PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Aziatische griep uitgebroken in pensionaat te Bussum Trieste balans van warm weekeinde Felle brand veroorzaakt miljoenenschade in Hulster textielbedrijf 200e jaargang - no. 152 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer.Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 «sent per week: 7 00 p. kw,; fr. p.p. 7 25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 1 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mtnim. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma* regels) 23 cent p. regel met een minimum I. blad" 25 cent meer. 300 P Z C.. Middelburg. Bureaus: VMssingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304; Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Voratstr. 83. tel. 3475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nleuwstraat 43. tel. 20; Terneuren. Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee; N. H< DERTIC ZIEKE MEISJES Ziekteverloop is goedaardig Het virologisch laboratorium van de interne afdeling van het aca demisch ziekenhuis te Leiden heeft op klinische gronden in een pen sionaat te Bussum influenza vastgesteld, waartan het oorzakelijke virus volgens prof. dr. J. Mulder, verbonden aan de interne afdeling van het Leidse ziekenhuis, zeer waarschijnlijk gelijk is aan dat, het welk in Azië grote epidemieën heeft verwerkt. In het betrokken pensionaat verblijven 100 jonge meisjes tussen 8 en 17 jaar, van wie er thans 30 ziek zijn. Het ziekteverloop is zeer goedaardig. Bij nadere informatie bleek, dat de ziekte vermoedelijk reeds sinds 16 juni in Bussum heerst. Het is niet duidelijk langs welke weg de besmetting is gelopen. Waarschijn- lillc juist als bij de geïsoleerd ge bleven patiënt van enkele weken ge leden ln Den Haag is het virus met een vliegtuigtransport uit Azie ons land binnengedrongen. Op het ogenblik wordt in het Leid se ziekenhuis gepoogd de verwekker van deze influenza vast te stellen. Gezien echter het feit, dat het ziek tebeeld typisch is voor influenza en men bovendien gewone influenza vrijwel nimmer in de zomermaan den waarneemt, acht prof. Mulder het zo goed als zeker, dat ln Bus sum sprake is van de Aziatische griep. In verband met de studie van de epidemiologie van deze ziekte, die blijkbaar een grote besmet tingskracht heeft, doet prof. Mnlder 'n dringend beroep op al le artsen in Nederland gedurende de eerstkomende weken nieuwe soortgelijke ziektegevallen te melden aan de afdeling inwendi- ing in1 ge geneeskunde van het acade misch ziekenhuis te Leiden. Op Nieuw-Guinea In het westelijk deel van Neder lands Nieuw-Guinea, in de omgeving van de olievelden van Sorong, zijn 2.300 gevallen van Aziatische griep geconstateerd, zo meldt Lm.ed Press. Geen der patiënten verkeert in ernstige toestand. Men neemt aan dat de besmetting is overgebracht van een schip uit Singapore, dat op 18 mei Sorong aandeed. Het lijkt er overigens op, dat de Regeringshulp in V.S. voor slachtoffers orkaanramp President Eisenhower heeft de re gering opdracht gegeven alle moge lijke hulp te verlenen aan de duizen den personen, die aan de kust van de Golf van Mexico door de orkaan „Audrey" zyn getroffen. Naar schaL ting zyn minstens 211 personen omge komen. Val Peterson, de persoonlijke verte genwoordiger van Eisenhower op de plaats van de ramp, deelde de presi dent mede, dat er „weinig zo niet he lemaal geen drinkwater of voedsel beschikbaar is voor slachtoffers m Louisiana. Hij noemde de gezondheids situatie zeer ernstig. Nog 200 tot 300 personen worden vermist; honderden werden gewond of zyn ziek geworden. Een herige brand verwoestte zondag ochtend de gebouwen van de Zeeuw se Textiel Combinatie te Hulst. De foto toont de zwartgeblakerde resten van het hoofdgebouw. Het meubi lair op de voorgrond was het enige, dat mèt een boekhoudmachine en een bestelauto kon worden gered. De schade wordt geschat op ongeveer drie en een half miljoen gulden. (Foto P.Z.C.) Aziatische griep, waaraan in het oosten miljoenen ziek geweest en meer dan 2000 mensen gestorven zijn, nu aan het afnemen is, zo