maggi KIPPENBOÜILLOIKOEP S;r BELGEN WERDEN EUROPEES KAMPIOEN OP DE HANDBOOG WALCHEREN BRESKENSE VISSERIJDAGEN FEESTELIJK GEOPEND VOORZITTER VW MIDDELBURG: HOOGSTE LOF TREFT RIJDERS ZUID-BEVELAND VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1957 PROVINCIALE 'A El ES U W E tS C O U li A N 'l (Advertentie) fA"3 PER ZILVERZAKJE Ct WEDSTRIJDEN TE TERNEUZEN Zuiderburen op alle fronten sterker Ondanks de minder gunstige weers omstandigheden kunnen de donder dag in Terneuzen gehouden wedstrij den voor het Europese kampioen schap handboogschieten ten zeerste geslaagd worden genoemd. Ofschoon men door verschillende omstandighe den wel iets achter geraakte op het tydschema, kunnen de organisatoren, by wie de heer R. Begheyn een grote rol speelde, op een zeer succesvolle dag terugzien. In de wedstrijden toonden de Belgen zich veruit de sterksten. In „Grand Hotel Rotterdam" vond des ochtends de officiële ontvangst van de deelnemers door het gemeen tebestuur van Terneuzen plaats, waarbij burgemeester mr. P. H. W. F. Tellegen zijn bijzonder genoegen uitsprak over het feit, dat deze be langrijke sportgebeurtenis in zyn ge meente werd gehouden. De voorzitter van de Nederlandse federatie, de heer J. de Beste sprak eveneens een welkomstwoord en bracht daarbij onder méér dank aan het gemeentebestuur van Terneuzen, de directeur der provinciale V.V.V., de heer G. W. Oskamp en de Belgi sche vrienden. Namens de Belgische en Franse Bonden van Wipschutters spraken respectievelijk de heren A. Lienaux en J. Degraeve hun grote erkentelijk heid uit voor de vriendelijke ont vangst in Terneuzen. Mr. Teilegen reikte onder meer aan de leden van het ere-comité, de bur gemeesters Th. J. Andrlessen en W. N. van Liere, de provinciaal directeur der V.V.V. en de leden van het ge- Rivière en De Paepe wereldkampioen De jeugdige Fransman Roger Ri vière is donderdag volgens de ver wachtingen wereldkampioen bij de professional-achtervolgers geworden. In de finale versloeg deze voortreffe lijke coureur, die vanaf de series de snelste tijden had gemaakt, zijn land genoot, Albert Bouvet. Hetverschil was ongeveer 50 meter. Rivière heeft voortdurend een grote superioriteit getoond, ook en vooral in zijn rit tegen de oud-wereldkampioen, de Italiaan Guido Messina. Zij ont moetten elkaar in de halve finales en Rivière forceerde een voorsprong van ruim 110 meter, ondanks het feit dat zijn cadans door een lekke band van Messina (in de 6e ronde) ver stoord werd. In de finale had Rivière weinig moeite met Albert Bouvet, die Faggin na een enerverende en wis selende strijd (de Fransman besliste deze pas enkele ronden voor de fi nish) had verslagen. De uitslag van de finale der stayers was: 1. De Paepe .(Belg), 100 km in 1 uur 26 min. en 45 sec.; 2. Bucher (Zwits.), op 1 ronde en 30 m; 3. French (Austr,), op 5 ronden en 400 m; 4. Petry (Did.), op .5 ronden en 420 m; 5. Vreeswijk (Ned.), op 7 ron den; 6. Wierstra (Ned.), op 10 ron den. Nederland verloor ook van Roemeense poloërs (5-4) De waterpolowedstrijd tussen Ne derland en Roemenië, donderdag te Zagreb gespeeld in het kader van de Trofeo dTtalia, is geëindigd in een 54 overwin" mg voor Rcemcnië. Ruststand 12. Het was een verdiende overwinning voor het Pv.oemeensc team, dat door zijn spel verraste. In de eerste spelhelft hadden de Nederlanders enig