PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Ver. Staten en Sowjet-Unie voor staking van atoomproeven Bouw aanleginrichting begonnen voor veerboot in Vlissingen Vandaag... J0HAN BODEGRAVEN RIDDER IN ORDE VAN 0RANJE-NASSAU OVERSTROMINGEN IN DE ALPEN EISEN ZES MENSENLEVENS 2C0e jaargang - no. 139 Dagbladultgave van d* flrma Provincial* Zeeuws* Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer.AdJunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7 00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 15 juni 1957 ADVERTXNTIEfPIJS 19 ent per mm. Minim, p. advertent!* 4.—. lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 158399 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 1548 of 1304; Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes, Lange Vorststr. 83, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nleuwstraat 41, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerlkze*: N. Bo raat 24. tel. 28. „ASSISTENT" VOOR STASSEN Zorinwaarnemingsstations ook op Russisch gebied De Russische afgevaardigde naar de ontwapeningsconferentie te Londen, Valerian Zorin, heeft gisteren namens zijn regering formeel voorgesteld een verbod uit te vaardigen op atoom- en waterstof-proeven. Tegelijkertijd dient, aldus het Russische voorstel, een Internationale com missie In het leven te worden geroepen, die toeziet op de naleving van het verbod. Deze commissie zou rapport moeten uitbrengen aan de veiligheids raad en de algemene vergadering der Verenigde Naties. Reuter berichtte tevoren uit Washington, dat de Amerikaanse regering met de regeringen van Frankrijk, Groot-Brlttanië en Canada de mogelijk heid bestudeerde de Sowjet-Unie voor te stellen de proeven met atoom- en waterstofbommen tijdelijk te staken. Volgens het Amerikaanse blad „Washington Evening Star" zouden de Verenigde Staten bereid zqn gedu rende een jaar geen proeven met der- felijke wapens te nemen, indien de owjet-Unie tot hetzelfde zou beslui ten. Volgens het blad is het besluit hiertoe genomen tijdens het verblijf van Stassen in Washington. Het Russische voorstel, dat gisteren te Londen werd Ingediend, voorziet in de inrichting van controleposten, uit gerust met wetenschappelijke instru menten, in de Verenigde Staten, Rus land, Engeland, en het gebied van de Stille Oceaan. De Franse gedelegeerde Moch betoogde, dat de Russische rege ring ook een stopzetting van de produktie van splijtbaar mate riaal voor militaire doeleinden Krotten Het is altijd prettig, wanneer men met een belangrijk werk gereed komt. Zo kwam deze week de (landelijke) commissie „krotoprui ming en sanering" gereed. Niet ge reed uiteraard met de opruiming en sanering van de krotten, maar ge reed met haar rapport over dit moei lijke vraagstuk. De commissie zal na dit eind-verslag wel met een vrien delijk bedankje ontbonden worden. De vraag mag nu dus gesteld wor den welk werk de commissie heeft gedaan en wat liet nut van dat werk is. De commissie heeft allereerst aan de minister geadviseerd om na het eindigen van het woningtekort (zo omstreeks 1968?) nog een paar jaar voort te gaan met het bouwen van 75.000 woningen per jaar, opdat dan de nog aanwezige krotten kunnen ver dwijnen. Voorts vindt de commissie, dat de kosten van de krotopruiming en de sanering van slechte woonwij ken toch wel grotendeels door de staat gedragen moeten worden. Van 1968 af zal daarvoor een bedrag no dig zijn, dat tussen de 40 en de 75 miljoen gulden per jaar zal liggen. Ook zullen de gezinnen, die uit de slechté woningen naar goede wonin gen verhuizen een financieel steuntje moeten hebben. Voor dit doel zal het rijk met minder dan f 