Zuidafrikaans bezoek in Oudelande Zeeuwse Almanak BAD- EN STRANDMODE TEGEN IDEAAL DECOR GETOOND E.T.I.-RAPP0RT0VER TOERISME ifvin Een ongezond leven? TUINFEEST TE SINT-KRUIS MET UNIEKE GONDELVAART Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 JULI 1957 Show te Vlissingen op Britannia-terrassen (Van onze redactrice). De tenue'* waarin sportieve vrou wen rond het Jaar 15)00 op warme zo- merdagen te water gingen, waren za terdagmiddag te zien in een overigens 'volkomen op het Jaar 1957 afgestem de modeshow van bad- en strandkle ding, welke door -Middelburgse mode huizen op de terrassen van „Britan nia" te Vlissingen werd gehouden. Tegen dit hedendaagse deeor deed die kleding van zes decennia terug dubbel potsierlijk aan. maar onze grootmoe ders hebben zich wellicht heel be haaglijk gevoeld wanneer ze in deze ..badpakken" liet koele water tege moet trippelden 6e vrouw van 1957 voelt zich meer op haar gemak in een van die ultra moderne pakjes voor bad- en strand- vermaak. waarvan na deze klassie ke inleiding"een aantal exemplaren uit de collecties van de Middelburg se modehulzen „De Duif" en Kriek werd getoond. In de tegenwoordig zo kort mogelijke shorts bijvoor beeld,waarbij een bustier in helrood, groen of blauw zo aardig staat; een combinatie die bovendien volkomen bewegingsvrijheid geeft. In 'n strand- pakje in kashmir-dessin dat een heel flln gcplisseerd rokje heeft, of in zo'n ballerina-pakje van wit nylon dat van de mannequin een witte vlinder maakteZo'n pakje heeft wel het nRdeel dat men er niet mee in het water kan. want dan wordt die witte nylon doorschijnend en de draagster Ensemble uit de modeshow van bad en strandkleding, zaterdagmiddag op de terrassen van „Britannia" te Vlis singen gehouden: een blauw strap less badkostuum, svfgzet met witte biezen, dat fraai harmonieerde met royale witte badmantel. (Foto P.Z.C.) wordt wel de bezienswaardigheid van het strand, maar op een andere ma nier dan ze gedacht had! Maar die pakjes zijn er ook in andere tinten en daarmee kan men wel onbezorgd het zilte nat inspringen. Er worden ook vele gedessineerde materialen verwerkt door de badpakkenindu- strie: met bloemen, zeesterren en an dere op het badseizoen geïnspireerde motleven, maar ook op deze show ble ken de effen badkostuums toch weer de geslaagdste. waarbij vooral het ge le strapless exemplaar met de geraf fineerde voorpandverwerking ge noemd dient te worden. Behalve bad- en strandkleding werd op deze show ook „boulevard-kle- ding" getoond: combinaties waarin men kan gaan wandelen, maar bo vendien een avondje uitgaan. Zoals de zonnejurkjes met bolero, waarbij een heel mooi japonnetje met bolero in wit met een blauw ruitje, en een jurkje in geel-witte katoenen tricot bijzonder opvielen. Er waren ook ge klede rokken met wollen jasjes, on der meer een uitstekende rok van wit te wollen kamgaren met een rood ge streept jasje. En na deze moderne kleding werd de klok nogmaals te ruggezet, maar nu tot de tijd van De Ruyter, en kwamen de manne quins op in ruisende fluwelen ja ponnen zoals de vrouwen in het Ruy- teriaanse tijdperk ze droegen. Zaterdagavond werd de show her haald, maar aangezien het weer in middels was omgeslagen, moest dit helaas binnen de muren van „Bri tannia" geschieden. Waarschuwing aan waterver bruikers op Walcheren. Gezien de abnormaal hoge waterverbruiken cn de langdurige droogte, is het noodzakelijk, dat de uiterste zuinigheid in acht wordt genomen. Wij doen