PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE BILT Bestedingsbeperking brengt de verkeersveiligheid in gevaar Nieuwe basis voor de ontwapeningskwestie De Zeeuwse boer en het landbouwonderwijs Vandaag... VEROORDELINGEN HERZIEN VAN COMMUNISTEN IN V.S. Twee doden bij munitie opruimen 200e jaargang - no. 141 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer.AdJunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 18 juni 1957 ADVERTENTIEPRIJS cent per mm. Minim, p. advertentie «■-. mg. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie, (max regel.) 21 cent p. regel met een minimum van L—..Brieven of adre. bureau v. d. blad" 21 een» meer. Giro no. 251100 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen, walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304; Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goei, Lange VoraUtr. «3, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 41, tel. 20; Terneuien. Brouwerijstraat 2; Zlerlkree; N. Bogerd.traat tel. A.N.W.B. HIELD EEN ENQUÊTE Noodkreten van gemeenten en kritiek op het regeringsbeleid (Van onze Haagse redacteur) Op het bureau van ir. C. A. Kuysten, chef van de verkeersafdeling van de A.N.W.B., ligt een stapel van meer dan 150 brieven van bestu ren van gemeenten en waterschappen. Die brieven ontving de A.N.W. B. als reactie op een enquête van de bond, waarin werd geïnformeerd naar de gevolgen van de bestedingsbeperking op verkeersgebied. In elk van die ruim 150 brieven wordt de ene bezuiniging na de andere opgesomd. Elke post betekent, dat noodzakelijke verbetering of ver nieuwing van een weg, een kruispunt of een brug, niet kan worden uitgevoerd. In vele gevallen is het gevolg, dat een onhoudbare, zelfs gevaar lijke situatie voorlopig blijft be staan. In tal van brieven worden gevaarlijke punten genoemd, waar 't verkeer reeds meermalen slacht offers eiste, maar waaraan niets mag worden gedaan omdat de over heid bestedingen beperkt-, In die gevallen gaan de noodkreten der gemeentebesturen dikwijls gepaard met hartgrondige kritiek op het re geringsbeleid. Het is een trieste opsomming van grote en kleine werken door elkaar. Er zijn legio voorbeelden van par keerhavens, die niet mogen worden aangelegd, bruggen die niet kunnen worden gebouwd, spoorwegovergan gen en viaducten die niet verbreed en oude stadsbruggen die niet ver laagd mogen worden. Zeer slechte wegen moeten blijven zoals ze zijn, zelfs wanneer ze „in levensgevaar lijke onderhoudstoestand" verkeren. Een voorbeeld? Sluis heeft reeds een bestek klaar voor verbetering van een zeer drukke weg, die aan sluit up de rijksweg naar België. De aanbesteding is reeds lang ge houden en de klinkers waren al aangekocht, maar de toestemming tot gunning komt niet af. „Wij achten de toestand hier dermate gevaarlijk", aldus B. en W., „dat Kardinaal Wyszynski weer terug naar Polen De Poolse kardinaal Wyszynski is maandag na een verblijf van zes we ken in Rome naar Polen terugge keerd. Men gelooft dat de kardinaal tij dens zijn Desprekingen met de paus en de autoriteiten van het Vaticaan vol ledige Instemming heeft gekregen voor zijn politiek, welke bestaat uit vreedzame samenleving van de Katho lieke Kerk en de communistische re gering van Gomulka. Het Vaticaan weigert echter een algemene overeen komst met communisten aan te gaan, welke erkenning van de communisti sche beginselen zou kunnen inhouden. H is het 60 jaar geleden, dat I| Den Haag door een hevige N. W.