SPflflR GRATIS flUTONUMMERPLflflTJES MAGGI Jonge mijnarbeiders uit Duitsland in kamphuis te Valkenisse Zeeuwse Almanak BIJ KIPPENBOUILLONSOEP VAN ^1" beroemde geneesmiddelen zorgen, dat U weer met plezier Uw werk doet I ZWITSERS JODELDEN OP HET HAVENPLEIN TE ZIERIKZEE Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 31 JULI ïtiol WEDERZIJDS CONTACT OP HET RIJWIELPAD Grote belangstelling voor Zeeuwse bezienswaardigheden Temidden van het geboomte van Groot-Valkenisse staat een groot landhuis, dat deze zomer Duitse jongeren van veertien tot negentien jaar herbergt. Van 7 juni af komt iedere veertien dagen een groep van onge veer zestig jonge arbeiders van de Eschwailer-Verein uit Aken met de bus naar Walcheren om daar frisse lucht in te ademen en een bruine huid te kweken. In totaal zullen dit jaar ruim vierhonderd jongens, die in de kolenmijnen of het staal verwerkingsbedrijf van de E. B. V. werken, hier hun vakantie doorbrengen, hun vakantie doorbrengen. Toen de heer Jan Wohlgemuth, jeugdleider in vaste dienst van de on derneming eens poolshoogte kwam nemen in het huis te Valkenisse, bleek het volkomen leeg en kaal te zijn. Zelfs de lampen ontbraken. Men heeft daarop de benodigde inventaris als ledikanten, beddegoed, eetgerei, stoe len en boeken uit Duitsland laten overkomen. En wie nu een kijkje in het kamphuis komt nemen, moet be amen dat het er allemaal keurig uit ziet. De jongens hebben heel wat mogelijk heden om hun tijd op plezierige wijze door te brengen. Ze kunnen tafelten nissen op het weitje naast het huis, l A avert entte) badminton spelen of lekker luieren in een ligstoel. In een paar minuten zit ten ze op het strand. Ook daar kan je luieren maar nog meer voetballen, worstelen en zwemmen. Het baden in zee is echter alleen toegestaan bij op komend tij vanwege de gevaarlijke stromingen langs de kust. De jongens krijgen bovendien een rood mutsje op, opdat de Akense politieman met het diploma reddend zwemmen, die als een van de leiders meegaat, hen in de gaten kan houden. Iedere groep maakt steevast een excursie naar de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen, waar de heer P. van den Kerkhof van de afdeling verkoop voor rondleiding zorgt. De jongens, die vrijwel geen van allen nog grote zeeschepen hebben gezien, zijn steeds wild-enthousiast als ze over de werven lopen. Maar ook de andere afdelingen, als de metaalbe werking, de lasserij en ook de be- drijfsscnool oogsten hun belangstel ling. Interesse Vrijwel alle belangrijke bezienswaar digheden, op Walcheren worden tij dens die veertien dagen bekeken. Veere met zijn oude geveltjes en zijn vissershaven, Middelburg met zijn abdij en Miniatuur Walcheren, Zou- telande met zijn brede strand, de in TOT MOSSELRIT. De leden van de scooterclub „Zeeuwsch-Vlaanderen" hebben nog een tweede liefhebberij, namelijk mosselen eten. Zondag 8 september a.8. zullen ze hun wegwespen starten voor een mosselrit naar Terneuzen. Men verwacht dat er dit jaar- wel heel wat meer deelnemers genoteerd kunnen worden dan de vorige keer, toen ongeveer 200 personen voor de rit inschreven. Er rijden ook Fran sen, Belgen en Duitsers mee. Ook zij houden in de tweede plaats van mos- WEDDENSCHAP. In het tweede jaar van de be zetting tijdens de laatste we reldoorlog gingen twee mannen te Sluiskil een weddenschap aan met vijf gulden als inzet. De BUS Vandaag nog één oud verhaal. Over dezelfde man namelijk, die gis teren