PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT N.V.V. wil herstel samenwerking tussen de bonafide vakcentralen Vrachtauto reed in op groep mensen Reeds nu 4000 toeristen langs Zeeuwse kust OPNIEUW GEVAAR VOOR DE DUIZENDEN IN PO-DELTA 200e jaargang - no 145 DagbUduitgave van de firma Provinciale Zeeuwae Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer.AdJunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 22 juni 1957 ADVERTENTIEPRIJS 2» cent per mm. Mlnim. p. advertentie 4.- mg. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Ciro no. 25WOO P.Z.C., Middelburg. Bureaus: VUsslngen, Walstr. 58-80. tel. 2353 4 lijnen (b.g.g. 2548 of 3304; Middelburg. Markt 81. tel. 3841; Ooes, Lange Vorststr. 83. tel. 2478 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nleuwstraat 43, tel. 20; Terneuren. Brouwerijstraat 2; Zterikzee: Bon (raat 24. tel. 3«. DRIE JAAR NA HET MANDEMENT Gesprek met aartsbisschop leidde tot opheldering van misverstanden De lioofdbestuursvergadering van het N.V.V. is tot de conclusie gekomen, dat een herstel van de samenwerking tussen de bonafide vakcentralen een zodanig belang vertegenwoordigt, dat het N.V.V. daartoe indien enigszins mogelijk geen beletsel kan en wil vormen. Dit werd bekendgemaakt in een verklaring, na een in Utrecht ge houden vergadering, waarin het hoofdbestuur zich ernstig heeft beraden over de situatie, die ontstond na het besluit van het N.V.V. op 17 juli 1954. Zoals men zich zal herinneren, besloot het N.V.V. toen tot beëindiging van de samenwerking in de Raad van Vakcen tralen op grond van passages in het mandement van het r.-k. episco paat „De katholiek in het openbare leven van deze tijd", die aan het N.V.V. gewijd waren. De voorzitter van de Katholie ke Arbeiders Beweging (K.A.B.), de heer J. Middelbuis, heeft in tussen verklaard verheugd te zijn over het besluit van het N.V.V. Van de zijde van het Christelijk Nationaal Vakverbond kon geen commentaar verkregen worden, aangezien voorzitter en secretaris momenteel in Genève vertoeven. Uit de verklaring van het Verbonds- bestuur van het N.V.V. blijkt vol gens de heer Middelhuis, dat het N. V.V. grote waarde toekent aan het herstel van de samenwerking tussen de bonafide vakorganisaties. Het be stuur is immers bereid dit grote goed "te stellen boven zijn eigen standpunt, nu enige misverstanden met betrek- ki'rag tot passages in het bisschoppe lijk mandement van 1954 zijn opge helderd. Het dagelijks bestuur van de K.A. B. zal zich reeds maandag aanstaan de beraden over de verschillende mogelijkheden van het thans geboden perspectief en over de in te nemen houding. Uiteenzetting De voorzitter van het N.V.V., de heer C. W. van Wingerden, gaf in een gist-mf' -"bonden radiotoespraak nog een uiteenzetting over het be oogde herstel der samenwerking tus- Aanvoer van koele lucht (Van onze weerkundige medewerker) ee Ondanks het feit dat vrijdag de |l s zomer officieel is begonnen is het weer er niet beter op ge- worden. Tussen een sterk ho- §j ge drukgebied bij IJsland e een depressie, die van Zuid- Noorwegen in de richting van Noord-Duitsland trekt, trans- H porteren krachtige winden pool- fj s lucht in de richting van de H Noordzee. Nu wordt deze lucht M onderweg wel enigszins ver- p warmd, maar toch zal deze p luchtstroming tijdens 't week- einde ons land binnendringen p p met middagtemperaturen van p ongeveer 16 tot 18 graden Cel- H sius. Het koude front wordt nog vandaag over ons land s verwacht, waarbij tijdens de H passage ervan hier en daar een buitje kan vallen. De regenkan- sen blijven echter tijdens het p weekeinde klein, maar wel zal p er ook zondag een koele zee- p wind waaien, waarbij af