PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oost-Duitsland wil statenbond met Bondsrepubliek Communist vermoordt president Guatemala De zesde 100.000e op Miniatuur Walcheren BILT MEXICO WERD GETEISTERD DOOR ZWARE AARDBEVING 200e jaargang - no. 176 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 29 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie tng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max. 6 regel») 13 cent p. regel met een minimum van L—„Brieven of adrea bureau v. d. blad" 25 cent meer. 3iro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: VHsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63. telefoon 2475 (b.g g. 2228); Oostburg. Nleuwitraat 43. telefoon 20; Temeuzen. Brouwerijstraat 2; Zlcrlkzce, N. Rogerdstraat 2«. tel. 26 PREMIER GROTEWOHL KWAM MET PLANNETJE Bondskanselier Adenauer wees voorstel van de hand De Oostduitse regering heeft voorgesteld, dat Oost- en West-Duitsland op basis van een volkenrechtelijk verdrag een statenbond vormen als in leiding tot de hereniging van de twee landen. Het voorstel was vervat in een verklaring „over de weg van de Duitse natie ter verzekering van de vrede en de hereniging van Duitsland", die door premier Grotewohl aan de hoofden van de diplomatieke vertegen woordigingen in Oost-Duitsland is overhandigd. Bondskanselier Adenauer heeft zondag op een grote bijeenkomst te MUnster het Oostduitse voorstel zonder meer verworpen. „Daar kan geen sprake van zijn", zo zei hij. De bondsregering zal nooit instemmen met maatregelen die de communistische „slavernij" in Oost-Duitsland besten digen. Het verheugde Adenauer, dat alle politieke partijen West-Duitsland op dit punt eenzelfde standpunt innemen. Grotewohl had gezegd, dat er aan zekere voorwaarden moet worden voldaan, voordat de statenbond tot stand kan komen. Zijn eisen waren: 1. Dat zowel Oost- als West-Duits land het opslaan en het vervaardigen van atoomwapens op Duits grondge bied, alsmede alle propaganda voor een atoomoorlog verbieden. 2. Dat West-Duitsland uit de Navo treedt en Oost-Duitsland de organi satie van het verdrag van Warschau verlaat, dat in de bondsrepubliek de dienstplicht wordt afgeschaft en dat de twee staten een akkoord sluiten betreffende de sterkte van de strijd krachten in de twee delen van Duits land. 3. Dat de twee landen gezamenlijk of afzonderlijk zich tot de mogend heden, die troepen op Duits gebied hebben gelegerd, wenden om de te rugtrekking van deze strijdkrachten te bewerkstelligen. Een verdrag tussen West- en Oost- Duitsland „over deze belangrijke kwesties zou het begin van een bond van twee soevereine en onafhanke lijke duitse staten vormen, dat zou kunnen leiden tot verdere overeen komsten". Geen verkiezingen De Westerse wens: Het houden van verkiezingen in geheel Duitsland als stap om te ko men tot hereniging van het land K.LM.-directie duldt geen lijdelijk verzet vliegers Het besluit van de K.L.M.-vliegers geen extra prestaties meer te verrich ten en zich alleen maar strikt aan werktijden en -voorwaarden te hou den, wordt door de directie van de maatschappij beschouwd als lijdelijk verzet en zal niet worden geaccep teerd. De directie heeft aan de piloten-or ganisaties meegedeeld, dat het loon- geschil aan het college van rijksbe middelaars zal worden voorgelegd. De directie herinnert er aan, dat een on derzoek van het Nederlands econo misch instituut heeft uitgewezen, dat de K.L.M.