100 per ontrui- mingsgeval niet kunnen volstaan. Omdat zo'n „verbeterd" gezin een hogere huur moet betalen zal het ook nog vijf jaar lang een bijdrage van f 200 in de huurkosten dienen te ont vangen (van een woningwetwoning). Als wensprogram ziet dit werkstuk er niet onaardig uit, maar als men het tot werkprogram wil maken, is het toch wel een tikkeltje verbijsterend. Deze commissie stelt nu al vast. dat over tien jaar de regering vele tien tallen miljoenen guldens moet beste den aan krotopruiming, terwijl nie mand en dus ook de commissie niet weet hoe het over tien jaren gesteld is met het woningtekort, met de geldmiddelen van de overheid en met de waarde van onze steeds ver zwakkende gulden. Zou het niet beter geweest zijn, wanneer de commissie niet aan dit krotopruimirgsluchtkasteel had gebouwd, maar zich had beperkt tot het geven van nuttige aanwijzin gen voor de (langzame) krotoprui ming en afbraak van noodwoningen voorzover deze nu direct mogelijk zijn in het tijdvak van 1958 tot 1961? Dat tijdperk valt tenminste te over zien en er zullen ongetwijfeld gemeen tebesturen zijn. die met goede richtlij nen van de regering nog wel iets we ten te saneren en op te ruimen. Praten over de grote en definitie ve afrekening met de krotten heeft in een tijd van woningte kort geen enkele zin. Men gedraagt zich dan als de lieden, die in tijden van voedselschaarste weelderige re cepten uit kookboeken overschrijven. Zij krijgen er geen hap voedsel méér door!! Wanneer de commissie had gecon stateerd, dat de definitieve afrekening met de krotten eerst na de verdwij ning van het woningtekort en dus nas na 1968 aan de orde kan komen, dan had ze haar taak juist opgevat en niemand zou dat aan de commissie ten kwade hebben geduid. Zij had aan de mensen, die over tien jaar de fi nanciering van dat krotten-probleem moeten regelen, ook rustig de ver antwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen kunnen laten. Zou er ook maar één lid van de commissie zijn, die in gemoede ge looft, dat men in 1968 de hemel zal danken voor de adviezen, die in 1957 door de commissie werden neerge schreven 9 moest aanvaarden. Hg voegde eraan toe dat Frankrijk en an dere landen niet dcor een ak koord tussen de drie mogendhe den, welke thans kernwapens vervaardigen, zou zijn gebonden om op te houden met de proeven. Stassen had zich bij Mochs woor den over het splijtbare materiaal aangesloten. Naar te New York verluidt, heeft minister Dulles (buitenlandse zaken) aan Harold Stassen, de Amerikaanse gedelegeerde, een assistent toege voegd, de beroepsdiplomaat Julius Holmes. Deze vliegt volgens welinge lichte kringen maandag naar Londen. Russische onderzeeërs bestemd voor Egypte In Britse marinekringen meent men, dat de drie Russische onderzeeërs, die in het begin van deze maand door Het Kanaal voeren, waarschijnlijk maan dag in een Egyptische haven zullen aankomen. Een van de schepen zou aan de Egyptische marine overgedra gen kunnen worden. Het zou mogelijk zijn, dat de andere twee, van een mo dern type, eveneens aan de Egyp tische vloot toegevoegd worden. Griepbacil nu ook in Europa en Australië Het nieuwe griepvirus, dat de Azia tische griep veroorzaakt, is nu in Europa en Australië ingevoerd en waarschijnlijk ook in Noord-Amerika, aldus heeft het hoofdkwartier van de wereldgezondheidsorganisatie te Ge neve vrijdag bekendgemaakt. Er zijn in deze gebieden echter geen ziektegevallen geconstateerd. Een woordvoerder van de rege ring van het Britse protectoraat Bahrein heeft vrijdag medege deeld, dat de Aziatische griep tot in de Perzische Golf is doorge drongen. In Bahrein zijn vrijdag tientallen