PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dulles wil de impasse in Londens ontwapeningsoverleg doorbreken Gevangene ontsnapte aan zijn bewakers Eerste stroomgat bij Kats werd afgedamd BILT A.0.W.-PENSI0ENEN PER 1 JULI 1957 VERHOOGD Vandaag... DE VERWACHT... 2CCe jaargang - no 178 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdrad.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.j fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 31 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS ÏS cent per mm. Mlnlm. p. advertentie tng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. regel») 13 cent p. regel met een minimum ran 1.—. ..Brievan of adre» v. d. blad" cent meer. 359X00 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuw,traat 43, telefoon zo: Tcrnou/m. Him v.p.-ljttraat 2; Z'.eilk^ee. N. IL URENLANGE GEHEIME BESPREKINGEN Voorstel tot luchtinspectie boven alle Navo- en „Warschau"-landen? De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Jobn Foster Dulles, is dinsdag in Londen begonnen aan zijn pogingen de ontwapeningsconfe rentie van een dreigende mislukking te redden. Hij confereerde ongeveer 8 /2 uur met de Amerikaanse ontwapenings- deskundige, Harold Stassen en hield vervolgens besprekingen met de ove rige gedelegeerden uit de westelijke landen in Londen. In gewoonlijk betrouwbare kringen in Parijs is dinsdagavond gezegd, dat Dulles naar verwachting deze week verstrekkende ontwapeningsvoor stellen zal doen ten behoeve van de westelijke bondgenoten. Hij zou waar schijnlijk in de sub-commissie voor ontwapening luchtinspectie van het gehele gebied der Ver. Staten en van de Sowjet-Unie plus dat van andere landen van de Navo en het verdrag van Warschau voorstellen. Als dit voorstel voor de Sowjet-Unie onaanvaardbaar zou zijn, zou Dulles een inspectiezone in Europa, van de westkust van Ierland tot de Oeral, voor stellen. De bedoeling van de zending van Dulles zou zijn, de impasse te door breken die over de kwestie van de luchtinspectiezones ontstana is en het Stassen, de Amerikaanse delega tieleider, tot nog toe onmogelijk maak te de Amerikaanse voorstellen te de zer zake te ontvouwen omdat men het in de Atlantische raad niet over de hoedanigheden van deze zones eens kon worden. Omstreeks tien over half acht dins dagavond had Dulles zijn eerste reeks van besprekingen met delegatie leiders van Engeland, Frankrijk en Canada beëindigd. De besprekin gen werden onder grote geheimhou ding gevoerd en hadden plaats op het Britse ministerie van buitenlandse zaken. Vanochtend worden ze voort gezet. De subcommissie voor de ontwape ning moet op haar zitting van van daag het op 1 augustus uit te ge ven rapport bespreken en voorberei den. Dulles zal vandaag een noen maal in de Amerikaanse ambas- Dwang De woningnood in de grote ste den van Zuid-Holland is vrij ernstig en dat is een gevolg van verscheidene oorzaken. Er is te weinig gebouwd, omdat er een tekort aan bouwvakarbeiders is. De verde ling van de woonruimte is in een stad als Rotterdam bepaald ongun stig. Men heeft er per hoofd van de bevolking thans meer woonruimte dan in 1930 toen er geen woning nood heerste en toch is er wo ningnood. Dan heeft men sedert 1945 de vraag naar woningen kunstmatig vergroot door de woninghuren laag te houden. Kortom er is een heel complex van oorzaken op te som men, waarom men in het centrum van Nederland niet aan de vraag naar woonruimte kon en kan vol doen. Intussen moest het wel de aandacht trekken, dat de woningnood bul ten de drie westelijke provincies geleidelijk afnam, terwijl in het cen trum de moeilijkheden nauwelijks verminderden. In zijn jongste jaarverslag heeft het E.T.I. voor Zuid-Holland daar over enkele opmerkingen gemaakt Uiteraard zoekt de schrijver van het jaarverslag de fout niet in do eigen provincie. Hij kan niet tot het inzicht geraken, dat de bevolking van Zuid-Holland liever andere din gen doet dan woningen bouwen en dat ze dus het noodlot van een blij vende woningnood over het eigen hoofd haalt. Neen, hij wil de verdelende.recht vaardigheid te hulp roepen. Er is. zo meent hij, een noodtoestand en zoals men in de jaren