is men in medische kringen van oor deel. Maar tegelijkertijd werd daar de vrees uitgesproken, dat de griep te gen het eind van het jaar terug zou kunnen komen, en dan in een ernsti ger vorm. De epedemie die nu aan het afne men is, is het ernstigst geweest in de Phillippijnen, waar ruim 900.000, ofwel 4 procent van de bevolking ermee besmet is geweest. Deze cij fers gelden alleen voor een periode van 5 weken, tot 15 iuni. Naar schatting hebben nu al een 5 mil joen Phïïippino's de griep gehad. Op Formosa werden ruim een miljoen besmettingsgevallen gemeld. Ook juli blijft zomers (Van onze weerkundige medewerker) 1 Het heeft zondag weinig ge- 1 scheeld of ook in Zeeland was nog een warmterecord gebro- ken. In Vlissingen steeg het s kwik gistermiddag tot 33 gra- den Celsius. De hoogste tem- peratuur in de laatste honderd jaar te Vlissingen gemeten in de junimaand, bedraagt 34 ss graden Celsius in 1915. Nog warmer was het in Noord-Bra- bant, waar het vliegveld Gilze- Rijen het tot 35 graden Celsius bracht. In een groot deel van 3 ons land was het na 1949 niet meer zo warm geweest. Een ee kleine onweerstoring, die bo- ven west-Frankrijk tot ont- 1 wikkeling kwam. trow welis- n H waar in noord-oostelijke rich- 1 ting, maar tot zondagavond 1 was er nog vrijwel nergens in het land van omveer sprake. 1 Vandaag is er wel een kans op een regen- en onweersbui, maar deze kans is aan het ai- nemen. De luchtdruk boven r_ Scandinavië vertoont thans ook weer enige stijging, waar- door het zomerweer ook de eerste dagen van juli nog zal 1 voortduren. Wei verwachten m wii dat er in de middag niet s 1 meer van zulke hoge tempera- p turen zullen voorkomen, maar ook wanneer het kwik s mid- E- 1 dags tot 25 a 28 graden Celsius stijgt mogen wij niet moppe- ren. In een groot deel van Ne- derland, vooral m het westen, -=1 verlangt men vooral op het i s platteland naar regen, daar I ook juni op tal van Plaatsen niet veel meer dan twintig mil- I limeter neerslag heeft ge- M bracht en dat betekent een H Zeer droge maand. M.s. Bonaire" in Dover tegen havenhoofd Het Nederlandse schip „Bonaire" van «Je K.N.S.M. is bij het verlaten van de haven van Dover tegen het o«y«telijk havenhoofd gevaren en ern stig beschadigd. Het schip, dat zich op weg bege ven had naar West-Indische wateren, liep beschadigingen aan de boeg op en moest terugkeren. Het zal waar schijnlijk ter reparatie naar Neder land moeten varen. De „Bonaire" (3185 t.) had 100 passagiers aan boord. AUen zullen zij de reis met een ander schip voort zetten. Japans schip aangehouden Een Russische patrouilleboot heeft in het noorden van de Stille Oceaan een Japans schip, de Seitoku Maru nr. 2. aangehouden en naar Kamt- sjatka opgebracht. Het schip heeft 14 man aan boord, aldus een officiële bekendmaking die zondag in Tokio is uitgegeven. De rede van de aanhouding is niet bekend. Overleg over inspectiezone in Europa De westelijke mogendheden, die vertegenwoordigd zyn ter ontwape ningsconferentie in Londen, hebben aan de Navo een nieuw plan inzake luchtinspectie voorgelegd. Dit plan gaat niet meer uit van het poolgebied als eerste stadium, doch van Europa. Afscheid in Wageningen van directeur N.A.K. In hotel „De Wageningse Berg" te Wageningen heeft ir. J. Siebenga on der grote belangstelling afscheid ge nomen alg directeur van de Neder landse Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpoot- H Niet alleen by ons is het warm; de Landenaars kunnen er ook ff j§ een woordje over meepraten, ff Daarom zochten zij dit week- ff einde met duizenden tegelijk ff verkoeling in Hyde Park. Hoe druk het daar was, laat deze p foto zien. lllllllllllHlllllllllllllllliilllllilllllilllllllllllillllillilllllllillllllllllllllllllilf Prins vierde verjaardag in huiselijke kring Het cadetten-tamboerkorps „Prins Bernhard" van de Koninklijke Mili taire Academie heeft zaterdag, tradi tiegetrouw. een aubade gebracht aan Prins Bernhard bij diens verjaardag. De aubade werd om kwart voor acht aangehoord door de prins, die daarna het defilié afnam. Te ongeveer tien minuten voor acht vlogen 48 