overwicht, hetgeen dan ook tot uitdrukking kwam in de ruststand in hun voordeel. Een ogen blik meenden de toeschouwers, dat dit een Nederlandse overwinning zou worden. In de tweede spelhelft echter deden de Roemenen het getij keren. Rusland won met 52 van Honga rije en Zuid-Slavië versloeg Italië met Grote drukte op veer Vlissingen-Breskens In grote getale zijn op Maria Tenhe melopneming de bezoekers uit België Zeeland binnengestroomd. Het gevolg was een zeer zware belasting van het veer Vlissingen-Breskens. Vanaf negen uur in de ochtend heeft men onafgebroken met drie veerbo ten gevaren. Het personeel heeft zich tot het uiterste ingespannen om een vlotte gang van zaken mogelijk te maken, hetgeen niet wegnam, dat in Breskens wachttijden tot tweeënhalf uur werden genoteerd. De gehele dag stond de parkeerplaats te Breskens boordevol. In Vlissingen was het ook de gehe le dag zeer druk, hoewel de grote stroom pas na één uur in de middag kwam. De ellenlange rij wachtende auto's reikte weer tot ver op de oude weg De wachttijden varieerden aan de Vlissingse kant van anderhalf tot twee uur. Het veer Vlissingen-Bres kens vervoerde ook een opmerkelijk groot aantal passagiers, mede in ver band met de opening van de visserij feesten te Breskens. Het veer Terneuzen-Hoedekensker- ke had het druk, zonder dat bijzonde re maatregelen nodig waren. In Krul- ningen voeren zelfs verscheidene niet volgeladen boten over. meentebestuur een herinneringsbord uit, terwijl hij de heer De Beste als aandenken een medaille overhandig de. Op zijn beurt bood tenslotte de heer De Beste de burgemeester van Ter neuzen eveneens een herinnerings bord aan. Na de officiële ont\ angst begaven deputaties der Franse, Belgische en Nederlandse bonden zich naar de Westsluis, waar in aanwezigheid van het gemeentebestuur door de heer De Beste bij het gedenkteken voor de ge vallenen een Krans werd neergelegd. Een gezamenlijke maaltijd volgde hierna, waarna te ruim twee uur burgemeester Tellegen op het terrein aan de Middensluis het eerste schot voor de wedstrijden loste. De wedstrijden brachten een dubbe le Belgische zege. Niet alleen was het ploegenkampioenschap voor onze zuiderburen, maar ook het individu eel kampioenschap was een Belgische aangelegenheid. Dit werd verworven door de heer L. de Wachter te Inghe- ne na herkamp met C. Stevens Bor- gerhout. De uitslagen luiden: Ploegenwedstrijd: 1. (Europees kam pioen) België, 45 pnt.: 2. Frankrijk 37 pnt.; 3 .Nederland 32 pnt. Individueel kampioenschap: 1. L. de Wachter, Inghene; 2. C. Stevens, Borgerhout. Het hoogste aantal pun ten bij de ploegenwedstrijd werd be haald door de heer E. Laas, Zand- Aan de ploegenwedstrijd namen drie teams van elk 24 schutters deel. Voor de individuele strijd waren 148 deelnemers. Burgemeester Tellegen reikte de prijzen uit. De kristallen wisselbokaal werd voor de derde maal door de Belgen gewonnen en dus hun definitief eigendom. Achttienjarige zeeman in Terneuzen vermist Bij de gemeentepolitie te Terneu zen werd aangifte gedaan van de vermissing van een bemanningslid, de 18-jarige A. J. Ingebrigtsen uit Tromso in Noorwegen, van het in het kanaal liggende Noorse zeeschip Gardhav. Tezamen met een andere opvarende had hij woensdagavond in Terneuzen gepassagierd. In de daar opvolgende nacht is eerstgenoemde vanaf de wal terug