een beroep op alle verbruikers om in hun eigen belang medewerking te verlenen, zulks ter voorkoming van verdere ingrijpende maatregelen. De directies van de waterleidingbedrijven op Walcheren WATERLEIDING MIDDEN-ZEELAND, VLISSINGEN. GEMEENTE-BEDRIJVEN, MIDDELBURG. Expositie in Oostburg In de hal van de watertoren te Oostburg zal van 12 juli tot en met 18 augustus een tentoonstelling worden gehouden van oude tegels en tegelta bleaus. Deze expositie zal vrijdag 12 juli geopend worden door mr. F. W. Adriaanse uit Middelburg. (Slot van pag. 1) d 16% gebruik van hotels en pen sions en duur per worden op 8 9 dagen. :an de gemiddelde verbhjfs- vakantie-ganger geschat DE TOEKOMST. Uitvoerig behandelt het rapport de toekomst van het toerisme in Zee land, waarbij uiteraard ook het Del taplan in de beschouwingen is be trokken. Na 1977, het jaar waarin dit plan naar alle waarschijnlijkheid zal zijn voltooid, kan zo wordt ge raamd op 230 tot 450 duizend meerdaagse Nederlandse bezoekers >er toeristenseizoen worden gerekend ietgeen bij het huidig prijspeil bij een gemiddeld verblijf van 8 dagen p 13,5 a 27 miljoen gulden per sei zoen betekent. Aangenomen dat het buitenlandse bezoek constant zal blijven, dan zou dit een w jaarlijkse besteding van 50 tot 54 miljoen bete kenen. Wanneer men dan nog rekent op toenemend dagbezoek uit de randstad, dan is de uiteindelijke en totale raming van 45 tot 75 miljoen per seizoen omstreeks 1975 zeker niet overdreven, aldus het rapport. Tot dusver was Zeeland een va~ kantiegebied, dat bezocht werd door natuurliefhebbers en in het algemeen Advertentiet 1 FILMT U? AGFA smalfilms op 't eerste plan want.... alles kan met Jk ISOPAN! VAN TOT KIKKERS EN VEREN. De leerlingen uit de vierde en vijfde klas .van de Prinses Beatrixsehool te Goes hebben eens en voor altijd het gezegde uit de wereld geholpen dat het moeilnk veren plukken is van een kikker! Ten bate van de Rekkense Inrichtingen zijn zIj met „Kikkers" op stap gegaan, waarvan ieder naar hartelust altijd nog tegen betaling van een zeker bedrag veren mocht plukken. Niet alleen de Rekkense In richtingen. maar ook de actieve jon gens en meisjes plukken hiervan thans de vruchten. De sehoool behoor de met haar financiële resultaten tot de tien heste In het gehele land en daarvoor verkreeg nu n een geldsbe drag, waarvan de kinderen gisteren een uitstapje naar een speeltuin te Bergen op Zoom en een kersenboom- gaard hebben gemaakt. Kitty Domi- nlcus. die het grootste bedrag inza melde kreeg eeq polshorloge en jde overige kinderen kregen eveneens 'n verrassing. PRIVJLEGIëN In Vlissingen heersen nog steeds min of meer merkwaardige toestan den, die soms tot verrassende situa ties kunnen leiden. Zo miste dezer dagen een werkgever in zijn bedrijf plotseling een kracht. De man teas zonder meer weg. Onvindbaar. Dat gaf wel even problemen, want het tverk moest pertinent doorgaan. Des mans vermissing bleef vrij lang een raadsel. Hij had zich niet ziek ge meld en evenmin verlof gevraagd. Hij waS er eenvoudig niet. Totdat een collega van de ver miste 't raadsel wist te ontsluieren. „Dief', sprak hij, „natuurlijk is hij vandaag weg Hij is immers hel lebaardier Dat iras een alleszins bevredigen de verklaring. Wonf wie in deze da gen te Vlissingen hellebaardier, poorter of matroos op 's Lands Vloot is. heeft ontegenzeggelijk zware plichten, maar toch ook wel enkele privilegiën „GAAISCHIETEN." Vele jaren geleden hebben Zeeuwse