KAPPIE reist naar een achtergebleven gebied SPORTVERENIGINGEN KRIJGEN NIEUW KLEEDLOKAAL WALCHEREN MARKTBERICHTEN GROTE BELANGSTELLING VOOR MERRIEKEURING VAN „HIPPOS" ut de ETHER DINSDAG 9 JULI 1957 PROVlNOIALB Z E E U W 3 b O O RANT RAAD ARNEMUIDEN BIJEEN Krediet uitgetrokken van f 7000.- De raad van Arnemuiden, die maandagmiddag vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester W. H. van der Heide, besloot een kre diet van f 7000.te verlenen voor de bouw van een kleedlokaal voor de voetbal- en korfbalvereniging. Te gen dit voorstel van B. en W. stem den de heren J. L. Joosse en de heer M. de Ridder (beiden s.g.). AanBluj- ting van het gebouw op de waterlei ding kost f 1500;indien de sleuf door de gemeentö zelf wordt gegra ven, hetgeen mogelijk is naar de bur gemeester meedeelde. De heer Joos se was er tegen, dat dit krediet be schikbaar gesteld werd uit de ge meentekas, welke mening door de heer De Ridder gedeeld werd. De heer Dekker vroeg of de verenigin gen zelf in de kosten zouden kunnen bijdragen. De voorzitter wees er op, dat de voetbalvereniging haar eigen ge bouwtje op het sportterrein van de hand wil doen en de opbrengst in de gemeentekas wil storten. Voorts be toogde de heer Van der Heide met nadruk, dat het hoog tijd wordt, dat de gemeente in de kleedgelegenheid voor de sportmensen de helpende hand biedt. „Het is toch niet goed te praten, dat bijvoorbeeld de jongens en meisjes van de korfbalvereniging zich moeten omkleden aan de sloot kant", aldus de voorzitter. De heer J. Allaart (p.v.d.a.) voeg de hieraan toe, dat de voetbalvereni ging per jaar f 375.betaald voor terreinhuur, waarbij dan nog een bedrag van f 150.komt voor on derhoud van het terrein. Dit raadslid stipte aan, dat de voetbalvereniging alles doet om de zaak zo goed moge lijk te doen lopen, het gebouwtje op het sportterrein zelf bekostigd heeft, en voorts de reizen voor de verschil lende elftallen zelf moet betalen, zo dat er niet veel geld meer overblijft om ook nog een kleedlokaal te bou wen. Tenslotte werd het voorstel met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. TOESTAND VISSERIJ. In de rondvraag vroeg de heer Joosse of de toestand van de vis serij de aandacht van 't gemeen tebestuur heeft. Spreker betoog de, dat er momenteel een benauw de toestand heerst; verdiensten zijn er niet en evenmin vooruit zichten. De heer Joosse vroeg of het college van B. en W. bijvoor beeld een werkobject voor de vis sers zou kunnen opsporen. Burge meester Van der Heide was het met de heer Joosse eens, dat het niet zo best gaat met de visserij. De heer G. Siereveld (g.b.) vond het wei wat overdreven om van een benauwde toestand te spre ken, daar de twee voorgaande ja ren goede verdiensten hebben op geleverd. Als praktijkman op dit gebied be toogde wethouder Joz. Siereveld (g. b.), dat hij de tijd nog niet rijp acht te om tot een object over te gaan. Wanneer de weerstoestand verbetert, zal er heus nog wel wat gevangen worden, veronderstelde de neer Sie reveld. Mocht het eventueel tegen vallen, dan is er wellicht voor de winter nog een project te vinden, meende de wethouder. Burgemeester Van der Heide merkte op, dat het ge meentebestuur deze zaak in de gaten zal houden. Tenslotte vroeg de heer Allaart of er reeds een exploitatiere kening van het badhuis was. De heer Allaart