Vrachtprijzen op de wilde vaart hebben dieptepunt bereikt Amsterdamse wisselloper voerde regie bij gefingeerde overval KLANKBORD BELASTINGONTWERPEN DOOR EERSTE KAMER GOEDGEKEURD WOENSDAG 31 JULI 11 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT l CONJUNCTUURGEVOELIG BEDRIJF... Verliezen worden onder meer door voorraadvorming veroorzaakt (Van een medewerker) Toen veertien dagen geleden de reders in de wilde vaart konden vast stellen dat bij voorbeeld de kolenvrachten van Hampton Roads (Noord- Amerika) naar de Noordzeehavens in een half jaar tijds waren gezakt van 118 shilling naar 47 shilling, toen meenden zij, dat het dieptepunt was bereikt. Helaas zette de daling door en de laatste dagen wordt af gesloten tegen de niet meer lonende vrachtprijs van 33 shilling. Evenwel kan van een grote ongerustheid in rederskringen niet worden gesproken. De wilde vaart is nu eenmaal een uiterst conjunctuur-gevoelig bedrijf. Men heeft een periode van een zeer hoge conjunctuur achter de rug en een daling werd verwacht. Bovendien hebben vele reders nog lang lopende contracten, die in de periode van bijvoorbeeld 100 shilling op 60 shilling werden afgesloten en de verwachting is dat de markt wel weer zal aantrekken. Die verwachting baseert men ten aanzien van de zo belangrijke ko lenvrachten op de grote voorraad vorming die in Europa heeft plaats gehad door de Suezcrisis en op de achter ons liggende zachte winter, die het kolenverbruik in Europa heeft gedrukt. Toch meent men, dat de tijd van zeer hoge vrachten voor bij is omdat de economische wereld situatie een dalende tendens te zien geeft. Men hoopt dan ook, dat tegen e winter een normale vrachtprijs van om en nabij 80 shilling zal wor den bereikt. Bij die vrachtprijs is een lonende exploitatie der schepen mogelijk. Evenals de kolenvrachten gingen ook de graanvrachten met sprongen omlaag. Zo zakten de prijzen van de Gulf naar Engelse zeehavens van 152 shilling naar 65 shilling. Ook hier spreekt de voorraadvorming in Europa een woordje mee, doch daar naast kon worden vastgesteld, dat Enropa een goed oogstjaar achter de rug heeft, netgeen uiteraard een mindere aanvoer tot gevolg heeft. De vrachtprijzen voor erts zakten eveneens en de factor die zich hier laat gelden is, dat vele grote staal concerns ertoe overgaan eigen sche pen in de vaart te brengen. De laat ste tijd worden overigens in de wilde vaart vele grote schepen van 15.000 ton in de vaart gebracht. En waar de kleinere met de huidige lage vrachtprijzen niet lonend kunnen va ren, slagen die grote schepen daar nog net in. Getrouw het voorbeeld van de oceaanvrachten volgend lie pen ook de Europese vrachtprijzen achteruit. Het kleinvervoer van En geland naar Nederland werd een (Slot van pag. 1) Dwang verblijf lag toen de nadruk. Bij het bestrijden van de woningnood in de randstad Holland gaat net niet om een tijdelijk verblijf van bouwvak arbeiders in werkkampen, maar om blijvende verplaatsing van deze men sen met hun gezinnen. Ze worden uit hun milieu gehaald en overgebracht naar een ander mi lieu, waarin ze zich vermoedelijk voor goed moeten vestigen. Ze moeten daarbij het risico lopen, dat ze zich in een nieuwe omgeving niet thuisgevoelen, terwijl ze in de oude, vertrouwde omgeving precies dezelfde welvaart genoten als de grote stad te bieden heeft en er voor hen dus volstrekt geen noodzaak was om te verhuizen. Net zo min als men het recht zou hebben om aan te dringen op een min of meer gedwongen verplaatsing van industrie-arbeiders uit de randstad Holland naar de „buitengewesten", heeft men recht tot het uitoefenen van druk op bouw vakarbeiders om naar de randstad te gaan. Het gaat hier om nog wat meer dan om de produktie van woningen, het gaat hier om menselijk geluk