PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gewezen muiter trad op in het nationaal televisieprogramma Scholen Olmenlaan Middelburg thans officieel geopend BILT POLITIE TE AMSTERDAM GRIJPT INTERNATIONALE OPLICHTER ARABISCHE LIGA BESPREEKT GEBEURTENISSEN IN SYRIË 200e jaargang - no. 203 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 50 cent per week; 7.00 p. kw,; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 2 sept. 1957 ADVERTENTIEPRIJS (ng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 rege!») U cent p. regel met een minimum van I.—. „Brieven of adrea bureau v. d. blad" 25 cent meer. Siro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3301); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goe». Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nieuwitraat 43, telefoon 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N B< igcrdst FLATER VAN NEDERLANDSE TELEVISIE STICHTING Klachten bij ministerie O.K. en W. Naar aanleiding van bepaalde uitlatingen in het televisieprogram ma van zaterdagavond 31 augustus, deelt de persdienst van het mini sterie van Onderwijs mee, dat de staatssecretaris van genoemd depar tement, mr. R. G. A. Höppener, onmiddellijk een onderzoek heeft doen instellen. Het programma waarin de uitlatingen zijn gedaan, was een natio naal programma op de verjaardag van h.k.h. prinses Wilhelmina, dat getiteld was „Dag koninginnedag". Het programma was samenge steld door Jan Vrijman en de V.P.R.O.-regisseur Joes Odufré, in opdracht van de televisiesectie van de V.P.R.O., welke ditmaal aan de beurt was om het nationale programma voor te bereiden. Dit wordt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse televisiestich ting namelijk bij toerbeurt door de aangesloten organisaties gedaan. In het programma kwam een aan tal interviews voor met personen, die bepaalde gebeurtenissen hadden mee gemaakt of die iets vertelden uit een bepaalde episode van de jongste Ne derlandse geschiedenis, toen H.M. Koningin Wilhelmina aan de regering was. Naar uit mededelingen uit uiteen lopende bron valt op te maken zou den de bezwaren vooral gericht kun nen zijn tegen drie interviews, te we ten een gesprek met de eerste socia listische burgemeester in ons land, een gesprek met een opvarende van de kruiser „De Zeven Provinciën" ten tijde van de muiterij in 1933 op deze oorlogsbodem, en een gesprek met een oud-Lombokstrijder. De oud-burgemeester van Zaandam, de heer K. ter Laan,, vertelde iets over de moeilijkheden, die hij in vroe ger jaren als socialist in Delft op Koninginnedag ondervond. Hij wei gerde de vlag uit te steken, werd ge sard en zijn huis werd met oranje verf besmeurd. De politie weigerde volgens hem daartegen iets te doen. De opvarende van „De Zeven Pro vinciën" vertelde dat hij destijds tot negen jaar gevangenisstraf was ver oordeeld en wekte volgens televisie kijkers de indruk dat hij ten onrechte was veroordeeld. Voorts gebruikte hij het woord „stakers" waar volgens kijkers1'het woord „muiters" had be horen te worden gébruikt. De oudgediende van het K.N.I.L., een 87-jarige oud-Lombokstrijder, zou zich in het interview beledigend hebben uitgelaten over de inheemse bevolking en over de Nederlanders, die hem na de Lombokstrijd in Soe- rabaja hadden ontvangen. Hij zou onder meer hebben gezegd, dat de Nederlanders daar de neus optrokken voor de kolonialen, maar deze wel fêteerden als ze nodig waren voor de bescherming van hun welvaart. GEZELLIGE MUITER! Volgens onze Haagse redacteur zijn in brede kring bezwaren ontstaan te- Dit is de twintigjarige J.enny den Ambtman, die, werkzaam als recep tioniste in een Utrechts hotel, arg waan kreeg ten aanzien van een bui tenlandse