-storm werd geteisterd, n H waardoor in het Haags? Bos ;- vele bomen werden ontworteld j= en in Scheveningen grote scha- de aan de vloot werd toege- bracht. bestaat het r^kstelefoon- H kantoor te Kortgene 50 jaar. Iinminimi Maandagochtend heeft het Amster damse comité IJ-tunnel onder voor zitterschap van mr. D. A. Delprat in de Kamer van Koophandel en Fa brieken aan het Damrak te Amster dam zijn werkzaamheden aangevan gen. Op deze foto, gemaakt tijdens de ope ning van de eerste bijeenkomst, ziet men van links naar rechts: de heer J. J. Schoklang, penningmeester; mr. P. J. F. de Kok; de voorzitter mr. D. A. Delprat en de secretaris, mr. G. S. Ie Poole. wij de verantwoordelijkheid hier voor niet veel langer kunnen aan vaarden. Wij hopen, dat U erin zult slagen de regering ervan te overtuigen hoe funest de tegen woordige investeringspolitiek ten opzichte van de verbetering van het wegennet en de verkeersvei ligheid werkt". Hoog tijd Dat is hartige taal. De A.N.W. is het met dergelijke uitlatingen geheel eens. In sommige gevallen zal uiteraard ook op dit gebied de bezui niging moeten worden geaccepteerd daar is ieder het wel over eens. Maar als het om het opheffen van gevaarlijke situaties gaat, wordt het anders. De „bijdragen", die van de onder scheiden gemeenten in het kader van de bestedingsbeperking op verkeers gebied worden gevraagd, lopen sterk uiteen. Ze zetten natuurlijk zoden aan de dijk. De bezuiniging wordt echter soms tot het uiterste doorgevoerd. „Tot het absurde toe", naar de me ning van velen, wie de verkeersveilig heid ter harte gaat en die hier staal tjes van een „dwaze, verwerpelijke politiek" in zien. Ernstige bezwaren Tegen tal van bezuinigingen be staan ernstige bezwaren. In vele dor pen treft men gevaarlijke situaties aan door het ontbreken van trottoirs langs verkeerswegen in de bebouw de kom; toch moeten tal van plan nen tot aanleg van trottoirs worden uitgesteld. Hetzelfde geldt voor Je aanleg van rijwielpaden langs druk ke verkeerswegen, voor de verlichting van gevaarlijke kruispunten, voor h?t afsnijden van gevaarlijke bochten en voor de verbetering van wegen, waar kuilen en gaten grote gevaren voor fietsers vormen. Er zijn gemeentebesturen, die mel den bepaalde werken „spontaan" te hebben uitgesteld. Die 2ijn echter met een lantaarntje te zoeken. Aan zienlijk groter is het aantal gemeen tebesturen, dat er bij de A.N.W.B. op aandringt „stappen te onderne- „Wij zullen niets nalaten", verze kerde ons de heer Kuysten, „om deze feiten ëta de gevolgen daarvan ter kennis te brengen van de regering en de volksvertegenwoordiging. In vele gevallen gaat het hier namelijk om beslissingen van het provinciaal bestuur. Wij zijn er niet van over tuigd, dat de minister van verkeer bekend is met de „lijfelijke" gevolgen van de bestedingsbeperking voor de verkeersveiligheid. In elk geval zijn we niet van plan om er zo maar in te berusten". VIJF LEIDERS VRIJGESPROKEN Het Amerikaanse opperste gerechts hof in Washington heeft maandag de veroordeling van v«'f leiders der Ame rikaanse communistische party te niet gedaan. Zy zijn ontslagen van rechtsvervolging. Tegen negen andere communistische partyfunctionarissen, die evenals de eerste vyf veroordeeld waren wegens samenzwering om de gewelddadige omverwerping van de Amerikaanse regering te propageren en voor te staan, gelaste net hof een nieuw proces. Zij waren allen in augustus 1952 door dezelfde rechter in Los Angeles na een proces van zes maanden ver oordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 10.000 dollar. Een der vrijgelaten communisten is een vrouw. De verdedïeers betoogden voor het opperste gerechtshof dat de beklaag den duidelijk getoond hadden, dat zij met democratische middelen wilden werken. Volgens de meerderheid van het hof waren enkele