kort na da oorlog aan zuidelijk Nederland een zekere voorrang heeft gegeven bij de wederopbouw, zo zou men nu aan het centrum van Nederland voor rang moeten geven. De. bouwcapaciteit zou door het overbrengen van bouwvakarbeiders gedeeltelijk ontnomen moeten worden aan de overige provincies van Nederland en toegevoerd aan de drie centrum-provincies. Deze gedachte is niet nieuw. Reeds eerder heeft een der gro te steden gepoogd bouwvakar beiders uit Friesland en Zeeland te werven, maar die werving heeft niet veel succesgehad. Er is ook nog zoiets als een men selijke factor, welke meespeelt en op die menselijke factor is de ver plaatsing van bouwvakarbeiders af gestuit. Die menselijke factor lag in 1945 en kort daarna geheel" anders. Toen waren wel duizenden bouwvakarbei ders bereid voor enkele jaren naar de verwoeste zuidelijke gebieden te komen om daar in werkkampen te verblijven en mee te helpen aan de wederopbouw. Vooral op het tijdelijke van dat (Vervolg op i»o JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU| Stassen huurt een huis in Londen j§ Harold Stassen, de leider van H de Amerikaanse afvaardiging j| voor de besprekingen van de subcommissie voor de ontwa- pening van de Verenigde Na- s ties te Londen, heeft een groot huis in de nabijheid van de Amerikaanse ambassade te ff Londen gehuurd. Hij gaat zich M met zijn delegatie in dit jiuis H installeren. Het huurcontract H is voor onbepaalde tijd. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf sade te Londen aan de vijf dele gaties ter ontwapeningsconferen tie aanbieden. De Russische gede legeerde Zorin is ook uitgenodigd, aldus is van welingelichte zijde vernomen. Voorts verluidt, dat geen enkel besluit is genomen bij de besprekingen van dinsdag tus sen Dulles en de westelijke afge vaardigden. Het vraagstuk van de inspectiezones is uitvoerig bespro ken. In regeringskringen te Bonn is dins- dag gezegd, dat bondskanselier Ade nauer een week geleden van het be zoek van Dulles aan Londen op de hoogte is gebracht. Op het ogenblik wensen Adenauer noch zijn minister van buitenlandse zaken, Von Brenta- no, zich met de besprekingen in Lon den in te laten daar zulks in het ge heel niet nodig wordt geacht omdat het Duitse standpunt ten aanzien van de behandelde kwestie, zoals bij voorbeeld de inspectiezone, reeds wel bekend is. Men geeft evenwel in ge noemde kringen te kennen, dat Ade nauer zeer gaarne gevolg zou ge ven aan een mogelijk verlangen van Dulles om zich met zijn Duitse bond genoten te verstaan. Met gestolen rijwiel er vandoor De 35-jarige Leidse kok W. V. heeft dinsdagmorgen, toen hij van het huis van bewaring aan de Oostvest in Haarlem naar de strafgevangenis in Groningen zou worden overgebracht, kans gezien te ontsnappen. Een aantal gedeti neerden had reeds in de wagen plaats genomen. Toen V. aan de beurt kwam om in te stappen wierp hij de regenjas, die hij over zijn arm droeg, over de bewaker heen en zette het op een lopen. Vla een speeltuin waar een groepje kinderen gereed stond om naar een poppenkastvoorstelling te gaan kij ken, wist de man de Scneepmakersdijk te bereiken. Hij zag daar een rijwiel staan en maakte zich daarmee uit de voeten. De bewakers vuurden enkele malen op de vluchteling. Zij durfden niet meerdere schoten te lossei), bevreesd als zij waren de kinderen in de speel tuin te raken. Tot op heden is de man spoorloos. De kok wist onlangs in Leiden ook aan zijn bewakers te ontsnappen toen hem verlof was gegeven zijn zieke moeder aldaar te bezoeken. Hij zat toen een gevangenisstraf uit van drie jaar, die nem was opgelegd door de Verdwenen schilderij is terecht Naar wtj vernemen is hot schilderij van de zeventlcnde-ecuwse Ovcrtf- selse schilder Hendrick ten Oever, dat, zoals we meldden, in Zwolle voor een tientje aan een opkoper zou zijn verkocht, in het bezit van de antiqualrsfirma B. Katz in Dieren. Zij laat het doek. waarin enige ga ten zitten en dat zeer vuil is. restau reren en overweeet het een maand ten toon te stellen in het provinciaal Overijsels geschiedkundig museum in Zwolle, in afwachting van een ko- P In het bejaardentehuis te Zwolle stond het schilderij, dat