meende namelijk, dat de ta rieven hiervoor wat aan de lage kant waren. Na afloop van deze raadsvergade ring nam het raadslid M. de Ridder afscheid in verband met zijn vertrek uit de gemeente. De heer De Ridder dankte B. en W. en de raadsleden voor de prettige samenwerking, waarna burgemeester Van der Heide het vertrekkende raadslid dank zeg de voor al hetgeen deze in het be lang van de gemeente gedaan heeft. Installatie van burgemeester Bolkestein te Deventer Dinsdagmiddag 10 juli komt de ge meenteraad van Deventer in een bui tengewone vergadering bijeen om dr. N. Bolkestein als eerste burger van Deventer te installeren. Loco burgemeester Th. H. Beerents zal de installatie verrichten. Na afloop daar van geeft de heer Bolkestein aan de Deventer burgerij gelegenheid met hem en zijn* gezin kennis te maken. Gewest Zeeland P.C.W.G. in PvdA vergaderde in Goes Zaterdag j.l. kwam het Gewest Zee land van de Prot. Werkgemeenschap in de P.v.d.A. in vergadering bijeen te Goes. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter, het lid der Tweede Kamer, drs. Th. J. Wes terhout te Middelburg. Alle distric ten, met uitzondering van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. waren verte genwoordigd. De secretaris de heer SJ. Joustra te Viissingen, deelde onder meer me de, dat in oktober a.s. met het oog op de in 1958 te houden verkiezin gen, een landelijke vergadering zal worden gehouden van de voorzitters en de secretarissen der gewesten. In september a.s. zullen ook de afde lingssecretarissen een centrale ver gadering hebben. Een uitvoerige bespreking werd gehouden over de in oktober a s. in Middelburg. Viissingen. Goes, Zierik. zee, Terneuzen, Oostburg en Kortge- ne te houden streek-vergaderingen, met als sprekers enige prominente figuren. In verband met deze verga deringen brachten de vertegenwoor digers van de verschillende rayons verslag uit. Universitair examen De heer A. H. van Grcmbcrgen te Terneuzen slaagde aan de rijksuni versiteit te Gent (B.) voor het doc toraal examen economie I. Geslaagd te Utrecht voor het doc toraal examen geneeskunde W. J. Klein Wasslnk. Zierikzee. De heer J. D. PolclJ uit Kruinin- gen slaagde te Delft voor het exa men bouwkundig ingenieur. In de faculteit der letteren en wijv begeerte aan de rijksuniversiteit te Gent slaagde voor het kandidaatsexa men in de geschiedenis de heer C. Dekker te Wemeldinge met het pre dikaat „magna cum laude" (met gro te onderscheiding). Burgerlijke stand MIDDELBURG. Bevallen: C. Brouwer—Kasse, d. Gommles—Tebubljuluw, z. G. Klapwijk- Oskam, z. B. den HollanderGeerse, z. K. de Rijk—den Heijer, d. C. Goedege- bure—Bi-uggemam cl. G. J. Roeleven— Semeijn, z. P. Duinlnck—van Schalk, z. W. C. Bos—'Relnhoudt, d. Ondertrouwd: J. C. Vader, 21 j. en M. E. Willemsen, 20 j. L. Stroo, 23 j. en E. F. Leenhouts, 23 j. P. J. J. van Belle, 23 J. en A. Blaauw, 20 j. Getrouwd: J. A. Noordermeer, 44 j. en A. Bijloo, 35 j. Overleden: C. de Broekert, 70 j. geh. met K. K. Nagelkerke. A. J. Versluijs, 78 j., wedn. van A. F. Karreman, M. J. VJijberge, 83 j., wedn. van M. Damen. B. J. Bonhof, 64 .1., gem. met V. M. Demming, J. Versluijs. 