punten van de aan klacht verjaard. Het opperste gerechtshof maakte ook de veroordeling van de vakbonds leider Watkins wegens minachting van het congres ongedaan. Watkins had in 1954 geweigerd voor een con grescommissie de namen van voorma lige communistische collega's te noe men. Hij was daarvoor tot een voor waardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 500 dollar ver oordeeld. Voorts oordeelde het hof. dat een voormalige deskundige inzake China van het State Departement, John Stewart, ten onrechte ontslagen was, wijlen senator McCarthy had hem in dertijd er van beschuldigd, dat hij met communisten had samengewerkt. De uitspraak van het hof inzake Watkins is hoopgevend voor de to neelschrijver Arthur Miller, de echt genote van Marilyn Monroe, die we gens een soortgelijke weiceriner ver volgd wordt. HM is rcHls schuld'? be vonden. Mogelijk zullen zijn advoca ten reeds stappen ondernemen om de zaak bij het opperste gerechthof aan hangig te maken. Deze foto geeft een beeld van s de rampzalige gevolgen, welke H het noodweer in Noord-Italië en de gehele Alpen heeft ge- had. s Ben zware stalen spoorbrug is, ondergraven door het kol- p kende water, in de rivier de Dora gestort. iniüllilllllllililllllll Vijf doden door verdrinking Zondagmiddag is een 23-jarige Franse hofmeester uit Plonnez, op varende van het Franse s.s. „Danae dat aan de 3e Katendrechtsedam te Rotterdam lag, bij het zwemmen in de Nieuwe Maas verdronken. In de buurtschap Rheezerveen. be horende onder de gemeente Harden- berg, is een meisje tijdens het spelen in een moeras verdronken. Maandagmorgen is de 80-jarige W. C. S. uit Utrecht in het Amsterdam- Rijnkanaal gevallen en verdronken. De 48-iarige tuinder J. J. V. uit Naaldwijk is in het Spui bij Poorters haven (Hoek van Holland) tijdens het vissen voorover in het water gevallen en verdronken. Maandagmiddag is uit een gracht te Amsterdam het stoffelijk overschot opgehaald van een 5-jarïg jongetje, dat sedert 14 juni j.l. werd vermist. Het was de vader van de jongen zelf, die het stoffelijk overschot van zijn zoontje in het water van de gracht zag drijven en van zijn ontstellende ontdekkir~ deed. St Laurent afgetreden De premier van Canada, Louis St Laurent, is eisteravond afgetreden, waarmede een einde is gekomen aan het bewind dpr liberalen, dat 22 jaar heeft geduurd. Twee leden van de hulpverlenings dienst zijn maandagmiddag om het le ven gekomen toen tijdens munltie-op- ruimingswerkzaamheden bij een op slagbunker van die dienst op de grote heide te Venlo een handgranaat tot ontploffing kwam. De slachtoffers zyn de 46-jarige B. E. uit Venlo, vader E. uit Eindhoven, vader van één Zy werden door rondvliegende scher ven zodanig aan het onderlichaam ge wond. dat zy vrywel op slag dood wa ren. Belde mannen waren reeds van 1945 af werkzaam by de dienst. IN LONDEN VOND MEN: Sowjetvoorstel stap vooruit De Britse minister van buiten landse zaken, Selwyn Lloyd, heeft maandag in de V.N.-sabcommiapie voor de ontwapening in Londen verklaard, dat nu een belangrijke fase is aangebroken, zo is in confe rentiekringen vernomen. De jongste voorstellen van de Russische vertegenwoordiger, Zo- rin, zijn een belangrijke stap voor uit en dank zij de houding van de Amerikaanse delegatie is er nu een nieuwe basis voor de ontwape ningskwestie, zo zou Lloyd, die voor het eerst sedert de conferen tie op 18 maart begon weer voor zitter was, bij de opening van de vergadering van maandag hebben verklaard. Volgens waarnemers blijkt ui* de aanwezigheid van Lloyd, dat de Brit se delegatie groot belang hecht aan de besprekingen, die over de jongste Sowjet-voorstellen