PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Parlementscommissies schuiven Eisenhowers adviezen terzijde Internationale belangstelling voor Breskense visserijdagen ZES IMMIGRANTEN KWAMEN OM BIJ ONGELUK IN CANADA i TSJECHEN DWONGEN TOESTEL VAN K.L.M. TOT LANDING RUSSISCH VLIEGTUIG DOOK BIJ KOPENHAGEN IN HAVEN WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 200e jaargang no. 192 Dagblad, uitgave van da firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g- 3548 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 83, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuw.traat <3, telefoon 20: Tcrneuzen, Brouwerijstraat 2; zterlkr.ee. N. Bor.rrdr.traa: 21. tel. 26 Vrijdag 16 aug. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentiea (max. 8 regels) ÏJ cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 339100 P.Z.C.. Middelburg. NIEUWE PRESIDENTIELE NEDERLAAG Niet minder dan 809.650.000 dollar beknibbeld op hulp aan buitenland In de viereneenhalf jaar dat hij president is, heeft Eisenhower zich nog nooit zo boos gemaakt als nu. Het Witte Huis heeft donder dag een verklaring van de president uitgegeven, waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over een nieuwe beknotting van de hulp aan het buitenland, zoals een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft voorgesteld. Deze subcommissie had een vermindering met niet minder dan 809.650.000 dollar aanbevolen. De president, die tevoren had gewaarschuwd, het Congres in speciale zitting te laten bijeen komen als er te weinig geld voor de hulp beschikbaar komt, heeft later in een tweede verklaring een beroep gedaan op de commissie voor de toewijzingen uit het Huis om deze bezuiniging ongedaan te maken. De president waarschuwde, dat vermindering van de buitenlandse hulp een gevaarlijk vertragende in vloed zou hebben op de moderni sering van de strijdkrachten der vrije wereld. Voorts protesteerde de president tegen beknotting van de financiële en technische hulp aan de bondgenoten der Verenigde Staten. De commissie voor de toewijzin gen van het Huis van Afgevaar digden heeft echter, ondanks dit beroep, de door de subcommissie aanbevolen beknotting goedge keurd. En dat, terwijl het bedrag van 3.367.083.000 dollar reeds 500 miljoen minder is dan president Eisenhower aanvankelijk nodig achtte. De com missie voor de toewijzingen wil nu echter slechts 2,5 miljard dollar be schikbaar stellen, rekening houdend met het feit, dat van vorig jaar nog 667.050.000 dollar over is voor hulp aan het buitenland. Het Huis en de Senaat hebben reeds in het algemeen het pro gram voor hulp aan het buiten land, tot een bedrag van 3.367.083.000 dollar in het belas tingjaar dat op 1 juli begon, goedgekeurd. Doch nu moeten de gelden nog toegekend wor den, waarbij weer het gevaar van beknotting bestaat, getuige de aanbeveling van de subcom missie van het Huis die nu door de commissie voor de toewijzin gen is overgenomen. In Congreskringen verklaarde men, dat het voor president Eisenhower een grote politieke nederlaag zal zijn, als het Huis en de Senaat de Zes Belgen gedood bij busongeluk in Duitsland By een botsing tussen een Belgi sche autobus en een vrachtauto op de Autobahn bij Leipheim (tussen Ulm en Augsburg) zyn zes mensen om het leven gekomen en 29 gewond. De bus, die gecharterd was voor het vervoer van een Belgisch gezel schap, botste met grote snelheid naar verluidt 100 kilometer per uur op een langs de weg geparkeerde vrachtauto. Vijf van de 42 passagiers overleden onmiddellijk, de zesde stierf in het ziekenhuis te Günzburg. Onder de gewonden bevindt zich de buschauffeur, tevens eigenaar van 't voertuig, A. Vermeulen uit Arenthals bij Antwerpen. Van de 29 gewonden konden 18 na enige uren het zieken huis verlaten. Het gezelschap, allen employé's van de elektrische centrale te Aren thals en hun gezinsleden, was juist van vakantie op de thuisreis. Kwestie-Oman