83 j.. geh. met J. Schuman. G. Burggraaf, 57 j., F. F. de Vries; 64 j., gem. met J. P. van Leuven. VLISSINGEN. Bevallen: W. Schreuder—Borst, z. C. A. M. Nellssen—Janssen, z. M. Lagace— Bakker, d. W. C. MinheereNoom, 7. C. S. Paliwoda—den Hollander, z. P. S. S. de BieRozenberg, z. M. M. van Tie nen—v. Velzen, d. A. Nieuwenkamp— Meurs, z. S. Stam—d. Engelsman, z. J. Bogaarts—Harmsen, z. C. BakKegge, d. J. E. Huwae—Ralahalu, z. M. C. Gabrlël —Jongeling, d. C. Bóstelaar—Korpel, z. A. B. Geelhoed—Scheijbeier, z. M. L. G. PrinsenVerhulst, d. A. de Vries Danckaerts, d. M. Meijboom—Pieren, d. W S. Geense—Stevens, d. P. G. Goovers —van Luijk, d. G. M. A. v. Brakel— Visschers. M. Kloostermanv. d. Hout, d. C. S. Spuij—C. S. Dekker, z. Ondertrouwd: A. M. Hovijn, 25 J. en A. de Visser. 24 j. D. Roelse, 21 j. H. v. d. Staal. 2>1 j. W. v. d. Heijden, 25 i. en A, Sluis, 22 J. Getrouwd: P. R. Schot, 25 j. en J. v. d. Sande, 21 j. J. Jacobse, 25 j. en G. P. v. d. Ham, 18 j. Overleden: Chr. Kamermans, 80 1., wedn. v. M. J. v. Eek. J. van Wallen burg, 79 j., ev. Tissink. R. Sorge- drager, 64 j., e. v. R. A. J. du Gardein. I. Rekkers, 83 J., wedn. v. J. M. Loois, Hulp aan landgenoten in Indonesië Het comité Zeeland van de stichting „Hulp aan Landgenoten in Indonesië" is een ijverig comité, dat niet alleen gelden enz. inzamelt, maar dat bo vendien door het organiseren van liefdadigheids-feestavonden aandacht weet te vragen voor de nood van een grote groep Nederlandse onderdanen in Indonesië. Zaterdagavond werd zo'n feest avond gehouden in Britannia te Viis singen. Twee sprekers hebben toege licht hoe onmisbaar het werk van de stichting thans nog is. Namens het hoofdbestuur van de stichting werden bloemen aangeboden aan mevr. H. P. van LeeuwenMaagdenberg, die veel arbeid voor de stichting in Zeeland verricht. Daarna werd een amusementspro gramma afgewerkt, dat grotendeels was afgestemd op Indonesië. Er was krontjong-muziek, er werden Ooster se en Westerse dansen (ballet) uitge voerd en er waren zowel Indonesi sche als moderne Amerikaanse songs. Zelfs werden opérafragmenten uitge voerd, waarbij een zanger optrad, die over uitstekendstemmateriaal be schikte. Het programma was zo welvoorzien, dat het uiteindelijk nog iets bekort moest worden, opdat te twaalf uur de zaal kon worden ontruimd voor het dansen. De beide bands, die ook ver scheidene programmanummers ver zorgden, brachten enige uren lang goede dansmuziek. Het was een bijzonder geslaagde avond, waarop mevr. Van Leeuwen met haar grote groep van medewerk sters en -werkers met grote voldoe ning kan terugzien. Prijsuitreiking koopactie en De Ruyterspelen Heden (dinsdagavond) zullen tij dens het openluchtbal op «3e Grote Markt de prijzen worden uitgereikt van de De Ruyterspelen, die vorige week op het Bellamypark zijn gehou den en waarvan wij de voornaamste uitslagen reeds maandag konden mel den. (Deze prijsuitreiking kon tenge volge van de minder gunstige weers omstandigheden zaterdagavond niet doorgaan). Zaterdag a.s. zal eveneens tijdens het dansen op de Grote Markt, de prijsuitreiking van de koopactie wor den gehouden. De kermis in Viissingen In verband met de feestelijkheden in Viissingen en de Vlissingse kermis zal van 10 tot en met 24 juli a.s. een stopverbod van kracht zijn op de zui delijke rijbaan van het Bellamypark en op de middenrijbaan van het Bella mypark tussen de Hellebardierstraat en net Groenewoud. Een wachtverbod Is gedurende die periode van kracht op de Nieuwendijk en op de oostelijke