gast, die Travelier cheques wisselde en vals bleken te zijn. Dank zij deze vrouwelijke intuïtie kon de Amsterdamse politie later de hand leggen op de man. gen het interview met de muiter van „De Zeven Provinciën". Men vraagt zich af, wat het geval van „De Zeven Provinciën" in vredesnaam met de verjaardag van prinses Wilhelmina heeft uit te staan. De geïnterviewde muiter werd des tijds tot een gevangenisstraf van 9 jaar veroordeeld. Hiervan heeft hij vier jaar uitgezeten, aangezien hij bij het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard voor de resterende periode gratie kreeg. De journalist Joes Odufré liet hem zijn herinne ringen ophalen en zijn visie geven op de achtergronden van de ontevre denheid aan boord. De vroegere mui ter vertelde, dat hij het niet met de muiters eens was geweest maar hun actie toch wel rechtvaardig had ge vonden. Dit alles werd verteld in de vorm van een „gezellig babbeltje", waarin heel vergoelijkend over de muiterij werd gesproken en tal van vroegere opvarenden van „De Zeven Provinciën" „deze was tot zoveel, die tot zoveel jaar gevangenisstraf veroordeeld" genoegelijk de revue passeerden. Donkere toekomst voor middelbaar onderwijs Drs. S. Roodenburg, voorzitter van het genootschap van leraren aan Ne derlandse gymnasia en lycea, heeft zaterdag in een rede, waarmee hij het openbare gedeelte opende van de 127e algemene jaarvergadering, die het genootschap in het Eykmanshuis te Driebergen heeft gehouden, onder meer gezegd: „Het is begrijpelijk, dat de toekomst van het V.H.M.O. er steeds slechter voor komt te staan, vooral omdat juist maatregelen, die onontbeerlijk zijn, onafgedaan blij- ven, zoals verbetering der salarissen, een doelmatiger opleiding van de le: raar, versnelde scholenbouw enz."l Vertrouwen, dat de in uitzicht ge stelde wet op het voortgezet onder wijs tijdig de nodige verbetering zal brengen, heeft men in onderwijskrin gen niet, zo vervolgde spreker, die zeide, dat in het algemeen het onder wijs de belangstelling mist (speciaal van de ouders), die het als integre rend deel van het nationale leven verdient. Frangoise Sagan trouwt met uitgever Framgoise Sagan, de bekende Fran se schrijfster trouwt met de 40-jarige uitgever Guy Schoeller. Zij heeft haar nieuwste roman aan hem opgedragen, aldus heeft Frangoise Sagan telefo nisch medegedeeld aan de United Press. Dijk naar Marken Over ongeveer twee maanden zal de dijk tussen de zuidwestpunt van het eiland Marken en de Nespolder tot stand zijn gebracht. Omstreeks half december zal het verkeer van de dijk gebruik kunnen maken. RECEPTIONISTE TELEFONEERDE Vervalste cheques in hotels aangeboden De Amsterdamse politie heeft dank zij een receptioniste van een Utrechts hotel een internationale oplichter gearresteerd. De man, die ongeveer 40 jaar oud is en zich Leonard Kuber noemt werd in de hal van hotel L'Europe te Amster dam aangehouden. Zaterdagmiddag besprak de heer Kuber een kamer in een hotel te Utrecht. Tot zijn spijt had hij geen geld bij zich, maar hij bood vijf Ca nadese traveller-cheques van twintig dollar ter verzilvering aan. De recep tioniste betaalde hem f 375,uit. Zo dra de inschrijvingsformulieren wa ren ingevuld zei de man, dat zijn auto bij het postkantoor stond en dat hij zijn wagen ging halen. Op dat moment kreeg de receptio niste argwaan. Een huisknecht moest de man onmiddellijk achter na gaan, maar hij verloor hem uit het- oog. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat de cheques inderdaad vals waren. De receptioniste belde alle hotels in Utrecht op en vertelde haar ervarin gen met de vreemde gast. Ook belde zij een hotel In Amsterdam. Het was er slechts één en wel L'Europe. In de avond verscheen daar inderdaad de zelfde man, die op dezelfde wijze te werk ging. De politie werd onmiddellijk ge waarschuwd en de man kon worden aangehouden. Na zijn arrestatie, kwam aan hét licht, dat hij in Am sterdam nog een slachtoffer had ge maakt. Detectives zochten naar Prins Charles en zijn zusje E Een legertje detectives heeft |j I zaterdag de omgeving van het y 1 kasteel Balmoral in Schotland, waar de Britse koninklijke fa- I milie met vakantie is, afge- y i zocht, op zoek naar prins Char- les en prinses Anne, die op een gegeven ogenblik vermist wei- I den. Noch in het kasteel, noch J in het grote park of de naaste omgeving kon men de kinde eh ren, die niemand had zien ver- trekken, vinden. Na verloop van tijd werden zij door een detective aange- troffen i.n een dorpje in de buurt, Crafchie, waar zij hun ogen uitkeken op een liefdadig- heidsbazaar die koningin Eliza- beth later op de dag zou ope- nen. Zij waren op de fiets er op =e H uitgetrokken en in Crathie te- n rechtgekomen, waar zij tevre- den toffees stonden te kauwen pi toen zij door een detective her- y H kend werden. llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dat was het hotel Negresco aan het Rembrandtplein. In dit hotel kwam de man zaterdagavond om 7 uur binnen en toen hij drie kwartier la ter vertrok was hij f 800 rijker. Hij had er 10 traveller-cheques van 20 dollar ingewisseld. Nauwelijks een kwartier later trad hij hotel L'Europe binnen, waar hij dezelfde truc probeerde uit te halen, doch ditmaal met als enig gevolg, dat hij werd gearresteerd. Hij had toen nog slechts zes en een halve gulden op zak. Derhalve moet hij niet alleen de f 375 die hij in Utrecht had geïncasseerd, maar te vens de f 800 van hotel Negresco aan zijn handlanger(s) hebben afgegeven. In het hoofdbureau van politie werd de arrestant, die vlot Duits spreekt, zij het met een accent, duchtig aan de tand gevoeld. Hij reageerde daarbij als een man, die er zich van bewust is, dat zijn spel althans in Nederland uit is. De man heeft thans opgegeven in Roemenië te zijn geboren, 42 "jaar oud te zijn en Zalika Eegal te heten. Hij zou statenloos zijn. Bij zijn onder vraging gaf hij voorts toe ook in het buitenland soortgelijke cheques te hebben uitgegeven. Drie van de fraaie praalwa- gens, die zondag tijdens het y jaarlijkse bloemencorso door i§ het Brabantse plaatsje Zundert H trokken. De titel van de voor- s ste wagen is: Ontspanning na |f arbeid" Illlllllllllllll!lll!lllll!!l!!l!llll!lllllllll!llllllllllllllllllllllll!!llllllllllllllll Bemanning per helikopter van ijsschip naar IJsland De bemanning van het Noorse söhip Polarbjoum, dat vastgeraakt was in het ijs voor de kust van Groen land, is vrijdagavond in IJsland aan gekomen. Met helikopters van het Amerikaanse leger waren zij eerst van het ijs maar Groenland gebracht >n vervolgens naar Keflavik in IJs land. De mannen vertelden, dat zij veen ogenblik gewanhoopt hadden aan hun redding, maar waren zeer geluk- I ig, dat zij de nacht weer zouden kun- r en doorbrengen in een warm bed in f-emïawd zonder sneeuw en ijs. Kapitein John Giaever vertelde, dat hij wel bang was geweest voot een soheur in het ijs, waarop zij verble ven. Kans om het schip nog te red den was er niet, want het was twee keer door het ijs gekraakt. De hier door ontstane gaten waren te groot om zich nog in open zee te wagen. In 1949 heeft kapitein Giaever al een soortgelijke situatie meegemaakt, maar toen kwam zijn schip na drie weken weer vrij. Diefstal groot aantal vakantiebonnen Twee inwoners van 's-Gravenhage, Z. en B., en de echtgenote van B. zijn gearresteerd, verdacht vakantie bonnen ter waarde van 228.000 gul den te hebben gestolen uit de woning van de heer P. de Vries