naar het schip gezwommen. Volgens zijn verklarin gen zou ook L. zich te water bege ven hebben om eveneens naar het schip te zwemmen. Aangezien het vermoeden bestaat, dat I. verdronken is, werd donderdagavond in de om geving van de Gardhav door de poli tie gedregd, echter zonder resultaat. Het dreggen zal vandaag worden voortgezet. Drie Zeeuwen gewond bij ongeval in Bergen op Zoom In de nacht van woensdag op don derdag is op het kruispunt nabij de Balsebaan te Bergen op Zoom een ernstig ongeluk gebeurd. Over de grote verkeersweg reed een autobus met werkvolk, bestuurd door C. L. R. uit Roosendaal. Uit een zijweg naderde een stationcar, waarin een zestal personen, afkom stig uit Goes en Aardenburg, op weg waren naar Zeeland. Door het niet verlenen van voor rang ontstond een botsing. De sta tioncar werd door de bus geschept en 25 meter meegesleurd. Van de in zittenden werd er een drietal ge wond, onder wie de heer L. Oude man uit Goes, die door een dokter moest worden verbonden, De station car werd zwaar beschadigd naar het politiebureau overgebracht. AAGTEKERKE Raadslid Willemse tegen koop verenigingslokaal. Woensdagavond kwam de raad der gèmëentë Aagtekefke in vergadering bijeert onder voórzitterschaj» van bur gemeester J. Geuze. De raad besloot in deze vergadering de medewerking te verlenen aan de polio-vaccinatie. De S.G.P.-fractie stemde op principiële gronden tegen. Teneinde de verontreiniging van de riolen met afgewerkte aardoliepro ducten tegen te gaan werd een wijzi ging aangebracht in de politieveror dening. Een nieuwe ontwerp-contract met de P.Z.E.M. ten aanzien van de straatverlichting werd goedgekeurd. De aankoop van een noodkerkje en de plaatsing en verbouwing hiervan tot verenigingsgebouw veroorzaakte een felle discussie tussen de heer A. Willemse en de voorzitter. De voor zitter verweet de heer Willemse door hem uitgesproken onjuistheden en verzocht het raadslid de feiten niet te verwarren en om te draaien. De lieer Willemse was tenslotte de enige die zijn stem tegen aankoop en plaatsing van het gebouwtje uit bracht. Aan de vereniging Zeeuws consul tatiebureau voor alcoholisme te Mid delburg werd een jaarlijkse subsidie toegekend. De schoolartsendienst ver kreeg op haar verzoek een verhoging van zes cent per inwoner. De voor zitter zei het echter te betreuren dat de gemeente ingevolge de gemeen schappelijke regeling almaar moet betalen. Hij was er niet van over tuigd dat wel steeds genoeg zuinig heid wordt betracht. De raad besloot toe te treden tot de gemeenschappe lijke regeling voor vuilverwijdering op Walcheren. Een bedrag van f 15,60 werd gevoteerd als bijdrage in de kosten van de sportdag te West- kapelle voor de schoolkinderen. Een tegemoetkoming in de ziektekosten van het gemeentepersóneel werd toe gekend. Ook met de looncompensa- tie in verband met de huurverhoging ging men akkoord. De jaarwedden van gemeente-secretarissen en ont vangers werden herzien en vastge steld. Officiële publikaties MIDDELBURG. DRANKWET. B. en W. van Middelburg maken be kend, dat door het besluit van de Middel burgse Mixed Hockey Club een ver zoek is ingediend tot het verkrijgen van een verlof B voor het clubhuisje van die club op het sportterrein aan de Sport- laan. Binnen veertien dagen na heden kunnen tegen inwilliging van dit verzoek bij hun college schriftelijke bezwaren worden Ingediend. Middelburg, 14 augustus 1957. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 15 aug.: F ram, Londen Gepasseerd naar Antwerpen op 14 aug.: Paraat, Colchester Barendsz, Gravelines- Gent. Stad Dordrecht, zee-Terneuzen. 15 aug.: Oberon, Le Havre. Flnlandla, Lon den. Astra, Londen. Gepasseerd van Antwerpen op 14 aug.; Helvetia, Londen. Aaltje, Londen. Be rend N, Dover. Ltreco, Helsinki.. Bosch- kerk, Hamburg. 15 aug.: Jongkind, Lis sabon. Arnoutspolder, Rotterdam. Morag, SUloth. Westpolder, Rotterdam. Oogst van de straat De commissaris van politie te Vlis singen maakt bekend, dat in het tijdvak van 6 tot en met 13 augus tus 1957 als gevonden aan zijn bu reau is gedeponeerd: diverse porte monnees, ballen, step, diverse da meshandschoenen, P.Z.C.-sportdag speldje, damesregenhoed, wit kinder schoentje, regenkapjes, oorhanger, tasje, vlaggen, armbandje, brilmon tuur, zwemvlies, polshorloge en ceintuur; en dat aan zijn bureau de adressen zijn te bekomen van de navolgende gevonden voorwerpen: combinatie tang, badpak, aardappelschilmesje, diverse polshorloge's, portefeuille met inhoud, contactsleuteltje, diverse da meshandschoenen, bankbiljetten, nijptang beitel en afsluitdop van gasfles, snoeren met kralen, munt biljetten, kinderportemonnees, zon nebril in etui, telelens van fototoe stel, sjaaltjes, trui, strandschop, jongensvest en damesjasje. SEROOSKERKE (W.) Raad komt bijeen De gemeenteraad van Seroosker- ke (W.) komt maandag 19 augustus a.s. om 15.30 uur in openbare verga dering bijeen. De agenda vermeldt voorstellen van B. en W. tot het verhogen van de huur van de gemeentewoning Doi-ps- straat 37, tot het vernieuwen van het contract voor de openbare ver lichting, - tot het aanwijzen van een (2e) waarnemend-secretaris, tenein de o.m. de wnd. secretaris J. J. Ver flage in voorkomende gevallen te ver vangen en tot het vaststellen van 'n verordening op de heffing van rech ten wegens aansluiting van riolen op het gemeentelijk hoofdriool, NOORD ZEELAND ZIERIKZEE Jeugd uit Hatfield in Zierikzee Zierikzee heeft wederom bezoek ge kregen van kinderen uit een stad in het buitenland. Na enige tijd geleden een aantal kinderen uit de Franse zusterstad Sint Hilaire te hebben ont vangen, arriveerden donderdag een veertiental kinderen uit de stad Hat field in Engeland, waarmee de ge meente sedert de waterramp-periode eveneens prettige contacten onder houdt. De heer H, F. S. Sinck verwel komde de jeugdige gasten in hotel Concordia namens het gemeentebe stuur. Hierna kregen de kinderen ge legenheid met hun pleegouders ken nis te maken. Voor dit bezoek, dat vermoedelijk veertien dagen zal du ren, heeft men het volgende program ma opgesteld: vandaag, vrijdag fietst men naar Haamstede, waar de Do meinen bezocht zullen worden en za terdag naar Ouwerkerk om de cais sons te bezichtigen. Een tocht naar Rotterdam, met rondvaart door de havens staat op het programma voor maandag. Verder: woensdag: officië le ontvangst op het stadhuis door het gemeentebestuur en bezichtiging ge meentemuseum, vrydag: bezoek aan „Miniatuur Walcheren", zaterdag: bezichtiging van boerderij en maan dag 19 augustus: tocht naar Ooster hout in Brabant. Een bezoek aan Co- lynsplaat en een afscheidsavond in hotel Concordia besluiten het bezoek van deze kinderen. (Slot