het onderwerp van dit hoekje was. Want zoals het meestal gaat met dit soort zaken: als er één herin nering wordt opgehaald, dan volgt er meestal een hele stroom. En zo ver telde men ons over onze oiid-kerk- koor-collega vele merkwaardige bij zonderheden, ivaarvan wij één U niet mogen onthouden. Onze man dan arriveerde eens ter redactie te Vlissingen enige uren te laat. Toen hem naar de oorzaak van zijn late komst werd gevraagd, mom pelde hij verstrooid, dat de bus uit Middelburg die morgen niet had ge reden. ,flaa, riep zijn collega van het stadsnieuws opgewekt uit, „ha, bus reed niet. Eat ts nieuws.' Éven infor meren.'" En hij draaide onmiddellijk het nummer van de Stoomtram Wal cheren, die toen nog zetelde in een allesbehalve riante kantoorbarak. Maar men begreep daar niets van 't telefoontje, tvant voor zover men wist hadden alle bussen normaal ge reden.... Er werd nog eens geïnfor meerd, men toog opnieuw op onder zoek uit en eindelijk kon men de toe dracht vaststellen. Er was die morgen namelijk een bus aan de kant gezet met een klein defect. Onze collega had 's morgens om half negen uitgerekend deze de- fectie bus bestegen, had een boek uit zijn tas gepakt, was gaan lezen en had zich om niets meer bekommerd. Even vóór half elf had een vrien delijke controleur hem er op geat tendeerd, dat hij in een kapotte bus had plaatsgenomen.... Waarop hij verstrooid „dank -Uhad gemompeld eu eindelijk de goede bus had genomen. Bus reed niet.... Er is toen géén bericht van ge maakt. een was een Duitse soldaat en de ander een oranjeklant, die op het punt stond in de provincie Utrecht onder te duiken. De een zei dat het Duitse rijk zou ze gevieren en de ander beweerde van niet. Zo ontstond de wed denschap. De wegen van de bei de mannen scheidden zich daar na weer. Na de ooi-log vertrok dé ex-onderduiker naar de tro pen om daar zijn dienstplicht te vervullen, terwijl de Duitser zijn uniform voor een krijgsge- vangenpak moest inruilen. Maar dezer dagen kwamen ze elkaar weer tegen in Sluiskil. De Duit ser, die drie dagen in België vertoefde, had zich van het reis gezelschap losgemaakt om na vijftien jaar aan zijn verplich tingen te voldoen. De Sluiskille- naar kreeg zijn vijf gulden. GOUD. Op 2 augustus is het feest in Yer- seke. Dan zal een deur van een woonhuis in de Schuttershof num mer 7 met guirlandes zijn versierd. Misschien komt er boven die deur ook nog een bord met „Hulde aan de gouden bruid en bruidegom". Ja, want de heer S. W, Jumelet zal dan vijftig jaar getrouwd zijn met me vrouw C. Jumelet-Kik en omgekeerd. Vijftig jaar, wat een tijd. Wij hopen dat het nog door het echtpaar af leggen pad, met rozen geplaveid zal zijn. STIJVE NEK. Vele Sluiskillènaars zullen deze dagen een stijve nek hebben. Dat komt dan door het kijken naar de verrichtingen van twee reviseurs, die op een duizelingwekkende hoogte van respectievelijk 50 en 68 meter bezig zijn met het controleren van de ommantelingen van twee schoor stenen. In volle concentratie klim men de werklieden gestadig op waarts, na iedere stalen ring gecon troleerd en zonodig vernieuwd te hebben. Uiteraard zijn zij voorzien van veiligheidsgordels, maar een misstap kan toch wel heel nare ge volgen hebben. Geen baantje voor mensen met hoogtevrees. Breskense boot enzovoorts. Dat de jonge arbeiders hun ogen op die toch ten per speciale bus niet in hun zak hebben zitten, bleek ons bij de verto ning van een aantal