PROBEER fttt NESCAFÉ J3-- f.1.28 Duizenden en duizenden op dag van folklore in Middelburg tS.ijpe Zeeuwse Almanak BEKWAAM VISSER GEËERD MET GEDENKSTEEN IN DE VISMIJN Agenda 2 PROVINCIAL J Z E b U W S b C U U R A N T VRIJDAG 16 AUGUSTUS 195'< f aavci igndo/ INDRUKWEKKENDE RUITERSTOET Kampioen Abrahamse uit St.-Laurens veroverde koningin Juliana-beker HET WAS WERKELIJK GROOTS: Zelden heeft de befaamde augustus- ringrijderij zoveel vreemdelingen als gisteren, donderdag, naar de Zeeuwse hoofdstad gebracht. Duizenden hebhen zich verdrongen langs de touwen van de baan voor de Schouwburg op het Molenwater, waar des middags de finale, de strijd van de groten, de prominente pikeurs werd verreden. En nog eens duizenden hebben zich inde binnenstad verdrongen om de zegetocht van de herenigde ringrijders, de stoere zonen van het herrezen eiland, voor deze gelegenheid allen in de fraaie dracht van het oude Wal cheren, gade te slaan. Naar een ruime schatting hebben meer dan tienduizend vreemdelingen de stad bezocht. Er werden alleen reeds 153 autobussen geteldHet registreren van de particuliere auto's was schier onmogelijk. Miniatuur Walcheren boekte een recorddag: bijna zesduizend bezoekers passeerden de controle, waarvan alleen al overdag 5500. Maar de belangstelling, die er des middags voor de rlngrijderij bestond, overtrof alles. Er verscheen een machtig veld van 96 rijders binnen de touwen, de moeilijke tijden in de ringrijderswereld waren vergeten, de strijd was boeiend, de finale span nend, kortom, het was een briljant festijn Voor een indrukwekkende aan kondiging van de grote kamp om de prijs van Zeeland zorgde de stoet van ringrijders, die om streeks half twee vanaf het Mo lenwater vertrok. Op hun kloe ke, Zeeuwse paarden trokken de rijders door het van vreemde lingen wemelende centrum. De stoet werd geopend door een hoornblazer, direct gevolgd door twee ruiters, die de Zeeuwse vlag en de vlag van de Z.R.V. meevoerden. Daarachter kwamen de overige van de 96 rijders. De vlaggen van bijna alle Walcherse gemeenten werden in de stoet meegevoerd. De finale Des morgens hadden de met oranje sjerpen getooide rijders in drie ba nen 22 beurten gemaakt, de voor ronde. Dertig prominenten hadden zich aaiïgediënd voor de grote finale. Dertig prominenten, die de lans met élan, souplesse, vaardigheid en vast beradenheid hanteerden en alzo elk aar heel weinig toegaven. Tien beur ten maakten zij, met als inzet de acht ereprijzen, waaronder de ko ninklijke bekers. Tot de zesde beurt voerden de Nieuwlander Jac. de Klerk, J. Reijnierse Azn. uit Koude- kerke en de kampioen 1957, Cor Abrahamse uit Sint-Laurens het veld aan. Géén ring hadden zij gemist. Maar in de zevende beurt kwam het onverwachte: Ko de Klerk, zoals al tijd met één knie ip het paard, miste! Het werd een duel tussen Abrahamse en Reijnierse. In de zevende en achtste beurt ga ven zij elkaar geen duimbreed toe. Ook de negende ring regen zij feil loos aan de lans Het werd stil. Het publiek hield de adem in, toen Reijnierse op de ring afstormde. Zwaar dreunden de hoeven in het rulle zand. Mis! Een kreet van te leurstelling voer door de toeschou wers. Glorie voor Abrahamse, de jon ge Cor, die als enige van dit uiter mate sterke veld alle tien de ringen plukte, als gold het wagenwielen. De beker van de koningin was voor hem! Vijf rijders wisten Abrahamse tot op negen nirgen te „naaren". Onder hen was dus Reijnierse. Maar de Koudekerkenaar was er door zijn laatste misser helemaal uit en werd bij het kampen verdrongen naar de VAN TOT HARMONIE I. Heel vaak leest men in de krant, dat de muziekvereniging haar mede werking weer heeft verleend aan een of andere heugelijke