van oag. 11 telt en 281 oester- en mosselschepcn. De export ln 1956 van de mosselen be droeg 9,8 miljoen gulden en van de oesters 3% miljoen. Het is waard om voor de vissery te ijveren^»aldus de heer Lockefeer. Maar, zo meende hij, al is de Nederlandse visserij-hemel zwart" zo zei deze spreker, „toch lijkt het erop, alsof het in Breskens een beetje begint op te klaren..." Hierna volgde de opening. De com missaris deed het op zyn bekende manier met 'n markant toespraak je. Hy verklaarde met ongerust heid te hebben opgemerkt „dat Ne derland minder maritiem dreigt te worden. En daarvan ondervindt ook de vlsserU nadelen. De Indus trie trekt vele arbeidskrachten weg, die de vissery nodig heeft!" De commissaris sprekend over de noodzakelijkheid van modernisering van de vloot, vroeg zich af of het tempo van de modernisering voor de vissers op de duur niet te noog zou blijken. „Maar toch hoop ik, dat een ik volgend jaar hier een moderne vloot Kan zien". Tenslotte sprak drs. J. Floor, secre taris van de Stichting „De Nederland se Visser^". Hierna was er een rond leiding over de tentoonstelling onder leiding van de heer J. de Veen, die de expositie heeft ingericht. Inmiddels hadden de belangstellen- UITSLAGEN FOLKLORISTISCHE DAG Heren Brasser en Dronkers ontvingen een surprise In de bovenzaal van de Schouw burg werden gisteravond de prijzen uitgereikt van de door de folkloris tische commissie georganiseerde ringrijderij. De bijeenkomst werd ge opend door de heer P. Blaauw, die allereerst hulde bracht aan het adres van mr. P. C. Adriaanse, voor het Vele, dat deze Middelburgse advocaat voor de ringrijderijen heeft gedaan. Lof zwaaide hij ook toe aan twee leden van de folkloristische commis sie, die zich bij de organisatie van deze dagen bijzonder verdienstelijk maakten, de heren P. Brasser en J. Dronkers. Beide heren ontvingen een surprise. Dank bracht de V.V.V.-voorzitter voorts aan de dames en heren van de jury, die het versieren van de paar den beoordeelde, de politie voor de goede orde en begeleiding van de stoet, de heer J. J. Wolf uit Vlissin gen voor het verzorgen van de ex plicaties in het Engels en het Duits en de heer N. Bastiaanse, voor de door hem gehouden inzameling. De grootste dank van de heer Blaauw ging tenslotte uit naar de ringrijders. Na de uitreiking van de „luxe" prijzen en ge bruiksvoorwerpen sprak de heer Brasser nog een slotwoord, waarin hij zich onder meer aan sloot bij de hulde, aan mr. P. C. Adriaanse gebracht. U itslagen In de algemene rangschikking wer den de eerste 25 plaatsen bezet door de rijders: 1 P. Rooze, St. Laurens 28 ringen; 2 J. Koppejan, Zoutelande, 27 r; 3 L. P. Bras ser, Veere 26 r; 4 W. de Visser, Zoutelan de 26 r; 5 J. Reynierse, Koudekerke 26 r; Fr. Langebeeke, Gaplnge 25 r; 7 J. Koole, St. Laurens 25 r; 8 Jac. de Klerk, Nieuw- land 24 r; 9 C. Abrahamse, St. Laurens 24 r; 10 J. A. Louws, Oostkapelle 24 r; 11 A Brasser, Zuidzande 24 r; 12 S. Reynierse Koudekerke 24 r; 13 W. Provoost, Dom burg 23 r; 14 Jac. v. Wallenburg, Middel burg 23 r; 15 Jo Maljers, Veere 23 r; 16 L. de Pagter, Koudekerke 23 r; 17 A. G. Pe- GOES Begin van brand In de pindabranderg van de firma Duvekot te Goes, ontstond door over hitting een begin van brand, die ge paard ging met een sterke rookont wikkeling. Door snel ingrijpen kon het personeel het