en dat geluk moge in de beschouwingen van het Zuidhollandse E.T.I. geen rol spelen, het heeft een beslissende waarde voor de mensen zelve. Men zal aan ieder de vrijheid moe ten laten het milieu te kiezen, waar in hij op een gelukkige wijze kan werken en met zijn gezin kan leven! Dat is de beste waarborg voor een gezonde samenleving! AANLEIDING. Vijftig dollar boete kreeg de drogist Eugene Cvr van een rechter in Buffalo, omdat hij een vrouw had geslagen. De rechter te kende bij dit vonnis aan, dat er voor Cyr's vermetele daad zonder twijfel enige aanleiding bestond. De vrouw had de drogist een enigszins stomp zinnige, in repen gesneden en in de zon gedroogde neuroticus genoemd. PROEVE. Romeinse politie-agenten namen het blind-zijn van Frederico Pugliese maar voor half waar. Op het bureau onderwierpen zij Frederik aan een proeve. Eerst plaatsten zij een heerlijk gebakje in zijn gezichts veld. Maar Frederiko reageerde niet. Er kwam een biljet van 10.000 lire aan te pas, maar de blinde gaf geen krimp. Toen heeft men Frederico een boekje met pin-up girls voor de neus gehouden. ,,Ik geef me gewonnen" mompelde hij zachtjes. WAT ZE ZEGGEN. De Amerikaanse Senator Hubert Humphrey: „De poli tiek van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten draait teveel om ko ningen en olie en te weinig om volken en water." De directeur-generaal van de Britse P.T.T: „Voor afgetapte gesprekken worden geen extra kosten m rekening gebracht". jaar geleden tegen 24 shilling per ton gedaan. Thans sluit men af op 16 shilling. Hout uit Scandinavië wordt thans voor 200 shilling naar Nederland gevoerd tegen 250 shilling in het vorig jaar en kolen uit het Künaal van Bristol doen thans 12 shilling tegen 21 shilling een jaar geleden. Over al in Europa doet men aan be- in andere dere naam, voorts is de onder linge concurrentie groot en vooral de Duitsers komen de laatste tijd meer en meer met moderne schepen op de Euro pese zeeën. Ook de reders in de wilde Europese va^rt zijn niet ongerust. Men heeft in 1949 1950 eveneens een scherpe ach teruitgang gekend en de alge mene verwachting is, dat de thans niet lonende vrachten weer op een lonend peil zullen komen, ofschoon de tijd van de abnormaal hoge vrachten voor lopig niet zal terugkomen, meent men. Van een merkbare teruggang der vrachtprijzen in de lijnvaart is nog geen sprake. Dank zij de onderlinge vrachtafspraken (conferences) is dit bedrijf minder conjunctuurgevoelig en weet men lang weerstand te bie den aan een dalende tendens zoals men ook langzamer met de vrach- tenmarkt der trampvaart omhoog gaat. De reders blijven de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Men heeft een periode van hoge con junctuur afgesloten, men kan een stootje verdragen en hoopt binnen kort op een markt met lonende vrachtprijzen. Hofstra: verwijt dat kabinet inflatoire politiek voert is niet gerechtvaardigd De Eerste Kamer heeft dinsdag middag in behandeling genomen de drie wetsontwerpen, houdende tijde lijke verhoging van de vennootschaps belasting, tijdelijke wijziging van de omzetbelasting, wijzging van de personele belasting en van de finan ciële verhouding tussen het rijk ener zijds en de gemeenten en provinciën anderzijds. De heer Pollema, (c.h.) die als eerste het woord voerde, zeide bereid te zijn de regering en dus ook minister Hof stra, die het al moeilijk genoeg heeft te steunen waar dat mogelijk is. Te gen het beleid van minister Hofstra heeft hij bezwaar wegens de inflatoi re financiering. De heer De Wilde (v. v.d.) betoogde dat ons land in een financiële situatie is geraakt, waar uit het zo spoedig mogelijk weg moet komen. Om daartoe te geraken zijn offers nodig. De aanhangige wets ontwerpen bevatten enkele van die offers. Ondanks ernstige