~rri: nnnVIMPI Al F 7FFIIWQF mi ID AWT mmm HKutIHIiIAIJ: IECUWOE UUUKANI ssssb Richtlijnen voor huurverhoging vormen geen wettelijk besluit Was Aardenburg eertijds Romeinse haven? INSPECTIE MOET AMERIKA EN RUSLAND OMVATTEN DRIE PAPOEA'S WORDEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Vandaag... VERWACHT... Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. a cenl p* reRel met t*n minimum "."Tfv"»lTS™o. P. Tf ?S WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Jn', per kw. Losse nummers 15 cent. 31ro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus; Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3548 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2175 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 13, telefoon 20; Terneuzcn, Brouwerijs!! aat 2y.u-rikzrt;. n Bn^erdslraat 21 tel 1'. MINISTER WITTE ANTWOORDT: Betaling nieuwe huurprijs ondanks bezwaren wenselijk geacht De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid heeft op schrif telijke vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer Bommer, over de aan de gemeentebesturen uitgevaardigde richtlijnen met be trekking tot huurverhoging voor woningwetwoningen, geantwoord, dat de richtlijnen aan de gemeentebesturen niet kunnen worden beschouwd als een wettelijk besluit tot nadere vaststelling van een huurprijs. Aan de mededeling, welke de huur ders van een deel der woningwetwo ningen, gebouwd met steun ingevolge de bijdrageregeling 1950, ontvingen over een voorlopige verhoging van de huurprijs, moet naar de mening van de minister de volgende betekenis worden toegekend: De nadere vaststelling van een huurprijs zal geruime tijd in beslag nemen. Indien de huurders van de voor huurverhoging in aanmerking komende woningen in de periode van 1 augustus 1957 tot aan de datum van de definitieve vaststelling van de nieuwe huur slechts het oude huurbe drag zouden betalen, zouden zij in sommige gevallen een aanzienlijke nabetaling moeten doen, daar de nieuwe huren worden vastgesteld met ingang van 1 augustus 1957. Een dergelijke nabetaling zou voor velen der betrokken huurders een Lord trok kritiek op Engelse koningin niet in. Lord Altrincham, die in het maand blad „National and English Review" ernstige kritiek leverde op koningin Elizabeth en het Engelse hof heeft zich voor de televisie mogen recht vaardigen. Hij weigerde zijn kritiek terug te nemen. Hij ontkende tevens, dat zijn kritiek persoonlijk was be doeld. „Ik heb voor de koningin de warmste gevoelens", zei hij. Toen hij de studio verliet drong een man uit de menigte naar voren en gaf de lord een klap in het gezicht. Lord Altrincham deed alsof er niets was gebeurd en vervolgde zijn weg. Twee agenten grepen de vertoornde man echter in zijn kraag. Lord Al trincham is ook geïnterviewd door de B.B.C. De gemeenteraad van Altrincham heeft gisteren eenstemmig zijn af keuring uitgesproken over de critiek van lord Altrincham op koningin Elizabeth de tweede en zijn loyali teit aan de vorstin betuigd. De raadsleden verklaarden, dat zij het door lord Altrincham geschre ven artikel „ten sterkste betreuren". Atoomproef-terrein uit protest binnengedrongen. Tien mannen en een vrouw zijn dinsdag onder leiding van een Qua ker de atoomproef-terreinen in de woestijn van Nevada binnengedron gen bij wijze van protestdemonstra tie tegen deze proeven en werden toen prompt gearresteerd en naar de ge vangenis overgebracht. Dit vond plaats precies 12 jaar nadat de eerste a-bom in Hirosjima tot ontploffing