PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT Richtlijnen voor huurverhoging per 1 aug. aan gemeentebesturen Burgemeester Bolkestein nam afscheid van Middelburg BILT OEFENING EN REALITEIT VAN ATOOMOORLOG IN AMERIKA „AMERIKAANSE VOORSTELLEN BETEKENEN EEN ULTIMATUM" 200e jaargang - no. 163 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 86 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 58-60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. >546 of 1804); Middelburg. Markt BL telefoon 1841; Goes, Lange VoraUtraat M. telefoon 2475 (b.g.g. 2226); Oostburg. Nleuwitraat 43, telefoon 20: Terneuzen, brouwerijstraat 2; Zlerlktee, N. Boge; Zaterdag 13 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 6 regels) 12 cent p. regel met een minimum /an 1.—. ..Brieven of adres oureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 2S»00 P.Z.C., Middelburg. traat 24. tel. 26 OVER HET ALGEMEEN 25 PROCENT HOGER Aanpassende regeling voor na 1950 gebouwde woningwetwoningen Indien het in behandeling zijnde wetsontwerp tot wijziging van de huurwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zullen de huur prijzen van diverse categorieën woningwetwoningen met ingang van 1 augustus 1957 een verhoging ondergaan. In een circulaire heeft de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid de gemeentebestu ren enige richtlijnen doen toekomen met het verzoek reeds thans met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen, opdat indien het aanhangige ontwerp kracht van wet verkrijgt de huurverhogingen inderdaad per 1 augustus a.s. kunnen worden geeffectueerd. Blijkens de circulaire zullen de huurprijzen van woningwetwoningen, tot stand gekomen in de periode van 27 december 1940 tot en met het jaar 1950, alsmede die van een aan tal in 1951 gereedgekomen wonin gen, met 25 worden verhoogd. Voor de woningwetwoningen, waar voor steun is verleend op voet van de bijdrageregelingen 1950 (bouwja ren 1950 tot heden) geldt het vol gende: Indien de huurprijzen van deze woningen onder de verhoogde huur prijzen van vergelijkbare woningen komen te liggen, dienen zij, rekening houdend met woninggrootte-, woon- gerief, e.d. tot het huurniveau van deze woningen te worden opgetrok ken. De mate van huurverhoging voor deze groep woningen staat in eerste instantie ter beoordeling van het gemeentebestuur, dat daartoe strekkende voorstellen aan de minis ter ter goedkeuring zal voorleggen. Zolang de door het gemeentebestuur voorgestelde huurverhogingen niet zijn goedgekeurd, dragen zij een voorlopig karakter en de huurders dienen derhalve rekening te houden met een eventuele nadere vaststelling door de minister. De huurprijzen van noodwoningen Opvolger van de Aga Khan Prins Karim, de oudste kleinzoon van wylen de Aga Khan, is benoemd tot zijn opvolger als 49ste Imam van de Ismailitisehe mahammedaansesek- te, aldus is vrijdagavond te Genève bekendgemaakt. Karim is geboren uit de Engelse vrouw van adelijken bloede, die de eerste vrouw was van Ali KhanJo- han an Yarde-Buler. Hij werd als een mohammedaan ongevoed maar bracht het grootste gedeelte van zyn tijd voor zijn onderwijs in Europa en in de Ver. Staten door. De Aga Khan schreef in zfln testa ment het volgende: „Gezien de fun damenteel gewijzigde omstandighe den de laatste jaren in de wereld, als gevolg van de belangrijke veranderin gen, die hebben nlaats gegrepen, waaronder de ontdekking van de atoom-wetenschan ben ik ervan over tuigd, dat het in het beste belang is van de Shiah mohammedaanse Ismai- li gemeenschap, dat ik