bedenkin gen zal zijn fractie haar stem niet aan de wetsontwerpen onthouden. De heer Hellema (a.r.) bepleitte herziening van het stelsel der ven nootschapsbelasting en verklaarde zich met de schorsing van de inves teringsaftrek te kunnen verenigen. Ook de heer Van Campen (k.v.p.) stelde zich achter de belastingvoorstel len, maar wat de vennootschapsbe lasting aangaat zeide spr., dat een deel van zijn fractie niet zal mede werken aan een verhoging met 4 procent. Minister Hofstra, de sprekers be antwoordend, achtte het verwijt, dat het kabinet een inflatoire politiek voert, niet geheel gerechtvaardigd. Het is niet de bedoeling van het ka binet de totale behoeften van het rijk door belastingen te dekken Andere mogelijkheden zijn aanvaardbaar en noodzakelijk. ^Illlllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllljl Let op! H Bij het huis van bewaring aan de Weteringschans in de H hoofdstad, waaruit zondag j.l. H §f een gevangene wist te ont- f§ M snappen, hebben onbekenden g naai- de N.R.C. meldt, in het m witte vlak van een z.g. ver- --- keersgevarenbord een hardlo- m pende gevangene getekend, ,e- f| H kleed in gevangeniskleren en met een kaal hoofd. De voorbij- gangers werden daarmede ge- waarschuwd voor oversteken- M M de, vluchtende gevangenen. De politie heeft de tekening maar n laten verwijderen. lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW „Nucleon" van K.L.M. had storing en keerde terug De super constellation „Nucleon" van de K.L.M. bestemd voor Djakar ta, vertrok maandagmiddag half vier naar Düsseldorp. In de buurt van het vliegveld van Düsseldorp bemerkte de gezagvoerder Emmens, dat er iets haperde aan de elektrische verklikker van het landingsgestel, waarop hij besloot naar Schiphol terug te keren. Om vijf uur verscheen de „Nucleon" boven de Amsterdamse luchthaven. De gezagvoerder had aan de ver keersleiding gevraagd of hij met het landingsgestel uit laag langs de toren mocht vliegen opdat men zou kunnen constateren of alles in orde was, een routinehandeling, welke normaal is. Inderdaad bleek alles in orde te zijn, zodat de „super connie" kon landen. De gezagvoerder was teruggekeerd met de gedachte, dat een reparatie aan de verklikker beter op Schiphol zou kunnen worden verricht dan in Düsseldorp, omdat de K.L.M. op Schiphol een eigen reparatieafdeling heeft. Om 20.15 uur is het toestel on der gezagvoerder Emmens opnieuw opgestegen met bestemming Dja karta. Dinsdag was het toestel onder weg van Cairo naar Karatsji. Er is enige ontspanning in de wa ter- en wegenbouw, welke tot prijs verlagingen heeft geleid en het ware te wensen, aldus de minister, dat de ze verlagingen ook in andere secto ren zouden voorkomen. Als het ernst is met de politiek van inflatïebestrij- ding dan is een zeer voorzichtige fi nanciële politiek noodzakelijk en dan moet men niet de schulden doen toe nemen. De minister verdedigde vervolgens de 20 extra verhoging der ven nootschapsbelasting ten behoeve van de uitgaven ingevolge het landbouw- program. Tenslotte werden de drie belasting- ontwerpen z.b.s. aangenomen. De schorsing van de investeringsaftrek en de machtigingswet inzake lenin gen werden eveneens z.li.s goedge keurd. Drie Nederlanders in Spanje verongelukt De 38-jarige verzekeringsagent C. W. Hogestijn uit Naarden is dinsdag in Spanje bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De heer Hogestijn reed met echtgenote en twee zoons (resp. 10 en 12 jaar oud) in een D. K.W. in de buurt van Medina el Campo (provincie Valladolid) toen zijn wagen slipte en tegen een boom werd geslingerd. Beide jongens 'wa ren op slag do~,. Mevrouw Hoge stijn werd ernstig gewond. Zij is naar een ziekenhuis in Medina del Campo gebracht. De auto werd volkomen vernield. Men meent, dat