een familie groep met stadsgezicht voorstelt, ongeveer drie jaren op zolder, na lange tijd in de bestuurskamer te hebben gehangen. Toen deze kamer werd opgeknapt kwam het doek op de rommelzolder terecht en daar bleef het tot januari jl. De directrice wilde wat oiide zaken opruimen en zij vroeg c.e Zwolse antiquair-opko per J. Ruitenberg te komen kriken. Deze bood vijf zes tientjes voor het schilderij, d.w.z. hoofdzakelijk voor de lijst van 1 bij 1.30 meter, waarmee de directrice akkoord ging. Niet lang hierna verkocht R. het doek aan de Zwolse antiauair C. van der Kamp, die het nog in januari door verkocht aan de firma Katz. Het vreemde van het geval is. dat „Mo numentenzorg" wist dat het Bejaar dentehuis te Zwolle een Ten Oever bezat en het bestuur van het tehuis niet. Italiaanse kamer keurt Euroverdragen goed Het Italiaanse Huis van Afgevaar digden heeft dinsdagavond unaniem met uitzondering van de communis ten, de wetsontwerpen betreffende de Europese markt en Euratom goedgekeurd. Kort voor de stemming zette de Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Giuseppe Pella de inhoud van de verdragen nogmaals in het kort uiteen. Hij zelde tot de afgevaardig den dat zij met de goedkeuring een „onherroepelijk" besluit namen. Dit „onherroepelijke" achtte hij tevens de kracht en garantie van de verdra gen. Deze telefoto laat zien hoe jjj| Dulles (rechts) bij zijn aan- komst op het Londen.se vliegr veld Londen Air pont de hand M drukte van zijn Britse ambts- genoot Selwyn Lloyd, die ter jf begroeting aanwezig was. Sem Dresden overleden In zijn woning te Den Haag is op 76-jarige leeftijd overleden de heer Sem Dresden, begaafd violist en componist en oud-airecteur van het Koninklijk Concervatorium te Den Haag en van het Amsterdams con servatorium. De heer Dresden werd in 1937 tot directeur van het Ko ninklijk Conservatorium te Den Haag benoemd, uit welke functie hij tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd ontzet. Tot zijn leerlingen behoorden on der andere Marius Monnikendam, Hugo Godron, Leo Smit, Jan Felder- hof en Willem van Otterloo. Na de bevrijding hervatte hij zijn functie als directeur van het Konink lijk Conservatorium en hij bleef tot 1 mei 1949 als zodanig werkzaam. Haagse rechtbank. Na zijn ontsnap ping heeft hij verscheidene inbraken gepleegd in Overveen en Bentveld. Toen hij hiervoor werd gearresteerd, heeft de Haarlemse rechtbank hem op 16 juli veroordeeld tot twee jaar ge vangenisstraf. Dinsdag is het koninklijk besluit tot verhoging van de A.O.W.-uitkering afgekondigd. De pensioenen zijn te rekenen van 1 juli 1957 vastge steld op 876 voor ongehuwden en 1452 voor gehuwden. Voorts zal er nog een nabetaling over het eerste halfjaar plaats heb ben, welke bedraagt één gulden per maand voor ongehuwden en .twee gulden per maand voor gehuwden. Het ligt in het voornemen, de pen sioenbedragen, ingevolge de algemene ouderdomswet met ingang vkn 1 aug. 1957 weder te verhogen, in verband met de huurverhoging. Aan de So ciaal-Economische Raad is ook reeds omtrent laatstbedoelde verhoging ad vies gevraagd, waarbij aan de S.E.R. werd voorgelegd een ontwerp-besluit, inhoudende, dat de pensioenbedragen ingaande 1 augustus 1957 zouden wor den verhoogd tot 1512 en 930. De S.E.R. verklaarde zich akkoord met deze bedragen. Evenwel zijn ook de na de ver hoging ingaande 1 augustus 1957 geldende pensioenbedragen mede afhankelijk van het indexcijfer Het drie-eilanden-plan is dinsdag- i to ziet men draglines bezig met het middag weer wat meer werkelijkheid op hoogte brengen van de dam bij geworden. Want gister werd 't eerste I Kats. stroomgat in de dam tussen Noord-1 (Foto P.Z.C.) en Zuid-Beveland gesloten. Op de fo- Zandplateau aan oostzijde van Katseveer nu vrijwel klaar Er wapperden geen vlaggen, er waren geen officiële gasten, maar toch werd daar dinsdagmiddag onder aan de zeedijk bij Kats met het sluiten van het eerste stroomgat een mijl-paal-"tje" bereikt in de uitvoering van de werken voor het Drie-eilandenplan. Helemaal in stilte ging het nu ook weer niet. Daar zorgden de draglines wel voor, die 's morgens bij laag wa ter, eerst met zijn vieren