brandje met eigen middelen blussen, zodat de inmiddels gewaarschuwde brandweer niet be hoefde uit te rukken. RILLAND-BATH Jaarvergadering ziekenhuisverpleging Een dezer dagen hield de afdeling Rilland-Bath der Vereniging voor Ziekenhuisverpleging haar jaarverga dering in de zaal ,,'t Wapen van Ril land" te Rilland-Bath. De penningmeester sloot zijn boe ken af per 1 augustus met een batig saldo van 1830,82. Als afgevaardigde naar de algeme ne vergadering te Goes werden aan gewezen het bestuur en de bode, de heer G. Traas. Bij bespreking der agenda kwam o.a. de wenselijkheid naar voren ook de mogelijkheid te openen voor ver goeding van kosten van neurosepa tiënten in andere inrichtingen aan erkende ziekenhuizen. Als lid der controlecommissie werd gekozen de heer D. Vonder. Als be stuurslid werd herkozen de heer C. A. van Weele. KAMPERLAND Ongeval op vlasbedrijf Dinsdagmiddag had op het vlas bedrijf van de heer J. Durink, een ongeval plaats bij het verplaatsen van een transporteur. De transpor teur kantelde en kwam terecht op het been van de werkman W. de Bruine. Hij liep een zware kneuzing op. Dokter V. 't Hart verleende eei*- ste hulp. YERSEKE Wedvluchten De postduivenhoudersvereniglng „De Noordster" te Yerske hield met 368 jonge en 42 oude duiven een wedvlucht vanuit Qulévrain. Bij de jonge duiven was de uitslag: 1 P. de Koeijer; 2 L. Kosten: 3 Th. Koster: 4 Chr. Everse; 5 M. C. Lam pen 6 en 8 M, Minnaard; 7 C. Vermast; 9 Jac. van Stee; 10 J. A. van de Plasse; Uitslag oude duiven. 1 M. Minnaard; 2 en 5 Joh. van Es; 3 C. A. Elenbaas: 4 H. J. van Es; 6 W. M. van Haver; 7 Jac. van de Plasse; 8 J. van Eenenaam; 9 H. Bu- tijn; 10 L, Kosten. Onderwijzersbenoeming De heer A. H. Grosman Jr. uit Oos terbeek, voorheen onderwijzer aan de School mei de Bijbel te 'Sint-Anna- land, is benoemd als tijdelijk onder wijzer aan de School met de Bijbel te Nieuwolde (Groningen). per, Aagtekerke 22 r; 18 L. Dourleyn, Domburg 22 r; 19 C. Langebeeke, Gapinge 22 r; 20 L. de Voogd, Nieuwland 21 r; 21 D. Vos, Koudekerke 21 r; 22 A, de Visser, Vrouwenpolder 21 r; 23 L. Hulssoon, Mid delburg 21 r; 24 P. Francke, Zoutelande 21 r; 25 W. de Kam, Zoutelande 20 r. In de twee „kleine" finales werden de eerste plaatsen bezet door C. Lan gebeeke, Gapinge (9 ringen) en L. Kodde, Biggekerke (8 ringen).. De tweede plaatsen waren voor J. Pro voost, Domburg (9 ringen) en L. Huijszoon, Middelburg (8 ringen). De pollepel werd gewonnen door S. Reijnierse uit Koudekerke. Een jury bestaande uit de dames Sandberg tot Essenburg, Rivière, Blaauw, Den Boer, Dronkers en Kö- geler en de heren J. Koole. Fr. Cas- tel en W. van Nieuwenhurjze, wees al8 mooist versierde paarden aan die van: 1 F. Wisse (35); 2 W. Rooze (34); 3 A. Wijkhuis (74); 4 Abr. Maljaars (4); 5 Joh. Maljaars (1); 6 F. Vos (84); 7 B. Arendse (49); 8 W. Koole (88); 9 Joh. Wallenburg (95); 10 W. Maljaars (45). Marktberichten VEILING GOES 15 aug. Export- en Industrieveiling.. Bramen exp. 135; II 118; afw. 50; Bramen (in doosjes per kg) exp. 180—185, II 138; Dubb. pr. bonen II 39,2039,40; afw. 30— 31,20; Zigeunerin st. 75-85, 78—79; st. 65-75, 76,80—78.20; huish. 75-85, 70—74; huish. 65-75, 88,40—69; huish. II 61—62; Perzikrode Zo- merappel huish. 70-80, 79; huish. 60-70, 76— 77; huish. II 61; Manks Codlin st. 70-80, 68; st. 60-70, 61,30; h.osh. 70-80, 67—67,40; huish. 