PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Rusland verwerpt voorstellen tot ontwapening van Amerika Geen Aziatische griep in Nederland Toeristen besteedden in 1956 in Zeeland minstens 35 miljoen HITTEGOLF IN EUROPA EIST TAL VAN SLACHTOFFERS 200e jaargang no 159 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer.Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.j fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 9 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS 11 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie Inf. mededellncen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma* t regel») 21 cent p. regel met een minimum van 1.-. „Brieven of adrea bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350100 P.Z.C„ Middelburg. Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304: Middelburg, Markt 51, teL 3841; Goes, Lange Voratatr. 61, tel. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg, Nleuwstraat 43, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee; N. Bogerdstraat 14. tel. 25. TELEURSTELLING IN LONDEN Sowjets herhalen hun eis: „zet atoomproeven twee jaar stop Met een toespraak, die anderhalf nur duurde heeft Valerian Zorln, de Rus sische afgevaardigde op de Londense ontwapeningsconferentie, maandag zyn „nyet" uitgesproken over het Amerikaans ontwapeningsvoorstel, dat de steun van de Westerse landen heeft gekregen en voorzag in de afgelasting, tien maanden lang, van alle atoomproeven. De tydelyke stilzetting van de proeven met kernwapens ls in het Westerse voorstel verbonden aan een stop zetting van de produktie van kernwapens. Zorln verklaarde dat een dergelijk samenbinden totaal nutteloos is, wees de voorstellen van de hand om experts aan het werk te zetten voor het samenstellen van een reeks Inspectie- en toezlchtmaatregelen, en herhaalde de Russische eis; stopzetting van de atoomproeven voor de tjjd van twee of drie jaar. Radio Moskou had reeds enige aan duiding gegeven van wat ter ontwa peningsconferentie kon worden ver wacht, toen de commentator van Ra dio-Moskou verklaarde, dat het Wes ten geen Russische concessies terzake van de ontwapening moet verwachten als gevolg van de gebeurtenissen aan de top van de Russische regering. Selwyn Lloyd, de Engelse delegatie- Griep De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde een mededeling over het uitbreken van een Aziati sche griepepidemie in Nederland. Nu is er op dit ogenblik althans geen sprake van zo'n epidemie in Nederland. Leidende figuren op het gebied van de volksgezondheid en zelfs onze minister van sociale zaken hebben zich daarom gehaast de me dedeling van de wereldgezondheids organisatie tegen te spreken en het Nederlandse volk gerust te stellen. Dat laatste viel nogal gemakkelijk, want ieder, kan in eigen omgeving constateren, dat er geen epidemie heerst en dat er geen sprake is van een abnormaal groot aantal zieken. Ook degenen, die de wereldgezond heidsorganisatie hebben voorgelicht konden dat weten. Desondanks heb ben zij onjuiste berichten doorgege ven. Hier mag de vraag gesteld wor den: wie zijn deze lieden en waarom wensten zij epidemie vrees te verwekken midden in 't Nederlandse toeristenseizoen Ook al wil men niét direct kwade trouw vooropstellen, dan nog is het gewenst precies uit de doeken te doen hoe de wereldgezondheidsorga nisatie aan haar inlichtingen kwam. Deze organisatie verricht vrij veel publikaties en vaak zijn dat sombere verhalen over droeve toestanden op het gebied van de medische en soci ale verzorging in bepaalde gebieden. Die publikaties vinden grif hun weg in dag- en weekbladen, omdat men de wetenschappelijke en statisti sche betrouwbaarheid van de we