gevallen gemeld. Holland-Festival 1957 geopend Gisteravond heeft de minister van onderwijs kunsten en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals in de Scheve- ningse Kurzaal, waarvan het podium feestelijk met bloemen was versierd, het Holland Festival 1957 geopend. m is het 20 jaar geleden, dat Ij te Rotterdam een aanvang werd gemaakt met de bouw van de tunnel onder de Maas. MORGEN H is het 300 jaar geleden dat H de beroemde Nederlandse na- tuurkundige Christiaan Huy- s gens van de Staten der Verenig- ae Provinciën octrooi verwierf op zijn uitvinding van het slin- geruurwerk. Is het vaderdag. ^.lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll? „De stemming deze avond is prima, de koers is polio, laat de verkoop staan op het teken van agio", zei de commissaris der koningin in Zuid- Holland, mr. J. Klaasesz, die tevens voorzitter 1s van het nationaal fonds voor bestrijding van kinderverlam ming. De verkoop had een zeer vlot en geanimeerd verloop en de effecten beurs- De verkoop bracht in totaal een be drag van f 254.718,37 op. Dit bedrag vertegenwoordigt een waarde, die ruim f 100.000 ligt boven de gezamen lijke beurswaarde van de geveilde ef fecten. Een kwart miljoen uit Soers van demand. effectenverkoop Tijdens een gisteren in de grote zaal van de effectenbeurs te Amsterdam gehouden samenkomst voor de ver koop van effecten ten bate van het prinses Beatrix Poliofonds heeft de burgemeester van Hilversum, de heer J. J. G. Boot, meegedeeld, dat het Ha re Majesteit de Koningin heeft be haagd de lieer Johan Bodegraven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zichtbaar onder de indruk van dit feit liet de radioman zich het eraan verbonden eremetaal op de revers spelden. In een toespraak zeide bur gemeester Boot. dat de geridderde meer dan 10 miljoen gulden voor goe de doelen bijeen had weten te verza melen. De effecten, die het bedrijfsle ven aan het prinses Beatrix Fonds heeft afgestaan, werden daarna bij opbod verkocht. Voedseldroppings boven geïsoleerd dorp De overstromingen, veroorzaakt door wolkbreuken en smeltwater, hebben verscheidene dalen in Tirol en de Zwitsere Alpen geïsoleerd, huizen weggesleurd, spoorlijnen en telefoon draden vernield. Tenminste vier men sen zijn om het leven gekomen. De spoorwegverbinding tussen Frankrijk en Italië werd vrijdag be dreigd door een aardverschuiving zuidoostelijk van Turijn. De vier ver- drinkingsgevallen hebben zich voor gedaan in Karinthië en Oost-Tirol. Alle wegen naar de Oosttiroolse da len zijn gesloten. Reddingsvliegtuigen hebben boven het geïsoleerde dorp Sankt Jakob voedselpaketten afge worpen. In Zwitserland heeft de vallei van Zermatt het het ergst te verduren. Bij Belangrijke dag voor de Benelux Vandaag zullen de ministers van bnitenlandse zaken en van economi sche zaken van de Beneluxlanden te Brussel bijeenkomen voor het goed keuren van het ontwerpverdrag waarbjj de economie van België, die van Nederland en die van Luxemburg tot een nauwe economische unie aan gesloten zullen worden. Op het elfde economische Benelux congres te Maastricht heeft prof. dr. G. M Verrijn Stuart gisteren een in leiding gehouden over het verdrag. De inhoud er van komt naar hij zeide in-hoofdzaak op het volgende neer: a. Bevestiging van de ge meenschappelijke vrije Benelux- markt, met onbelemmerd verkeer van goederen, diensten, personen en kapitalen, en met een gemeen schappelijk buitentarief, b. Ge meenschappelijk handelspolitiek beleid tegenover derde landen, c. Coördinatie van het beleid ten aanzien van investeringen, land bouw, vervoer, sociale vraagstuk ken en geldwezen. 