gebeurtenis. De muziek is er altijd bij, want zonder haar is de middag of avond zeker minder geslaagd. Maar om muziek te maken zijn instrumenten en muziek verenigingen nodig, en instrumenten kosten geld. Vele harmonie- of fan farekorpsen hebben met gebrek aan instrumenten, dus aan geld, te kam pen. Ook de Axelse muziekverenigin gen „Concordia" en „Thalia", die bei de een instrumentenfonds oprichtten, hebben geld nodig. En daarvoor is een fancy-fair georganiseerd ten ba te van die instrumentenfondsen. De bekende fancy-fairattracties zullen ook in Axel de nodige dubbeltjes en kwartjes in het laatje brengen. Bo vendien zullen de verenigingen con certeren cn de toneelgroep optreden met een nieuw stuk. Ook de dans- lustigen zullen in september niet te klagen hebben. HARMONIE II. Vanouds bekend is dé fanfare „Vrij heid Eendracht" te Lamswaarde (ge meente Hontenisse). De instrumen ten echter, waar het korps op blaast en slaat, zijn al even oud als de ver eniging en moeten broodnodig ver nieuwd worden. Om daar op een ge geven moment toe over te kunnen gaan organiseerde het actieve be stuur een huis-aan-huis collecte, een loterij met (uiteraard) aantrekke lijke prijzen en enkele dansavonden. Om het ontbrekende gedeelte van de benodigde gelden te kunnen aanvul- STROOM Chiel, drie jaar oudging met moe der op reis. Voor het eerst met de (rein mee en dut is geen geringe be levenis in een kinderleven zoals ge weetOok Chiel moest dan ook van alles weten cn geduldig lichtte mama hem naar beste weten in. In Goes was enig oponthoud cn derhalve lie ten de spoormannen de motor van het treinstel stilvallen. Jiïou is de stroom er af", sprak mama verklarend. Chiel luisterde devoot, zij het met een licht ongelovige trek op z'n gelaat. Toen de motoren even later weer draaiden, volgde van moederszijde uiteraard een aansluitende verkla ring. „En nou is de stroom er weer op". Chiel zweeg, maar het was een on dernemend zwijgen. Plotseling klom hij dan ook op de bank, stak z'n hoofd door het venster en enterde een bedrijvige conducteur: „Meneer", piepte z'n schelle stemmetje over het perron, „meneer, zit de stroop er nou weer op?" zesde plaats. De Klerk toonde nog maals zijn klasse door tweede te worden en aldus beslag te leggen op de beker van prinses Wilhclmina. Acht rijders presteerden het ten slotte nog, slechts twee ringen onder Abrahamse te blijven. Zij bekampten elkaar om de twee overgebleven ere prijzen. In deze kamp bewees met name P. Rooze uit Sint-Laurens zijn sterkte, door zich bij de acht sterksten te rijden. Want Rooze had des morgens 20 van de 22 ringen gestoken. Met de acht van des middags, maakte dat 28 (uit 32 beurten dus!) voldoende om als eerste uit dc algemene rangschikking voor de luxe prij zen uit de bus te komen. Rooze stak en passant ook nog het grootste aantal volgringen: 11. Gedurende de niiddaguren streden de des morgens voor de grote beker finale uitgeschakelde rijders door in de banen voor de huishoudschool cn de muziektent. Ook deze „kleine" fi nales hadden de belangstelling van het duizendkoppige 'publiek. Prijsuitreiking Te half zes reikte de gedeputeerde, de heer A. Schout, na een inleidend woord van de voorzitter van de Mid delburgse V.V.V., de heer P. Blaauw, de beide koninklijke wisselbekers uit. Cor Abrahamse ontving uit zijn han den de beker van koningin Juliana, Ko de Klerk die Van prinses Wilhel- mina. De waarnemend-burgemeester van Middelburg, de heer J. W. Köge- ler, die de folkloristische evenemen ten „de trots van Middelburg" noem de, reikte zowel de beker van de ge meente Middelburg aan no. 3, J. len, hoopt men een lening in kleine coupures te kunnen plaatsen onder de bevolking. Als Lamswaarde