opgevolgd word door een jonge man die gedu rende de laatste jaren zijn opvoeding en ontwikkeling heeft ontvangen, midden in het nieuwe tijdperk en die een nieuwe kijk op het leven heeft, in de functie van Imam". Karim, die 20 jaar oud is zal, naar gemeld wordt, de titel dragen van Aga Khan IV. Duits echtpaar omgekomen Een Duits echtpaar uit Wilhelms- hafen, dat op vakantiereis in Neder land was, is vrijdagavond te Ensche de dodelijk verongelukt. De 34-jarige A. G. U. en zyn 32-jarige vrouw wer den met hun motor met zijsoan ge grepen door een auto. Het echtpaar werd zo zwaar gewond, dat het bij aankomst in het r.-k. ziekenhuis te Enschede bleek te zijn overleden. Wethouder Kögeler neemt ajscheid van burgemeester Bolkestein. In het midden mevrouw Bolkestein. zoals zij gelden op 31 juli 1957, wor den, eveneens met 25 verhoogd. Indien evenwel wegens de kwali teit der woningen de huurverhoging naar het oordeel van het gemeente bestuur tot een lager percentage dan 25 beperkt dient te blijven, is de mi nister bereid een daartoe strekkend verzoek in overweging te nemen. Zolang deze geringe huurver hoging niet is goedgekeurd, dient van de huurder de volle huurver hoging te worden gevorderd. Na eventuele goedkeuring zal het te veel betaalde aan de huurder worden gerestitueerd. De huurverhoging wordt berekend over de zogenaamde kale huurprij zen en derhalve niet over de in de totale prijs begrepen vergoedingen (Vervolg op pag. 11) Tweedracht in Russische legerleiding? In welingelichte diplomatieke krin gen in Londen werd vrijdag gespro ken over tweedracht in de Russische legerleiding. Er zou verschil van me ning z\jn ontstaan tussen maarschalk Georgi Zjoekow en maarschalk Alexander Wassilewski, de man die beschouwd wordt als het brein waar alle Russische overwinningen op de Duitsers werden voorbereid. Wassi lewski, die plaatsvervangend minis ter van oorlog is en dus een mogelij ke rivaal voor Zjoekow in de strijd om de macht, wordt beschouwd als een voorstander van een straffere po litiek ten aanzien van het westen. Een officiële bevestiging van deze geruchten, die van achter het ijzeren gordijn afkomstig zijn, is nog niet in Londen vernomen. JlllllillillllilHIIIIIIIIIIIIliHlllllllllllllllllllllllllinfllIHltlliül Bij een handweverij In Baom is een wandtapijt gereed geko- men, dat met zijn afmetingen H van EVfc bij 8 meter het groot H ste van ons land is. Het tapijt Ië zal een plaats krijgen m de H hal van het stationsgebouw van de K.L.M. op het vliegveld Idlewild bij New-York. H Vier meisjes hebben er de af- H gelopen zes maanden 6000 uren aan gewerkt illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllHllllltlllllfilfjIIIIIHItlll Nederlands protest tegen arrestatie van Déry De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft in een telegram aan de minister-president van Hon garije, Kidar geprotesteerd tegen de arrestatie van de schrijver Tïbor Déry, die zich sinds 21 april In hech tenis bevindt. Zij verzoekt Kódér de schrijver volgens recht en wet in vrijheid te stellen. De maatschapptj noemt Tibor Déry een eminente per- soonliikheid, die als overtuigd com munist niets tegen de staatsorde heeft ondernomen, maar openlijk de aandacht heeft gevestigd op fouten van het regiem. Geen proces tegen Malenkow Vrydag is te Moskou van officiële Sowjetrusslsche zjjde verklaard, dat er geen sprake Is van een proces te gen ex-premier Malenkow en de an dere teruggezette leden van de z.g. „anti-partygroep". „Alle gissingen hieromtrent zjjn uit de lucht gegre pen", aldus werd hieraan