het onsreluk ver oorzaakt is door het springen van een band van de auto van de heer Hogestijn, waardoor deze de macht over het stuur verloor. Het Wereldgebeuren Document H In een kliniek te Rome heeft de Italiaanse filmster Gind §j Lollobrigida het leven geschon- ken aan een zoon. De jongen I| woog bij zijn geboorte precies M zes pond. Deze foto toont de beroemde moeder met haar jonggeborene. §f Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Lexkesveerpont bijna ten onder gegaan De gemeentelijke motorpont van het Lexkesveer by Wageningen Is bij na gezonken, doordat een met stenen geladen vrachtauto met aanhanger (dertig ton), na een hortend en sto tend vertrek van de pont van de wal aan de Betuwse leant van de Ryn, op zij begon te schuiven, tegen een even zware auto met stenen. De ongelijk matige belasting deed de pont vrij wel kapseizen en het vaartuig zou zijn gezonken, als daar, dichtbij de veerstoep, de rivier niet ondiep zou zijn geweest. Nu bleven pont en deklast halver wege onder water liggen. Een perso nenauto echter gleed het water in, Doordat men het ongeluk zag aanko men, zagen de opvarenden kans. tij dig de wal te bereiken. Men hoopt pont en lading, alsmede de gezonken personenauto te lichten met behulp van een drijvende bok, die bij de bruggenbouw te Rhenen wordt gebruikt. Doordat de pont buiten de vaargeul ligt. is het scheepvaartverkeer niet gestremd. Het verkeer via het Lexkes veer is uiteraard wel gestagneerd. Huurwetten afgekondigd in het Staatsblad In de Staatsbladen 271, 272 en 276 zijn afgekondigd de met ingang van 1 augustus a.s. in werking tredende maatregelen tot huurverhoging. Het zijn respectievelijk de wet grootboek woningverbetering, de wet tot wij ziging van de huurwet en de wet. houdendfe fiscale voorzieningen in verband met de reservering van gel den voor verbetering van woningen. Dodelijke ongelukken met elektrische stroom In het Canisiusziekenhuis te Nij megen is gisteren het 18-jarige meis je C. H. V. overleden. Het meisje was maandag in de woning van haar ou ders aan de Van der Weidestraat te Nijmegen aan het werk met een wasmachine. De machine raakte de fect en meisje werd door de elektri sche stroom getroffen. Zy kreeg ern stige brandwonden en is aan de ge volgen daarvan in het ziekenhuis overleden. De 8-jarige J. F. uit Glanerbrug ls maandagmiddag in een nlantsoen in Glanerbrug bij het spelen waarschijn lijk gestruikeld over een defect ge raakte bovengrondse leiding van net elektrisch net en door de elektrische stroom gedood. Dr. Mansholt over prijzen van voedergranen De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft een na dere uiteenzetting gegeven van het regeringsbeleid in verband met de prijzen van binnenlandse voedergra nen, zulks naar aanleiding van schriftelijke vragen, die hem waren gesteld door de leden van de Tweede Kamer Borst en Vondeling. Ten aanzien van de gevolgen der opgelegde monopolieheffingen deelt de minister o.m. mee, dat de rege ring heeft besloten voor de kostprijs- verhogende werking, die deze heffin gen met zich brengen voor de pro- dukten van de veehout' -ijseetor, compensatie te verlenen voor dat deel van de produktie, dat word* geëxpor teerd. Hiermede zijn evenwel nog niet al le bezwaren voor de veehouderij op geheven. Met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wordt thans overleg gepleegd over de wijze, waar op aan de hef fin opgelden een doel matige bestemming kan worden ge geven. De regering heeft gemeend, dit voorstel vooral in verb?"'' met bud- getaire consequenties niet te kunnen aanvaarden. HIJ WILDE f S5.000 ZELF INCASSEREN Vrijgezel Heinrich von Brentano. die van antiek en van zeldzamr wijnen houdt, en die zich ver der bepaalt tot het ijverig betrach ten van zijn