emigranten de edele sport „gaaischieten" in Zuid-Afri- ka geïntroduceerd. Dezer dagen heeft de Wereldomroep in Yer- seke een reportage opgenomen voor Zuid-Afrika over de ge schiedenis van de handboogschut terij „St. Sebastiaan". Tekst en uitleg werden gegeven door de heren C. J, Pekaar en J. Glerum. Uit het gesprek met de Zuid-Afri kaanse reporter bleek, dat het „gaaischieten" of „stengeschieten" in de buurt van Kaapstad wordt beoefend. BRANDJE. Hoe gevaarlijk het in deze warme dagen is om „ergens" op het land 'n vuurtje te stoken, illustreert het ge val van brand in St. Philinsland. Een landbouwer had des middags gras aan de rand van de sloot verbrand, maar het vuur bleef langzaam door- smeulen. 's-Naehts vatte een aantal gerooi de boomstammen vlam, die aan het eind v an de sloot lagen opgestapeld. De brandweer werd gewaarschuwd en spoedig wist deze het vuur te blus sen. DIAMANT. Het echtpaar E. Kammeloo— De Mul te Philippine vierde zijn zestigjarig huwelijksfeest. Het ontbrak de beide oudjes daarbij niet aan belangstelling. t Advertentie) Velen leiden een ongezond, onnatuurlijk leven. Gevolgenslappe werking der orga nen. onzuiver bloed, verstopping. Daar door onstaan moeheid, hoofdpijn, puistjes, aambeien enz. HERBESAN kruidenthee geeft het lichaam zi)n natuurlijke werking terug I Verkrijgbaar bij apotheker of drogist f. 1,80 per groot pak. voldoende voor maanden. door mensen, die rust zochten. Door de komst van grote aantallen dag toeristen uit de randstad Holland moet veel meer ruimte voor deze groep ontspanning zoekenden wor den gereserveerd daar de rustige ge bieden sterk in omvang zullen wor den ingekrompen. Om het ruimtetekort te helpen op lossen, moet ernaar worden gestreefd dat zoveel mogelijk recreatieterrein in de provincie Zeeland geheel of be perkt voor het publiek wordt openge steld. Blijkens een opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 1954 iets minder dan 73 pro cent van het in Zeeland beschikbare recreatieterrein niet voor het publiek toegankelijk. Het is duidelijk dat ernstig naar vermindering van dit percentage moet worden gestreefd. Het feit, dat Zeeland na de voltooi ing van de deltadijken gemakkelijk bereikbaar wordt voor het massatoe risme, zal van invloed zijn op de be nodigde accommodatie in de reflreatie gebieden. Het is waarschijnlijk, dat daarbij een verschuiving gaat optre den van de traditionals accommodatie vormen, zoals hotels en pensioner naar de modernere: kampeerhuizen, kampeerboerderijen en tentenkam pen. Voorts wordt nog een aantal nlet- financiële punten behandeld, zoals vakantiespreiding, de noodzakelijk heid van een goed-georganiseerde V. V.V., als ook de noodzakelijkheid voor de overheid aan het V.V.V.-- werk steun te verlenen enz., en ten slotte is een dertiental bijlagen opge nomen, variërend van weerkundige gegevens tot een opgave van Zeeuw se plaatsen, waar sportvisserij kan worden beoefend. Het rapport werd uitgebracht in opdracht van de Ka mer van Koophandel te Middelburg. Afscheid directeur rijkskweekschool Tijdens het afscheid van de heer A. de Jonge als directeur van de Rijks kweekschool te Middelburg werd nog het woord gevoerd door de voor drachtskunstenaar Jac van Elsacker uit Rotterdam, vroeger leerling van de Middelburgse school. De heer Van Elsacker betuigde zijn dank met een voordracht. Middelburger zwaar gewond bij ongeluk in Duitsland Tijdens vakantietocht op scooter Tijdens een vakantietocht onder meer door