60-70, 56,50—57,30; Clapps Favorite st 65- 75, 85,80; st. 55-65, 76.30; huish. 65-75, 84,60; huish. 55-65, 73,10—74; huish. H 60; Précoce de Trévoux st 60-70, 85; st 55-65, 74,60; st. 50-55, 65; huish. 60-70, 83; huish. 55-60, 74,10 —74,50; huish. 50-55. 61,60; huish. II 58. Verpakt fruit: Zigeunerin st. 75-80, 88— 106; st. 70-75, 91—109; st. 65-70, 85—92; Manks Codlin huish. 75-80, 76; huish. 70-75, 76 Précoce de Trévoux st. 65-70. 88—87. Gewone veiling: Perzikrode Zomerappel keuken 51—68; fabr. 58—60; Manks Codlin keuken 4248; fabr. 27—36; Zigeunerin keuken 61—63, fabr. 40—50; Précoce de Trévoux keuken 5563; fabr. 39—50: Clapps Favorite keuken 58—65: fabr. 5256; Czarpruimen grof 129; fabr. 67—82; Onta rio I 149; Washington grof 121; fabr. Belle de Louvain I 112—155; II 85; grof 128 —158; fabr. 55—110: Reine Victoria I 129; grof 94152; fabr. 31—82: Dubb. Bóeren- witte grof 118, fabr. 41—72. VEILING KRABBENDIJKE 15 aug. Early Victoria huish. 70-80, $0; huish. 60-70, 54; huish. II 36; James Grieve st. 75-80, 92; huish. 80-85, 79; huish. 75-80, 83; keuken 57; val 19—37; Zigeunerin st. 75-80, 81; st. 70-75, 83; st. 65-70, 81; huish. 75-80, 82; huish. 70-75, 83; huish. 65-70, 74; huish. 75-85, 73; huish. 65-75, 74; huish. II 63 keuken 45; fabr. 30; Dubb. Pr. Bonen II 34,10—36,80; Manks Codlin st. 75-80, 72; st. 70,75, 72; st. 65-70, 66; st. 60-65, 60—62; huish. 75-80; 68; huish. 70-75, 65; huish. 65-70, 61; huish. 60-65, 59; keuken 3449; fabr. 26—36 kroet 22—38; val 18—29; Clapps Favorite St. 65-70, 84; st. 60-65, 73; St. 55-60. 69; huish 70-75, 83; huish. 65-70, 82; huish. 60-65, 72; huish. 55-60, 69; huish. II 57; keuken 34—49; fabr. 26—36; kroet 22—38; val 18—29; P. R. Zomerappel st. 65-70, 84; st. 60-65, 82; huish. -75, 82; huish. 85-70, 80; huish. 60-70, 82: keuken 57—58; fabr. 49—52; kroet 2938; val 1538: Précoce de Trévoux st. 65-70 78; St. 60-65, 76: St. 55-60, 68: st. 50-55, 59: huish. 60-65, 76; huish. 55-60, 59; huish. 55-65 58; huish. II 50; val 30—34; Div. appels 14— 32; Div. Peren 6—14: Verpakt fruit Clapps Favorite huish. 60-65, 71; huish. 55-60, 71; Manks Codlin st. 75-80, 77; st. 70-75. 76—78; St. 85-70, 71. VEILING 8T. ANNALAND aug. Doré gew. 16,10: Bintjes bonken 18,55—18.70; gew. I 12,24—12,35; II 11—11.32: driel. 3,874,51; Eigenheimers bonken 12.51 I 15,20—16,59 II 12,60-15; driel. 4,60—4,70; Aanvoer 150 ton. den voor de optocht zich vier ryen dik opgesteld langs de route, die de praal wagen* en muziekkorpsen zouden vol gen. Het was een kleurrijk schouw spel, dat aan de ogen der toeschou wers voorbijtrok. Duizenden bloemen zyn nodig geweest voor de prachtig© modellen van vissersschepen een sloep, een gondel en het hospltaal- scbip De Hoop. Wimpel voor Breskens 20 i Het Is Jn Breskens een tra- 1 dltie, dat ieder jaar een wim- pel wordt uitgereikt aan de be- g manning van het schip, dat in H het afgelopen seizoen de hoog- f§ ste prys heeft ontvangen voor ee de garnalen. Deze wimpel werd ff gistermiddag door de commis- ff saris der koningin in de pro- vincie Zeeland, jhr. mr. A. F. ff C. de Casembroot uitgereikt aan de bemanning van de Bres- n kens 20, De schipper van de Breskens 20, de heer P. de «5 Baare, een zoon van de oud- voorzitter van de vissery ver- ff eniging, die 's morgens in de vismijn was herdacht, nam