plicht, heelt maandag in We*t-Berlljn een gewichtige hand tekening gezet. Als Westduits mins ter van buitenlandse zaken kwam hij met de ambassadeurs van Amerika. Engeland en Frankrijk bijeen in een zaal van het Westberlijnse stadhui*, die met vlaggen was versierd. Het stuk, waaronder die ambassadeurs en hij hun handtekening zetten, bevatt- in twaalf punten de beginselen van de westerse politiek voor de hereni ging van Duitsland. Alle vier de on dertekenende mogendheden lieten weten, dat zij bereid zijn ora met de Russen over die hereniging overleg te plegen en dat zij een gedachten- wisseling over een Europees vcibg- heidsverdrag daaraan willen van- koppelen. De hereniging van Duits land blijft volgens deze verklaring een verantwoordelijkheid van dc Gro te Vier, met actieve Duitse medewe.- king. Hereniging is dus niet, zoals de Russen steeds propageren, te berei ken door besprekingen tussen Oost en West-Duitsland. Met nadruk wordt ook in de Berlijnse verklaring ge steld, dat een regering voor geheel Duitsland slechts door vrije verkie zingen in geheel Duitsland gekozen kan worden en dat zo'n regering het recht moet hebben, tot de Noordatlar». j tische Verdrags Organisatie toe te treden. Na afloop van de plccht:ght•:'J, heeft Von Brentano. een loot uit een befaamd geslacht dat in de laatste eeuw onder meer een roman tische dichter, een idealistische filo soof, een (in 18*8) revolutionair poli ticus. de meest belangrijke Duits- econoom uit het tijdperk van de vrij handel en een r.-k. politicus in de staat Hessen voortgebracht, tot tic journalisten gezegd, wat zijn mening over deze verklaring was. Zijn woor den waren dichterlijk noch roman tisch al gaven zij blijk van een mis schien wat te optimistische kijk op de politieke toestand van dit ogen blik. „Er is", zo zei hij, „geen andere weg naar hereniging van Duitsland in vrijheid dan de in de verklaring ge schetste. Een viermogendhedeneon- ferentie zoals in mei door bondskan selier Adenauer geopperd, kan in de afzienbare toekomst ia ernstige over weging genomen worden, mits zij zorgvuldig is voorbereid." Nuchter der waarnemers die in Londen hun mening zeiden, vonden dat er nog geen kans is, de Russen de westerse politiek voor Duitslands hereniging aan te praten. Vorige week immeri heeft de Russische premier Boolganin in een epistel aan zijn Britse collega Macmillan het oude Russische lied herhaald, dat hereniging moet ge- schieden door middel van besprekin gen tussen de regeringen van beide delen van Duitsland. En de Oos:- duitse regering heeft zaterdag j.: veel ophef gemaakt van een pleidooi voor- de vorming van een stètenbond tussen (communistisch) Oost- en (de mocratisch) West-Duitsland. Maar Von Brentano zette zij.» naam toch niet op een nutt - loos stuk papier. In het begin van augustus zullen de Sowjetleidor* Boelganin en Kroesjtsjew officieel op visite gaan in Oost-Duitslami. Men verwacht, dat zij dan met een of andere belofte uit de bus zullen komen, bijvoorbeeld dat zij geen be zwaar maken tegen het uittreden vin Oost-Duitsland uit het pact van War schau, mits West-Duitsiand dc Navo verlaat. Zij kennen nu bij voorbaat de westerse vastbeslotenheid, om de voorwaarde van vrije verkiezingen in heel Duitsland niet te laten varen. En zij weten ook dat het westen voor een eventueel herenigd Duitsland ie mogelijkheid wil openlaten, om h l van de Navo te blijven. West-Duit- lands bondskanselier dr. Konrad Adenauer heeft herhaaldelijk zijn trouw aan de Navo betuigd en voor hem betekent de verklaring van d i- - dag j.l. te Berlijn dan ook een be langrijke steun in de 81 jaar oude, maar overigens nog steeds kaars- recthe rug, bij de algemene verkie zingen die in september in West- Duitsland zullen worden gehouden. Van