Duitsland is de Middel burgse inwoner Ko Jongepter In de nabijheid van de Duitse stad Stuttgart een ernstig ongeluk overkomen. Naar wü gisteravond vernamen is zy'n toe stand zorgwekkend, zodat zijn ouders maandagmiddag per vliegtuig naar Stuttgart vertroklten zijn. De heer Jongepler, die een scooter bereed, was in gezelschap van zijn vriend, de heer Wim van den Berge, die de tocht maakte op een motor. Het ongeluk, waarvan nadere bij zonderheden nog ontbreken, moet een of twee dagen geleden gebeurd zijn. De chirurg uit Stuttgart, die het stachtoffer behandelt, heeft giste ren de Middelburgse politie telefo nisch op de hoogte gesteld en haar hulp ingeroepen. De heer Jongepier was in het ziekenhuis te Stuttgart op genomen onder meer met een hersen schudding en een schedelbasisfrac- tuur. De chirurg vertelde, dat de toe stand van het slachtoffer achteruit ging- 's Middags arriveerde in Middelburg een telegram van het Nederlandse consulaat in Stuttgart, waarin werd meegedeeld, dat de toestand van de heer Jongepier zorgwekkend was. De politie werd verzocht haar bemidde ling te verlenert om de ouders naar Duitsland te laten komen. Dank zij de snelle hulp van de Middelburgse VVV en de politie konden de heer en me vrouw Jongepier gisteren reeds vla het Brusselse vliegveld Melsbroeck, waarheen zij meteen taxi gereden wa ren, naar Stuttgart vertrekken. Geval van polio in Zeeland In de week van 23 tot en met 29 juli bedroeg het aantal aangegeven geval len van poliomyelitis met verlam ming vier, namelijk twee te Bedum en in Den Ham en 's Heer Arendskerke ieder één. Examen Het B.p.V-A.G.-patroonsdiploma behaalde t^Den Haag de heer J. Ha- selager, bedr'ffslelder van garage „Cito" te Axel. GROOTS INITIATIEF VAN KLEIN DORP Tal van attracties op terrein aan de „Kreek" Sint Kruis, het Zeeuws-Vlaamse dorpje aan de Grote Kruiskreek, dat slechts een vijfhonderdtal inwoners telt, heeft plannen, die een grote stad niet onwaardig zouden zijn. Toen dit dorpje dat eens een onaf hankelijke gemeente vormde en dat kan wijzen op een roemrijk verleden opgeslokt werd door Aardenburg. waren vele inwoners bevreesd, en dit niet ten onrechte, dat Sint Kruis wel eens zou kunnen worden vergeten. Een aantal inwoners maak te toen een plan om hun dorp meer bekendheid te geven. En zij hadden succes, zij wisten gelden te verkrijgen om een dorps huis te bouwen zonder dat er steun van de overheid aan te pas kwam. En daar bleef het niet bij, al spoedig was Sint-Kruis een der eerste dor pen in Zeeland dat de beschikking had over een eigen diepvries-installa tie. De mensen, die dit alles voor el kaar wisten te brengen, hebben het hierbij echter niet gelaten. Zij vorm den een comité, dat zich als volgend doel stelde, het organiseren van een groots tuinfeest, waarvan de baten ten goede zullen komen aan het uni formenfonds van het plaatselijk mu- C.J.M.V.-weekend in 's Heer Arendskerke In het verenigingsgebouw te 's Heer Arendskerke werd zaterdag en zon dag een goed bezocht provinciaal C.J. M.V.