toegevoegd. Drie doden bij ongeval op Nederlands schip Bij een ongeval, dat zich donderdag, heeft voorgedaan aan boord van het tankschip „Kosicia" van de Shall, dat' gemeerd lag aan de steiger win de Curagaosche Petroleum Industrie Maatschappij op Curagao, zijn drie mensen door verstikking om het leven gekomen. De slachtoffers zijn: de tweede werktuigkundige W. F. V. den Houte, de pompman B. J. van de Pas en de matroos P. de Ruiter, alle drie Neder landers. Zij zijn donderdagmiddag be graven. „NATIONALE NOODTOESTAND" Over de kracht van een waterstofbom President Eisenhower heeft vi „de onbeperkte nationale noodtoe stand met de dreiging van een inva sie" afgekondigd met het oog op een „grote luchtaanval met kernwapens" op de voornaamste Amerikaanse ste den. Het was de vierde grote oefening van de luchtbeschermingsdiensten. Eisenhower en zyn voornaamste me dewerkers hielden zich gereed om met hefschroefvliegtuigen uit Wash ington naar een geheim hoofdkwar tier te vliegen. Op dezelfde dag verscheen het eer ste officiële handboek over het resul taat van het ontploffen van een wa terstofbom van groot kaliber. Vol gens dit geschrift, dat door het Ame rikaanse ministerie van defensie en de commissie voor kernenergie is uit gegeven, is de kracht van een derge lijke bom gelijk aan twintig miljoen ton t.n.t. In een gebied met een straal van vier km. wordt een ieder, die aan de ontploffing bloot is gesteld, ge dood. Tot op 80 km afstand kan de explosie nog lichte brandwonden ver oorzaken. In een gebied met een straal van twintig km. worden houten hui zen vernield, terwyi er totaal in een gebied van 250 vierkante km schade wordt aangericht. Wanneer men op dergeiyke aanval len voorbereid bljjft, kan men een herhaling van de resultaten van een aanval als op Hirosjinia, waar een atoombom van 20.000 ton t.n.t. aan ongeveer 70.000 mensen liet leven heeft gekost, voorkomen, aldus 't ge schrift. ZO RIN OP LONDEN SE CONFERENTIE: Stassen spreekt van „grote stap vooruit" In de ontwapeningsbesprekingen te Londen verweet de Russische gedele geerde Zorin, in een lange rede de V.S. van het stellen van een „ulti matum" met betrekking tot de sta king der kernproeven. De Ameri kaanse eis, dat een staking der proe ven hoogstens 10 maanden mag du ren, betekende volgens Zorin dat Rusland de periode van 10 maanden heeft te aanvaarden, of van een ont- wapenings-overeenkomst kan afzien. Dit is een ultimatum, dat „geen land cn.it enig zelfrespect kan aanvaar den", aldus Zorin. De Franse gedelegeerde Moch sprong hierop Stassen bij, en ver klaarde dat het goed was, dat de landen op een gegeven ogenblik dui delijk maken, welke grens ze niet wensen te overschrijden. Stassen weerlegde Zorin's beschuldiging met een beroep op de verslagen der nu vier maanden durende conferentie, waarin de V.S. een „zeer grote stap vooruit" gedaan hebben door de vroegere tegenstand tegen een sta king der proeven op te geven en nu een staking gedurende 10 maanden aan te bieden. Het was vrijdag de 135e zitting, die in drie jaar door de subcommis sie gehouden werd. Stassen deelde mede, dat hij nu alle Amerikaanse Prijsverlaging voor een aantal olieprodukten Naar wij vernemen zullen de prijzen voor een aantal olieprodukten worden verlaagd. Met Ingang van 15 juli a.s. zullen de pryzen van stookolie wor den verlaagd met f 7.50 per 1000 liter, of 1000 kg afhankelijk van de soort en zullen de prijzen voor dieselolie, Uchtpetroleum, tractorpetroleum en huisbrandolie worden verlaagd met f 1.per 100 liter. De pryzen van benzine biyven nor