reldorganisatie tot nog toe buiten kijf achtte. Thans blijkt in het geval van de griep-epidemie in Nederland, dat die betrouwbaarheid ver te zoe ken is. Moeten we nu ook de andere publi katies van de wereldgezondheidsor ganisatie met een korrel zout ne men en maakt zij zich regelmatig schuldig aan hetzij voorbarige, het zij overdreven, hetzij onjuiste be richtgeving? Heeft zij geen goede berichtge vers, die op wetenschappelijk verant woorde wijze materiaal verzamelen en dat doorgeven aan het bureau van de wereldgezondheidsorganisa tie? En zitten op dat bureau geen medici enz., die de ingekomen be richten. toetsen op hun betrouwbaar heid? Met het stellen van deze vragen wordt geen kritiek beoogd, maar slechts uiting gegeven aan bezorgd heid. De wereldgezondheidsorganisatie zal er goed aan doen die bezorgdheid zo veel mogelijk weg te nemen, door openlijk mede te delen hoe bij haar zo'n ijselijke vergissing kon ontstaan als ten aanzien van een vermeende griep-epidemie in Nederland is ge schied. leider, verklaarde, toen Zorin uitge sproken was, dat diens uiteenzetting teleurstellend was; de Franse afge vaardigde Jules Moch zei, dat Zorin absoluut niets nieuws had gezegd, maar Harold Stasaen, de Amerikaan se afgevaardigde, verklaarde dat Zo- rin's toespraak te lang en te belang rijk was om in het kort afgedaan te worden. Hij wilde hem eerst bestude ren. De twee punten, die de meeste aan dacht van Zorin kregen en die hoekstenen zijn van de ontwapenings voorstellen, die Amerika met steun van de Nato-landeri heeft ingediend betroffen het beginsel en de uitvoe ring. Verworpen Zorin verwierp specifiek het verband, dat door de voorstellers is gelegd tus sen opschorting van de proefnemin gen en een overeenkomst, die verdere Êroduktie van kernwapens verbiedt, [ij verwierp 't voorstel om deskundi gen direct opdracht te geven controle maatregelen te beramen. De Russi sche regering heeft zich (eerder reeds) bereid verklaard waarnemers toe te laten, maar er is nimmer ver klaard hoeveel en wanneer of waar... Verder was de voorgestelde perio de van tien maanden voor het ty- delijk en voorlopig stopzetten van atoomproeven te kort. Ook achtte hy het Amerikaanse voorstel om atoomwapens alleen ter defensie aan te wenden, onmogelijk om dat het niet mogeiyk ls vast te stel len of het gebruik van atoomwa pens te eniger tyd. of van geval tot geval, een defensief of een agres sief karakter draagt. Een formule Zorin verklaarde, dat zijn regering be. reid is mede te werken naar het zoe ken naar een formule, die een verzoe ning kan scheppen tussen het Wester se en het Russische standpunt. Naar in kringen van de conferentie medegedeeld wordt, heeft Zorln en kele punten aangevallen waarop naar de mening van de voorstellers geen compromis mogelyk is. Een daarvan is de binding van de tydelyke stopzet ting der atoomproeven aan de stopzet ting van de produktie van kernwa pens. Het Westen zal bovendien geen compromis aanvaarden op zyn voor stel om geen verbod in te stellen op het gebruik van atoomwapens ln een oorlog. Want alleen kernwapens zyn een tegenwicht voor de overmacht van conventionele wapens, die Rusland be zit. Warme weer eist zware tol Bij hel baden verdronken Het warme weer heeft wederom een zware tol gecist van hen, die in het water verkoeling hebben gezocht. De 22-jarige H. T. V. uit Nijmegen is zondag in dc Waal verdronken. In de Maas bij Maastricht i» de 18- Jarige Joh. B. uit Heer bij Maastricht zondagmiddag bij het zwemmen ver dronken. Zondagavond verdronk ook het 13-jarige meisje J. F. in de Maas bij de Sint Pieterssluif. In het Soester natuurbad l* het 9- I jarig meisje A. van N. uit Soesterberg verdronken. Bij het zwemmen in de Noordzee onder de gemeente Monster is zater dagmiddag het 13-jarig meisje M. van K. uit Monster verdronken. Zondagmiddag om half vier is de 14-jarige T. van M. uit Den Haag in zee verdronken. Zaterdagavond is de 16-jarige G. van L. uit Berghem (N.