-leiaers cn -bestuurdersweekend gehouden. De leiding berustte by de neer Th. Wijtman uit Middelburg, doch de verzorging was praktisch ge heel in handen van de neer H. Ver haar beter bekend als oom Hein uit Amsterdam. Deze heeft zaterdag avond gesproken over leiding geven, terwijl nij zondagmiddag de onderwer pen: hoe vieren we onze jaarfeesten en de kunst van vertellen, heeft be handeld. Op deze inleidingen volgde een levendige discussie. Zondagmor gen werd gezamenlijk de kerkdienst, bijgewoond, waarin ae plaatselijk pre dikant, ds. Plantinga voorging. Na de dienst werd onder leiding van de dis trictssecretaris, de heer J. Sinke, han denarbeid beoefend. Deze leidde 's middag ook de samenzang en de spe len, welke de toespraken van de heer Verhaar afwisselden. De heer M. Alle- wijn sloot het weekend met een dag sluiting. Schepen van Kon. Marine verlieten Vlissingen In de loop van maandag zijn de schepen van de Koninklijke Marine, die deel hebben genomen aan de vlöot- schouw ter gelegenheid van de De Ruyterherdenking in Vlissingen, weer vertrokken, met uitzondering van Hr. Ms. „De Zeven Provinciën", die lig plaats koos in de buitenhaven en die vandaag van Vlissingen uit een oefen tocht zal maken. Eveneens vertrok het Britse fregat H.M.S. „Russell". Als laatste passeer de het squadron mijnenvegers de slui zen en daarna herkreeg de Tweede Binnenhaven weer haar normale aan zien. Duizenden hebben vorige week genoten van 't gevarieerd en instruc tief programma, dat de Koninklijke Marine heeft geboden als waardevolle bijdrage aan de De Ruyterherdenking. t Advertentie) „Ek sal die dag niet ver geet nie".... Dat zei oud- burgemeester C. A. Herbst uit het Transvaal se staaleentruni Vander- bijlpark (50.000 inw.) gisteren toen hij in Oude lande liep te wandelen. Het was zeker geen be leefdheidsfrase van deze vriendelijke, grijzende Zuid-Afrikaner, want de intense belangstelling waarmee hij kennis nam van het leven en werken in deze gemeente zó uitvoerig, dat er van het tijdschema van burge meester Van Liere weinig meer klopte was vol doende bewijs, dat het hem goed deed hier te vertoeven. Zaterdag was de heer Herbst met een K.L.M.- machine op het broeihete Schiphol aangekomen. Vier en twintig uur. na dat hij een besneeuwd Jo hannesburg achter zich had gelaten. Dit was dan zijn eerste sensationele, maar vooral prettige er varing op zijn reis naar Nederland. De tweede prettige verrassing was liet bezoek aan Oudelan de, de gemeente die na de ramp van 1953 werd geadopteerd door Van- derbijlpark, toen daar de heer Herbst burgemees ter was Éérst naar Oudelande had hij voor zichzelf vastgesteld. Als functio naris van een grote staalindustrie, waaraan Vanderbijlpark veertien jaar geleden zijn ont staan had te danken, staan er namelijk voor de heer Herbst nog ver schillende besprekingen ln Den Haag en Londen op het program, maar maandag had hij bij voorbaat al als vakan tiedag gereserveerd. Va kantie in Oudelande, waarvan hij als Zuid- Afrikaner op reis aan enkele Nederlanders het bestaan en de ligging moest verklaren Het gemeentebestuur van Oudelande, dat nog altijd dankbaar is, dat deze tot voor 1953 totaal onbekende Zuidafrikaan- se stad, met 'n gift van elf en half duizend gul den destijds de financië le basis legde voor het dorpshuis annex kleu terschool en badhuis, had een heel program ma voor dit bezoek op gesteld. Met burgemees ter en wethouders waren 's morgens ook de raads leden op 't gemeentehuis 0111 de nog onbekende gast te ontvangen. Het werd een prettige dag, waarvan het officiële tintje al spoedig ver dwenen was, want er bleek een goede, vriend op bezoek te zijn geko men. I11 het Zuidafri- kaans vertelde hij hon derd uit over zijn eigen woonplaats en geboorte land, maar daarnaast vroeg hij met de groot ste interesse naar alles wat het leven in Oude lande beheerst en inhoud geeft. Burgemeester W. N. van Liere sprak tot zijn