-vliegers-salarissen (gemid deld 24.000, maximaal op 40-jarige leeftijd 35.880) gemakkelijk de ver gelijking met die van de Westeurope- se collegae kunnen doorstaan. Een eis van vijftig procent verhoging van het netto-salaris werd dan ook afgewe zen, maar een verbeterd complex van arbeidsvoorwaarden werd de vliegers aangeboden. Men wilde de piloten niet in een nog veel gunstiger positie te genover de andere medewerkers van de K.L.M. plaatsen, aan wier inspan ning de goede gang van zaken toch ook te danken is. Aan de piloten is meegedeeld, dat normale dienstuitvoering zal worden verlangd- lllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Zware buien (Van onze weerkundige g medewerker)3 Voornamelijk zaterdagavond g en in de daarop volgende nacht vielen er in Zeeland zware re- m genbuien met neerslaghoeveel- |j heden, die de laatste maanden n hier niet meer zijn voorgeko- 3 men. In Vlissingen werd zon- 3 dagmorgen 35 mm gemeten, n De P.Z.C.-regenwaarnemer te Borssele meldde maar liefst 52 mm neerslag. Die te Middel- burg 37, Sas van Gent 36, Aag- 3 tekerke 20 en in Goes viel maar 7 mm regen. Uit het noord-westen is op- 3 nieuw een regenfront onder- n weg. Een nieuwe oceaande- 3 pressie trekt langzaam in de richting van Schotland en een n uitloper hiervan zal in de ko- 3 mende 24 uur ons land berei- ken. De wind, die gisteren naar noord-west ruimde, draait 3 weer naar west tot zuid-west, 3 3 er zal veel bewolking worden 3 3 aangevoerd en ook is er weer 3 3 enige neerslag te verwachten. 3 3 Het onbestendige weer zal 3 3 daarom ook deze laatste dagen 3 3 van juli voortduren. M IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIh wordt door de Oostduitse regering van de hand gewezen. „Een van de twee staten heeft een zeer kapitalis tisch, imperialistisch en militaristisch karakter, terwijl de andere staat in zijn sociale en economische leven de fundamenten voor het communisme heeft gelegd en nog steeds naar het socialisme streeft", aldus de verkla ring. Het plan der Oostduitsers komt in hoofdzaak neer op een herhaling van het bekende communistische stand punt, dat het bestaan van twee Duit se staten moet worden erkend en dat deze twee onderling over hereniging moeten onderhandelen. Suiker acht cent duurder Met ingang van heden wordt de pry's van suiker voor de consument met 8 cent per kg verhoogd. De prijs van suiker is af fabriek verhoogd van 76 op 84 per 100 kg. Deze prijsverhoging houdt verband met het verhoogde niveau van de ga rantieprijs voor de suikerbietenver bouwers voor suiker van oogst 1957. De verhoging van de garantieprijs vindt haar oorzaak in de nieuwe grondslagen voor de kostprijsbereke ningen van landbouwproaukten, als mede in de gestegen produktiekosten van de suikerbieten en in de stijging van de kosten verbonden aan de ver werking. De besturen van de drie kruideniers vakorganisaties, de com merciële organisaties in de kruide nierswaren-branche en de vereniging grootwinkelbedrijven in levensmidde len, hebben besloten hun leden te ad viseren de consumentenprijs van sui ker met ingang van vandaag te stel len op 94 cent per kilo. Arnold ,\In alle ernst, geef Elten terug" De voormalige minister-president van Noordrijnland-Westfalen, Karl Arnold, heeft zaterdagavond op een verkiezingsvergadering van de C.D.U. „in alle ernst" een beroep gedaan op Nederland, de nog onder zijn beheer staande Duitse gebieden terug te ge ven. „Wij zijn tot tegenprestaties be reid", aldus Arnold. De vermeende voordelen, die Ne derland van de betrokken gebieden verwachtte, stonden in ernstige wan verhouding tot de politieke gevaren, die uit deze onopgeloste kwestie zou den moeten voortvloeien. Aantal slachtoffers zou meer dan 100 zijn De stad Mexico is zondagochtend vroeg door de zwaarste aardbeving sinds mensenheugenis getroffen. Men vreest, dat er meer dan honderd men sen om het leven zijn gekomen. Er zjjn drie schokken waargenomen, waarvan de tweede de krachtigste was. Tientallen gebouwen zijn ver woest. Het beroemde onafhankelijk heidsmonument op de Paseo de la Reforma viel omver. Overal in de stad