werd gebracht. zware en plotselinge last op het ge zinsbudget betekenen. De minister acht het derhalve van wijs beleid ge tuigen, dat gemeentebesturen en wo ningbouwverenigingen aan de huur ders mededeling doen over de door de gemeentebesturen voorgestelde huur verhoging en dat zij deze huurverho ging als een voorschot op de definitief vast te stellen huur innen. De minister verklaart zich, zoals hij reeds in de Tweede en Eerste Ka mer heeft toegezegd, bereid de vaste commissie voor volkshuisvesting en bouwnijverheid van de Tweede Ka mer mede te delen, welke praktische normen hij bij de definitieve vaststel ling van de huren van de onderhavige woningwetwoningen zal hanteren. Bezwaren N.V.V. Het dagelijks bestuur van het N.V. V. heeft een bespreking aangevraagd met de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid. Het heeft ernstig bezwaar tegen de huurverhoging van de woningwetwoningen, gebouwd vol gens bijdrageregeling 1950, nadat aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld, dat de huurverhoging slechts van zeer beperkte betekenis zou zijn. Rusland wil met Syrië samenwerken Na veertien dagen in Moskou be sprekingen te hebben gevoerd heb ben vertegenwoordigers van de Rus sische en van de Syrische regering dinsdag een gemeenschappelijk com muniqué ondertekend. Volgens Tass wordt in dit communiqué gezegd, dat de Russische regering bereid is met Syrië samen te werken bij de aanleg van wegen, spoorwegen en irrigatie- werken en bij de bouw van water krachtcentrales en de realisering van andere industriële projecten. Deze samenwerking zal zich even eens uitstrekken tot geologische en andere onderzoekingswerkzaamhe den. Om dit te bereiken zal er een Russische economische delegatie naar Syrië gaan, aldus het communiqué. De Sowjet-Unie zal het verlenen van kredieten aan Syrië voor de bestrij ding van de kosten, verbonden aan het onderzoekingswerk en aan de le vering van de benodigde uitrusting, in welwillende overweging nemen. Rusland zal geen politieke of an dere voorwaarden verbinden aan deze samenwerking. Padvinders regenden uit hun tenten. Het terrein te Sutton Coldfield, na bij de Engelse stad Birmingham, waar de deelnemers aan de Jamboree hun tenten hebben opgeslagen, staat, als gevolg van hevige regens, onder water. Verscheidene honderden padvinders hebben elders hun tenten moeten op slaan. STASSEN ANTWOORDT ZORIN Andere landen worden dan beschermd tegen aanvallen. De Russische vertegenwoordiger in de subcommissie voor ontwapening, Zorin, heeft dinsdagmiddag te Lon den de westelijke vertegenwoordigers drie vragen gesteld over de voorstel len voor inspectie te land en in de lucht om een verrassingsaanval on mogelijk te maken. Hij vroeg: Waarom ziin in de gebieden voor inspectie uit de lucht Noord-Afrika, het nabije Oosten, Turkije en Paki stan en andere gebieden, waar de Verenigde Staten, de Navo en de Zoavo bases hebben, niet begrepen? Waarom moet instelling van een inspectiezone in Europa afhangen van aanvaarding door de Sowjet- Unie van één van de voorstellen voor een zone op het Westelijk halfrond? Moet er overeenstemming over een inspectiestelsel worden bereikt voor het van kracht worden van een ge deeltelijk e ontwapeningsovereen komst of kunnen de besprekingen over een akkoord worden uitgesteld tot na het sluiten van een dergelijke ontwapeningsovereenkomst De Amerikaanse vertegenwoordi ger, Stassen, beantwoordde de eerste twee vragen. Hij wees erop, dat het Russische voorstel van 30 april voor