gast over de banden welke na de ramp tussen Van derbijlpark en zijn ge meente zijn ontstaan, -over de dankbaarheid, die er nog altijd Is voor de hulp, ontvangen dank zij een inzamelingsactie van de Hollandse club in deze s.ncl groeiende Zuid- afrikaanse gemeente. Ook gewaagde hij van banden welke er reeds met ons land bestonden, toen Transvaal zelf in moeilijkheden verkeerde. De heer Herbst. die nu het oudste raadslid van Vanderbijlpark het Birmingham van Zuid- Afrika is, las een per soonlijke boodschap van de burgemeester van zijn gemeente voor. Als aandenken hraeht de neer Herbst voor de kleu terschool het wapen van Vanderbijlpark met een inscriptie mee, terwijl hij het gemeentebestuur van Oudelande een lijst met enkele foto-opnamen van zijn gemeente, als ge schenk van de Holland se club aldaar, aanbood. Op ziin beurt schonk burgemeester Van Liere namens het gemeentebe stuur zijn gast een kleu renfoto van het echtpaar Van Sabben, dat de Zuidbevelandse dracht nog trouw is gebleven. Hierna begaf net gezel schap zich naar het dorpshuis, waar de Transvaalse gast een Iiinch werd aangeboden. Na bezichtiging van het gebouw, deden de kleu ters nog een-paar aardige zangspelletjes m fleuri ge kostuumpjes, waarna een bezoek aan de beide iagere scholen en de landbouwschool werd gebracht. Met grote nauwkeurigheid nam de heer Herbst van alles kennis, temger omdat hij straks bij terugkeer in Vanderbijlpark voor ra dio en pers „verslag" van •zijn bevindingen in het verre Oudelande zal ge ven. Ook met de in zijn land onbekende hand boogsport maakte hij de ze middag kennis, toen de burgemeester en en kele andere lieren een korte demonstratie ga ven. Op de boerderij van één der raadsleden, de heer J. F. Claeijs, werd de thee gebruikt, waar op nog een rondrit door de gemeente werd ge maakt. ziekkorps. Dit feest zal nu worden gehouden op zaterdag 13 en zondag 14 juli. Het programma, dat door 't organiserend comité, tijdens een persconferentie gistermiddag werd bekendgemaakt, belooft veel. Het hoogtepunt zal worden gevormd door een gondelvaart. De heer J. van Hin ten te Sint Kruis, kunstschilder en een bekende en 'n zeer gewaardeerde figuur in de kleine dorpsgemeen schap, heeft voor deze gondelvaart een aantal vogelfiguren ontworpen, die verlicht door lampjes 's avonds over de Grote Kruiskreek zullen va ren. Als voorbeeld hiervoor zijn vo gels genomen die reeds verscheide ne malen op déze kreek zijn waarge nomen, en waaronder zich zeer zeld zame exemplaren bevinden. Deze actie, die op touw is gezet om meer bekendheid te geven aan de Zeeuws Vlaamse kreken als recre atiegebied. vestigt tevens de aan dacht op de grote verscheidenheid van vogels, die deze streken be volkt en die tot nu toe slechts jagers aantrok uit Frankrijk, die ondanks de wettelijke verordeningen, welke de jacht op vogels verbieden grote schade aan de vogelstand aanbrach. ten. andere attracties. Behalve de gondelvaart zijn er tal van andere attracties. Op het erf van een aan de kreek gelegen boerderij, dat zal worden omgetoverd in een feestterrein zal gelegenheid zijn om te dansen op de muziek van een or gel, en een dansorkest. Verscheide ne bekende artiesten zullen hun me dewerking verlenen aan dit unieke festijn. Met name worden genoemd Kitty Prins en Paula Linda, die 's avonds om half zes door de Aar- denburgse fanfare zullen worden In gehaald. Verder vermeldt het programma het optreden van een goochelaar, terwijl een conferencier de diverse program mapunten zal aankondigen. In een, in het water van de Grote Kruiskreek geplaatste muziektent zullen ver schillende muziekgezelschappen con certeren. 