rijbaan van het Bellamypark tussen de Nieuwendijk en het Groenewoud. De Wilhelminastraat tussen de Zeil- markt en de Nieuwstraat, de Grave- straat tussen de Zeilmarkt en de Hen drikstraat, en de Zeilmarkt zullen in beide richtingen zjjn gesloten voor 't verkeer met voeruigen. rjj- en trek dieren en vee. Examens Het bewijs van geoefendheid als helpster bij het Nederlandse Rode Kruis behaalden: mevr. M. R. v. d. BusseMinderhoud, mej. R. M. Aerssens, mej. L. de Bert, mej. M. L. v. d. Graaf, mej. C. de Smit, al len te Viissingen. Zij werden opge leid door zuster E. v. d. Ende, do cente van de colonne van het Rode Kruis. Aanbesteding De gemeente Kerkwerve heeft de bouw van een rioolwaterzuiverinstal- latie met een aanvoerleiding aanbe steed. Er werd ingeschreven door M v. d. Velde, Bruinisse voor 94.000, H. Stouten, Brouwershaven voor 89.800: A. W. Wandel, Nieuwerkerk voor 89.000; J. W. Verdoren, Pa- pendrecht voor 86.300; fa. De Raat. Sint Philipslancï voor 84.950; en gebr. Everaers en Van den Berg, Steenbergen voor 80.760. Aan de laagste inschrijver is 't werk gegund. WESTKAPELLE Ringrijderij door N.V.V. Zaterdag 27 juli zal de V.V.V. West- kapelle een ringrijderij organiseren. Dit, gezien het grote succes van vorig jaar. Er blgkt ook van buiten het dorp, grote belangstelling te bestaan voor deze ringrijderij. Het secretari aat der V.V.V. heeft zich belast met de inschrijvingen. SINT-LAURENS Raad vergadert De gemeenteraad van Sint Lau rens komt donderdag a.s. om half vier in het gemeentehuis in verga dering bijeen. De agenda vermeldt gemeenterekening 1956, de benoe ming van een lid voor de commissie van beheer der schoolartsendienst op Walcheren en Noord- en Zuid-Beve land (west), vaststelling van vergoe dingen voor het lager onderwijs en een subsidieverzoek. Officiële publikaties VLISSINGEN. TIJDELIJKE AFSLUITING VAN DE BOSWEG. B. en W. van Viissingen brengen ter openbare kennis dat de Bosweg zal zijn gesloten voor alle verkeer, met uitzonde ring van voetgangers van 9 Juli 1957 tot en met 20 juli 1957 of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk zal blijken. Viissingen, 8 juli 1907. VLISSINGEN VERKEERSMAATREGELEN 10 TOT EN MET 24 JULL B. en W. van Viissingen brengen ter openbare kennis, dat van 10 tot en met 24 Juli a s. of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk zal blijken in ver band met de kermis: a. Een stopverbod van kracht zal zijn op de zuidelijke rijbaan van het Bella mypark en op de middenrijbaan van het Bellamypark tussen de Hellebardierstraat en het Groenewoud: b. Een wachtverbod van kracht zijn op de Nieuwendijk en op de ooste lijke rijbaan van het Bellamypark tus- ysen de Nieuwendijk en het Groene woud; c. De volgende wegen in beide richtin gen zullen zijn gesloten voor het verkeer met voertuigen, rij- en trekdieren en vee: •1. De Wilhelminastraat tussen de Zeil markt cn de Niéuwstraat; 2. De Grayestraat tussen de Zeilmarkt en de Hendrikstraat; 3. De Zeilmarkt. Viissingen, 5 Juli 1957. VLISSINGEN SPREEKUUR BURGEMEESTER. De burgemeester van Viissingen maakt bekend, dat hij verhinderd is woensdag 10 juli a.s. spreekuur te houden. De heer P. W. Stoel te Burgh is aan de Technische School te Zierikzee ge slaagd voor automonteur. OP MOLENWATER MIDDELBURG Kopklas van buitengewoon goede kwaliteit Onder grote