en toe H vrij zonnige perioden zijn te verwachten. Van Noord-Fran- krnk naar Midden-Duitsland p trekt een onweerstoring, maar daar zullen wij hier in het Zuid- Er westen niet veel van ondervin- den. Ook op iets langere ter- mijn bezien is het te verwach- ten. dat het enkele dagen koel weer blijft met noordelijke win- p den. lllllllllllllllllllllll!llllllll'!lll!llllll!ll!ll!lllllll!llllllllllll!lllll!!llllll!lir In Zeeland heerst nu reeds grote drukte aan de stranden en met na me op Schouioon-Duiveland verblij ven honderden toeristen. Op de foto is een gedeelte van de duinen en het strand te zien bij Burah. (FOTO P.Z.C. sen de drie grote vakcentralen, waar in hij voorts herinnerde aan oorzaak en ontstaan van de breuk. „Van 1918 af hebben wij in ons land te maken met een bisschoppelijk verbod voor rooms-katholïeken om lid te zijn van het N.V.V., met de daarop van toe passing zijnde sancties. Het in 1954 door de bisschoppen gepubliceerde mandement bevatte met betrekking tot het N.V.V. een aantal grievende uitspraken, die door ons aldus spr. slechts konden worden bestem peld als voor ons grievende en als niet bewezen aantijgingen". De heer Van Wingerden zeide voorts onder meer openhartig te willen toe geven de afwezigheid van een regel matige samenwerking als een pijn lijk gemis te hebben ervaren. Hij verklaarde verder, dat een des tijds gevoerd gesprek tussen de aarts bisschop, mgr. Alfrmk en de heren Oosterhuis en Roemers van het N.V. V., geleid heeft tot de opheldering, die vrijdag, sprak uit de door het hoofdbestuur opgestelde verklaring. „Kwaadwilligen zuilen deze verkla ring wel afdoen met de Opmerking, dat ieder bij rijn eigen standpunt is gebleven en dat er dus in feite nieti veranderd is", aldus de heer Van Wingerden, die zeide daar zelf an ders tegenover te staan en te gelo ven, dat zijn mening in het N.V.V. wordt gedeeld. Overigens heeft de aartsbisschop er geen twijfel aan laten bestaan, dat het voor het episcopaat in de gegeven situatie van ons volk uit „overwe gingen van zielszorg" niet mogelijk is terug te komen op zijn beslissing, die het lidmaatschap van het N.V.V. voor katholieken verbiedt. Onder handhaving van zijn eigen standpunt, zo wordt in de verklaring van het N.V.V. verder gezegd, kan het N.V.V. niet anders dan de beslis sing van het episcopaat op grond van een primaire verantwoordelijkheid van de kerkelijke overheden voor 't geestelijk heil der gelovigen, erken nen. Het hoopt echter, dat over en weer de moeilijkheden zich niet zul len opstapelen, opdat in de toekomst nieuwe mogelijkheden open blijven. De door smeltende sneeuw en zware regenval gezwollen rivier de Po in Italië heeft het eiland in de Po al gedeeltelijk overstroomd. Op het ogenblik heerst het grootste gevaar by het dorp Ca Vondramm, daar waar de Po in vijf rivieren splitst op zUn laatste weg door de Delta naar de zee. De pontonniers en vrijwilligers, die na de dijkbreuk het eiland tussen de Po Di Gnocca en de Po de Goro nog hebben getracht te redden door nooddijken aan te leggen, hebben hun werk in de steek gelaten omdat zij er geen heil meer in zien. Het eiland tussen deze twee armen van de Po wordt nu verdedigd op twee andere linies, verder terug en sterker. Alle auto's, wagens en karren op Stakingen in België In België Is vrijdagochtend een sta king van bouwvakarbeiders uitgebro ken, nadat donderdag de onderhande lingen over hogere lonen en sociale uitkeringen waren vastgelopen. Volgens de eerste berichten van de vakbonden ligt het werk op het ten toonstellingsterrein in Brussel geheel stil. De Belgische bond van metaalarbei ders heeft vrijdag een algemene sta king gelast met ingang van 1 juli. In Luik nebben