N06 HOOIT m NEDERLAND VERTOOND 4 14 VAN DAM'S CONFECTIEFABRIEKEN KAPPIE eu l\et sfAAfsgc/icivu DtT GROTE WINSTEEEST VOOR U Op haar bestemming 2 x KOPEN en slechts 1 x BETALEN DEMI-SAISONS KOSTUUMS 98 109 119 enz. COLBERTS 59- 69- 79 enz. PANTALONS 22 - 27 - 32 enz. GAB. JASSEN 98 -109 - 119 enz. REGENJASSEN 49 - 59- 69 enz. DEMI-SAISONS 89- 99-109 enz. WINTERJASSEN 69-79-98 enz. ORIGINELE LODEN JASSEN 89.50. Dr. Mr. FREDERIKSTRAAT 14 BREDA Onze kleintjes Een kleintje kost slechts een gulden. 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VHIJl AG 16 AUGUSTUS 195? AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Bewegelijk 14 aug. 13 aug. Nederland 1948 (3%) 78% 83% Nederland 1956 (3%) 78A 78% Nederland 1947 (3%) 3 81 79% Dollarlening 1947 3 •5% 95% InveeteiUngscert. 3 89% 87% Nederland 1662-84 3 87A 86 fi Nederland N.W.S. 2% 53ti Ned. Indie 1937 3 M% 84 H Nat. Handelsbank 103% 98 Ned. Handelmij. 168 159% Ned. Handelmij. 168 159% Alg. Kunstzijde Unie 187% 193% Berghs' en Jurgens 258 258 Oalvé-Delft 368 368 Hoogovens n.r. 305 304 Ned. Kabelfabriek 285 291 Philips 294 289% Urrtlever 457 457% Wllton-Feljenoord 240 240 Bllllton 315 315 Kon. Petroleum Mij 218.60 215.20 Amsterdam Rubber 72% 71% Holland Amerika Lijn 176 178 Kon. Paketvaart 150 152 Rotterdamse Lloyd 171 171 Scheepvaart Unie 160*4 163% Stv. Mij. Nederland 182 181 H.V.A. 118% 116 Dell Mij. 84% 82% Bank van Ned. gem. 4% 90 Van Berkels Patent 202 b. 207 Centrale Suiker 183% 183 Kon. MIJ. De Schelde N.B. 178 180 Intern. Nickel 92% 89% Anaconda 63% 62% Baltimore en Ohio 55% Bethlehem Steel ♦8% General Motors 44% 45% Kennecott 103% 102% Pennsylvania 21 21% Republic Steel 55% 55% Shell Oil Comp. 87% 86% Tide Water 36% 36% U.S. Steel 61% 68% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1651 85 84% Breda 1954 80 Den Haag 1952 II 86% 88 Utrecht 1952 Amsterdam 1956 I 77 75% Amsterdam 1956 n 87% 86% Amsterdam 1956 III 97 97% Amsterdam 1933 (C en A) 90 Alkmaar 1956 76% - ANP-CBS BEURINDICES. 13-8 14-8 15-8 Intern, concerns 331.61 339.30 336.46 Industrie 150.14 153,24 153.42 Scheepvaart 150-97 153.26 154.93 Banken 113.41 115.21 113.58 Indon. fondsen 95.45 97.66 96.64 Algemeen 225.45 230.42 229.00 BEURSOVERZICHT. Het zag er gistermorgen op de niet- offleiële ochtendbeurs naar uit, dat het Damrak een eigen koers zou gaan varen, los van Amerika, dat over de nacht, met een flauwe marktstemming aldaar was afgekomen. Koninklijke Olies werden verhandeld op f 216.60, hetgeen 1 gulden boven pariteit New York betekende. Phi lips deden 294 en Unilevers 456. Allen bo ven pariteit. De grootste handel vond niet in effecten, maar In valuta's plaats en zo kwam de effectendollar op een ^WVWVN-WVVWWWWW^ Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 15 aug. Londen 10.63%—10.64%. New Nork 3.82%— 1.83%, Montreal 4.04A-4.04A, Pa rijs 1.0610—1.0820, Brussel 7.63— 7.61%. Frankfurt 01.13—91.11, Zü- rich 87.51—67.57, Zürich (vr. frcsj 39.37%—89.42%, Stookholm 73.87%— 73.92%, Kopenhagen 55.00%—55.05% Oslo 53.25%—63.30%, Mlllaan 61.23% -61.28%, Wenen 14.72-14.71, rest nog onbekend. WVWVNAWWVWWWVWW hoogte van 3.91 om daarna weer in te zakken tot 3.86. De Nederlandsche Bank kwam