is grote schade aangericht. Veel mensen zijn, toen zij in paniek de straat op renden, gewond door vallend glas en stukken steen. De po litie en het leger hebben direct eer- ste-hulpposten ingericht. Patrouilles trekken door de stad om plundering te verhinderen. Het centrum van de aardbeving lag vermoedelijk in de omgeving van de haven- en badplaats Acapulco aan de Stille Oceaan. De verbindingen tussen deze stad en Mexico zijn verbroken. Honderden Gevangene ontvlucht Zondagochtend omstreeks half elf is uit het huis van bewaring aan het kleine Gartmanplantsoen te Amster dam de 28-jarige M. E. uit Hilver sum, die daar was gedetineerd, ont snapt. De politie vermoedt, dat de man via de keuken op het dak is ge klommen en zo langs een regenpijp op de begane grond in het straatje bij het Casino is terechtgekomen. Op het dak werd de gevangeniskleding van de vluchteling aangetroffen. personen renden tijdens de ramp de straten op om te bidden. In de stad woedden enkele branden, die echter geen groot gevaar opleverden. Vol gens een New Yorks radiostation is een flatgebouw vantwaalf verdiepin gen ingestort. Van de twaalf gezin nen is nog geen spoor gevonden. De verdwenen 55.000.-: wisselloper verdachte Na een reconstructie in de Palels- straat te Amsterdam van het gebeu ren op donderdagmorgen, toen de 33- jarige wisselloper G. Buisman een tas met 55.000 kwijt raakte, heeft de hoofdinspecteur van politie H. Kessler, die het onderzoek-leidt, me degedeeld, dat de wisselloper aange merkt wordt als verdachte. Hij zal morgen voor de officier van justitie geleid worden. De recon structie in de Paleisstraat werd door honderden nieuwsgierigen bijge woond. De wisselloper kreeg een tas van een der brigadiers en moest precies doen als op de bewuste ochtend. Hij kwam aanwandelen, greep plotseling naar zijn ogen, liet de tas vallen en wankelde in de richting der paleis muur, waarbij hij donderdagochtend een wondje aan het hoofd zou opge lopen hebben. Drie getuigen speelden ook hun rol. Tijdens de reconstructie, die eni ge malen herhaald werd en waarvan de p'olitiefotograaf een aantal opna men maakte, meldde zich nog een nieuwe getuige. 3 Zaterdagochtend opende bur- 3 genieester, mr. J. J. Versluijs 3 van Oud-Vossemeer het nieu- 3 =e we gymnastieklokaal in deze 3 3 gemeente. Het gebouw, dat behalve een ruime sportzaal 3 nog twee grote kleedkamers, 3 een kleedkamer voor trainer of 3 3 scheidsrechter en een wasgele- 3 genheid bevat, heeft bijna een 'ton gekost. De zaal is zeer mo- dern ingericht en wordt door 3 hete lucht verwarmd. Na de 3 opening namen de genodigden 3 3 op originele wijze de gymna- stiekzaal in gebruik. De nota- 3 H beien vn Oud-Vossemeer ontde- 3 3 den zich namelijk van hun col- 3 3 bert jasjes en gaven een de- monstratie touwklimmen. Vol 3 bewondering keken de adspi- 3 3 ranten van de gymnastiekver- 3 eniging „Spido" naar deze spor- tieve raadsleden en onderwij- 3 zers in de touwen. (Foto P.Z.C.) lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllinillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll OVERSTROMINGEN Stijgend aantal doden in Japan De Japanse politie heeft zondag de volgende cijfers verstrekt over de slachtoffers van de overstromingen: 568 doden, 420 vermisten en 3679 ge wonden. Er zijn 33.000 daklozen. Het aantal geheel of gedeeltelijk ver woeste huizen bedraagt 2806. Boven dien staan 84.342 huizen geheel of ge deeltelijk onder water. Door nieuwe regenval dreigt de watersnood in de stad Kagosjima rampzalige afmetingen aan te nemen. Dulles naar Londen voor ontwapeningsgesprek De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, John Foster Dulles, is zondag naar Londen gevlogen om op verzoek van president Eisenho wer zijn persoonlijke aandacht aan de