vrijdag al 15.000 metaal arbeiders het werk neergelegd. het eiland zijn voor het werk aan de dijken gemobiliseerd. Functionarissen van het Rode Kruis hebben de scholen en openbare gebouwen overgenomen, om de vluchtelingen voor het water onderdak te kunnen bieden. Met au to's en treinen worden voorraden kle ding en medicamenten aangevoerd. Op heuvels en hooggelegen stukken grond wachten de tienduizenden, die door 't water verdreven zijn onder de brandende zon hun verdere lot af. Wervelstorm teisterde Amerikaanse stad De plaats Fargo, in de Amerikaanse staat Noord-Dakota, is in de nacht van donderdag op vrijdag door een wervelstorm geteisterd. Tien perso nen, waaronder zes kinderen van één familie, zijn om het leven gekomen, terwijl er 85 gewonden zün. Vijfhonderd huizen, vier kerken en een schoolgebouw zijn door het ge weld van de windhoos vernield, ter wijl talrijke andere gebouwen en au to's beschadigd werden. De aangerichte schade wordt op 15.000.000 dollar geschat. De burgemeester van Fargo heeft de Amerikaanse federale autoriteiten verzocht te helpen by het onderdak brengen van tweeduizend daklozen. Twee kinderen gedood, drie gewonden In de Ooievaarstraat te Rotterdam is vrijdagavond een ernstig ongeluk gebeurd, waarby twee kinderen op slag werden gedood en drie personen werden gewond, van wie twee ernstig. Ken vrachtauto met open laadbak botste tegen een bestelauto, waardoor de chauffeur, die aan het oefenen was om zijn rijbewys te halen, op een g" »spje mensen inreed met het uood- ÏUllge gëvolg. De vrachtauto werd bestuurd door de bijrijder G. J. G.. 20 jaar oud. Hij was deze avond aan het rijden ge weest met de eigenlijke chauffeur, de 33-jarige C. K. Toen deze zich in de Zwart Janstraat van sigaretten wilde voorzien, zei hij zijn leerling de wa gen wat verder te rijden, omdat langs het trottoir reeds auto's stonden. De bijrijder reed toen met een snelheid van 25 k 30 km de Ooievaarstraat In. Omdat ook daar auto's geparkeerd stonden, moest hij de bocht wat ruim nemen. Hij moest ook een daarachter staande bestelauto ontwijken. Zijn nog weinig geoefende hand haalde dit niet meer. waardoor hij tegen de bestelau to botste en zodoende de macht over het stuur kwijt raakte. Met onverminderde vaart reed de vrachtauto het trottoir op, juist daar waar de 37-jarige portier van het ha venziekenhuis A. J. van Veen een kleine reparatie verrichtte aan zijn motor met zijspan. Om hem heen ston den enige kinderen toe te kijken, waar onder het 12-jarige zoontje Bob van de portier. Het tweede slachtoffer was het 13- jarige vriendje W. G. Wolf. De portier Van Veen moest met een linker kniefractuur, een grote hoofd wond en een gescheurd linkeroor naar het ziekenhuis Bergweg worden ver voerd. Een ander vriendje, de 11-jari- ge J. K. Hardon, had een grote scheur- wond in de onderlip en moest in het ziekenhuis Coolsinge! worden opge nomen. De 8jarige K. Kreef liep een hielfractuur op. De ongelukkige bijrijder en leerling chauffeur G. moest zich wegens shock onder geneeskundige behandeling stellen. Blinden verlieten hand in hand brandend gebouw Het Is even een angstig ogenblik Swoest, vrijdagmorgen ln de Rotter- mse blindeninrichting aan de Kip- straat. In de kelder, waar o.m. terpen tijn en schoensmeer opgeslagen was, was een van de ziende werkers bezig met het smelten van was. Toen plot seling de vlam in de pot sloeg rende hU weg om een schulmblusser te ha len. maar terugkerend zag hij dat de kleren van een van de blinden op on verklaarbare wijze in brand waren geraakt. Hij bluste daarom eerst de kleren van deze man en bracht hem op de gang. maar dit oponthoud werd er oorzaak van dat de brand in de kelder zich uitbreidde