met een maatregel, de uiteindelijk een bescherming van de gulden Inhield. Direct hierop veranderde het beurss en ti ment ln een draaimolen, waarbij men bij het uitstappen niet meer wist waar men stond. Koninklijke Olies daalden tot f 215, Unilevers tot 449 en Philips 289. Plotseling deden ook de geruchten de ronde, dat de Nederlandsche Bank een groot bedrag aan dollars zou hebben af gegeven om de dispariteit tussen dollar en gulden tegen te gaan. Op de officiële beurs gistermiddag schommelden Olies rond de f 215.30 en verloren ciroa f 3.70, mede ln verband met de zwakke stemming voor oliewaar den in Wallstreet. Voor arbitrage was hier niets te doen. Unilevers openden vast op 459, 3 punten boven eergisteren op middenkoers vraag, doch konden deze top niet houden en zakten tot 454, om op circa 456 te sluiten, Philips rond de 290, verloren ten gevolge van de markt positie aldaar circa 3 punten. Hiertegen over staken aandelen AKU's trots af met een winst van 3 punten op 190. KLM rustig en een tikje lager. Scheepvaarten bleven gevraagd. De internationale actie om het varen onder een goedkope vlag tegen te gaan, is hier ongetwijfeld een stimulans voor de aan delen. Scheepvaartunies en Van Omme ren 3 punten beter, de overige waarden een half tot anderhalf punt hoger. De cultuurmarkt werd nadelig beïn vloed door de financiële chaos ln Indo nesië. Deli Mij. verloren ruim 2 pet., Am sterdam Rubber en HVA 1. De staats fondsen waren flauw, speciaal voor het kortlopende papier, dat ruim 1 pet. la ger was dan eergisteren. Ook de staffels leden weer circa pet. verlies en kwa- wen op 80',4. De affaire was belangrijk minder dan eergisteren. Prolongatie 4% procent. tl. Haastig legde Schout-blJ •Dag Patee het oog op- aleuw aan de lens. Het vreemde vaartuig waa nu tot vlak bi] de periscoop /an de Forel genaderd. „Allemachtig!" schreeuw- 3e de vlootvoogd opgewon den. „Dit gaat te verl" Snel haalde hij het kost bare Instrument omlaag, teneinde het voor bescha diging te behoeven. „Sa- ceini" De bekwame onderoffi cier, die niet begreep wat er aan de hand was, sprong ji de houding. „Tot uw orders, Schoutl" neldde hij. „Onmiddellijk stljgeni" vas het bevel. „We wor- len aangevallen!" De bootsman frontste de wenkbrauwen en haastte tich weg. De oorzaak van al deze consternatie, de zeesportbe- cefenaar Justus Iks, zat on- iertussen kalmpjes aan boord van zijn Jacht en wachtte het verloop der gebeurtenissen af. „Ik ben benieuwd, hoe lang het duurt eer die schuit boven water komt", mompelde het sluwe heerschap voor zich uit. Nu, lang behoefde hij daarop niet te wachten. Feuilleton 49 ,Dat spreekt vanzelf," erkende Ro semary droefgeestig. „Volgens mfl kan een kind, noe je het ook llefhebt, nooit de plaats van een vrouw of echtgenote innemen „Ik hoop maar, dat paps gaat her trouwen," verzekerde Ann, die zich luist vooroverboog, zodat ze niet zag hoe Rosema baar verbaasd aan keek. „Denk je dan... „Och ze kennen elkaar al jaren. Vroeger mocht ik haar niet erg, maar ik wist niet, dat ze zo lief was." Meteen begon Ann aan het volgende recept, zodat ze nog altr* met od Ro semary's gezicht lett" „Ken ik haar?" „Natuurlijk, ik bedoel mevrouw Macy." „Is het... een