aan de Glas laan te Eindhoven, correspondent van het sociaal fonds voor de bouwnijver heid. De vakantiebonnen zijn volledig door de politie achterhaald. De ge arresteerden zijn oude bekenden van de politie. Pools bezoek aan Joego-SIavië Op uitnodiging van het centrale comité van de Joego-Slavische partij, zullen hoge Poolse leiders van partij en staat in de loop van september een officieel bezoek aan Joego-SIavië brengen, zo meldt het Joego:Slavisch persbureau Tanjug. Geruststellende woorden van Henderson De Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Loy W. Henderson heeft de nabuurstaten van Syrië opnieuw de verzekering gegeven, dat de Verenigde Staten zich onverminderd zullen blijven verzetten tegen een uitbreiding van het communisme in het naburi ge oosten. De heer Henderson ver toeft op het ogenblik in Instanbul (Turkije). Hij heeft de vorige week besprekingen gevoerd met de Turk se premier Menderes en met koning Feisal van Irak en koning Hoesein van Jordanië. In Washington wordt vernomen, dat het doel van Henderson's reis zou zijn de genoemde landen gerust te stellen. In hoeverre hij met zijn missie succes had, moet worden af gewacht. Aangenomen wordt, dat Henderson de staatslieden van Tur kije, Irak, Iran en de Libanon niet veel meer aan te bieden had dan geruststellende woorden. Minister Algera naar de Antillen Dinsdag 3 september, 's avonds om elf uur, zal van Schiphol het eerste vliegtuig vertrekken van de K.L.M.- dienst Amsterdam-Montreal-Houston (Texas). De vlucht wordt mede ge maakt door o.a. de minister van ver keer en waterstaat, mr. J. Algera. Minister Algera zal, nadat hij en kele dagen in Houston heeft vertoefd, o.a. naar de Nederlandse Antillen gaan en vandaar uit, na een kort ver blijf aldaar, per vliegtuig naar Ne derland terugkeren. VOOR DE STORM BINNEN... Kinderen komen in ideale omgeving: aantal absenten liep reeds terug! Zaterdagmiddag zyn de beide scholen aan de Olmenlaan, van de vereniging „De Christelijke Burgerschool" te Middelburg officieel geopend. Bestuur, en genodigden waren bijeengekomen in de aula der l.o.-sehool, waar mr. K. Zürcher, administrateur by het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen de openingsplechtigheid verrichtte door met het wegtrekken van een doek de in deze hall aangebrachte wandschildering van de Middel burgse kunstschilder R. Kimpe te onthullen. Uit de gehouden toespraken bleek, dat de vereniging „De Christelijke Burgerschool" met de totstand koming van deze beide scholen, die ontworpen zijn door de Middelburgse architect, ir. H. Klokke, precies alle barrières van bouwstopjes en bcste- dingsbeperkinkjes met succes heeft genomen. AI was het af en toe maar met de hakken over de sloot Maar het belangrijkste is, dat de gebouwen er st&in, ja zelfs al gebruikt zijn door de kinderen, die lager onderwys volgen. De kinderen zjjn er gedurende'die kor te tyd onderwezen met de beste leermiddelen in een ideale omge ving. En het is daarbij gebleken, dat dit zijn uitwerking niet mist. Er wordt met veel groter animo gewerkt. Duidelijker bewijs, dan de daling van het absentencijfer is beslist niet te leveren In zijn openingstoespraak schetste mr. Zürcher de grote leerlingentoe loop bij het lager onderwijs door de extreem hóge geboortecijfers van de :6-1948. Een toeloop, die periode 1946- het u.l.o. ook te zien krijgt. Industrie- en woningbouw vergen ont zettend veel en zo dreigt de scholen bouw wel eens in het gedrang te ko men. Maar mr. Zürcher wees er met klem op, dat er geen sprake is van een algehele stopzetting van de scho lenbouw. Jaarlijks trekt men hier voor meer dan honderd miljoen uit. In vele gevallen zal men zich echter moeten behelpen met noodgebouwen en barakken. Daarom zei mr. Zür cher „Het is bijzonder wat U hier ziet, ook al omdat de u.l.o.