-B.) tijdens het zwemmen in de Hertogswetering te Berghem %'erdronken. Zondagmor- gen is de 60-jarige J. O. uit Os* uit zijn bootje in de Maas bij Lithoyen gesprongen voor het nemen van een bad en verdronken. In de nacht van zaterdag op zondag is de 35-jarige chef-machinist van het Engelse schip „Cromarty Firth", H. B. M. uit Newcastle, verdronken. Het bijna 4-jarig zoontje van de fa milie A. K. te Hardinxveld-Giessen- dam is maandagavond in het rivier tje de Giessen geraakt en verdronken. De 21-Jarlge Amerikaanse soldaat Wil liam Glrard, die ervan beschuldigd wordt dat hij een Japanse vrouw heelt dood geschoten, ls te Tokio ln het huweltjk getreden met de 28-jarlge Japanse Haru Sueyama. De dood van de Japanse vrouw heeft geleld tot de twistvraag of Girard al dan niet voor een Japanse rechtbank terecht moet staan. RUIM ZESHONDERD DODEN Premier dr. Drees neemt af- scheid van de Indiase premier Panuj.it Nehroe na het korte bezoek dat de laatstgenoemde s M zijn Nederlandse ambtsgenoot H op diens kabinet bracht. lllllllllllll Vrees voor tornado's in Ver. Staten In sommige delen van Europa is een einde gekomen aan de hittegolf, maar het grootste deel van het vas teland zucht nog onder de hitte. Vooral in Italië en Oostenrijk is het warm. In Italië zijn in het afgelopen weekeinde meer dan 32 mensen om het leven gekomen bij het zwemmen of als gevolg van een zonnesteek. Het totaal aantal doden als gevolg van de hittegolf is hiermee gestegen tot boven de 600. In een tehuis voor ouden van da gen in Venetië zijn 15 mensen, me rendeels vrouwen, aan de hitte be zweken. In de meeste Italiaanse ste den steeg het kwik maandag tot 35 graden. In Oostenrijk steeg de tem peratuur zelfs tot 42 graden. In Oostenrijk zijn in het weekein de 36 mensen om het leven geko men; 25 van hen verdronken bij het baden. In Zweden, Praag en Parijs heb ben zware onweersbuien een einde aan de hitte gemaakt. In vrijwel het gehele midden en zuiden van de Verenigde Staten heerst een hittegolf, waarbij de tem peraturen tot omstreeks 38 graden oplopen. In het noorden stroomt koudere lucht het land binnen en meteorolo gen vrezen, dat uit het treffen der beide luchtlagen tornado's kunnen ontstaan. De staten Illinois, Indiana, Michi gan, Ohio, en reeds eender Iowa, Wiscontin en Minnesota zijn voor wervelwinden gewaarschuwd. Lijk van schippersknecht „Merwede" geborgen Zondagavond is vlak bij de plaats waar in het Hollandsch Diep de zand bak „Merwede" is omgeslagen, na melijk ter hoogte van het baken licht van Strijensas het stoffelijk overschot gevonden van de 39-jarige schippersknecht K. van Dijk, ge woond hebbend te Rotterdam. De rijkspolitie te water heeft het stoffe lijk overschot geborgen. Twee militairen bij botsing gedood Maandagmiddag zijn bij Hulshorst op de rijksstraatweg Amersfoort- Zwolle een touringcar en een auto- busje, waarin zes militairen waren gezeten, met elkaar in botsing geko men. De gevolgen waren ontstellend. Van de zes militairen werden er twee gedood en één zwaar gewond. Omge komen zijn de 57-jarige gehuwde ser geant eerste klas W. A. M. uit Den Haag (vader van twee kinderen), en de 36-jarige gehuwde sergeant eerste klas R. F. B. uit Utrecht (vader van drie kinderen). Zwaar gewond werd de 46-jarige sergeant A. O. uit Amers foort. De bestuurder van de militaire auto en nog twee inzittenden van het busje werden licht gewond. Van de passagiers in de touringcar liepen er slechts enkele lichte blessures