voor een staken van de kemproeven gedurende twee of drie jaar en inrichting van con troleposten zullen worden gevoerd. De Amerikaan Stassen verklaarde daarna, dat zijn delegatie de Sowjet- voorstellen hog bestudeert, doch dat reeds gezegd kan worden dat zij een belangrijke stap in de richting van overeenstemming over eer, verdrag voor gedeeltelijke ontwapening zijn. De Fransman Moch en de Canadees Johnson lieten zich in dezelfde geest uit. Zorin was het er echter niet mee eens, dat de westelijken vooral de na druk leggen op de controle. Overeen stemming over controlemaatregelen kan pas bereikt worden alt uitge maakt is wat een ontwapeningsover- eenkomet zal omvatten, zo zei hij. Men verwacht, dat de westelijke delegaties voor de volgende bijeen komst van de subcommissie, donder dag aanstaande, onderling overleg over de Sowjet-voorstellen voor het staken van de kernproeven zullen plegen. Britten beklommen Himalaja-top Een Britse expeditie van vjjf berg beklimmers heeft in het hegin van deze maand voor het eerst de ruim ze venduizend meter hoge Matsje Poets- jare, een top In de Nepalese Hlmalaja, i beklommen. Dit is maandag te Kat- mandoe meegedeeld door de leider van de groep, majoor Roberts. De groep bereikte de top op twee juni. Twee van de expiditieleden de 39- jarige onderwijzer Wilfred Noyce en majoor Charles Wylie hebben deel genomen aan de beklimming van de Mount Everest In 1953. Een eerste po ging om de top te bereiken was mis lukt, doordat een van de leden van de groep kinderverlamming kreeg. De expeditie had de laatste vijftig meter niet beklommen, overeenkoms tig een belofte aan de plaatselijke be volking, die de top als heilig be schouwt. De Matsje Poetsjare is een van de moeilijkste toppen in de Hima- laja. Het weer in Europa Cijfermateriaal is niet al te gunstig „De kwaliteiten van de boer als bedrijfsleider hangen ln hoge mate af van het al dan niet deelnemen van deze boer in zyn jonge jaren aan het land- bouwonderwys. Voor een goed effect van de landbouwvoorlichting be schouwt men een grondslag van landbouwonderwijs welhaast als een nood zaak". Zo leidt prof. Hofstee een boekje In van ir. A. \V. van den Ban over „Boer en landbouwonderwUs. De landbouwkundige ontwikkeling van de Nederlandse boeren". De meeste boeren hebben landbouw- cursussen met een duur van twee win terhalfjaren gevolgd. Hieronder val len gespecialiseerde cursussen over bemesting, landbauwwerktuigen enz. Daarna volgen de lagere land bouwscholen, waarop men een deel van de leerplicht kan vervullen; deze scholen winnen zelfs terrein op de cursussen, nu door de verkeersont- wikkeling 78 van de leerlingen op een afstand van minder dan 10 km van zo'n school woont. Tenslotte zijn er de middelbare scholen, te weten de landbouwwinterscholen en de middel bare landbouwschool, lagere land- bouwscholen heeft Zeeland in Zierik- zee, Scherpenisse, Kruiningen, Oude- lande, 's Heer Arendskerke, 's Hee- renhoek, Middelburg, Oostkapelle Aardenburg, Schoondijke, Axel er Kloosterzande. De landbouwwinter scholen staan in Goes, Middelburg, Schoondijke en Hulst. Van de bedryfshoofden heeft S< in Zeeland landbouwonderwijs geno ten; Zuidholland verschijnt niet 32'" als laagste, Noordbrabant met 5- als hoogste, terwyl het Nederlandse gemiddelde 41 bedraaet. Binnen Zeeland is de toestand op Noordbcve- veland bijzonder goed (50-60%), maar Tholen en grote delen van Zuid- beveland en West Zeeuws Vlaanderen komen ongunstig uit. In het algemeen geldt de stelregel, dat op de kleine bedrijven de boeren weinig en op de grote bedrijven veel landbouwonderwijs hebben genoten. Op de landbouwproduktie omgere