en later met drie, vóór de naderende vloed de dam door het Katsegat op hoogte gingen brengen. Opzichters en uitvoer ders, de „braintrust" op dit werk, hadden maandag een hele middag zitten puzzelen hoe het moest. Zo ging het gisteren ook, alles volgens het nauw keurig uitgekiende plan. Driftig zwenkten de armen van de draglines heen en weer, uur na uur. Een slordige tweeduizend maal vraten de bak ken zich gulzig in het zand en deponeerden de grijze massa op de voet van de dam, nu nog een wat vormeloze massa, waaruit straks de eerste twee- honderdveertig meter van de grote, zware dijk zal groeien, die de beide Bevelanden met elkaar zal verbinden. 't Is een heel eenvoudige sluiting, vonden de waterbouwkundigen, die na de ramp wel voor hetere vuren hebben gestaan. Het Katsegat waar langs de schippers meestal naar de haven van Kats voeren, had echter bij laag water toch altijd nog een diepte van vier meter. De zuiger „Boddewijn", die nu al zo ongeveer honderdvijftig kubieke meter zand in het werk heeft gepoten, perste de geul eerst vol tot 1.20 m.-N.A.P. In het stroomgat van veertig meter, dat was opengebleven, ontstond er toen zo'n schuring, dat verder spuiten voorlopig weinig zin had. Daarom heeft men vorige week eerst een zinkstuk gelegd, dat tevens als krufsstuk aan de voet van de nieu we dam dienst kan doen. Daar bo venop is een kade van mijnsteen op geworpen tot 30 cm N.A.P., waar achter opnieuw zand is gespoten. Nu was 't dan dinsdag zaak de ze kade op 2.50 m. 4- N.A.P. te brengen, 's Nachts had de stroom nog zijn weg over de dam kunnen nemen, maar dat was ook voor de laatste maal. Zienderogen kwam gisteren het zandlichaam hoger, de draglines hadden de specie links en rechts maar voor het grij pen alles liep zonder haperingen, zodat de mannen elkaar 's mid dags met een tevreden blik kon den aankijken. Het was gelukt. De zuiger kan nu rustig verder en meer gaan persen; in de komende weken zal de dam zo geleidelijk ver der lonen, namelijk van het index cijfer op 31 augustus 1957. Aangezien dit cijfer pas in de loop van de maand september bekend zal wor den. valt thans nog niet met zeker heid te zeggen of de genoemde be dragen van f1512 en f 930 nog een geringe wijziging zullen dienen te ondergaan. Een besluit tot nadere verhoging van de pensioenbedragen met ingang van 1 augustus 1957 zal derhalve pas in de loop van de maand september 1957 worden ge nomen. ff is het 25 jaar geleden, dat g H de nationaal-socialisten in Duitsland bij de riiksdagver- kiezingen 13.732.777 (dat is 37,3 procent) van de 36.845.270 H geldig uitgebrachte stemmen behaalden en daardoor de m grootste partij in Duitsland waren geworden. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinr breed en op een hoogte van ruim ze ven meter worden gebracht. Voorgoed, afgesloten Het Katsegat is nu aan één kant voorgoed afgesloten. De binnensche pen zullen voortaan Kats alleen bij hoog water over een zandplaat heen kunnen bereiken wat overigens niet zo erg is, omdat het haventje zelf bij laag water ook droogvalt. Er begint tekening te komen in het miljoenenwerk aan Katseveer. Het zandplateau aan de oostzijde, dat als opslagterrein dienst zal doen, is vrijwel klaar en de ringdijk voor de bouwput is aan de westelijke kant reeds gespoten. De „Boddewijn" draait intussen door. Door de negen honderd meter persleiding braakt de zuiger wekelijks een vijf en twintig duizend kub. op de plaats waar de bouwput voor de sluis moet komen en verder op de Zandkreek puft en hijgt de grijpkraan, die het ene schip na het andere van zijn lading mijn- steen ontdoet en deze overslaat op de werkbakken. Want er wordt veel gebruik gemaakt van dit tot dusver praktisch waardeloze afvalprodukt van de mijnen. Het blijkt namelijk 'n goede vervanger te zijn van de dure klei; de bij Kats opgedane ervaring met mijnsteen zijn tot dusver goed geweest. OVERWEGEND ZONNIG Droog en overwegend zonnig weer met iets hogere middagtemperatu- ren. Overwegend zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. ZON EN' MAAN 1 augustus Zon op 5.03 onder 20.33 Maan op 12.18 onder 22.38

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1