belangstelling, zowel van de zijde der leden als van het publiek, hield de vereniging van Wal- cherse paardenfokkers „Hippos", aangesloten bij de koninklijke vere niging „Het Nederlandse Trekpaard, afdeling Zeeland, maandag op het Molenwater te Middelburg de jaar lijkse premiekeuringen voor merries van 2 tot en'met 10 jaar. Tevens werd op deze plaats de keuring ge houden voor veulens. Ondanks de grote aanvoer het percentage „afwezige dieren" was bijna te verwaarlozen gebeurden de keuringen bijzonder vlot. Eens te meer bleek maandag te Middelburg dat het enthousiasme van de Wal- cherse paardenfokkers groot is. En wat belangrijk was: de paarden wer den op de voorgeschreven wijze voorgebracht en tevens op tijd! Met name van de verschillende kop- nummers was de kwaliteit buitenge woon goed. De Walcherse paarden- keuring kan men dan ook wel be schouwen als een van de beste in ge heel Nederland. Verheugend was de aanwezigheid van een aantal jonge juryleden, die hiervoor een speciale uitnodiging ontvangen hadden. Tij dens een maaltijd na afloop der keu ringen in het Nederlands Koffiehuis aan de Markt gaven zij ieder op hun beurt een korte beschrijving van de keuring, waarbij zij tevens hun re sultaten meedeelden. Het bleek wel, dat het nog niet meeviel om de juis te wijze van keuren toe te passen, maar met name in de kop- en staart nummers waren de jongelui niet ver af van de uitslag der „gevorderde" jury. Wat de veulenkeuring betreft, was de kleine groep jongeren van een matige kwaliteit. Bij de ou deren bevond zich een drietal goede veulens, maar hierna zakte de categorie wat af. Ook bij de jaarlingen ging een goede kop- klasse van drie veulens aan de top, terwijl de rest wat minder was. Voorts werden tijdens deze keu ringen drie merries getoond, die twee achtereenvolgende jaren in de categorie 5- tot 10-jarigen als eerste geklasseerd stonden. Deze merries zijn voor verdere primering uitge sloten Getoond werden Hennie van Zeeduin van J. Maljaars Jzn., Oost- kapelie en Lydie van Henriettehoeve van Joos Vos, Koudekerke. Deze paarden ontvingen thans een herin neringsmedaille, die reeds eerder werd toegekend aan de merrie Greta van de Liter van Iz. de Buck uit Grijpskerke. Deze merrie werd ook getoond en ontving nu een geldprijs van f 10. Voorts werd een hoefslagkeuring gehouden. Het werd een spannende „strijd", waarbij als eersten de schrijver-smid H. Sturm uit Seroos- kerke en de Middelburger A. de Poor- te ('t Zand) uit de bus kwamen met elk 26% punt. Een tweede prijs werd toegekend aan L. Cijvat uit Koude kerke, die 25% punt veroverde. Der de prijzen behaalden A. Lous uit Nieuwland en H. Versluijs; Middel burg (beiden met 25 punten). Een vierde prijs was voor A. H. Boer uit Koudekerke met 24% punt, terwijl M. van Belzen uit Ritthem een vijfde prijs in ontvangst mocht nemen. Hij behaalde 20 punten. MARKTBERICHT VLAS. Rotterdam. 