dinsdag in Veiligheidsraad Dinsdagmorgen zal de Veiligheids raad van de Verenigde Naties verga deren om zich te beraden over het plaatsen van de kwestie-Oman op de agenda. nieuwe vermindering van het bedrag voor hulp aan het buitenland goed keuren. De president is, naar het schijnt, vastbesloten het Congres in speciale zitting bijeen te roepen als de be knotting niet ongedaan wordt ge maakt. De tegenslag van donderdag is de jongste van een hele serie nederla gen die Eisenhower in het Congres heeft geleden. Men begint zich af te vragen, in hoeverre zijn invloed on dermijnd is door het feit, dat hij als eerste president valt onder de nieu we bepaling van de Amerikaanse grondwet die een derde ambtstermijn uitsluit, zodat hij niet meer herkies baar is. Nederlandse Bank verhoogt disconto De Nederlandse Bank heeft haar rentetarieven met ingang van 16 augustus 1957 als volgt samenge steld: Wisseldisconto 5 pet.; Promessendis- conto 5%; Rente voor voorschotten in rekering-courant en beleningen voor particulieren 6%%; idem voor anderen 5Yz%. Onder „particulieren" zijn te ver staan alle natuurlijke en rechtsper sonen, behalve: de staat der Neder landen, de ingevolge de wet toezicht kredietwezen in het register der kre dietinstellingen ingeschreven handels banken, centrale kredietinstellingen, landbouwkredietbanken en algemene spaarbanken, zomede de leden van de verenigingen, die aangesloten zijn bij de Nederlandse organisatie van het effectenbedrijf en de leden van de vereniging van valutamakelaars en discontohandelaren. K.L.M. wil Poolroute naar Tokio vliegen Van de zijde van het Japanse Mi nisterie van Verkeer werd gisteren medegedeeld, dat Japanse en Neder landse luchtvaartdelegaties bespre kingen voeren over een Nederlands voorstel om vergunning te verkrijgen om van Amsterdam uit over Noordpool naar Tokio te vliegen. j§ Onder de fraaie praalwagens, ff die donderdagmiddag ter ere ff van de visserijfeesten door de ff straten van Breskens reden, ff was ook deze symbolische ff M voorstelling van „Geloof, hoop If en liefde". Duizenden bloemen f| ff waren voor deze praalwagens gebruikt. ff j§ (Foto P.Z.C.J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllllllll BOUWPUTWANDEN STORTTEN IN Alle slachtoffers zijn afkomstig uit Nederland Oostduitse secretaressen van ministers gevonnist Zes arbeiders, immigranten uit Ne derland, zyn gisteren in Canada om het leven gekomen, toen de wanden van een 10 meter diepe bouwput, waarin zij werkten, instortten en zij bedolven werden onder ongeveer 150 ton klei. Zy werkten aan de bouw van een pompstation naby Dresden in de provincie Ontario. De mannen, die allen vijf tot zeven jaar geleden naar Canada zijn geëmi greerd en de Canadese nationaliteit hebben, zijn de 45-jarige Jan Older- vening, uit Aylmer, vroeger gewoond hebbend in Zuidlaren (Gr.), de 46- jarige Dick Rijksen uit Byron, die vroeger in Wageningen woonde, de 42-jarige Jan Bremer uit Aylmer, de 50-jarige Henry Drenth uit Spring field, de 45-jarige Nenne Hovius uit Harrietsville en diens zoon, de 18- jarige Wilfred. De stoffelijke overschotten van drie der zes slachtoffers zijn ^eborgen. Reddingsploegen pogen ook de res- Levenslang voor ter dood veroordeelde Cyprioot. Gouverneur Harding heeft donder dag de achttienjarige Nicos Sophö- cleus begenadigd, die toen de nood toestand nog van kracht was, ter dood veroordeeld was wegens moord op een Cyprische advocaat. Het dood vonnis is veranderd in levenslang. Vorige week werd zijn beroep bij het hooggerechtshof verworpen. Jjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljjjl De leden van het Antilliaanse contingent padvinders, die de H jamboree in Engeland hebben s bijgewoond, zijn donderdag M door H.M. de Koningin op pa- s leis Soestdijk ontvangen. We H zien de koningin hier, terwijl zij de padvinders begroet. ten der drie andere omgekomenen te bergen. Er zal op korte termyn een gerech telijk onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk worden ingesteld. Nenne Hovius was vader van acht kinderen, van wie er dus één ook is omgekomen. Het Oostduitse Opperste Gerechts- ihof heeft een vroegere secretaresse an de Oostduitse minister van we deropbouw en een secretaresse van ude plaatsvervangende minister Han energievoorziening veroordeeld Hot resp. levenslange gevangenisstraf .jVm vijftien jaar, aldus een bericht Yi an de Westberlijnse commissie van „vrije juristen". De namen van de veroordeelden zijn Lieselotte Klotsch- koff en Brunhilde Heinze. De secretaressen waren in februari gearresteerd wegens spionage voor westelijke geheime diensten. Drie kwartier oponthoud te Bratislava Een Tsjechische straaljager heeft woensdagavond een Nederlands K.L. M.-vliegtuig gedwongen, op een Tsjechische luchthaven te landen. De K.L.M.-machine PHD.F.N., een DC-6b onder gezagvoerder A. van Ulzen, was om 8.10 uur plaatse lijke tijd van Cairo vertrokken en na een tussenlanding te Beiroet werd om 12.50 uur te Athene geland. Een uur later steeg Van Ulzen weer op met bestemming Wenen. De weers omstandigheden waren op deze route minder gunstig en in elk geval had de K.L.M.-gezagvoerder op dit tra ject geen grondzicht. Onderweg werd de PHD.F.N. door een Tsjechisch militair vliegtuig gesommeerd een lan ding te Bratislava te maken, mogelijk als gevolg van het feit, dat het toestel op dit traject boven Tsjechisch grondgebied had gevlogen. Na drie kwartier op het vliegveld van Bratislava te hebben gestaan, kon het K.L. M.-toestel zijn reis vervolgen, landde eerst te Wenen, vloog daarna volgens het schema naar Praag en kwam tenslotte met ongeveer 2% uur vertraging om 20 minuten na middernacht op Schiphol aan. Nog geen duidelijk inzicht in oorzaak van ramp. In de Zuid-haven van Kopenha gen is gisteren een Russisch passa giersvliegtuig neergestort, waarbij 23 mensen werden gedood. Onder hen bevonden zich de Russische bemanning bestaande uit vijf kop pen, elf Russische passagiers, twee Engelsen, drie Duietsers, een Noor en een Amerikaan. Het vliegtuig, dat zich gereed maakte voor een landing op de luchthaven van Kastrup, raakte de top van een schoorsteen van een elektrische centrale. Het grootste gedeelet van de rechtervleugel werd afge rukt en eht vliegtuig dook in de haven, waar de staart van het vliegtuig nog ongeveer een uur zichtbaar was voor hij onder wa ter verdween. De lichamen, die tot dusverre geborgen zijn, waren vreselijk ver minkt. Het vliegtuig, een tweemo- torig toestel van de luchtvaart maatschappij Aeroflot, maakte de gebruikelijke lijnvlucht Moskou-Ko penhagen. Het toestel had regelma tig contact met Kastrup tot enkele minuten voor het ongeluk. Sommige ooggetuigen zeiden, dat zij een geluid als een explosie uit het vliegtuig hadden gehoord, toen het het water indook. Dui kers hebben meegedeeld, dat het toestel volkomen in stukken is gebroken. Het lijkt wel of het ontploft is, zeggen zij. Nadat er zestien lijken, waaronder dat van een driejarig meisje, waren geborgen, staakten de duikers hun pogingen om de stoffelijke resten van de overige inzittenden te bergen. Zij zeiden, dat deze slachtoffers in het wrak beklemd zaten. Er is op de plaats van het ongeluk een kraan aangekomen, waarmee men wil trachten het wrak te bergen. PRAALWAGENS EN MUZIKANTEN TROKKEN VOORBIJ... Commissaris der koningin opende tentoonstelling in de vismijn BURGEMEESTER EEKHOUT van Breskens heeft gisteren tussen d< regenbuien door de visserijdagen geopend. Deze dagen worden hier voo de vijfde maal gehouden, een jubileum (pje) dus en daarom heeft me: nu de organisatie nog grootser opgezet dan andere jaren. En het is dai ook geen wonder, dat de eerste dag al een groot succes is geworden, honderden en honderden kwamen met de provinciale boot naar Bresken.' en bovendien waren er vele buitenlanders te gast, Belgen, Duitsers, Fran sen. In de komende dagen verwacht men