op. Record aantal heitjes De actie „Een heitje voor een kar weitje" heeft dit jaar voor de vereni- fing „De Nederlandse Padvinders" 92.074,11 opgebracht. Een record-be drag sinds de eerste actie in 1952. Vo rig jaar was het eindresultaat 77.680,33. Het hoogste bedrag aan „heitjes" kwam binnen van een ver- kennersgroep uit Utrecht, nameiyk 475. MINlSTERlëLE VERKLARING: Slechts enkele lichte gevallen (Van onze Haagse redacteur) De minister van sociale zaken en volksgezondheid, de heer Suurhoff, heeft maandagmiddag voor een aantal journalisten de volgende verklaring afgelegd: „In de afgelopen weken ls herhaal delijk in mededelingen aan de binnen- en buitenlandse pers onder meer door de wereld gezondheidsorganisatie, de (W.G.O.), het begrip epidemie gebe zigd in verband met de zogenaamde Aziatische griep. Ik meen, dat het op myn weg ligt, U persoonlijk te verkla ren, dat dit begrip in dit verband vol komen ten onrechte is gehanteerd. Het begrip epidemie houdt in: een zich snel verbreidende besmettelijke ziekte, aldus de minister, die vervolg de: Welnu, ik verklaar, dat deze situa tie in Nederland niet aanwezig is en ETI-RAPPORT OVER VREEMDELINGENVERKEER Toen bij de hitte van vorige week een zending van 20.000 eendagskui- kens bestemd voor de pluimveeteelt, uit Amsterdam in Milaan aankwam, bleek bij controle, dat alle diertjes door de hitte waren gecrepeerd. Deze foto laat zien hoe inwoners van Milaan in het station de treuri ge resten van de eerste zending be kijken. Verwachting voor 1975: tot 75 miljoen per seizoen IN ZEELAND WERD IN 1956 aan vreemde valuta's ingeleverd een be drag van ruim 21 miljoen gulden. Daarvan bestond het grootste deel uit Belgische francs (ruim 19 miljoen). Er mag worden aangenomen dat 60 70 van de vreemde valuta's in Zeeuwsch-Vlaanderen werd besteed. Dit staat te lezen in een zojuist verschenen rapport van het E.TJ. over de eco nomische betekenis van het toerisme in Zeeland. Deze betekenis kan niet licht worden overschat, zo wordt in dit rapport betoogd: de werkelijke be stedingen in 1956 van de buitenlanders in Zeeland mogen beslist op 27 tot 28 miljoen gulden worden gesteld en het totaal van de uitgaven zowel door binnen- als door buitenlanders op minstens 3335 miljoen. aan Zeeland het karakter heeft van „valuta-toerisme". En dit toerisme is zeer gevoelig voor veranderingen in prijspeil of her ziening van de wisselkoers. In dit opzicht vormt de geleidelijke stij ging van het prijspeil in Neder land een gevaar voor het buiten landse bezoek aan Zeeland, het geen vooral geldt voor het dag en koopbezoek van Belgen. De overige vreemdelingen laten zich veel minder door valuta-overwe gingen leiden. Het rapport bevat ook berekenin- Jen over de aantallen buitenlandse agjesmensen, berekeningen waarbij onder meer gebruik is gemaakt van <Iq resultaten van diverse yerkeersr De bestedingen van de toeristen met name die van de buitenlandse bezoekers, zijn ook relatief belang rijk wanneer men deze cijfers verge lijkt met Nederlandse gegevens. In geheel Nederland werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1956 naar schatting voor ruim 234 miljoen gulden door buitenlanders be steed, waarvan de helft in Amster dam. Zeeland, dat in 1956 slechts .2.75 van de bevolking van Neder land binnen zijn grenzen had, nam van dit bedrag ruim 10 of 20 van het restbedrag voor zijn reke ning. De keerzijde van deze medaille is evenwel, dat een belangrijk deel yan hét yxegmdeiipg&ftftezoéfr tellingen. Men komt tenslotte tot de volgende taxaties: in 1956 bedroeg het totale dagbezoek van buitenlan ders aan Zeeuwsch-Ylaanderen plm. 500.000 personen, aan Midden-Zee land (Walcheren en de Bevelanden) 200.000 ot 250.000 en