inspectiezones niet het gehele noor delijke halfrond betrof. Het Westen heeft grote gebieden in Azië, die verbonden zijn met de Sowjet-Unie, niet in de voorstellen opgenomen, omdat zulks misschien aanleiding zou kunnen geven tot moeilijke politieke problemen. De Amerikaan zei te verwachten, dat de inspectiezones <tater zullen kunnen worden uitgebreid. De Westelijke landen zijn van oor deel, aldus Stassen, dat in de eerste periode het inspectiestelsel de Vere nigde Staten en de Sowjet-Unie moet omvatten om de andere betrokken landen bescherming te bieden. Dinsdagochtend heeft prins Bernhard op paleis Soestdijrf n een twintigtal buitenlandse luchtvaartcadetten ontvangen. H Naderhand roerden de cadetten !r H ook aan de koningin voorge- p steld. Tijdens het onderhoud §j toonde de prins een van zijn documenten uit de Verenigde M Stalenwaarvoor de Ameri- H Icaanse cadetten veel belang- H stelling hadden. Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll Vader met zijn zoontje bij ongeluk omgekomen. Gistermiddag heeft zich op de Aal- sterweg te Eindhoven een verkeers ongeval voorgedaan, waarbij de 52- jarige heer F. C. V. en zijn 11-jarig zoontje Frans dodelijk zijn veronge lukt. De heer V. werd toen hij met zijn bromfiets, waarop ook zijn zoon tje gezeten was, de rijbaan overstak gegrepen door een achterop komende rüstelauto. De heer V. en zijn zoon waren vrijwel op slag dood. Chinese scholieren kwamen in verzet Naar de eommunistisch-Chinese pers meldt, hebben op twaalf en dertien juni in Hanjang midden-China) ruim duizend middelbare scholieren tegen het communistische bewind ge demonstreerd. „Contrarevolutionairen", die intus sen allen waren gearresteerd, hadden de jongeren er toe aangezet om de partijbureaus in de stad te vernielen en vooraanstaande communisten te ontvoeren en af te ranselen. Op de tweede dag van de relletjes hadden de scholieren gepoogd, een munitie depot stormenderhand te bezetten, doch dit mislukte. De gebeurtenissen worden genoemd in een verslag van een bijeenkomst in een nabijgelegen stad, waar „contra revolutionaire" leiders werden aange vallen, die gebruik hadden gemaakt van de „ontevredenheid van de scho lieren" Onder deze leiders bevonden zich de onderdirecteur en verscheide ne leraren, aldus het verslag. REDDERS RAMP NEUTRON" Bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon Gouverneur Van Baal is maandag avond met het tourneerschip „Oran je" uit Hollandia naar Biak vertrok ken, waar hij koninklijke onderschei dingen zal uitreiken aan drie Pa poea's, die een aandeel hebben ge had in de redding van de overleven den bij de ramp met de „Neutron". De plechtigheid zal worden gehou den in een van de dorpen in de om geving van Biak. Hoogstwaarschijn lijk zullen de leden van de parlemen taire missie daarbij aanwezig zijn. De vertegenwoordiger van de KLM in Biak zal aan de redders geschen ken overhandigen. Van officiële zijde in Den Haag wordt het volgende medegedeeld: „Bij Koninklijk Besluit van 31 juli no. 24 (H.M. de Koningin heeft dit besluit in haar vakantieverblijf in La Tour Fondue getekend) is de bron zen erepenning voor menslievend hulpbetoon verleend aan Barnabas Wakum, dorpshoofd van Magga Ti- sappi, Jacob Kafiar, sectiehoofd in Mokmer en Junus Simbiak, werkman bij de Amsterdamse Ballast Maat schappij, allen wonende nabij Biak, Nederlands Nieuw-Guinea. Deze hoge onderscheiding is hen toegekend wegens de door hen op 16 Rustkuur deed prinses Wilhelmina veel goed. De particulier secretaresse