een nog grotere belangstelling Het feestcomité en de genodigden hadden plaats genomen op het Spui- plein en daar vanaf de muziektent hield de heer Eekhout zijn ope ningstoespraak. Hij wees er op dat de Breskense visserijfeesten getuigen van een grote gemeenschapszin. Met name noemde nij de samenwerking tussen gemeentebestuur en comité. Beiden streven hetzelfde doel na: het grootmaken van Breskens door het ontwikkelen van twee welvaartsbron nen, de visserij en toerisme. Op uitnodiging van de voorzitter van 't feestcomité ontstak de oud voorzitter van de visseryverem- k, hiermede het „visserijvuur dat gedurende deze dagen zal bran den. Plechtig klonken de toner van het „Wilhelmus" over hei Spuiplein, het vuur vlamde op en Janny Haartsma; gestoken in uni form van de turnvereniging „Dio", hees de rood-groene vlag van Bres kens. De visserijdagen waren be gonnen! Een half uur later opende de com missaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot onder grote belang stelling de grote yisserytentoorLStel- ling in de gebouwen van de vismijn. Deze expositie geeft een belangwek kend beeld te zien van allerlei aspec ten van de visserij in Zeeiand. De voorzitter van „Ons Belang", de heer C, Kosten, hield een begroetings toespraakje, waarin hij van de gele genheid gebruik maakte de aandacht er op te vestigen, dat de vismeelfa- orieken de vissers in verleiding bren gen garnalen, die te klein zijn voor export, als puf aan de markt te bren gen. „De vissery zou er meer mee ge baat zyn als deze ondermaatse garna len overboord werden gespoeld!", zo zei hjj. De heer Kosten verklaarde voorts, dat de garnalen voor de huis vrouw goedkoper zouden zijn, indien iet distributieapparaat beter werkte, 'enslotte gaf hij een overzicht van de eschiedenis der vissery. 1 Aan mevrouw S. C. de Casembroot- barones Van der Feltz werd hierna een keurige mand met vis aangeboden door de elfjarige Teuny van de Heu vel. De volgende spreker was de heer A. L. S. Lockefeer. voorzitter van „Ze- vibel". Deze spreker wees er op, dat Zeeland thans nog 81 garnalenboten .(.Vervolg op paft Z). De autoriteiten hebben nog geen duidelijk beeld van de oorzaak van het ongeluk. Zij wijzen er op dat het toestel zich op 2000 voet hoogte be vond toen het 15 kilometer van het vliegveld was. Het moet veel hoog te verloren hebben, daar de schoor steen slechts 200 voet hoog is. Mo gelijk mankeerde het iets aan de hoogtemeter. De schoorsteen is niet beschadigd. Alleen de ijzeren ladder is afgerukt. De sultan van Oman en Mus- cate en zijn minister van bui tenlandse zaken, de Engelsman Neil Innes, waren kennelijk in een goede stemming toen zij vernamen dat de gezamenlijke troepen van de sultan en de Britse lucht- en landstrijd krachten de rivaal van de sul tan, de Iman van Oman, op de vlucht hadden gedreven. Op de foto ziet men de sultan en de minister in een van de koele gangen van het paleis te Muscate. Illlllill lllllllltlii Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm, onbewolkt 21 gr. Oslo, zwaar bewolkt 20 gr. Kopenhagen,regen 22 gr. Aberdeen, regen 12 gr. Londen, regen 15 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt 17 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 16 gr. Parijs, zwaar bewolkt 19 gr. Bordeaux, licht bewolkt 22 gr. Grenoble, regenbul 22 gr. Nice, licht bewolkt 25 gr. Berlijn, regenbul 23 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 22 gr. München. zwaar bewolkt 22 gr. Zurich, regen 20 gr. Genève, licht bewolkt 19 gr. Locarno, zwaar bewolkt 24 gr. Wenen, licht bewolkt 25 gr. Innsbruck, half bewolkt 23 gr. Rome, licht bewolkt 28 gr. Ajaccio, onbewolkt 27 gr. Mallorca, onbewolkt 29 gr. de BiLT VERWACHT... KOEL WEER Koel weer met veel bewolking en enige buienMatige tot krachtige wind overwegend tussen zuid en west. ZON EN MAAN 17 augustus Zon op 5.29 onder 20.03 Maan op 22.24 onder 12.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1