kleurendia's in de eetzaal van het kamphuis door de heer Van den Kerkhof en de heer L. J. Jagt uit Souburg. Het kerkje van Biggekerke, een panorama oo Souburg en de St. Jacobstoren van Vlissingen .werden gauw herkend. Op die avond hebben de jongens met hun baardige kelen ook ge zongen. Herr Wohlgemuth gaf de toon aan op zijn dikbuikige luit en even later dreunde „Sonnen- schein ist unsrer Wonne" door de ruimte. De 17-jarige Hans, die in Venlo is geboren en na vier jaar naar Duitsland is verhuisd, was de solist in Sarie Marijs. De anderen vielen bij het refrein in en het bleek dat zij al een aardig mondje Zuidafrikaans spraken. Jan Wohlgemuth wil graag dat uit deze vakantie in Nederland ook wat meer contact groeit tussen de Duitse en de Nederlandse jongeren. „Niet het contact zoals dat op het rijwielpad langs het huis wordt gelegd", lacht hij, en hij doelt op de belangstelling die de Duitse jongens en de Neder landse meisjes voor elkaar aan de dag leggen. Neen, het contact dat nodig is voor een verenigd Europa. Binnen kort hoopt hij met dat doel een aan tal vertegenwoordigers van Neder landse jeugdverenigingen voor een samenkomst in het kamphuis uit te nodigen. Vorige jaren organiseerde de Esch- wailer Bergwerks-Verein die onge veer 26.000 werknemers telt, onder wie 2200 jongeren, vakanties in de Eiffel. Algemeen werd toen het ver langen naar zee en duinen geüit, zo dat men besloten heeft yoor dit jaar Walcheren als vakantieoord te kie zen. De ervaringen hier zijn zo goed, dat de Duitsers volgend jaar beslist weer terugkeren. En men hoopt vu rig dat de voortreffelijke kok Brug-' gein an uit Middelburg dan weer de pollepel zal hanteren. In oktober komen de vierhonderd jonge arbeiders, die hun vakantie in liet E'BV-See-Fèrienheim hebben doorgebracht, met hun ouders bij elk aar om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het was en om de lantarenplaatjes van hun uitstap jes te bekijken. Misschien met enige weemoed zullen ze dan terugdenken aan die prachtige zonsondergangen en aan die rijke duinen, die een van hen zelfs de vraag ontlokte do,or wie en wanneer ze gebouwd waren. Vergiftige worteltjes in Vlissingen weggenomen Politie waarschuwde bevolking Uit een volkstuin aan de Bosweg in Vlissingen is dinsdagmiddag een hoeveelheid met parathion bespoten worteltjes weggenomen. .Parathion is een zeer zwaar vergift en het eten van deze worteltjes is dan ook dode lijk. Op het terrein, waar de wortel tjes verbouwd worden, was een bord met een doodskop en het opschrift „levensgevaarlijk vergift" aange bracht. Dit bord moet dinsdagmiddag door onbevoegden zijn weggehaald. De Vlissingse politie heeft dinsdag avond reeds t er auto met mobilofoon de bevolking in kennis gebracht, van Tevens werd de waarschuwing om geroepen vanaf een boot met ge luidsinstallatie, die langs de boule vards kruiste. f Advertentie) Bij pijnen, grit •en enkel table .landerig gevoel doet werkelijk wonderen! Bromfietser getroffen door hartverlamming Tijdens een tochtje over Walcheren, begon de heer Ch. Knuist (53 jaar) uit Vlissingen in de Dorpsstraat te Gapinge dinsdagmorgen omstreeks 11 uur met zijn bromfiets plotseling te slingeren. Enkele ogenblikken later reed het voertuig tegen een hek langs de weg. Dokter M. van der Sluys uit Veere, die direct ter plaatse was, con stateerde slechts de dood. Vermoede lijk is de heer Knuist getroffen door een hartverlamming. Een buurjonge tje, dat achterop