van prinses Wilhelmina meldt ons, dat de voorgeschreven rustkuur de prinses veel goed heeft gedaan. Dit neemt echter niet weg dat de prinses voor een groot gedeelte deze rust nog moet voortzetten. juli tijdens de duisternis verrichte redding uit zee van overlevenden van het bij het eiland Owi verongelukte K.L.M. vliegtuig „Neutron". Snel handelen was bij de redding gebo den en daarbij moesten zeker risico's worden genomen. Met de primitieve prauwen moest in de duisternis zee worden gekozen en met een sterke stroom rekening worden gehouden. Kafiar die in zijn kleine prauw slechts één persoon kon opnemen, zocht daarvoor de meest hulpbehoe vende drenkeling uit. Wakum kon in zijn grotere prauw de overige dren kelingen bergen ,op twee na. Sim biak ging daarna te water om de twee achtergebleven drenkelingen drijvende te houden en in de richting van de kust te brengen, tot hem hulp zou worden geboden, hetgeen ruim een half uur heeft geduurd. De erepenning voor menslievend hulpbetoon, in J822 ingesteld ter be loning van moed, beleid en zelfopof fering opnieuw ingesteld in 1946, bestaat uit een aan een koninklijke kroon bevestigde ovale draagpen- ning. Nagegaan wordt of nog ande ren, die bij de redding assistentie hebben verleend, voor een beloning in aanmerking komen". Speurend naar scherven van Classis Britannica. SEDERT de Romeinen de plaats verlieten, of vielen onder het ge weld van de Franken, is er veel veranderd in het oude Aardenburg. Het leven van de latere eeuwen heeft de plaatsen van de eerste be woning overwoekerd én alleen een grote liefde voor de dingen der oudheid vermag hier iets te recon strueren. Een reconstructie, die aan de hand van voor een leek on aanzienlijke zaken tot stand moet komen. Zo wroet de heer J. van Hinte, een tekenleraar en landme ter uit het voormalig Nederlands Oost-Indië, nu al jaren in de Aar- denburgse grond. Hij wroet er naar scherven, de scherven van de Ro meinse of Frankische voorspoed Ongeveer op de plaats, waar vroe ger het Busschietershof moet hebben gestaan, aan de thans nog bestaan de Busschietersstraat, heeft de oud heidkundige vorser thans weer een vruchtbaar project onder handen. Men begon hier onlangs met het gra ven van een sleuf de plaats ligt in het uitbreidingsplan voor de De heer Van Hinte heeft hier zojuist een stuk van een Romeinse dakpan aan de Aardenburgse grond ontfut seld. Helaas zonder stempel riolering. De dragline legde meedo geloos de geheimen van Aardenburgs grond bloot. Het archeologisch ge trainde oog van de heer Van Hinte volgde de grnoer van uur tot uur. en zijn wakep werd beloond, toen 'n Ro meinse brandlaag zichtbaar werd! Hij stelde de Rijksdienst Oudheid kundig Bodemonderzoek in Amers foort op de hoogte: de laag bleek duizenden scherven te bevatten, ter- rasigillata, rood, geglazuurd aarde werk. De Romeinen, die hier van 100 tot 275 na Christus een nederzetting gehad moeten hebben, hadden een overduidelijk visitekaartje achterge- lateh „Amersfoort" gaf toestemming tot het uitvoeren van graafwerkzaam heden op „wetenschappelijke basis"; de heer Van Hinte kreeg de leiding van het onderzoek, waartoe een bre de haakse sleuf is gegraven, die cen- timetersgewys voorzichtig wordt uit gediept. Zo treft men thansh ier de heer Van Hinte in „zijn" sleuf, speurend en selecterend. Bovenal hoopt hij Ro meinse fundamenten te vinden. De heer Van Hinte, voorzitter van de afdeling Zeeland van de Archeologi sche Werkgemeenschap West-Neder land en correspondent van de R. O. B. had