de ff prijs in ontvangst. De beman- §g ning van de Breskens 20 be- staat, behalve uit de heer P. de Baare, verder uit de heren J. n Riem ens, Jac. de Baare, A. de Baare en J. Pleijte. g lllllllllfilllllllllll itlillilllllllllllll /Advertentie) UIT DE ETHER ZATERDAG 17 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/«. T4» VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 194# VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nwi, 7.10 Gym. 7.23 Grom. 8.00 Nws. 8.17 Gram. 840 Voor de vrouw. 9.05 Gram. (945—9.40 Waterst.) VPRO: 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld, cam. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Rltm, muz. 11.00 Waar blijft de tijd, Klankb. 11.15 Buiten 1. weekoverz. 11.30 Cello en plano. 12.00 Gram. 12.30 Land- en tulnbouw- meded. 12.33 Gram. 13.00 Nws. 13.15 VARA-Varla. 13.20 Hawallanmuz. 13.45 Sportpraatje. 14.00 Gram. 14.25 Little things mean a lot, toespraak. 14.30 Fries progr. 14.55 Fanfarekorps. 15.20 Van de wieg tot het graf, caus. 15.35 Omr. ork. en soliste. 16.20 Boekbespr. 1645 Lichte muz. 17.00 Vakantletips. 17.30 Radloweekjourn. 1840 Nws. en comm. 18.20 Roemeens ork. 18.50 Gram. 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 Passepartout, caus. 19.40 Godsdienst voorheen en thans caus. 19.55 Deze week, caus. VARA: 20.00 Nws. 20-05 Cabaret. 20.40 Gram. 25 40 Gevar. progr. 21.45 Socialistisch comm 22.00 Opsporing verzocht. 22.45 Gram. 23.00 Nws. en 80S- ber. 23.15—24.00 Gram. tn 1007 kc/s. 7.0th- KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7-45 Morgen gebed en Ut. kal. P.oo Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.50 Voor de hulsvrouw. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Ben Je zestig? 1140 Voor de zieken. 11.45 Or- gelconc. 12.00 Middagklok - noodklok. 12.03 Gram 13.30 Land- en tuinbouwme- ded. 12.33 Gram 1245 wereldkamp. wiel rennen. 13.00 Nws. en kath. nws. 1340 Kinderork 13.40 Gram. 14.00 Dit Ls leven, caus. 14.15 Gram 14 20 Accordeonork. 14.40 Boekbespr. 14.50 Orgelconc. 15.05 Gram. 15.10 Kron. v ietteren en kunsten. 15.45 Pianotrio. 16.00 Voor de jeugd. 16.50 De schoonheid van het Gregoriaans. 17.20 Promenade-ork. 17.50 Gram. 18.00 Gram. 18.13 Wereldkamp. wielrennen. 1840 Journ. overz. 18.40 Grma. 19.00 Nws. 19.00 Comm. op 't nws. 19.15 Omr. ork. en so list. 20.00 Gram. 20.10 Lichtbaken. 2040 Act. 20.45 Gram. 2040 Lichte muz. 21J0 Als ln ons hart een lied weerklinkt, spel met muz 21.50 Waterpolowedstrijd. 22.10 Gram. 22.35 Wij lulden de zondag ln, avondgebed en Ut «al 23 00 Nws. 23.15 Nws «n Esperanto 23 22—24.00 Nouve- auté's. TE LE VISIE PROGR A MM A. VARA: 17 00 voor de kinderen. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. NCRV: 20.15 Stervende taal. (!!m. 21.05 Gevar, progr. 21.30 Dagsluiting. (Nageki.niei. .«cm rt.-nlir) De Provinciale Afzetcom- mlssie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de Veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf; maandag 19 augustus 1957. Manks Codlin alle maten, mits niet grasgroen, James Grieve, 65 mm en op, met rode blos of gele tint, op 5 mm sorteren. Beurré d* Amanlis, alle maten, Beurré de Merode, alle maten. Don derdag 2 2 augustus 1957. Jacques Lebel, alle maten, Triomphe de Vienne. 70 mm en op, op 5 mm sorteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3