en de brandweer ge waarschuwd moest worden. Deze was snel ter plaatse en trachtte, van rook- maskers voorzien, bij de vuurhaard te komen. Onderwijl werd het noodza kelijk geacht, dat alle blinde werkers, ongeveer 150 in getal, het gebouw verlieten! Hand aan hand. als een ge weldige ketting, gingen zij in voor beeldige orde naar buiten, waar zij werden opgevangen door de B.B. die verder voor hen zorgde. De schade kon beperkt worden tot de wasmake- ry. Wonder boven wonder was het eni ge letsel, dat de blinde opgelopen had, wiens kleren in brand hadden gestaan een blaar op z'n voet. Althans volgens ruwe schatting Langs de gehele Zeeuwse kust van Cadzand tot aan Renesse vertoe ven momenteel vele vreemdelingen, die voor een kortere of langere perio de van het strand, de zee en de zon genieten. Bij ruwe benadering ver blijven in veertien Zeeuwse kustplaat sen ongeveer 4000 toeristen, van wie velen uit Duitsland afkomstig zyn. Dit aantal is aanzienlijk meer dan in de overeenkomstige periode van het vorig jaar, hetgeen in belangryke mate is te danken aan het bijzonder warme en zonnige weer van de afge lopen week. In verschillende kust plaatsen zyn nu driemaal zoveel vreemdelingen als in andere jaren. Het inwonertal van Renesse is door de toeristenvloed bijna verdubbeld. Deze Schouwse gemeente telt onge veer 1000 inwoners, terwijl er thans rond 800 vreemdelingen zijn bijgeko men. Een vermeerdering van de be volking met liefst 80 procent! In hoofdzaak zijn het Duitsers, die hun vakantie in Renesse doorbrengen, maar ook treft men er Belgen. Engel sen en Scandinaviërs aan. Haamstede doet het bescheidener, maar met 500 vaste bezoekers (30% van de bevol king) komt deze plaats niettemin goed voor de dag. In Burgh is het in wonertal uitgebreid met 20% of wel 150 toeristen. Op Walcheren verblijven de mees te vreemdelingen: niim 2000 van wie het gTootste deel onderdak heeft gezocht in Zoutelande en on middellijke omgeving. Ruim 700 enthousiasten van strand, zee en duin, 60 procent van de bevolking, vertoeven in deze Walcherse ge meente. Vrouwenpolder 40 (50%). Oostkapel- le 250 (13%) Domburg 550 (40%), Westkanelle 100 (5<ÏV Koudekerke 175 (6%) en Vlissingen 450 (ruim 1 */3%) completeren het aantal vreem delingen on Walcheren. In hoofdzaak zijn het buitenlanders, die in deze plaatsen verblijven en daarvan is een groot deel van Duitse nationaliteit. Zeeuwsch-V laand eren Het aantal toeristen dat momen teel zijn bivak heeft opgeslagen ln de kuststreek van West Zeeuwsch- Vlaanderen beloopt ongeveer 300. De meeste van hen hebben logies in Cad zand, te weten 150, hetgeen een ver meerdering van het inwonertal bete kent met 15^. Ook in Breskens zijn er thans al heel wat vreemdelingen (1001, waar zij slechts 3rr van de be volking uitmaken. Nieuwvliet met 25 (5%) en Groede met 20 (1%) wach ten nog op betere dagen. Resumerend komt men tot de con clusie, dat Zeeland als vakantieland en met name de kuststrook hoe langer hoe meer bij de vreemdelingen in trek komt. Dank zü het fraaie weer van de afgelopen week is het toeristenseizoen een maand eerder dan gewoonlijk ingezet. Voor de ho tel- en pensionhouder in de Zeeuwse kustplaatsen, betekent het. dat deze belangryke bron van inkomsten wel licht een maand langer vloeit. En dat is óók een zeer belangryke factor! Geen toestemming voor ontslag bij Fongers Het ontslag dat door de N.V. „Groninger Rijwielfabriek A. Fon gers" aan 38 personeelsleden werd aangezegd wegens „reorganisatie van het bedriif" is na onderzoek door het gewestelijk arbeidsbureau geweigerd. De door de directie van de fabriek aangevoerde motieven werden niet voldoende geacht om dat ontslag toe te staan. 