de duo zat, liep slechts enkele schrammen op. Het stoffelijk overschot van de heer Knuist is naar Vlissingen overge bracht. De bromfiets werd zwaar bescha digd. Ir. H. de Lussanet benoemd in monumentenraad Bij beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten schappen, is gerekend van 1 janua ri 1957, voor een tijdvak van een jaar benoemd tot lid van de voorlo pige monumentenraad ir. H. de Lus sanet de la Sablonière te Middelburg. Vrienden van Almelo zijn ook Zierikzees vrienden Musicerend, dansend, vendelzwaai- end en vooral jodelend heeft een groep van zesendertig Zwitsers dins dag op het Havenplein te Zierikzee een naar schatting goede drieduizend belangstellenden uit deze gemeente van ver daarbuiten een allerple- zierigste avond bezorgd. De „Bieler Stadtjodler" brachten op een plat form voor de beurs een vrolijk en aantrekkelijk programma dat de zeer grote belangstelling dubbel en dwars waard was. Zierikzee dankte deze mooie avond aan een initiatief van 't Almelo's gemeentebestuur. Eigenlijk was er sprake van een soort driehoeksruil. Na de ramp ad-» opteerde Almelo Zierikzee. De Twen tenaren verleenden toen krachtige en daadwerkelijk hulp. Uit die da gen stammen hechte banden van vriendschap tussen de beide gemeen ten. Dit is door deze Zwitserse avond weer gebleken. Almelo heeft name lijk ook zeer prettige contacten met de stad Biel in Zwitserland. De Stadt jodler uit deze plaats zochten dan ook contact met hun Almelose vrien den toen bij hen plannen rezen voor een vakantietocht door ons land. Al melo ontving hen graag en hielp hen ook bij het ontwerpen van het verde re reisplan. Op dat punt gingen de gedachten naar Zierikzee uit en dit alles resulteerde in het optreden van de Stadtjodler van dinsdagavond. Het Zwitserse gezelschap was reeds Advertentie in de namiddag in Zierikzee aange komen. Ongeveer half zes was er een ontvangst in de Schutterszaal van het gemeentehuis. „Les amis de mes arpis sont mes amis" zo begon burgemeester, mr. F. Th. Dijckmeester zijn toe spraakje tot de gasten, woorden, die niet in het Duits behoefden te worden vertaald om goed begre pen te worden. Met dankbaarheid memoreerde de burgemeester het vele dat Almelo voor Zierikzee gedaan heeft. Hij achtte het een voorrecht dat de gasten van Al melo in Zierikzee hun kunst zou den komen brengen. Georg Alioth, voorzitter van de Stadtjodler dankte met enkele woor den voor de hartelijke ontvangst. Tenslotte werd het woord gevoerd door wethouder, ir. B. Ter Brugge uit Almelo. „We brengen nu een klein vloedgolfje uit Zwitserland over U en weten dat het U niet slecht be vallen zal. We danken U voor de vriendelijkheid onze gasten te willen ontvangen en herbergen", aldus spre ker. Uit Almelo waren naast de heer en mevrouw Ter Brugge o.a. de ge meente-secretaris de heer J. van Drooge en zijn echtgenote aanwezig. In Mondragon gebruikte men na de ontvangst een door het gemeentebe stuur aangeboden maaltijd, tijdens welke de toch al reeds puike stem ming tot een hoogtepunt steeg. Het was dan ook niet te verwonderen, dat de Zwitsers ondanks hun ver moeidheid ze trekken reeds tien dagen door ons land, avond aan avond voorstellingen gevend en over dag toerisme bedrijvend, dinsdag kwamen zij van Noordwijk en be zochten onder meer Den Haag en Rotterdam met veel enthousiasme hun programma brachten. Het was een programma dat in sloeg en herhaalde malen aan de luis terenden en kijkenden