maal. voorstellen inzake ontwapening ge daan had, en hij vatte ze in het kort aldus samen: 1) stopzetting der proeven, voor eerst voor een periode van tien maanden; 2) stopzetting van de produktie van kernwapens; 3) een begin maken met het aan wenden van kernwapenen voor de energie-produktie 4) overeenkomst nimmer kernwa penen te gebruiken in agressie tegen andere staten en 5) voortgaan met alle macht te streven'naar een omvattende ontwa peningsovereenkomst, zodra de „eerste stap" gedaan is. Nationale raad voor Indonesië President Soekarno heeft vrydag zyn nationale raad formeel geïnstal leerd. Deze plechtigheid, die in het pa leis werd gehouden, werd bygewoond door alle leden van het drie maanden geleden door de president gevormde kabinet. In zyn rede noemde Soekarno deze raad een „experiment", waarvoor hy zelf verantwoordeiyk ls. De raad zal moeten dienen als een brug tussen de gemeenschap en de regering, en zyn werk zal een bydrage moeten zyn voor het bereiken der idealen van Indone- sl e*s onafhankelijkheidsproclamatie van augustus 1945. De president legde er de nadruk op, dat de raad geen afbreuk zal doen aan de positite van het kabinet en die van het parlement. Het kabinet blijft ver antwoording verschuldigd aan het parlement, aldus Soekarno. Er werden 42 leden van de raad be ëdigd, waaronder twee vice-premiers, de chef van staven der drie gewapen de machten, de procureur-generaal, het hoofd van de staatspolitie, en ver tegenwoordigers van de „functionele groepen" en van de buitengewesten. ZILVEREN PENNING DER STAD AANGEBODEN Grote erkentelijkheid voor zijn beleid in de afgelopen jaren MIDDELBURG heeft gisteren afscheid genomen van burgemeester mr. dr. N. Bolkestein, een afscheid waarby tot de scheidende eerste burger vele goede woorden zyn gericht en waarby zyn kwaliteiten hoog werden ge roemd. Op al die lof reageerde burgemeester Bolkestein op zyn eigen lako- □ieke manier: „Ik heb by het horen van al die goede dingen het gevoel ge kregen, dat ik al dood was...". Overig ens gingen alle loftuitingen verge zeld van betuigingen van spyt, dat de heer Bolkestein naar Deventer ver trekt, want zoals wethouder J. W. Kögeler het in zyn afscheidstoespraak formuleerde: „U was een ambitieus en hardwerkend burgemeester, bezield met een innerlyke drang om de welstand van stad en borgery zo veel moge- ïyk te bevorderen". De heer Kögeler bood de scheidende burgemeester de zilveren penning van de stad aan. „Raad en burgery zullen met erkenteiyk- heid terugdenken aan al datgene wat in de afgelopen jaren door U voor on ze stad is gedaan". Tevoren had de heer Kögeler er aan herinnerd, dat het 3 juli juist zeven jaar geleden was,dat burgemeester Bolkestein in Middelburg was geïn stalleerd. ,.U was toen voor ons onbe kend, maar toch wisten we wel iets van U en dat iets hield beloften in. Welnu, na zeven jaar mogen we zeg- f;en, dat de verwachtingen in vervul ing zijn gegaan". Er waren van zelf sprekend terreinen waar de aanpas sing niet direct vlot verlieD. Zo moest de raad in het begin aan het tempo van de heer Bolkestein wennen en omgekeerd moest de burgemeester zich aanpassen aan de Zeeuwse men taliteit. „Maar U hebt zich steeds bo ven de partijen gesteld. Ook was U openhartig, men wist wat men aan U had en hoe U over de dingen dacht". De heer Kögeler somde een lijst op van gemeentelijke zaken, die tot stand kwamen onder het beleid van de heer Bolkestein: voltooiin- van de herbouw, opening stadhuis, restaura tie Lange Jan, van de Engelse Kerk, verbreding Segeerstraat. bebouwing Segeerstraat-Lange