't dal van de Isère staan verscheidene boerderijen onder water. In de Alpes Maritimes is de rivier de Tinee over stroomd. In Noordwest Italië heerste vrijdag noodweer. Naar verluidt is er reeds voor ruim 190 miljoen gulden schade aan de gewassen. In de boven-Po- vallei zijn vele wegen overstroomd en enkele dorpen door het water in gesloten. Het gebied heeft eerst van zeer zware nachtvorst te lijden ge had en nu van noodweer, zoals men er nog niet heeft gekend. Twee mensen zijn er sedert donder dagavond verdronken. Uitbreiding van handel met China De Nederlandse regering heeft zich beraden omtrent het door haar in te nemen standpunt ten aanzien van de door verschillende landen getroffen maatregelen, waarbij de beperkingen op de han del met China, Noord-Korea en Noord-Vietnam aangepast worden aan het controlestelsel, geldende voor de handel met enkele Oost- europese landen. Na overleg met de Belgische re gering, aldus wordt van officiële zijde in Den Haag meegedeeld, is besloten ook voor wat betreft de Nederlandse embargo-maatregelen met betrekking tot de uitvoer, de doorvoer en de verscheping van goederen naar China, Noord-Ko rea en Noord-Vietnam, een over eenkomstige voorziening te treffen. De Belgische regering heeft ge lijksoortige plannen bekendge maakt. TEGELIJK GEREED MET BRESKENSE HAVEN Met meerplaats voor reserveboot WANNEER VOLGEND JAAR MEI de nieuwe veerhaven in Bres- kens in gebruik zal worden genomen, moet ook de nieuwe aanlegin richting in Vlissingen voor de in aanbouw zijnde, ruim honderd meter lange boot van de Prov. Stoomboot diensten, gereed zijn. Dat is al thans het doel, waar Rijkswaterstaat en het Aannemingsbedrijf E. Blok uit Rotterdam sinds drie weken in eendracht en vereniging naar streven. Nabij de oude aanleginrichting Is namelijk een begin geriiaakt met de werkzaamheden voor de nieuwe fuik, die in tegenstelling tot de bestaande o.m. een lange (rond 100 meter) en een korte (57 m) geleidepier zal krijgen, zodat de nieuwe boot over de gehele lengte steun zal vinden te gen de lange, aan de noordzijde ge projecteerde geleidewand. Nieuw is ook het gebruik van rubberrollen voor het uit tropisch hardhout te ver vaardigen verende schotwerk. Met die rubberrollen, waarvan er 550 verwerkt zullen worden, zijn des tijds in Kruiningen proeven genomen, die zeer bevredigende resultaten ople verden. Het is een systeem, dat tot nu toe uitsluitend in de Verenigde Staten werd toegepast. Om aantas ting van de natuurrubber door in de haven drijvende olie te voorkomen, worden de rollen voorzien van een dun laagje, oliebestendige syntheti sche rubber. De nieuwe fuik krijgt een zes me ter brede brug (de bestaande is 3 meter breed), waardoor het mogelijk zal zijn twee rijen auto's tegelijk af- en aan te voeren. Het laden en lossen van de zoveel grotere boot zal dien tengevolge aanmerkelijk sneller kun nen geschieden. Niettemin rekent men er op, dat de naar schatting twee minuten winst op de vaartijd dank zij de ligging van de nieuwe ha ven in Breskens, hard nodig zullen zijn om de langere tijdsduur te com penseren, die het laden en lossen van de nieuwe boot zal vergen. (Vervolg op nag 2) In Vlissingen is men begonnen met de aanleg van de nieuwe fuik voor de Prov. Stoombootdiensten, die in mei 1958 tegelijk met de nieuwe veerhaven in Breskens gereed zal moeten zijn. Het heien van een sta len dam wand voor de bouicput is de eerste fase van het bouwprogram. Foto P.Z.C.) De nieuwe Franse premier m Bourgès-Maunourg heeft zijn nieuwe kabinet aan president H Cöty voorgesteld op het Klyste te Parijs. Op de trappen tan het paleis werd president Coty en het voltallige kabinet gefo- togr'afeerd. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiQiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiif KORTE PREDIKATIE .Hoor nu, en ik zal spreken: Ik ml U ondervragen, opdat gij Mij onderricht" Job +2:4) Wie het boek Job onbevangen gele zen heeft, denkt onwillekeurig aan de politieke situatie waarin wij le ven. De schreeuw om recht., die zo oud is als onze cultuur, vindt ook vandaag nog geen ander antwoord van hogerhand dan de macht. De westerse politiek, niet bij machte om het recht te doen zegevieren, concen treert zich op het verwerven van macht, om zonodig elke schrecuto te kunnen smoren. Én de God van het boek Job schijnt, net als de N.A.V.O. geen bezorgde pottek\jkeers te kun nen gebruiken. Bij nauwkeuriger overweging ran de tekst van het boek blijkt 'echter dat niet de stomme Macht zelf, maar het gesproken Woord van de Al machtige Job tot zwijgen brengt. De schreeuw om recht wordt niet ge smoord in de greep van de macht, maar beanticoord met een woord van de Machtige, die a.h.w. van zijn troon afdaalt om op het niveau van de menselijke wanhoop deel te nemen aan 'n gesprek over Zijn machtsmis bruik; en net ffuat hard tegen hard, daar tussen de sintels van de ver woeste gerechtigheid en welvaart. Als Job tenslotte zijn aanklacht te rugneemt, dan doet hij dit niet on der pressie van de Overmachtmaar onder de impressie van het feit dat de Machtige zich vervaardigd heeft deel te nemen aan het gesprek in ae as. Want het zijn juist dc hierboven afgedrukte, vlijmend ironische aan vangswoorden van dc gespreksbij drage van de Almachtige, die Job aanhaalt bij dc motivering van zijn onverwacht besluit, en niet de inhoud ervan, die in wezen niets nieuws was geweest. De Macht is geen nieuw element in het gesprek, maar het Woord van de Machtige wel. Het ts de levende ontmoeting met de Mach tige op de puinhopen van het be staan, waardoor de verzoening tot stand komt, als het theoretisch ge sprek over God gekapt wordt door de entree van God, een ontmoeting met de Levende op het terrein van de Dood. ,£lechts van horen zeggen had ik van TJ vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Dddrom herroep ik en doe boete in stof en aszegt Job, en dat tegelyk 't slot van het gedicht. Het beslissende is blijkbaar ge weest, dat God het Woord nam. en daarmee zich de situatie zichtbaar aantrok. Job heeft God aan schouwd". In zyn Woord werd God- zelf zichtbaar, en daarin heeft Hij Job met zich verzoend. .Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aan schouwd" (Joh. 1:14). „God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende" (2 Cor. 5:19). Sas van Gent. E. Ed. Slem. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm, onbewolkt. Kopenhagen, onbewolkt. Aberdeen, half bewolkt, tonden, onbewolkt. Amsterdam, licht bewolkt, Luxemburg, onbewolkt, Parijs, onbewolkt. Bordeaux, onbewolkt, Grenoble, half bewolkt, Nice, licht bewolkt, Berlijn, onbewolkt. Frankfort, onbewolkt, München, onbewolkt. Zürich, licht bewolkt. Genève, half bewolkt, Locarno, onweer. Wenen, onbewolkt, Innsbruck, licht bewolkt, Rome, onbewolkt, Ajaccio. licht bewolkt. Mallorea, zwaar bewolkt, 21 gr. 21 gr. 23 gr. 28 gr. 25 gr. 27 gr. 29 gr. 24 gr. 23 gr. 21 gr. 25 gr. 38 gr. 24 gr. 27 gr. 25 gr. 27 gr. 26 gr. 31 gr. 2« gr. 24 gr. 21 gr. DE VERWACHT... ZOMERS WEER Droog en overwegend zonnig weer met een matig tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Dezelfde tempe ratuur als gisteren of iets hoger. ZON EN MAAN 16 juni Zon op 4.21 Maan op 23.11 17 juni Zon op 4.21 Maan op 23.33 onder 21.04 onder 8.40 onder 21.04 onder 9.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1