8 Juli. Waterroot vla»: lag» ••orten van 1-30 tot 1.50, midden, •oorten tot 1.90. best vla* tot 2/)- Dauwroot vlas: lage soorten van l.oS 1.25. middensoorten tot 150, best vlaa tot 1.80. Breekvlas vsn 0.70 tot 1.25 naar gelang van kwaliteit en bewerking. Gezwingelde lokken van 0.45 tot 0.80. Markt blijft kalm. De produktie liep verder terug, aangezien enkele percelen nieuw vlas voortijdig getrokken dienden te worden. Voor de middensoorten bleef belangstelling, doch voor de lage kwali teiten was weinig vraag. De prijzen ble ven op nagenoeg hetzelfde petl al» vo rige week. Slechts een gedeelte van de produktie werd verkocht. Het aanbod van dauwrootvlas verminderde, handel traag, prijzen als vorige notering. fn breekvlas gaat steeds weinig om. prijzen flauw. Voor gezwingelde lokken blijft de vraaf zeer gering. Het trekken van de nieuwe oogst ls begonnen aangezien In enkele velden dode plekken voorko- door het zeer warme weder. In de loop van deze week zal het oogsten overal beginnen, zodat de produktie zeer gering zal zijn. VISMIJN VEERE 8 juli. 358 kg. Exportgarnalen 1.52—2.39 250 kg. Schar 16—26. 13 kg. Schol 29. 18 kg. Middel tong 2.08—2.69. 39 kg. Rog '-G10. 4 kg. Ongesorteerde vis 16. 1 kg Kreeft 7.60. AARDAPPELVEILING THOLEN Eer-'*' ngen. bonken 24, Idem gewr i 20.10. Doré, bonken 2', idem ge-woon 20.30. Poters 13.02. Teelt 6.07. Aanvoer 40 ton. VEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. TERNEUZEN Sla 10.80—16.50. Bloemkool A afw. 31, B afw. 13—23. Groene komkommers A II 21—23, B 22—25, C 15—16. Witte komkom mers A 39—41, B 36—40, C 25—34 Peen 26 —29. Kroten 4—8. Uien 6—19. Eerstelin gen, bonken 1921, I 19—20.20, II 959—11, Idem kriel 2—3. Eigenheimers I 1518. II 4—5. Prlncessebonen 1.28—1.32. Saxa 1.29 —1.37. Tuinbonen 12—15. Kroten 910. Rodekool 8—23. Savoolekool 9—18. Rabar ber 31—37. Tomaten A 62—87, B 67—61, C 46—57, CC 41. Zllverulen 43—47. Aardbeien per doos 2345. Kruisbessen, rijp 54. Witte bessen 1-05. Frambozen per doos 27—36. Kersen 1.73—1.90. Rode bes sen per doos 4143, per kg. 11.35. VEILING KAPELLE 8 juli. Aardbeien zonder dop: JucundB II 75.607750, afw. 65.69—65.80. Moutot »I 72.10, afw. 62. Climax n 90—92, afw. 58, Rode bessen exp. 140144, II Ind. Zwarte bessen I 520, n 400. Frambozen in kratten I 286.60—288.90, II 198 Frambo zen In tubs 168.50—169.30. Kersen: Markie zen I 195—232, II 170—179. Vr. van Wer den I 187—188. Hollanders II 163. Insp. Löhnls I 209, H 159—169. Morellen I 155— 160, n 139—137. Klerken I 177, II 139. He. delfinger n 202. Varikse zwarte II 142. Mierlose zwarte 172. Kersen Hl 41—95, Frambozen per doos I 51. Loganbessen 1 58. Aardbeien per kg. I 105—152. II 134. idem per doos I 56. Rode bessen per doos I 4047, n 2935, Idem per kg. I 141—147, H 137. Kruisbessen per doos I 23—26, H 17, Idem per kg. I 43—71, II 18—42. Witte bessen II 36. Eerstelingen I 13—16, II 12—13, drielin gen 6—10. kriel 2V2—3%. Groenten: Dop erwten 23. Kropsla 8—13. Rabarber 15— 16. Bloemkool 10—27. Andijvie 23. Dubb. prinoessebonen 90103. Spitskool 15. Tuinbonen 19. Komkommers 2945. VEILING „WALCHEREN" G.A. MIDDELBURG 8 juli. Aardappelen: bonken 22—23. gro te 17—19, drielingen 1013, kriel 5—9. Aanvoer 40 ton. Fruit: Aardbeien 941.59 per kg. Rode bessen 89—1.59 per kg. Kersen 1.58—1.65 per kg. Frankenthalers 2.232.43 per kg. Netmeloenen 97131 per st. Pruimen 1.19 per kg. Pruimen 18—22 per stuk. Frambozen 34—57 per doos. Perziken 9— 60 per stuk. Tomaten 56—87 per kg. Kruisbessen 1784 per kg. Groenten: Bloemkool A 2346. B 10— 33, C 19—18. Komkommers A 5518. B 27—39, C 15—31, D 29. Sla A 3—9. An dijvie 1843. Postelein 1829. Rabarber 19—29. Tuinbonen 20—25. Bospeen 33— 47. Waspeen 2538. Boskroten 816. Dop erwten 46—53. Savooiekool 73. Spits kool 516. Dubbele prlncessebonen 150 —1.69. Wagenaars 1.11. Snijbonen 89— 1.24. Saxa 1.37. AARDAPPELVEILING SINT-MAARTENSDIJK 8 Juli. Doré. I 2050. Idem n 19.10, Idem drielingen 13.30, idem kriel 5.70. Eigen heimers, drielingen 5. Aanvoer 300 kis ten. AARDAPPELVEILING SCHERPENISSE Doré, bonken 22.01, gewone I 20.11— 20.40, gewone n 1759—1954, drielingen 13.54—1452, kriel 5.03—5.10. Aanvoer W VEILING V.V.Z.B. GOES 8 Juli. Export- en lrvdustrlevelllng. Ju- cunda I en II 74. Mad. Moutot I en II Climax I en II 8—105. Aardbeien, »fw. 60. Frambozen ln kratten exp. HJ idem n 192. Zwarte bessen, exp. 491. g: Mad. Moutot II 100— ode bessen II 29—40 per t—127. Kersen: Markiezen zwsrtc 189-184. Zoete 129—172. Gewone vellli 140. afw. 65. 1 doos. per kg. I! 167—230. Varlks Morellen 102—121. Insp. LOh Klerken 157. Kruisbessen witte bes- Druiven: Frankenthalers 229— 240. alles per kg. Groenten: Kropsla A 1 7—10, A II 34. Komkommers A I 49-41. A If 49. B I 41 —44. allee per stuk. Tomaicn A I 86. B 1 93. C I 88. Doperwten 26—34. Rabarber 1829. Dubb. prtneesaebonen 119—320. Stoksnljboncn 85—1V). Tuinbonen zo. Eerstelingen, grote 18—23. drielingen 15— 16, kriel 7—9. Spitskool 9. Rodekoo! 11. Savooiekool 9. alles per kg. Wortelen 48. Kroten 9—12. Uien 12—19. alles per bos. VEILING KRABBENDIJKE Export- en mdustrievelling: Aardbeien: Jucunda I en II 6550—82.90 afw. 91. Zwarte bessen I 470. II 292. Gewone veiling: Aardbeien: Prolific n 35—38 per doos, II 121—135 per kg. Jonk heer Van Tets II J23 per kg, Dubb. prln cessebonen I 110 per kg. Yellow, val 14 —16 per kg. AARDAPPELVEILING SINT-ANN AI-AND 8 Juli. Doré. bonken 23. gewone I zo -6221.51, II 16-51—1651. drielingen 14 <9 —1451. kriel 6—751. Eigenheimers, ge wone I 22—22.41, Idem gewone H 18.70— 20.50. drielingen 1258—13.10. Aanvoer 45 ton. fO. Het plotseling wegva ren van de Kraak vormt nog steeds een zwarte blad- tijde in de stamgeschiedenis der Maraya's. De speren die de dapperen nog op het schip loslieten, moch ten niet meer baten. De snelheid van het stoom- vaartuig nam sterk toe; en zo zijn wij genoodzaakt een achtergebleven volk te verlaten, terwijl het in machteloze woede de vuis ten balt Een gevoel van diepe op- uchting had 2ich meester gemaakt van de ontsnapte Munniemaker. .Pfffoeoeoe...." zuchtte de Eilantroop, terwijl hij zich net klamme voorhoofd bet te. „Dat scheelde maar weinig. Als de kapitein nu maar zorgt, hier snel weg te komen!" Welnu, de kapitein behoef de daartoe geen aanmoedi ging. Kappie stond met een vastberaden gezicht achter het stuurwiel. Zijn geoefen de zeemansogen gleden over de maan-verlichte rivier vóór hem; van tijd tot tijd raadpleegde hij een kaart. Monopolieprijzen voergranen ministerieel vastgesteld Pluimvee- en varkenshouderij staan voor grote problemen (Van onze landbouwredacteur) Minister Mansholt heeft de streef- prjjs van voedergranen (oogst 1957) In ons land ruim drie gulden hoger per 100 kg vastgesteld. dan waarop bet Landbouwschap heeft aangedrongen. Dit betekent dat weliswaar de akker bouwers bjjna hun kostprijs vergoed zullen krijgen, maar de veehouderij zal niet kunnen profiteren van de goedkope buitenlandse voergranen. De streefprijs van gerst ls vastgelegd op f 25,50 per 100 kg, van haver op f 23,75 en van rogge op f 21,75 per 100 kg. De minister aal trachten de streef- prjjzen op de binnenlandse markt te