dinsdag een stuk fundament blootgelegd, waarvan men, door de bouw en de steensoort, zou kunnen aannemen, dat dit inderdaad een Ro meins overblijfsel is. Maar zekerheid kon hij hier niet over verschaffen. Zeker is, dat een middeleeuws fun dament is blootgelegd. Maar dat vindt de heer Van Hinte niet eens zo plezierig. „De middeleeuwse bouw meesters hebben m'n Romeinse laag verstoord" is zijn commentaar, ..de grond is vergraven en vergraven." De heer Van Hinte, die elke vondst nauwkeurig op tekeningen vastlegt, hoopt nog een andere, belangrijke ontdekking te doen. Hij is gewoon wild op Romeinse dakpannen. Grote, rode hoekige dakpannen van dertig bij vijftig centimeter. Want die dak pannen dragen wel eens een stempel. Tot nu toe heeft hij er twee met zo'n kenmerk gevonden, maar dat waren „burgerlijke" stempels. Hij zoekt naar een militaire ins criptie. Dat zou hem uitsluitsel ge ven over het karalrter van de Ro meinse nederzetting. Heeft Aarden- burg een Romeins landleger geher bergd, of een onderdeel van de vloot, de „Classis Britannica?" Vindt Van Hinte een dakpan met het stemnel „Classis Britannica", dan staat het voor hem vast, dat Aardenburg de Romeinen tot ..marinebasis" diende.... Daarom wroet hij voort in de oude grond. Honderd keer is het mis, maar de honderd-en-eerste keer kan het raak zijn. Elizabeth Taylor heeft een dochter (4 p., 211 gr.) Elizabeth Taylor, echtgenote van Mike Todd heeft het leven geschon ken aan een dochter. Elizabeth (Liza) Frances Todd kwam dinsdag in het Columbia-Pres byterian ziekenhuis in New York door een keizersnede ter wereld. De opera tie werd verricht door dr. D. Anthony D'Esopo. Moeder en dochter maken het vol gens het ziekenhuis wel. Liza woog bij de geboorte 4 pond en 211 gram. Indien geen complicaties waren opge treden, zou de geboorte omtreeks 15 oktober te verwachten zijn geweest. ...viert prins Karei van Lu- xemburg zijn 30ste verjaardag. ...viert de Duitse politicus dr. 1 Hermann Rauschning, aan- ji vankelijk nationaal-socialist en van 19331934 voorzitter van de senaat der vrijstad Danzig, p doch nadien een fel bestrijder van het nationaal-socialisme, eï die onder de titel „Gesprache M H mit Hitier" het relaas vertel- de van de gesprekken, welke H hij met Hitier als diens ver- H trouwensman voerde, te Gas- tan (Oregon, V.St.) zijn 70ste H M verjaardag. M iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijüf, Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm, zwaar bewolkt, Oslo, onbewolkt, Kopenhagen, half bewolkt, Aberdeen, half bewolkt, Londen, half bewolkt. 27 gr. 26 gr. 23 gr. 17 gr. 24 gr. Amsterdam, vrijwel onbewolkt, Luxemburg, zwaar bewolkt, 21 gr. Parijs, half bewolkt, 24 gr. Bordeaux, onbewolkt, 29 gr. Grenoble, zwaar bewolkt, 29 gr. Nice, half bewolkt, 26 gr. Berlijn, zwaar bewolkt, 26 gr. Frankfort, zwaar bewolkt, 26 gr. München, zwaar bewolkt, 26 gr. Zurich, zwaar bewolkt, 22 gr. Genéve, onbewolkt, 2S gr. Locarno, licht bewolkt, 25 gr. Wenen, licht bewolkt, 26 gr. Innsbruck, geheel bewolkt, 30 gr. Rome, onbewolkt, 32 gr. Ajaccio, onbewolkt. 29 gr. Mallorca, onbewolkt, 37 gr. BUIEN. Onveranderlijke bewolking met plaatselijk buien, sommige met on weer. In de vroege ochtend plaatse lijk mist. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. In het hoor den lagere middagtemperaturen dan gisteren, e!ders ongeveer dezelfde temperaturen. ZON EN MAAN 8 augustus Zon op 514 onder 20.20 Maan op 18.51 onder 3.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1