hetzelfde ruggesteur.tje kan Adenauers christendemocratische par tijgenoot Heinrich von Brentano profiteren, die menigmaal als moge lijke opvolger op de Westduitse pre mierszetel is bestempeld. Geld is nog niet terecht, maar medeplichtige is gearresteerd De wisselloper van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam, de 33- jarige G. B., die donderdagochtend in de Paleisstraat een tas met f 55.000 kwijtraakte, heeft thans bekend, dat hij niet beroofd is. De zogenaamde overval, waarvan hij dagenlang heeft volgehouden het slachtoffer te zijn geweest, was gefingeerd. B. heeft toegegeven samen met een medeplichtige, de 33-jarige W. S. uit de hoofdstad, gepoogd te hebben zich van de f 55.000 meester te maken. Het verdwenen geld is echter nog niet terecht. Wel heeft ook deze medeplichtige de rol, die hij in de gefingeerde overval heeft gespeeld, toegegeven, maar zijn aanwijzingen omtrent de plaats waar het geld zich zou bevinden hebben tot dinsdagmiddag toe □iet tot de opsporing daarvan geleid. Tegen B„ die aanvankelijk als kroongetuige in de „overval" werd beschouwd, rees al spoedig verden king. Hij werd dan ook sinds het ge beurde in het politiebureau War moesstraat in verzekerde bewaring gesteld, waar de recherche hem da genlang aan de tand voelde. Zaterdagochtend werd het mis drijf in de Paleisstraat gere construeerd, waarbij de wissel loper precies moest tonen hoe hij zijn tas was kwijtgeraakt. Hij vertelde toen, dat hij plot seling een bijtende stof m zijn ogen voelde, van schrik zijn tas en een sigaret liet vallen en met zijn handen voor zijn ogen blindelings nog een twaalftal meters door was gelopen te gen de muur van net paleis aan. Miljoenen Aanvankelijk vroeg men zich bij de Amsterdamsche Bank en bij de recherche af of het verhaal, dat B. deed, misschien toch juist kon zijn, omdat de bankloper, indien hij zich al had willen verrijken, veel beter zijn slag op een apdere dag had kunnen slaan. Ditmaal immers vervoerde hij een bedrag van f 55.000, dat betrekkelijk gering was in verhouding tot de ton nen gelds, die hij dikwijls moest wegbrengen. Hij was reeds 6 jaar in dienst van de bank en heeft in die tijd miljoenen guldens over straat vervoerd. Vaak waren dat veel ho gere bedragen dan f 55.000. Nog on langs bracht hij een bedrag van een half miljoen gulden weg. B. kende zijn medeplichtige uil militaire dienst in het voormalis Nederlands-Indië. Hij ontmoette de ze vriend later nog dikwijls in Am sterdam en samen beraamden zij het plan tot de gefingeerde overval, waarbij de bankloper de tas aan zijn vriend zou afgeven én daarna zou proberen de politie op een dwaal spoor te brengen. SHAGTABAK Naar de mening van pcütie is W. S. de geestelijke vader van het plan. De afspraak was, dat S. de wis selloper iets scherps bijvoorbeeld keukenzout in de ogen zou gooien. Maar voorlopig kwam er niet veel van het plan, hetzij omdat de om standigheden niet gunstig waren of omdat de vervoerde coupures moei lijk inwisselbaar zouden zijn. Donder dagochtend hoordé B. echter, dat hij een bedrag van 55.00C. bestaande uit niet genoteerde upures van 100, 10 en 2.50 moest wisselen op het wisselkantoor van de Neder landse Bank aan de Herengracht. In de Paleisstraat kon S., die on- HEINRICH VON BRENTANO .„.dichterlijk noch romantisch...- middellijk van de wisselloper zijn in lichtingen had gekregen, zijn slag slaan. Omdat hy niets anders bij de hand had, gooide hij een plukje shag- tabak in de ogen van de'wisselloper vandaar dat er op diens kleding geen sporen van een bijtende stof werden aangetroffen en verdween met de tas met geld. Zowel B. en S. waren voorheen onbekenden voor de politie Zij zijn getrouwd en hebben ieder een kind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3