een krachtig applaus ontlokte. Burgemeester Dijckmeester opende de avond niet een kort inleidend woord. De Zwit sers, die in Zierikzee bij particulieren zijn ondergebracht zullen vandaag enkele andere plaatsen in Zeeland bezoeken en onder andere een kijkje nemen op miniatuur Walcheren. Donderdag vertrekken zij naar Utrecht en vandaar naar huis. Tegelfabriek te Terneuzen half augustus in werking De tegelfabriek van de N.V. „Kera- cem" te Terneuzen zal, zo vernemen wij, omstreeks medio augustus met de produktie beginnen. Dit is voor deze plaats een nieuwe industrie. Het fabriekscomplex, dat gelegen is op het terrein van de voormalige staalfabriek in de Zevenaarpolder, omvat een tweetal stenen hallen, elk met een opnervlakte van bijna 1000 vierkante meter. In een der hallen is het uitgebreide machinepark onder gebracht, terwijl de andere hal voor lopig in hoofdzaak als magazijn zal worden gebruikt. Het kantoor der fabriek is in een nabijgelegen gebouw ondergebracht. Het nieuwe bedrijf zal zich bij de aanvang der produktie. voorlopig al thans, alleen bezig houden met de vervaardiging van cementen zoge naamde mozaiek-vloertegels en aan vankelijk werk bieden aan een twin tigtal werknemers. Naar wij verder vernamen, kan tengevolee van ver schillende omstandigheden de fabriek die met Belgisch kapitaal wordt ge financierd, eerst nu met de produk tie beeinnen, ofschoon het aanvanke lijk in de bedoeling lag aanmerkelijk eerder te starten. Invoer appelen en peren in Zweden toegestaan Zweden zal in onbeperkte mate de invoer uit daarvoor in aanmerking komende landen toestaan van appe- len tot 15 augustus en peren tot 31 augustus. H. J. Lakenman directeur woningverbetering Tot directeur van het grootboek woningverbetering is benoemd de heer H. J. Lakenman, plaatsvervan gend hoofd van de afdeling compta biliteit van het ministerie van volks huisvesting en bouwnijverheid. De heer Lakenman is op 19 april 1902 te Zierikzee geboren. Hij door liep de h.b.s. te Middelburg en begon in 1920 zijn ambtelijke loopbaan als klerk bij het hoofdbestuur P.T.T. In 1925 werd hij benoemd bii de al gemene rekenkamer. In november '45 werd de heer Lakenman als referen daris aangesteld bij het ministerie, dat toen de naam droeg van open bare werken en wederopbouw. De heer Lakenman is officier in de orde van Oranje Nassau. Plotseling komt de zomer terug (Van onze weerkundige medewerker). Bijna drie weken lang is het onstabiel en wisselvallig zo merweer geweest, al kwamen er, vooral hier in het zuid-wes ten, nog wel eens enkele zon nige dagen voor. Twee dagen geleden leek het er nog niet op, dat het zo snel weer zomer zou worden. Er heeft zich zeer spontaan een prachtig hoge drukgebied boven de Britse ei landen ontwikkeld, waarvan dinsdagavond het centrum bo- van Wales lag. Dit centrum verplaatst zich langzaam in noord-oostelijke richting en zal vandaag de Noordzee bereiken. De matige wind zal hierdoor langzaam via noord naar noord-oost ruimen. De aange voerde lucht is veel droger dan die van de plaatste dagen met gevolg dat wij enkele dagen van zonnig en geleidelijk aan ook warmer weer tegemoet gaan. Het is mogelijk dat te gen het einde van de week de temperaturen in Zeeland tot 25 i graden Celsius of hoger stij- j gen. De oceaandepressies, die j de laatste dagen zeer actief waren, hebben er plotseling het bijltje bij neer gelegd zodat deze nieuwe periode van gelei delijk warmer zomerweer, naar alle waarschijnlijkheid vele dagen kan aanhouden. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ondernemingsraden Sasse spiegelglasfabriek Maandagmiddag 5 augustus om drie uur zullen de ondernemingsra den voor de glasfabriek en die voor de chemische fabriek van de N.V. Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van spiegelglas, glazen voorwerpen en chemische produkten te r' van Gent worden geïnstalleerd. Voorzitter van heide raden is de algemeen directeur, ir. C. A. L. Horstmann. De ondernemingsraad voor de glas fabriek is als volgt samengesteld: personeel maandloon, E. Cattoir (vrije kandidaat), A. Gauwe (vrije, kandidaat); slijpen e- polijsten, J. Baart (Sint Willibrordus)J. de Ca- luwé ABC1.glasmagazijnen, M. Wegman (vrije kandidaat); securit, G. Braam (ABC); facetslijperii en verzilvering, J. Jansen (St. Willi brordus); cour, A. Nele (St. Willi brordus) technische dienst, M. Wij- ne (Sint Willibrordus). De ondernemingsraad voor de chemische fabriek bestaat uit: perso neel maandloon. J. van der dessen (vrije kandidaat): afdeling zwavel zuur. P. Robesin (ABCt; kunstmest, Aimée Kindt (Sint Willibrordus), Al- phonse de Smet (Sint Willibrordus) en J. Pluijm (Sint Willibrordus); technische dienst, R. van Dinteren (Sint Willibrordus) en H. Kievit (vrije kandidaat). Compensatiebijslag en huurverhoging in de landbouw De gewestelijke sociale commissie van het Landbouwschap voor Zeeland heeft in de.op 30 juli 1957 gehouden vergadering do a.s.. huurverhoging en compensatiebijslag behandeld. Zij besloot do huur van dienstwoningen met 25te verhogen. Het bedrag, dat voor het gebruik van een dienst woning zal worden afgetrokken, be draagt ten hoogste 5.25 per week. Een en ander betreft dé huur van dienstwoningen, waarop de per 1 au gustus 1957 ingaande wijziging der huurwet van toepassing is. Ten aan zien van de 65-jarigen en ouder, die nog in loondienst werkzaam zijn. is besloten de volledige compcnsatiebij- slag te verstrekken. Deze wijzigingen zijn aan het college van rjjksbemid- delaars ter goedkeuring voorgelegd. Alle schilders der Goese ambachtsschool slaagden Alle cursisten van de Goese oplei dingscursus voor schilders, verbonden aan de ambachtsschool to Goes zijn geslaagd. Te Utrecht slaagden nl. voor het diploma gezel V.V.A. schilderen, de heren: H. A. F. Borst te Goes, M. W. van Nieuwkerk, A. de Jonge en C. Visscher allen te Kruiningen, M. Ötte te Kattendijke, K. de Schrijver te Westdorpe, M. Dingemanse te St.- Laurens, M. Chr. van Zalen te Vlis singen en M. de Rijke te Arnemui- den. Voor het diploma vakbekwaamheid (patroon) schilderen slaagden te Boxtel de heren A. E. Crom te Goes, L. Franse te Kwadendamme en J. J. Hoekman te Biezelinge. PUBLIKATIE VJ.SflCHTING COLLECTIEVE RECLAME 8.B.M. VANDAAG Middelburg-Electro: „The Goldrush", 3, 7 en 9,15 uur, a.l. Provinciale Bibliotheek: Tentoonstel ling „Zeeuwse geschiedenis door tijd genoten verhaald", 10—12.30 uur en 13.30—18 uur. Van Benthem en Jutting: Hokusai. De Eendracht: Trio Reinders, 20— 23.30 uur. Molenwater: Miniatuur Walcheren, 9—23 uur. Carillon Lange Jan: Belaardconcert door Gaston van den Bergh, 20—21 uur. Vllssingen-Alhambra: „Ik was een re bel", 7 en 9 uur, 14 J. Luxor: „De laatste der Navajo's"', 8 uur, 14 j. Bejaardenhuls: Tentoonstelling „Mt- chiel de Ruyter", 10—17.30 uur. Goes-Grand: „Parachutisten vallen aan", 8 uur, 14 j.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2