straalvliegtuigen over het paleis. De koninklijke mare- chau8ee, die voor het paleis de wacht houdt, was voor deze gelegenheid ge kleed in gala-uniform, met kolbak op. De prins bracht zijn verjaardag goed. Do voorzitter van de N.A.K. Ir door huiselijke kring. A. P. Minderhoud. memoreerde, dat 1 ir. Siebenga afscheid neemt wegens iv1 j j 1 1 het bereiken van de pensioengerech- i-Venveel doodgeborenen als tigde leeftyd op het moment, dat hy 25 jaar geleden tot directeur van de N.A.K. werd benoemd. De voorzitter sprak met grote waardering over het geen de heer Siebenga in het belang van het keuringswezen tot stand had gebracht en bood hem namens de be sturen van de in de organisatie van de N.A.K. samenwerkende keurings diensten als afscheid een auto aan. Handelsakkoord mei V.S. Eisenhower heeft zaterdag twee handelsovereenkomsten, een met En- deriand en Luxemburg bekrachtigd. Krachtens deze overeenkomsten, die donderdag in Washington zijn ondertekend, worden de invoerrech ten op textiel, machinerieën, boeken van Amerikaanse auteurs, schilder- canvas, katoenen kleden, en bepaal de niet van rubber vervaardigde wa terdichte kleding verlaagd. Aan Engeland, Nederland, België en Luxemburg werden concessies ge daan inzake ae verhoging van de in voerrechten verleden jaar op bepaal de handdoekengoedvlas, hennep of ramehgras. Deze invoerrechten werden verle den jaar door de Amerikaanse rege ring van 10 tot 40 procent verhoogd om binnenlandse producenten tegen dodelijke ongevallen In zyn openingsrede tot de 61e al gemene vergadering van de provin ciale vereniging „Het Friese Groene Kruis", constateerde de voorzitter, dr. J. M. L. Phaff, dat het aantal dood geborenen ln ons land bijna even groot is als het totaal aantal dodelij ke ongevallen van alle leeftijden teza men. Het staat ook vast. zo zeide de voorzitter, dat in de eerste drie dagen evenveel pasgeborenen sterven als er zuigelingen overlijden in de daarop volgende 362 dagen van het eerste le vensjaar. Politiehond spoorde in bos overleden man op De ongeveer 65-jarige heer Teipe, die reeds enige jaren als hotelgast in Arcen woonachtig was. is donder dagavond niet van een jachtpartij teruggekeerd. De politie werd ge waarschuwd, maar toen allerlei po gingen geen resultaat opleverden en de vermiste ook vrijdag nog niet te ruggekeerd was. heeft men een poli- tiespeurhond uit Horst laten komen. Deze volgde het spoor naar een den nenbos. waar men vrijdagavond de heer Teipe levenloos aantrof. Hij had een boek bij zich en het geweer lag naast hem. Na gehouden sectie kwam men tot de conclusie dat hij vermoedelijk door hartver lamming Is overleden. De grote warmte tijdens het weekeinde heeft honderdduizen den verkoeling doen zoeken ln zwembaden, rivieren en in zee. Dit heeft helaas ook nu weer trieste gevolgen gehad tenminste twaalf personen kwamen tijdens het zwemmen door verdrinking om het leven. Bovendien verdronk in Rotterdam een schipper bij het verhalen van een boot. Het was de 46-jarige Duitse schip per August H. F. Schroeder. Hjj kapitein van het Duitse motorrijn- dens het zwemmen in de Nieü- zes jaar, Pieter Smit. in het water van het Y verdronken. In de Rijn nabij Wageningen ver dronk de 20-jarige Hongaarse stu dent Laszlo Horvath-Sarrodi. De Hongaar, die in november uit zijn va derland was gevlucht, studeerde sinds enige maanden aan de Landbouwho geschool. Aan het strand te Bakkum (N.H.) is het stoffelijk overschot aangespoeld van de 31-jarige ongehuwde De Jong. die. zoals uit het door de Rijkspolitie ingestelde onderzoek kwam vast te staan, zijn kosthuis in Wormerveer had verlaten om fn zee te gaan baden. Op het eiland Rozenburg te genover Hoek van Holland is tij- schip „Albert Quast" en was tezamen met zijn zoon bezig het vaartuig van een haventerrein aan de Waalhaven te verhalen naar een boei in dezelfde haven. Terwijl hij aan bakboordzijde achter bezig was een meerdraad vast te maken, daalde zrjn zoon af in de machinekamer. Toen de laatste een minuut later terugkwam was zyn vader verdwenen. De schipper bleek verdronken te zyn. In de Waalhaven verdronk ook de 