's Middags wordt een grote vlasopmaakwedstrijd gehouden, die zal gelden als selectiewedstrijd voor het landelijk kampioenschap. Deze wedstrijd, die anders in Eede wordt gehouden, zal nu een onderdeel vor men van de feesten in Sint Kruis. Voorts staat een grote internationale wedstrijd in het boogschieten op het programma. De organisatie hiervan berust bij de schuttersvereniging „St. Sebastiaan" te Aardenburg. Het ligt in de bedoeling van het comité „Sint Kruis" om van deze feesten een tra ditie te maken met elk jaar nieuwe punten op het programma. Toelatingsexamen chr. h.b.s. voor Walcheren Voor het toelatingsexamen aan "de ehr. h.b.s. voor Walcheren te Middel burg slaagden: Piet van Bennekom, Anneke Boender, Wim Boone^ Jan Bouma, Pum Cornelisse, Addie Fond- se, Willy Geelhoed, Petra van Gendt, Bert van der Haar, Coby Hannewijk, Harrie van den Heuvel, Kees Hooger- heide, Piet Jongepier, Mary Jonker, Hans Lefèvre, Ineke Machielse, Anton Meister, Ina de Meulmeester, Mattle van Noppen, Peter van den Ouden, Thea Sandberg, Wim de Schipper, Jan Stol, Aart Tange, Paula Verhage .Ine ke Walraven, Rida Wattftl, Edltn wes ter, 01 ga Wester en Gerard Zwljnen- berg, allen te Middelburg Aart Arend- se, Margriet Boon, Tanny Dieleman, Nellie Everaars, Joop Huson, Rlnus Karreman, Bram Los, Piet Matthhsse. Louw Sinke, Dick Stoelhorst, Wim Sturm, Ineke Wisse, allen te Souburg; Addie Dijkgraaf, Friedy Geev€> Joop Jorritsma, Ad van der Kam, der Ko per, Jan van Mourik, Anke van Vee- nendaal, Kees Versluis en Jan Wolte ring, allen te Vlissingen. Frans van der Heyde en Kees Stroo te Biggekerke; Jannelte Hondius, Wil ly, de Kam te Domburg: Piet Suur- mond, Gapinge; Jo Goverse en Wim van Nleuwenhuyzen te Nieuw- en St. Joosland; Joop Marcusse, Hans de Smit te Kamperland: Kees Izeboud en Kees Sanderse te Koudekerke; Ge rard Joosse te St.-Laurens; Anneke Blankenburgh. Ella Deurloo en Coby Geschlere te Nieuwdorp; Krijn Dek ker en Leln Melse te Meliskerke; Jan Francke, Leen Jobse, Toos Klop. Eline Richard, Elly Rotte en Wim Wonder- gem te Oostkapelle; Davld Gideonse, Jan de Pagter, Adrie Ploeman te Rit- them; Gerrit Christiaanse, Lenie Me lis. Bram Wattel en Simon Wattel te Serooskerke; Joop Cal jouw, Jo Jobse, Anneke Koelman, te Veere; Wim Piet Dekker. Wim Hekhuis, Anneke den Hollander en Jos den Hollander te Vrouwenpolder; Wim Ovaa te Zoute- lande. Niet tóegelaten: 10 kandidaten. Examen Voor het te 's-Gravenhage gehou den examen ter verkrijging van de staatsbevoegdheid voor massage en heilgymnastiek, slaagde mej. Nelly le Feber te Axel. VANDAAG Middelburg Electro: „Spartacus, de bevrijder der slaven", 7 en 9.15 uur, 14 jaar: Markt: Circus Jos Mullens, 20 uur: Burgerzaal Stadhuis: Strijk orkest Benedetto Marcello, 19.J0 u.: Van Benthém Jutting: Hokusai: Molenwater: Miniatuur Walcheren, 9 tot 23 uur. Vlissingen Alhambra: „Sex-appeal", 7 en 9 uur, 18 Jaar; Luxor: „De man met het litteken", 8 uur, 14 Jaar; Be jaardenhuls: Tentoonstelling „Mi- chtet de Ruyter", 10 tot 17.30 uur: Kunstzaal Bikker: Schilderijen van Mies Callenfels—Carstens; Grote Markt: Openluchtbal, 20 uur. Goes Schuttershof: Provinciale Toog- dag Ned. Chr. Landarpeidersbond, 110 uur. Goes Grand: „ik was een rebel", 8 u., 14 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2