met zijn muziekvereniging meeleeft en dat doet het zeker zal het met die instrumenten bést in ordekomen. GELIJK SPEL In Vrouwenpolder verschenen woensdagavond wonderlijke figu ren in het groene (voetbal)veld. Boeren en boerinnetjes, een schip per en een bakker speelden een spannende wedstrijd tegen elkaar, die op het nippertje met een gelijk spel eindigde. De uitslag was name lijk 2121. In de vreemde kos tuums bleken de badgasten en de inwoners van Vrouwenpolder te zit ten. LEVEN ONDER WATER I Enige dagen geleden hebt ge in de ze rubriek Kunnen lezen, dat de vis sen, die men in het water van de „ijs baan" te Axel bad uitgezet, alle wa ren gestorven Naar de oorzaak hier van "heeft men een onderzoek inge steld en thans is gebleken, dat zich in de ijsbaan zeer snel een bijzonder soort alg heeft ontwikkeld, welke snelle groei mogelijk was door het vroege zomerse weer in dit seizoen. Deze alg groeit dus snel, sterft even snel af en'daarna treedt een rottings proces op, waardoor veel zuurstof aan het water wordt onttrokken. Hierdoor is een groot deel van de vis, waaronder ook karpers waren, uit- jestorven. Onmiddellijk ïs men begon nen met het inpompen van behoorlij ke hoeveelheden vers en zuurstofrijk water, waardoor men hoopt de nog le vende vissen voor dit droevige lot te sparen. De vissers in Axel zullen dan misschien toch nog aan hun trekken komen. LEVEN ONDER WATER II De mosselzaadbankc in de Zeeuw se stromen worden maandag 16 sep tember voor de visserij opengesteld. Andere jaren h:ul een dergelijke open stelling niets te betekenen, omdat cr zo goed als geen mossel"*ad was, maar thans is er overvloed. Toch is het niet alles mosselzaad wat er blinkt. Want als de spring- of gier- tyden in augustus cn begin septem ber óók groter zyn dan anders, kan het gebeuren dat de snelle stroom een flink gedeelte van het gereed liggen, de zaad meeneemt, zodat men dan toch nog wordt teleurgesteld. Amerikaanse filmde de ringrijderijen s VERNA NAGEL, de char- mante zakenvrouw uit de Sta ll tes op onze vrouwenpagina van vrjjdag jongstleden werd een artikel aan haar gewijd p volgde gistermiddag het ring- M rijden door de zoeker van haar ee exclusieve filmcamera. Staan- s de op de jurywagen legde zij de vreugde van de ringrijders op het gevoelige celluloid vast. De Amerikaanse mankt een H. film van ongeveer anderhalf |l" uur over alle Nederlandse on- ee derwerpen. die in Amerika de belangstelling hebben. Zij is verbonden aan een van de M grootste bureaus van de Ver- f§ emgde States, die tot taak H hebben in de wintermaanden lezingen en films te verzorgen m voor alle mogelijke verenigin- n gen in de Amerikaanse steden H en dorpen. Koppejan uit Zoutelande als de fraaibewerkte beker van wijlen de heer Jacq. Franck uit. Deze laatste wisselbeker ging naar de rijder Jo Maljaars uit Veere, die de vierde plaats bezette. De vijfde plaats in de ererangschikking veroverde M. Pro voost uit Domburg. Deze kwam hier door in het bezit van de dit jaar door de Provinciale Zeeuwse Courant be schikbaar gestelde wisselbeker, die door de directeur, de heer F. B. den Boer. werd overhandigd. Namens de directie van de Alge mene Zeeuwse Verzekerings Mij. reikte de heer J. J. Meijboom ver volgens de zesde beker uit aan J. Reijnierse uit Koudekerke. De zeven de ereprijs, een plaquette, kwam in het (wellicht wisselende) bezit van de Koudekerkenaar S. Reijnierse. De plaquette werd beschikbaar gesteld en uitgereikt door de Middelburger, de heer A. I. Jobse. Tenslotte reikte de heer Blaauw namens de firma Van de Berg de achtste prijs, een beker, (direct eigendom) uit aan de rijder Rooze. De heer Blaauw bracht hulde en dank aan de Z.R.V. en haar voorzit ter, de heer P. Brasser. Op zijn beurt dankte de Z.R.V.