kend genoot 50 der boeren dit on derwijs, op de Zeeuwse eilanden was dit ruim 50 in Zeeuwsch-Vlaande- ren bijna 50 Ook wat het volgen van alleen middelbaar onderwijs be treft ligt Zeeland vrij hoog, hoger zelfs dan Nederland als geheel, met vooral op Walcheren een laagte-re cord. Voor de lagere landbouwscholen ligt het Zeeuwse cijfer echter laag met als gunstige uitzondering Zeeuwsch- vlaanderen. Bekijken wij de gegevens over jongere boeren (beneden de 25 jaar) dan worden de cijfers veel gunstiger, mede als gevolg van de oprichting van lagere landbouw scholen eerst sedert 1921. Merk waardigerwijs ligt hier West Zeeuwsch-Vlaanderen relatief on gunstig. De schrijver heeft een groot aan tal veronderstellende verklaringen op gesomd voor de regionale verschillen. Voor Zeeland zijn daarbij de volgende factoren van belang. Evenals de gehe le Zeeuwse bevolking is ook het land bouwende deel relatief vrij sterk ver ouderd. Van de bedryfshoofden is 53 ouder dan 50 jaar, terwijl dit voor Nederland 49 is en voor Zuid holland 42 *4%. Natuurlijk beïnvloedt dit de onderwijsfrequentie omdat juist de oudere boeren minder in de gele genheid waren scholen te volgen. In de toekomst zal dit veranderen óm dat de tijd niet ver meer is aldus prof. Hofstee dat praktisch ieder een, die boer wil worden agrarisch onderwijs zal willen volgen. Hetzelfde kan gezegd worden van de kerkelijke weerstanden tot het volgen van land bouwonderwijs door de z.g. „bevin delijke" groepen. Ook dit geldt vooral voor de ouderen onder hende jonge ren denken daarover anders, ook op fezag van hun geestelijke leiders, op chouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland speelt nog een andere fac tor een rol. Daar volgen relatief wei nig jongens voortgezel onderwijs, naar de schrijver veronderstelt omdat daar de waardering voor intellectuele arbeid gering ls. Dit zou dan ook toe gepast worden op het landbouwonder wijs. Een factor, vanouds gunstig voor Zeeland, is gelegen in het feit dat een zuiverder agrarische levensstijl, ver van grote steden, begunstigend op het onderwys werkt. Ten dele ligt de ver klaring ook in de bedrjjfsgróotte, die bepalend is voor de vrije trjd, financië le toestand en het prestige of stands besef die oij het volgen van landbouw- onderwys behoren. Bovendien zyn de boeren op de kleinere bedrijven gemid deld ouder met het al eerder vermelde gevolg. De schrijver pleit op nog verschil lende punten een nader regionaal on derzoek, alhoewel de teneur van deze goed gedocumenteerde brochure is dat over niet al te lange tijd. als de jongeren wat meer door hun haren zullen zyn. het beeld: Iedere boer land- b uwondenvys dicht benaderd zal zyn. Stockholm, zwaar bewolkt Osio. licht bewolkt Kopenhagen, onbewolkt Aberdeen, nevel Londen, onbewolkt Amsterdam, onbewolkt Luxemburg, onweer Parijs, licht bewolkt Bordeaux, licht bewolkt Grenoble, zwaar bewolkt Nice, regenbul Berlijn, onbewolkt Frankfort, onweer München. zwaar bewolkt Zürich. onweer Genève. licht bewolkt Locarno, half bewolkt Wenen, onbewolkt Innsbruck, zwaar bewolkt Rome. onbewolkt Ajacclo. onbewolkt Mailorca, half bewolkt 23 gr. 23 gr. 24 gr. 18 gr. 31 «r. 29 gr. 26 gr. 27 gr. 28 gr. 24 gr. 21 gr. 29 gr. 29 gr. 24 gr. 25 gr. 24 gr. 22 gr. 28 gr. 26 gr. n gr. 24 gr. 29 gr. VERWACHT... AANHOUDEND WARM Aanhoudend warm met later op de dag hier en daar onweer, in hoofd zaak in de zuidelijke helft ran het land. Matige wind uit oostelijke rich tingen, maar in het zuiden en midden van het land later veranderlijke wind. ZON EN MAAN 19 juni Zon op 4.21 Maan op onder 21.05 onder 11.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1