22 van de ontslagen arbei ders zullen thans in dienst blijven, anderen hebben inmiddels elders werk «"«wonden. Twee doden bij explosie op Amerikaans schip Aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip „Franklin Roosevelt" heeft zich in volle zee een exploisie voorgedaan in een hoge druk stoom pomp. Twee matrozen, die trachten het in de pompkamer opgesloten per soneel te bereiken, werden gedood, en 29 anderen werden gewond door de ontsnappende oververhitte atoom. Dank zjj hrt fraaie zomerweer werd vrijdag op Schiphol het H half miljoen bezoeker» over- schreden. Dit gebeurde door de komst van een groep van 10 Zeeuwse vrouwen van de vrouioenvcreniging uit 't-H.- 5 j= Hendrikskinderen. KORTE PREDIKATIE De vrfje triomftocht van de Heilige Ocest! Joh. 3 8. De wind blaast waarheen Hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gg weet niet vanwaar hij komt of waar gig heengaat De hoofdgedachte die m(j dit jaar met Pinksteren bezighield, was deze: Wij mensen kunnen zelf in de mooiste kerkorde, het zuiverste pro gramma, de meest actieve kerkver gadering de Heilige Geest niet van gen. Zij gaat haar eigen triomftocht. Ik werd daarbij getroffen door drie voorbeelden waarin je de eerste tijd na Pinksteren de Geest Gods ziet van waaruit en waarheen zij wil, ondanks de programma's van men sen, waaruit blijkt, dat nog altijd de Levende Heer zelf en Niet de mensen de grote garantie vormen voor de opbouw van Zgn Rijk! Allereerst: Had bijvoorbeeld de apostel F Hippus ooit gedacht, dat de geest hem nog eens zou leiden op een weg. die woest wasf Toch Vleek waar het goed voor was toen hü in deze ongewone om geving een Moorse kamerling mocht uitleggen uit Jesaja: Dat Het Lam ook voor zijn zon den geslacht was en even later reist deze Abessijnse vorst vol blijdschap terug naar zijn land en brengt het Evangelie tot aan het uiterste der aarde. Dat was niet op een vergadering besloten, het stond ook niet op het programma van Filippusl Maar het was wel zo'n verrassend geheim van God dat telkens weer ook nu wil doorbreken vanuit den Hoge'. Niet de kerk, de organisatie, maar de Un:ende geest doet ons uit roepen: ,Jk wist niet dat hef ambts werk in den Geest zo heerlijk teas. Een tweede. Petrus l<gt op een warme mid dag te rusten op zijn platte dak! Op z\jn programma stond: Rust! Daar valt de rustverstorende klop per op de deur! En mannen zeggen: Wij komen U halen voor de garnizoenscomman dant in Cesarea. Wat f Het stond toch niet op een programmat Petrus had geen op dracht van een vergadering en hij wist ook niet volgens welk beginsel hij als jood zo'n Romein moest in lichten. Maar de Heilige Geest maakt er ren grote zegen ran en Petrus gooit heel zgn principe van rein of onrein overboord. God heeft mij doen zien Cornelius, dat ik niemand onheilig of onrein mao noemen! Heerlijk de Geest gaat haar eigen triomftocht en de kerk moet mee of ze wil of niet! En dan Paultis! Wat heeft htf een prachtig plan in zifn hoofd: nu die punt van Kle'n-Azië nog. Maar de Geest liet liet niet toe. Europa staat aan de andere kant van de zee Cn roept: .Hom over en help ONS!" En het werd het begin van de Evangelieboodschap hier in onze streken! Zijn wij nog bang dar de zegetocht ran de Geest door iets te stuiten is, de Geest waait waarheen zij wil en God wil ons gebruiken! Borssele. W. A. VRIJ LANDT. DE VERWACHT... KOEL WEER VeranderlHkr bewolking, maar geen regen van betekenis. Overwegend ma tige wind tussen noord en west. Wei nig verandering ln temperatuur. ZON EN MAAN iunlMH Zon op 4.22 onder 21.06 Maan op 1.21 onder 16.19 24 juni Zon op 4.22 onder 21.06 Maan op 1.51 onder 17.28 23 juni

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1