uitgemaakte zaak... of denk jij het alleen maar?" Ann keek op en vond dat Rose mary er erg vermoeid uitzag. „O, ik had zo'n idee," zei ze en herhaalde de woorden die ze op het station ge hoord had. „Het leek precies alsof paps haar ten huwelijk had gevraagd, ofschoon ik me niet kan voorstellen, HOOG EN LAAG WATER 17 augustus Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap 5.44 1.85 6.10 6.45 7.05 7.22 2.02 2.19 1.44 1.6 nap 17.58 1.87 18.25 18.52 19.15 19.35 2.04 2.21 1.26 1.48 0.26 0.58 0.26 0.53 2.14 2.32 nap 12.00 12.25 12.58 12.38 13.04 1.75 1.92 1.28 1.46 door Hare Rrelon Smith dat zij zou aarzelen. Ik zou het pret tig vinden als paps weer gelukkig werd. Hij is niet jong, maar..." „Zeker niet oud," vulde Rosemary haastig aan. „Tegen de vijftig." „Dat is niet oud," meende Rosema ry. terwijl ze een kast openrukte. „En hij lijkt erg jong voor zijn leeftijd." Ann plakte een etiket op een flesje en zuchtte tevreden„Dat is de laat ste voor vanevond Rosemary" ging ze voort, „je moet me iets vertellen, want ik zit zo in de knoop. Eerst dacht ik, dat ik op Johnny verliefd was, maar begreep later, dat het een vergissing was en nu heeft Lawrence majoor Callender de vader van de kinderen, me gevraagd, of ik met hem wil trouwen." Rosemary draalde zich snel om. „Maar je hebt hem niet Hief." „Ik ben erg op hem gesteld en...." ,.Je weet heel goed dat dit geen voldoende reden is voor een huwe lijk." „Ik ben er niet zo zeker van," zei Ann, die rusteloos de kamer heen en weer liep. „Vergeet niet, dat ik bijna vijfentwintig ben. Als er iemand was, op wie ik heel ernstig verliefd zou worden, zou ik hem al wel hebben ontmoet. Lawrence heeft me nodig en..." „Och een ander lief meisje zou ook goed zijn." „Dat weet ik wel," erkende Ann nederig. Rosemary kwam vlug naar haar toe. „Dat was wreed van me, maar... lieve Ann, jij bent wel allerminst het type om te trouwen terwille van een rustig en veilig tehuis". „Ik zou hem gelukkig maken en de kinderen ook". „Dat betwijfel ik, want je zou zelf ongelukkig zijn". „O, dat geloof ik niet", zei Ann langzaam. „Ik denk, dat ik erg geluk kig zou kunnen wezen". Juist ging de deur open en keek Joe naar binnen. „Houden jullie eens op met kakelen. Het wordt tijd voor het avondeten". „Neem me niet kwalijk!" riep Ann haastig. Ze had niet gedacht, dat Rosemary er zo over zou denken. Zou zij, Ann, werkelijk met Lawrence trouwen? Was ze heus bereid, voor altijd afstand te doen van haar lief desdromen „Tommy huilt", waarschuwde Joe. „Ik ga al", antwoordde ze. Toen ze later Rosemary op het por taal ontmoette, gaf ze uiting aan de gedachte, die haar in deze dagen zo vaak bezig hield. „Joe is veranderd. Hij was vroeger zo hulpvaardig, nam dikwijls de zorg voor de kinderen op zich..." „Nu, je moedigt hem niet bepaald aan om het te doen", merkte Rose mary vriendelijk op. „Niet? Och, dat komt omdat ik bang ben, dat we allemaal teveel be slag op hem leggen en hem zullen hinderen..." ,,Ik geloof, dat hij je houding moei lijk kan begrijpen. Volgens hem ben jij juist veranderd". „Neen, dat ben ik niet", begon Ann, maar op dit ogenblik kwam Joe haas tig naar boven. Er heerste een ge dwongen stilzwijgen tot