ontwapeningsbesprekingen te wij den. De perschef van het Witte Huis, James Hagerty, die dit meedeelde, zei, dat het verzoek van de president niet betekent dat Dulles' aanwezig heid in Londen dringend gewenst is. De minister zou echter beter in staat zijn een beeld van de toestand te krijgen dan door middel van tele grammen. De 43-jarige president van Guatemala, Castillo Armas, is vrijdagavond door een lid van de paleiswacht vermoord. Op een zaterdagochtend gehouden kabinetsvergadering is de vice-president, dr. Luis Arturo Gonzalez-Lopez, in overeenstemming met de grondwet, tot president benoemd. In het gehele land is de staat van beleg afgekondigd. Castillo Armas is in de rug gescho ten door een communistisch fanaticus. Toen hij zich met zyn echtgenote naar de eetzaal In het palels begaf, loste de moordenaar, Rainero Vasques Sanchez, twee schoten, die de president in de borstkas troffen. HU was on- middeliyk dood. Sanchez pleegde daarop zelfmoord door zich een kogel door het hoofd te jagen. Een lid van de veiligheidspolitie van Guatemala verklaarde dat documen ten hebben uitgewezen dat de moorde naar in verbinding stond met het in ternationale communisme. Op het ïyk van de moordenaar zou een Drief zijn gevonden met een post stempel uit. Moskou. Sanchez zou lid zijn geweest van de communistische partij. Gedurende de drie jaar dat Armas aan het bewind is geweest voerde hij een fel anti-communistische politiek. Castillo Armas, die destijds luite nant-kolonel was, leidde in juli 1954 een anti-communistische inval in Gua temala, van het naburige Honduras uit. Hij wierp het regime van presi dent Jacobo Arbenz Guzman, waarop de communisten invloed hadden ge kregen, omevr. Er is meermalen melding gemaakt van een komplot tegen president Cas tillo Armas. Hij had een sterke lijf wacht. Zelf noemde hij de berichten over komplotten „van geen belang". De ambassade van Guatemala in Washington zegt in een zaterdag gepubliceerde verklaring dat de moord op president Castillo Armas niet de weg bereidt voor een terug keer van het communisme in Gua temala. De nieuwe president heeft ver klaard. dat hrj de antl-communis- tische politiek van zijn voorganger hoopt voort te zetten. President Elsenhower heeft de dood van Armas „een verlies voor de gehele vrUe wereld genoemd. Hij was een per soonlek vriend van mU. Onder zijn lei- SINDS 1954 CIRCA 670.000 BEZOEKERS Hoofdwachter Verborgt uit Toux was de gelukkige HOOFDWACHTER Eugéne Ver borgt uit de Belgische plaats Toux passeerde zondagmiddag om vijf mi nuten over twee in vol ornaat als 100.000e bezoeker van dit seizoen de poorten van „Miniatuur Walcheren". De heer Verborgt was des morgens in zijn functie als hoofdwachter bij de Belgische spoorwegen meegeko men met de speciale trein Floren- nes-Antwerpen. Daar hij echter tot 's avonds vrij had, besloot hij een plaatsje te bespreken op de Flan- dria-boot van Antwerpen naar Vlis singen om tevens in Middelburg een bezoek aan de Miniatuur te brengen Alwaar hij de 100.000e in het sei zoen en ongeveer de 670.000e sinds d< opening in 1954 werd. Het keine eilandje in het hart van de Zeeuwse hoofdstad heeft dus ook dit jaar weer bewezen 'r toeristenmagneet bij uitstek t In vol ornaat stapte zondagmidda om vijf over twee de Belgische spoor weg-hoofdwachter Eugène Verborg1 als de 100.000e bezoeker van dit sei zoen door de poorten van „Miniatuw Walcheren". De heer A. G. Wagens- véld, een der bestuursleden, heeft de totaal verbouwereerde Belg zo juist het grote nieuws vertéld. (Foffo P-Z-%1 zijn, vooral op een dag als giste ren, toen tientallen bussen hun „inhoud" over de Miniatuur „sproeiden". Tegen twee uur heerste er een nog grotere bedrijvigheid dan gewoon rondom de loketten bij de ingangs poort van „Miniatuur Walcheren". I