-school uit munt door haar grootte". De nog steeds groeiende be langstelling voor het voortgezet te onderwijs noemde spreker een tendens, die zorgen baart. Kin deren, die met l.o. de maatschap pij ingaan, beginnen een grote minderheid te vormen. „Het bestuur is voor de storm binnen" aldus mr. Zürcher. „Er is een enorme slag geslagen." Tevoren had de voorzitter van het schoolbestuur, notaris R. Batten, na een welkomstwoord de geschiedenis van de school gereleveerd. De ver- Men verwacht nog niet, dat de Ver enigde Staten volledig lid zullen wor den van het pact van Bagdad. Het schijnt, dat State Department zijn foede relaties met koning Saoed van aoedi-Arabië en zijn onderhande lingskansen met Nasser van Egypte niet In gevaar wil brengen. De Russische Prawda neeft de reis van Henderson een fase ln de Ameri kaanse strijd tot overheersing van het naburige oosten genoemdT Het blad spreekt ook van pogingen om het pact van Bagdad uit te breiden. De voormalige SVrische ambassa deur te Washington heeft te Damas cus, naar het nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten meTdt, kritiek ge leverd op het feit, dat Henderson geen bezoek aan Syrië heeft gebracht. De voormalige ambassadeur beschuldig de Henderson ervau, dat hij de rege ringen van nabuurlanden tegen Syrië tracht op te zetten. De Syrische regering heeft inmid dels vrij onverwacht besloten, waar nemers van de Verenigde Naties toe te laten tot het Syrisch-Israëlisch grensgebied. De Syrische minister van economische zaken heeft gepleit voor de invoering van de geleide eco nomie in Syrië. Hij betoogde dat Syrië een bijzon der economisch stelsel nodig heeft met een volkomen economische be vrijding als einddoel. Syrië voert thans een strijd om zijn economische ontwikkeling, aldus de minister. Egypte heeft aan Syrië aangeboden, een gedeelte van een schuld ten be drage van een miljoen Egyptische ponden in harde valuta te betalen ter verbetering van de financiële positite van Syrië. Egypte is aan Syrië een miljoen pond schuldig voor "graanleveringen. In politieke kringen in Cairo is men van mening, dat een dergelijke hulp Syrië in staat zou stellen, een neutra le politiek te volgen en het land uit het Russische vaarwater te houden. Vandaag zal de Arabische liga bij eenkomen ter bespreking van ae ge beurtenissen in Syrië. De president van Syrië, Koewatly heeft verklaard, dat zijn land geen basis zal worden noch voor het oosten noch voor het westen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur: Stockholm, regen Oslo, regen Kopenhagen, half bewolkt Aberdeen, half bewolkt Londen, zwaar bewolkt Amsterdam, regen Luxemburg, geheel bewolkt Parijs, geheel bewolkt Bordeaux, zwaar bewolkt Grenoble, half bewolkt Nice, licht bewolkt Berlijn, licht bewolkt Frankfort, zwaar bewolkt München, half bewolkt Zürich, half bewolkt Genève, half bewolkt Locarno, zwaar bewolkt Innsbruck, zwaar bewoikt Rome, onbewolkt Ajaccio, onbewolkt Mallorca, licht bewolkt 16 gr. 15 gr. 17 gr. 17 gr. 19 gr. 16 gr. 18 gr. 22 gr. 26 gr. 23 gr. 23 gr. 18 gr. 19 gr. 20 gr. 22 gr. 23 gr. 21 gr. 30 gr. 27 gr. 28 gr. eniging werd in 1902 opgericht, toen Singelstraatschool en Bogardstraat- school combineerden, In 1916 is er echter een 50-jarig bestaan gevierd, waaruit de heer Batten de conclusie (Vervolg op pag. 2) VERWACHT. WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien en een matige tot vrfj krachtige wind tussen west en noord west. W einlg verandering in tempera tuur. ZON EN 3LAAN 3 september Zon op 5.56 onder 19.25 Maan op 16.17 onder 0.10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1