Ann, na een gemompelde verontschuldiging, vlug de trappen afsnelde. Joe keek haar met opgetrokken wenkbrauwen na: „Wat is er aan de hand „O", glimlachte Rosemary. „We spraken over jou". Ze zag zijn ver legenheid en ging voort: „heel aar dig, hoor". (Wordl vervolgd) Waar zijn onze schepen? Abbekerk 14 Singapore n. Bangkok. Alhena 12 v. Montevideo. Adlne 13 te Huil. Alwaki 14 Shanghai n. Hongkong. Alderamin 13 Bombay n. Karachi. Alhaid 12 180 m. z o. v. Jask. Alnatl 8 v. Rlo de Janeiro. Amstelstad 1 Ossaka n. Z -Australië. Bloemfontein 12 v. Kaapstad. Caltex „The Hague" 13 1050 m. z.o.t.z. Suez. Caltex „Pernis" 13 990 m. z.o.t.z, Suez. Caltex „Rotterdam" 12 110 m. n.n.o. Kaap Villano. Crania 13 te Curacao. Corilla 13 Karachi te Portokka. Congokust 14 Bordeaux n. Dakar. Eenhoorn 12 58 m. o.n.o. Bongie. Eemshoorn 11 te Delfzijl. Esso „Nederland" 12 Fawley n. Mena al Ahmadi. Haulerwijk 14 Rotterdam n. Montreal. Jagersfontein 13 te Hamburg. Kellia 13 540 m. w.t.w. Ouessant. Kenia 11 te St.-Vincent C.V. Kota Agoeng 13 1040 m. o.z.o. Kaap Guardafui. Le Maire 14 te Kobe. Loosdrecht 14 te Suez. Louis Lantz p. 14 Ouessant n. R'dam. Merwelloyd 12 te Hamburg. Musilloyd 12 v. Surabaja n. Plat ju. Mijdrecht 14 Suez n. Perz. Golf. Nleuw-Holland 11 te Sydney. Nieuw Amsterdam 11 225 m. z.w. Kaap Race. Neass Commander 14 op rede Suez. Ondina 13 Curacao n. Cablmas. Plancius 10 te Surabaja. Plato 14 te Hamburg. Rlta 12 te Telok Anson. Stad Rotterdam 13 430 m. w. Valentla. Straat Lombok 13 800 m. o.z.o. Mauritius Spoorhaven 5 te Casablanca. Tabinta 11 te Djakarta. Ternate 14 Tj. Priok n. Se ma rang. Tawall 11 te Karachi. Vasum p, 14 Ouessant n. Mena al Ah madi. Willem Ruys 12 90 m. w.n.w. Gibraltar. Wonogiri 15 te Port Sudan. Zeeland 15 te Belawan. Bijvoorbeeld U koopt voor 25, 50 of 100 gulden en rekent af. U, of een ander, mag dan extra uitkiezen voor 25, 50 of 100 gulden en. DAT TWEEDE BETAALT U NIET DESONDANKS DE MOOISTE EN MODERNE KWALITEITSKLEDING, UITSLUITEND VAN DIT SEIZOEN I Extra bericht DE GISTEREN ONTVANGEN NIEUWE COLLECTIES heren worden ook in deze actie voor het publiek beschikbaar gesteld DEZE AANBIEDING IS NOG NOOIT EERDER IN NEDERLAND GEDAAN. Zorgt dat U er bij bent Moderne coupe en dessins. Italiaanse dessins. Enorme sortering. 1- en 2-rij modellen. Kort en lang model. Totaal nieuwe collectie. Mode 1958. Zojuist aangekomen le klas Voor het bedrag dat U besteedt, mag dus U (of wie dan ook) gratis voor hetzelfde bedrag uitkiezen Bij de Ginnekenstraat en Van Coothplein. Vanaf het station met elke bus te bereiken. BIEDT ZICH AAN H.T.S.-er zoekt werk voor de avonduren en tijdens het week end. Br. lett. A 19. bur. P.Z.C.. v i .sslngen. meisje, 14 j., v. halve dagen per l sept. Br. lett. Z 38, bur. P.Z.C., Vlissingen. le hypotheek op cour woon- en winkelhuizen, 4% pet., 10 jr. vast. C. MOL. mak. ln onr. goederen, Zandstraat 1. Mid- delburg. Financiering alle merken bromfietsen, auto's, motorrij wielen, alsmede hypotheken Assurantiekant. C. WESTER WEEL, Zusterstraat 4. Mid delburg, telefoon 3276 KENNISMAKING Kennismaking. Net meisje <r.