aan Noord- Zeeland enkele duizenden. In totaal werd dus in 1956 naar schatting 27 tot 28 miljoen door bui tenlandse toeristen in Zeeland be steed. Maar ook de Nederlanders lie ten zich niet onbetuigd: het rapport begroot hun bestedingen op 6 a 7 miljoen gulden, waarbij geen reke ning kon worden gehouden met het dagbezoek van de Nederlanders, om dat daarover onvoldoende gegevens bekend zijn. Via allerlei berekenin gen komt men tot een meerdaags be zoek van gemiddeld 100.000 Neder landers met minstens 900.000 over nachtingen, waarbij een gemiddelde uitgaaf van f 7.50 per persoon per dag redelijk werd geacht, zodat de totale besteding (exclusief dus de dagjesmensen) op rond f 6.750.000 mocht worden gesteld. Voorts is nagegaan de samenstel ling van de Nederlandse toeristen- stroom voor zover het meerdaagse bezoekers betreft. Het grootste aantal komt vermoe delijk uit Zuid-Holland, Noord-Hol land en Noord-Brabant. Zeeland wordt vooral bezocht door mensen, afkomstig uit de kringen van middel bare en hogere employé's, vooral uit middelgrote gemeenten, verder door zelfstandigen met een inkomen van meer dan f 5000.en door arbeiders uit grote gemeenten, althans volgens een statistiek van het C.B.S. over 1954 over Zeeland en de Zuidholiand- se eilanden. Vermoedelijk maakt 15 iVervoig op pas> 211 dat de ziekte zich beperkt tot enkele zeer licht verlopende gevallen, zoals deze herhaaldelijk in een warme zo mer als wij nu hebben. Zowel in ons land als in andere landen voorkomen. Ik heb aan de W.G.O. verzocht een rectificatie te geven van vroegere be richten en deze zal nu het volgende communiqué uitgeven: De W.G.O., kennis genomen heb bende van de verklaringen der Ne derlandse Gezondheidsautoriteiten deelt mede, dat er ln Nederland slechts verspreid enkele lichte griepgevallen voorkomen, zoals Kerhaaldeiyk in de zomer het ge val Is. De algemene gezondheids toestand in Nederland Is niet in het minst verstoord, zodat het maat- schappeiyk leven op volkomen, nor male wyze voortgang vindt. De directeur-generaal van de volks gezondheid, prof. Muntendam en de hoofdinspecteur van de volksgezond heid. dr. Banning, gaven een toelich ting. Laatstgenoemde verzekerde, dat slechts de normale influenza-gevallen voorkomen. Sinds jaar en dagbestaan in ons land zogenaamde peustations, dat zijn plaatsen, die de inspectie van de. volksgezondheid gegevens ver schaffen over de influenza. Zy hebben feen bijzondere berichten gestuurd,, och slechts de normale influenzage- vallen, die elke zomer voorkomen, ge rapporteerd. Het staat allerminst vast, dat van Aziatische griep sprake is. In ons land zijn in totaal vermoedeiyk niet meer dan tien gevallen van Aziatische griep geconstateerd. Deze influenza is lang niet zo besmetteiyk als men denkt. Zou dit wel het geval geweest zyn. dan zou de griep zich hier sterker hebben moeten verbreiden. Doch zelfs een van de eersten by wie men het vi rus van de Aziatische griep heeft ge vonden. een dame, die pas uit Djakar ta in Den Haag was gearriveerd, heeft geen enkel nieuw slachtoffer ge maakt. Te Schiedam ls op 75-jar.ge leeftijd overleden de heer J. Keunlng, oud-le raar rijks h.b.s. en gymnasium aldaar. De overledene was een Internationaal vermaard cartograaf, wiens verzameling kaarten van historische zeerrlzen een grote bekendheid genoot en vaak door buitenlandse deskundigen werd geraad pleegd. HU schreef in samenwerking met de Llnschotenvereniging enkele boe ken over historische zeereizen DE VERWACHT... DEZELFDE TEMPERATUREN Wisselend bewolkt en droog weer. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 10 juli Zon op 4.34 onder 21.00 Maan op 19.39 onder 3.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1