-voorzitter de drie mede-organiserende verenigingen. Zinkstuk struikelblok voorKoningin Emma' Vertraging provinciale boot Het ziet er naar uit, dat er moei lijkheden ontstaan bij de geregelde uitoefening van de provinciale veer dienst KatseveerZierlkzee. Enkele dagen geleden heeft men in verband met de werkzaamheden aan de keersluis een zinkstuk laten zak ken in het uitgebaggerde gedeelte van het havenkanaal van Zierikzee. Thans blijkt echter, dat de Konin gin Emma bij laagwater niet over dit zinkstuk heen kan varen. Binnenko men in de haven van Zierikzee is nog wel mogelijk, maar uitvaren niet, om dat de boot achterwaarts het haven kanaal moet verlaten. Zou men toch uitvaren, dan is het gevaar groot, dat de schroef van het schip wordt be schadigd. Op de tijden, dat de „Konin gin Emma" niet kan varen, wordt dc dienst overgenomen door het m.s „Zandkreek". Het reizigersverkee Zicrikzec-Katsevcer vise versa moet echter rekening houden met even tuele vertraeingen. Van de zijde van de firma Volker Beton wordt mede gedeeld. dat men momenteel bezig is een andere oplossing te vinden. Examen De heer M. D. de Schipper te 's-Heer Arendskerke behaalde in Rotterdam het textielbrevet, afdeling korsetten, kousen, sokken en trico tages. H Hier heeft Cor Abrahamse, de §j Zeeuwse kampioen ringrijden uit Sint-Laurens, de tiende van de tien te steken ringen aan zijn lans. Op dit flitsende mo- ment, waarbij Abrahamse wel zijn hoed, maar allerminst zijn kroon verloor, wist de nog jon- ge Cor, dat de beker van ko- uingin Juhana voor een jaar M in zijn bezit komt. 1 (Foto P.Z.C.) imiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniii Examens Te Nijmegen slaagde voor het di ploma wijkverpleegster mejuffrouw Ph. M. Lansu uit Aardenburg. Te voren was zij geslaagd voor het staf diploma verpleging. -y •r-sirr~ --*s I 1..3 ir&aiRs; Herdenking Piet de Baare Donderdagmorgen, voordat de vis serijfeesten in Breskens begonnen, werd in de vismijn de man herdacht, die de visserij in Breskens groot heeft gemaakt, namelijk Piet do Baare, de verleden jaar overleden voorzitter van de visser|]vereniging „Ons Be lang". Deze plechtigheid werd bijgewoond door talrijke familieleden, vrienden en collega's van deze bekwame visser. Tijdens de bijeenkomst in het vismijn- bebouw werd het woord gevoerd door e tegenwoordige voorzitter van „Ons Belang", de heer C. Kosten. Deze wees er op, dat het opschrift van de gedenksteen eenvoudig is gehouden. „Ook De Baare was een eenvoudig man" aldus deze spreker. „Hoe goed herinneren we ons deze voorvechter, die in zijn blauwe pak en met de schipperspet op naar Den Haag ging om daar de belangen van de visserij te verdedigen." Tijdens deze toe spraak onthulde de heer Kosten de steen. De heer A. L. S. Lockefeer, voorzitter van „Zevibel" verklaarde, dat De Baare een „vriend was, die nooit aan zichzelf dacht, maar steeds aan anderen. Hij stond op de bres voor de visserij niet alleen van Bres kens maar van geheel Zeeland. De Baare was in de volle betekenis van 't woord „schipper naast God", zo zei de heer Lockefeer. Hij droeg hierop de gedenksteen over aan de gemeen te Breskens. Burgemeester J. A. Eekhout noem de de heer De Baare een man, op wie men steeds kon rekenen. „Hij was en steunpilaar van het gemeentebe stuur". Tenslotte dankte een zoon, de heer P. de Baare. De steen is aangeboden aan het gemeentebestuur door „Ze vibel" en „Ons Belang". Advertentie hopen voor Zondag! PA 160 Mosselkwekers tevreden over de aflevering. De mosselkwekersvereniging „Al gemeen Vissersbelang" te Bruinisse vergaderde in het Veerhuis onder voorzitterschap van de heer D. de Koning. Deze