- k.) zoekt serieuze kennlsm met nette Jongeman, (lft. 20— 24 J.) Br. met foto op erew. retour, lett. D 21, bur. P.Z.C., Vlissingen. ONTSPANNING Zaterdagavond as. DERT's kleurenfilm „De Ruyterherden- king" en „Vlissingen 1957" in Veren gebouw. Noordstr. 34. Aanv.: 7, 8, 9 u. Voorverkoop der kaarten: Nieuwendijk 35. Toegang alle leeftijden. Elke middag speeltuin met be zichtiging van de dieren. En tree 25 ct., kinderen 10 ct. Vo gelpark—speeltuin. Veerseweg. Middelburg. Voorradig soep- en braadkip pen. Jonge hennen, eenden kippenpoulet. J. HOOGESTE- GER. St. Janstraat 27, poelier, Middelburg. DIVERSEN Ideaal voor 't kaften van uw boeken, schriften, albums enz. is ons doorschijnend afwasb plastic, slechts f 0.60 p. m. Per rol van 10 m. f 5.75. 'T JAN TJE VAN ALLES, K. Noord straat 15, M'burg. Tel. 3733. 't Mooiste ondergoed uit Hol lands tuin, het prachtige fan tasie damesondergoed uit de Tulpenserie van Jansen en Tl- ianus. niet duurder, wel beter. Verkrljgb. in de cpeciaalz. v. tricotages ,,'T INTERLOCK- HUIS", L. Vorststr. 45-47, Goes Morgen naar Goes? Dan even naar .,'t Interlockhuis", prach tige poplin Treffer-dames py jama's, in alle maten, moderna dessins, v. f 12.95 nu f 6.95 en f 7.95; flanellen herenpyjama's, f 4.95. Speciaalz. ,,'t Interlock huis". L. Vorststr. 45-47, Goes Morgen naar Goes? Dan even naar ,,'t Interlockhuis". prach tig fantasie damesondergoed m. brodery- en nylonbuste fant. mooi, van f 4.10 nu f 2.98: camlzolen, ln alle m. Speciaal zaak ln tricot, „t Interlock- huls". L. Vorststr. 45-47, Goes De grootste sort, badhanddoe ken van Zeeland, de beste grasl. Trefferlakens. met 10 j. levensd., grote 2-pers. f 7.95, grote graslinnen Trefferslopen. 10 jaar levensd., f 1.95. Spe ciaalzaak ,,'T INTERLOCK HUIS", L. Vorststr. 45-47, Goes Prachtige katoenen dames- en meisjesonderjurken en petti coats, met zeer brede brodery- strook, in uitstekende model len, aan zeer Eage pr, Speciaal zaak „T INTERLOCKHUIS", L. Vorststr. 45-47, Goes. Heeft U iets op te ruimen ln lompen en metalen, oud ijzer oude zakken, oude accu's en papier? Bel dan op 1910 en het wordt bij U afgehaald. M VAN WIJNGEN, Vlissings Wa genplein 16, Middelburg. Geslaagden: naar 'T JANTJE VAN ALLES voor een passen de omlijsting voor uw diploma. Tevens inlijsting van alle ma ten foto's, platen, etsen, tegels en schilderst. Vraag prijsopg Korte Noordstraat 15, Middel burg. Tel. 3733. Morgen naar Goes? Dan om een mooi damesvest of een leuk modern jasje naar: „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr. Goes. Zie in onze etalage de leukr Astor-damessweaters, mouw, f 5.50. „DE GOEDKOPE SI MON", Klokstraat, Goes. Zie onze etalage met prachti ge Favoritaschorten voor wei nig geld bij: „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. U bent direct gekleed met een flinke japonschort, ze kosten maar f 7.95 bij: „DE GOEDKO PE SIMON", Klokstr., Goes. Keurig geknipt haar zegt alles, ook voor kinderen uw adres: VAN DER MEER, Bellamyp. 34. Vltss. Zaterdags ook knippen Vraagt gratis zichtzendfngl Eén v. d. grootste contantza- ken levert herenkostuums, combinatie regenjassen, re genmantels, -mantelkost., jer seypakjes reeds v.a. 5 per mnd. Strikte geheimh. Br. lett. Z 89, bur. P.Z.C., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 6