot laat in de avond duurden. Duizenden belangstellen den waren naar het „oesterdorp" getrokken om het feest mee te ma ken. Op pagina 7 brengen wjj een uitvoerige reportage van de Zeeuw se vlaggetjesdag. (Foto P.Z.C.) Na de inspectie richtte luitenant ko lonel Wijtenburg zich tot prinses Ire ne en overhandigde hij haar een oor konde. Deze oorkonde is vervat in een originele granaathuls, bewerkt met Nassau-blauv.-. Aan het deksel van de huls bevindt zich het invasie- koord van de koninklijke Nederland se brigade „Prinses Irene". De tekst van de oorkonde luidt als volgt: Ter herinnering aan het bezoek van Hare Koninklijke "Hoogheid Prinses Irene aan het garde regiment fuse liers „Prinses Irene". In de Frederik Hendrik kazerne in Vught op 5 sep tember 1957 werd deze oorkonde aangeboden door de commandant of ficieren, onderofficieren, korporaals en fuseliers van het garde regiment fuseliers „Prinses Irene". Vervolgens heeft prinses Irene het museum van het garderegiment fuse liers „Prinses Irene" heropend. Dit museum is na de eerste anderhalf jaar van zijn bestaan uitgebreid en opnieuw ingericht. Tenslotte werden nog enkele lessen met nieuwe wapens gedemonstreerd, namelijk de raketwerper en de terug- stootioze vuurmond. Na in de offi ciersmess de koffie te hebben ge bruikt verliet de prinses de kazerne om. toegejuicht door de Vughtse be volking de terugtocht te aanvaarden- Voor radar onzichtbaar materiaal ontwikkeld Een Britse onderneming, die radio- en televisieonderdelen maakt, heeft een substantie weten te fabriceren, die de voorwerpen welke er mee wor den ingesmeerd, „onzichtbaar voor radar zouden maken. Deze stof zou de radar golven volledig absorberen zonder ze terug te kaatsen. De sa menstelling van de stof is niet be kendgemaakt. Men kan het produkt zien op de luchtvaarttentoonstelling te Farnborough. Het lykt op rubber. Aziatische griep bij militairen In de afgelopen weken hebben zich op negentien plaatsen in militaire kazernes en kampementen gevallen van Aziatische griep voorgedaan. De ziekte verloopt goedaardig. In de week van 27 augustus tot 2 septem ber waren er 863 gevallen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gisteren 7 uur. Stockholm, regen Oslo, regen Kopenhagen, half bewolkt Aberdeen, licht bewolkt Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, licht bewolkt Luxemburg, zwaar bewolkt Parijs, regenbui Bordeaux, half bewolkt Grenoble, onbewolkt Nice, onbewolkt Berlijn, zwaar bewolkt Frankfort, zwaar bewolkt München, geheel bewolkt Zürich, licht bewolkt Genève, licht bewolkt Locarno, licht bewolkt Wenen, onbewolkt Innsbruck, zwaar bewolkt Rome, onbewolkt Ajjaclo, onbewolkt Mallorca, onbewolkt 18 gr. 12 gr. 17 gr. 14 gr. 20 gr. 18 gr. 18 gr. 23 gr. 22 gr. 24 gr. 24 gr. 19 gr. 19 gr. 20 gr. 23 gr. 3 gr. 24 gr. 20 gr. 21 gr. 28 gr. VERWACHT. TOENEMENDE BEWOLKING Toenemende bewolking met later plaatselijke enige regen. Aanvanke lijk zwakke tot matige, later matige tot vry krachtige wind krimpend naar zuid. Over het algemeen weinig verandering in temperatnur. ZON EN MAAN 7 september Zon op 6.03 onder 19.16 Maan op 18.11 onder 4.19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1