17-jarige R. G. van Koolwijk. De jongeman was bij pier twee aan het baden en gebruikte daarbij een opge pompte binnenband. Hij kon niet zwemmen. Waarschijnlijk doordat hij kramp kreeg is te Rotterdam bij het zwem men verdronken de 17-jarige matroos Günter K. H. Ide. Hij was opvarende van het Duitse rijnschip „Mathia Stinnes 5". De 30-jarige ongehuwde B. J. is in de Rijn bij Huisen verdronken. De 23- jarige ongehuwde A. van Langerak uit Dinteloord is in de vluchthaven in het Volkerak verdronken. Beiden verstonden de zwemkunst niet vol doende. In de rivier de Lek tussen Schoon hoven en Amerstol is de 15-jarige C. den Hoed bij het zwemmen verdron ken. Te Amsterdam is een knaapje van we Waterweg verdronken de mi litair H J. A. de Boer uit Rotterdam. In het Brielse Meer nabil het kam peerterrein .,Krulningerbosr' verdronk gistermiddag de 34-jarige A. Dulnker timmerman, te Rotterdam. Het slacht" offer was gehuwd en had geen kinde ren. Gisteravond is de 14-jarige Jongen L. van Hemmen uit Beunlngcn btfnet zwemmen in de Waal onder Beunin- gen verdronken. Htj was de zwem kunst enigszins machtig. Het 15-jarige zoont je van de fami lie Meeuwsen te Zuilen (Utrecht) i* gisteren na twee maal het naburige Amsterdam-Rijnkanaal te zijn over gezwommen aan de oever tengevolge van hartverlamming overleden. Drie mannen omgekomen in vat met zuur In een koperen buizen fabriek te Bloxwfcb, Engeland, viel de zeven tienjarige Erick Morris, bedwelmd door dampen, in een vat met zuur. Twee mannen die hem naar hoven wilden trekken stortten, eveneens door opstijgende dampen bedwelmd, naar beneden. Hoewel er nauwelijks twintig cen timeter vloeistof in het rat stond zijn alle drie omgekomen. Z.T.C. zondagmorgen door laaiende vuurzee verwoest EEN FELLE UITSLAANDE brand heeft zondagmorgen vroeg d- gebouwen van de Zeeuwse Textielcombinatie te Hulst een bekend postorderbedrijf volledig verwoest. Het vuur werd omstreeks kwart voor drie ontdekt door éénder omwonenden, die onmiddellijk alarm maakte. Het vuur greep echter zo snel om zich heen, dat het fraaie gebouw, dat nog maar anderhalf jaar oud was, binnen enke le ogenblikken als een fakkel brandde. De brandweer van Hulst, geassisteerd door die van Sint-Jansteen, kon tegen de overmacht weinig uitrichten. De totale schade werd begroot op drie tot drie en en half miljoen, waarvan slechs een deel door de verzekering wordt gedekt. Het weer in Europa volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm, onbewolkt. 21 gr. Oslo. licht bewolkt. 24 gr. Kopenhagen, licht bewolkt. 21 gr. Aberdeen, half bewolkt. 22 gr. Londen, zwaar bewolkt. 20 gr. Amsterdam onbewolkt. 22 gr. Luxemburg, onbewolkt. 22 gr. Parijs, onbewolkt. 24 gr. Bordeaux, onbewolkt. 33 gr. Grenobte. Hrht bewolkt. 31 gr. Nice onbewolkt. gr. Berlin regenbul. 31 gr. Fr»-' onbewolkt. 23 gr. Mfinr ro onbewolkt. 28 gr. Zn: ih-wolkt. 31 gr. eb. bewolkt. 31 gr. •oeiv». ent bewolkt. 30 gr. Venen i bewolkt. 31 gr. Innsbruek half bewolkt 33 gr. Rome half bewolkt, 33 gr. \;»cc:o onbewolkt. 27 gr. Mallorca. onbewolkt, 21 gr. Omstreeks kwart voor drie ontdekte een der omwonenden, die door de warmte niet in slaap kon komen en even verkoeling zocht voor het ven ster, een lichtschijnsel achter een der ramen in de directiekamer van het gebouw op de bovenverdieping. On middellijk maakte hij alarm: hij bel de bij de buren en klopte op vrijwel alle ramen van de straat, teneinde •en telefoon te vinden om de brand weer '.e waarschuwen. Maar zoals het meer gaat bij dergelijke onverwachte calaraitei- teiten: er werden kostbare mi- nuten verloren door allerlei klei nigheden en tegenslagen. Zo kreeg de man, die tenslotte per telefoon de brandweer opbelde, van de nacht-telefoniste in de nog niet geautomatiseerde Hulster telefoon- )Vervolg op pag. 6) DE VERWACHT... ENIGE AFKOELING. Meer bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien, ge volgd door enige afkoeling. Zwakke tot matige wind draaiend naar wes telijke richtingen. ZON EN MAAN 2 3"" Zon op 4.27 onder 21.05 Maan op 10.38 onder 23.14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1