verwezenlijken door de monopollehef- fingen. Deze komen nu bij gerst ruim drie gulden per 100 kg hoger te lig gen. dan door het Landbouwschap werd gewenst. Het Landbouwschap had de monopolieheffingen aan de grens gebaseerd willen hebben op een minimum importprijs van f 22.50 per 100 kg gerst, terwijl het wilde uitgaan van een kostprijs van f 26, Van de zijde van de Nederlandse pluimveefedeiatie vernemen wij. dat net ei door deze heffingen een cent duurder in de kostprijs zal worden. Behalve de pluimveehouders wor den ook de varkenshouders recht streeks getroffen door de monopo lieheffingen. De melkveehouderij is er enigszins tegen beschermd om dat zij een garantieprijs voor de melk heeft waarin de hogere mo nopolieprijzen zijn verwerkt. KÜM.\ De vaart door dit water was gevaarlijk en Kappie had weinig hulp bij de hand. Zijn stuurman lag. ge heel onkundig van de jongste, benarde ontwikkelin gen, nog steeds ronkend in een hoek. Zelfs Jolanda's grammofoon, die een luid, pittig roch-'n-roU-wysje weggaf, kon de Maat niet wekken. WOENSDAG 19 JULL HILVERSUM I. 102 m 748 kc/s. 7.98 VARA. 10,00 VPRO 10 20 VARA. 19.30 VPRO. 20AO21.00 VARA. VARA: 7.00 Kws. 7.10. Gym. 7.23 Gram. 8.00 Nws. 850 V. d. vrouw. 9.15 Gr. (935 9.40 Waterst.). VPRO: 10.00 Boekbespr. 30.05 Morgenwijding. VARA: 10,20 Gram. 10.45 Gevar. progr. 11.30 Gram. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinbouwme- ded. 12.33 Van het platteland. 1258 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Hawaiian muz. 1350 Medi sche kron. 14.00 Pianorecital. 14.30 Voor de Jeugd. 16.00 Voor de zieken. (Tussen 16.00 en 18.00 Ronde van Frankrijk). 1650 Muz. v. blaaslnstr. 16 45 Gram. 17.15 Va- k an tie tips. 1750 Regenngsuitz.: Rijksde len overzee: jeugdultz. L. van der Graaf: Vakantletijd in Nieuw-Gumea. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Gram. 38.40 Ronde van Frankrijk. 18.50 Act. 1940 Hammondor gelspel. 19.15 Pari. overz VPRO: 19,30 Voor de jeugd. VARA: 20.00 Nws. 20.05 Tussen de regels door. 20.15 Dansmuz. 2055 Ronde van Frankrijk. 21.05 „Het geheim van Lord Cammarlelkh". hoor spel. 22.25 Ritm. muz. 22 45 „Atomen op zicht", caus. 23 00 Nws. cn SOS-ber. 23 35 Gram. 2050—24.00 Socialistisch nws. in Esperanto. i 1007 kc/s. 7.08— NCRV: Nws. 7.10 Gewijde mux. 7.45 Een woord voor dg dag. 8-00 Nws.- en weer- ber. 8.15 Gram. 850 Kon. mil. kapel. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Vernuft en tech niek, caus. 9.35 Lichte muz. 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.20 Friedemann Bach, hoorspel. 12.15 Kamer koor; 1250 Land- en tuinbouwmeded. 1253 Instr. septet. 1253 Gram of act. 13.00 Nws. 13.15 Met Pit op pad. 13 20 Instr. trio 1359 Gram. 14.45 Radlofil- harm. ork. 15.30 Viool en plano. 16.90 Voor de jeugd. 17.15 Strljkork. 17.40 Beurs ber. 17.45 Gram. 18.00 Kerkkoor. 18.20 Kamermuz. 18-45 Spectrum van bet chr organisatie- en verenigingsleven, caus. 1950 Nws.- en weerber. 19.10 Or gelspel. 19.30 Bultenl. overz. 1950 Gram. 20.00 Radiokrant. 2050 Geestelijke liede ren. 2050 Muzikale tussterwedstr. 21 10 Int. orgelconcours Haarlem 1957 22 45 Avop do verden king. 23.00 Nws. en SOS- ber. 23.15—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA. NCRV: 17.00 Voor de kinderen. KRO: 20M De openbaie aanklager, to-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3