Delft, nieuwe vleugel ziekenhuis, nieuwe bruggen, uitbreidingsplan, zweminrichting, openluchttheater, sDortveldencom- plex, restauratie molens enz. Voorts memoreerde de heer Köge ler de culturele activiteiten van de burgemeester en verklaarde tenslotte: „M ij zullen uw markante persoonlijk heid missen. Moge het U en de uwen wel gaan in alle opzichten in Deven ter". Het oudste raadslid, de heer I. van Loo, sprak namens de raad. Ook hy wees er op, dat de burgemeester zijn (Vervolg op pag. 2) KORTE PREDIKATIE .JsAAT UW STEEN SPREKEN!" Wie een dode ten grave draagt, die wordt bepaald bij de dood, die staart op de grafstenen waarlangs hij komt. Bewust of onbexoust hunkert hij naar een woord, een antwoord op de bange vragen van het eigen hart. Soms wordt daar een woord ge sproken, vanuit Gods Woord, maar juist ztj die het antwoord het meest nodig hebben, zijn dikwijls van het Woord vervreemd, omdat al zóveel woorden over hen zijn heengegaan. Daarom zoeken de ogen de stenen af, of daar misschien een antwoord te vinden is. Maar een antwoord geven de mees te stenen niet. Op de meeste stenen staan namen, die men niet kent, en die dus niets zeggen. En dan staat er een wens „Rust zacht". Dat zegt. ook niets. De grafstenen in de catacomben spreken een andere taal De vervolgde christenen in de eer ste eeuwen 'van onze jaartelling wis ten wel wat anders te zeggen, ook nadat zij gestorven waren. Hun ste nen zijn een welsprekend protest te gen de heidense opvatting van dood als een eeuwige slaap: geen rust, maar leven! Bevrijding uit de mach ten van het kwade, gemeenschap met God, een ingaan in de heerlijkheid, een deelnemen aan het feest van Hem, die de dood overwon En ook onze vaderen in de Refor- matietijd en onze broeders die ge vallen zijn in het verzet tegen demo nische onmenselijkheid zij getuigen in hun celbrieven dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods, in Chris tus geopenbaard Wie naar een begraafplaats gaat, wordt bepaald bij de dood En het zou daarbij moeten blijven, het zou de gewone gang van het le ven zijn, wanneer het ont-zettende Paasgebeuren niet was geschied. Want daardoor wordt ons dood-ge wone bestaan uit z'n voegen gelicht Wij waren op weg naar de dood, maar het blijkt dat de dood verslagen is ,Jlust zacht" was het lóótste, wat wij mensen konden opbrengen, maar het blijkt niet het laatste te zijn wat God heeft opgebracht Jezus-Christus, opgewekt uif de do den, is daarvan het tastbare bewijs En wij herinneren ons Zijn Woord: „God is iet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen". (Luc. 20 38). Voor Hem en bij Hem leven zij, dódr icaar Zijn wil geschied, in de hemelen. En straks, als ook Zijn wil op aarde ge schieden zal, op de vernieuwde aar de, als de dood vernietigd is, dan le ven zij ook hier, en wij met hen De eerste christenen, onze vaderen in de Reformatie-tijd en onze geval len broeders spreken er nog van, na dat zij gestorven zijn Het komt er op aan, dat onze taal niet minder duidelijk is, ook als wij gestorven zijn. Zorg er voor, dat straks uw steen spréékt, als een richtingwijzer ten leven voor ieder die er aan voorbij gaat, op weg naar de dood. Vlissingen. Y. v. d. SCHOOT. DE VERWACHT. ONBESTENDIG Opklaringen, afgewisseld door enige buien, matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Dezelfde tempe raturen als gisteren of Iets lagere. ZON EN MAAN 14 juli Zon op 4.38 onder 20.57 Maan op 21.39 onder 7.32 15 juli Zon op 4.39 onder 20.56 Maan op 22.00 onder 8.37

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1