De bestuursleden, de heren J. L. Ver- J hagen, A. G. Wagensveld en Minder hout, en de administrateur, de heer L. v. d. Graaff, stonden daar op de uitkijk. Om vijf voor twee moesten er nog veertig komen voor het zover was. Klokslag twee draaide een deel van het wagenpark van de „Stoom tram Walcheren" met passagiers van de Flandria-boot het Molenwater op. Ja, daar zat de langverwachte in. De heer Wagensveld telde de binnenko menden bij de controle af: nog tien... nog vijfnog drie... twee.... één En daar stapte de heer Verborgt bin nen, met talloze gouden strepen op uniform en pet. Hij was totaal ver bouwereerd toen hem verteld werd, dat hij weer een mijlpaal op de Mini atuur „geslagen" had. Tijdens een korte rust op het ter rasje van „Don Suisse" wenste de heer Verhagen, de voorzitter van de stichting „Nieuw Walcheren", de heer Verborgt van harte geluk. Spre ker toonde zich bijzonder verheugd, dat weer een Belgische bezoeker (de heer Verborgt was de tweede Belg, die als 100.000 de controle passeer de) de „prijs" in ontvangst mocht nemen, „temeer daar wij aan onze Zuiderburen de beste herinneringen bewaren", aldus de heer Verhagen. Deze overhandigde de heer Verborgt als aandenken aan deze dag een fo totoestel, met de wens, dat de Bel gische spoorwegen nog vele 100.000- den mogen „leveren". De heer Verborgt sprak daarop een kort dankwoord, waarna hij vertel de, dat zijn moeder een Nederlandse 's en nog wel een Zeeuwse. Met en kele andere familieleden woont me vrouw M. Verborgt-Bernard namelijk in het Zeeuws-Vlaamse Graauw. De heer Verborgt deelde nog mee, dat hij gedurende zijn schooljaren tijdens de vakantie vele malen Graauw be zocht heeft, terwijl hij ook thans nog fiSBfi pvsovipt, ding werd de communistische drei ging die over Guatemala hing afge wend en het land werd een waardevol lid van de organisatie van Amerikaan se staten". Volgens buitenlandse diplomaten is het in Guatemala rustig. L)e algeme ne stemming is die van onsteltenis, niet van verzet tegen de regering. Engels atoom-expert kreeg aanbod uit Nederland De „Daily Express" schrijft dat één van Engeland's vooraanstaande atoom-energie deskundigen een aan bod overweegt voor een professoraat aan een niet nader aangeduide Ne derlandse universiteit. De „Expresse" schrijft, dat dr. John Dunworth, de 40 jaar oude lei der van de reactor-afdeling op de atoom-centrale van Harwell, twee maanden de tijd heeft om het aan bod te overdenken, een aanbod, dat hem veel meer inkomen zou ver schaffen, dan hij op het ogenblik krijgt. Het wordt als vanzelfsprekend be schouwd, dat dr. Dunworth, een vrij gezel, de opvolger zou worden van Sir John Cockcroft, de leider van de gehele onderneming in Harwell en zijn weggaan zou een ernstige slag zijn voor het Engelse atoom-onder zoek werk. Het weer in Europa De weerrapporten van uur luidden: Stockholm licht bewolkt Oslo zwaar bewolkt Kopenhagen regenbul Aberdeen zwaar bewolkt Londen zwaar bewolkt Amsterdam regenbui Luxemburg regenbul Parijs zwaar bewolkt Bordeaux zwaar bewolkt Grenoble zwaar bewolkt Nice onbewolkt Berlijn half bewolkt* Frankfort half bewolkt Miinchen regenbul Züricb regenbui Genève half bewolkt Locarno onbewolkt Wenen onbewolkt Innsbruck regenbui Rome half bewolkt Ajaccio onbewolkt Mallorca zwaar bewolkt gisteravond 7 23 gr. 21 gr. 21 gr. 16 gr. 20 gr. 20 gr. 17 gr. 20 gr. 21 gr. 22 gr. 25 gr. 20 gr. 18 gr. 18 gr. 18 gr. 20 gr 28 gr. 19 gr. 20 gr. 27 gr 25 gr. 30 gr. DE VERWACHT... AANHOUDEND KOEL. Vrij veel bewolking; met plaatse lijk enkele lichte buien. Matige en aan de kust tijdelijk vrij krachtige wind tussen west en noordwest. Aan houdend koel. ZON EN MAAN 30 juli Zon op 5.00 onder 20.36 Maan op 9.38 onder 21.44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1