heette in het bijzonder welkom drs. Cambrier, secretaris van de vereniging „Zevibel" en burge meester H. K. Miehaelis. De voorzitter deelde mede, dat momenteel de levering van mosselen aan België en aan de inleggerijen bevredigend is. Er werden in juli naar België 21500 tonnen geëxpor teerd en naar Frankrijk 709 tonnen, terwijl de inleggerijen 6500 tonnen mosselen afnamen. De aflevering door de kwekers is eveneens vlot; ruim 40.000 tonnen uit Zeeland wer den afgeleverd. De laatste weken is ook de levering van de Waddenzee percelen intensiever geworden. Er nemen 50 kwekers aan de af levering deel, die samen ongeveer de helft van de standaardcapaciteits- cijfers voor hun rekening nemen. De vereniging „De Mosselhandel" te Yerseke, de vereniging waarin de voornaamste exporteurs van mosse len samenwerken, wil officiële maat regelen. c.q. een extra korting op de prijs of boete als een kweker een partij mosselen aanvoert, waarbij in de kwaliteit nogal verschil voor komt. f Advertentiei De scholen voor g.l.o. en u.l.o., die door de vereniging ,JDe Christelijke Burgerschool" gebouwd werden aan de Olmenlaan te Middelburg, zullen op zaterdagmiddag 31 augustus te half drie officieel worden geopend door de heer mr. K. Zürcher, admi nistrateur bij het Ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen. Deze opname toont de voorgevel van het g.l.o.-gebouw. De u.l.o.-school, die hiertegenover verrees, heeft eenzelfde front. (Foto P.Z.C.) Het bij het begin van de lossing genomen monster wijkt wel eens af van een monster, dat wordt genomen als de vracht half is gelost. Is het kwaliteitsverschil belangrijk, dan zou men de aangevoerde mosselen niet alleen willen kwalificeren in een la gere kwaliteitsklasse, maar boven dien een korting op de prijs willen toepassen van bijvoorbeeld 3. per ton. De adviescommissie mosselen be sloot zich nader hierover te beraden; speciaal wat de grootte van de af trek aangaat, want 3.per ton achtte men nogal rigoureus. Ook wil men van de. zijde van de inleggerijen een bepaalde voorkeur voor levering door kwekers met een goede kwaliteit mosselen uitoefenen. Dit mag niet leiden tot bevoorrech ting van kwekers. Alleen wanneer een kweker aan de beurt van leve ring is, kan de inleggerij zijn voor keur doen gelden en hiervoor moet dan 2. per mosaelton worden be taald, die niet ten goede komen aan de bepaalde bevoorrechte kweker, maar aan een fonds. Tenslotte wenst de vereniging „De Mosselhandel" de handel te beschermen en wil men de expor teurs, die meer leveren, dan in het seizoen 1956/57 een extra heffing van 2.per ton meer laten be talen. De meerderheid van de mos- seiadviesconiniissie was tegen dit voorstel, dat het voor nieuwe han delaars onmogelijk zou maken te gaan exporteren. Voor al deze voorstellen is ech ter wijziging nodig van de mos selverordening en onderzocht wordt of dit op korte termijn is te verwezenlijken. Drs. Cambier sprak over een mo gelijke verandering van de wacht geldregeling voor mosselkwekers- knechts. VANDAAG Middelburg Electro: „Het leven van Vincent van Gogh", 7 en 9.15 uur, 14 Jaar. Schouwburg: „Opoffering", 8 uur, 14 Jaar. Molenwater: Miniatuur Walche ren, 9—23 uur. Provinciale Bibliotheek: Tentoonstelling „Zeeuwse geschiedenis door tijdgenoten verhaald", 10—12.30 en 13,30—18 uur. Van Benthem en Jutting: Hokusai. Kunstmuseum: Expositie Zeeuwse Kunstenaarskring, 14—17 en 20 —22 uur. Vlisslngen Alhambra: „Parachutisten vallen aan", 7 en 9 uur, 14 Jaar. Luxoi „De slavin van het oerwoud" 8 uur, 14 Jaar. Bejaardenhuis: Tentoonstelling „Michiel do Ruyter", 1017.30 uur. Goes Grand: „The Eddy Duchln Story", 8 uur, 14 Jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2