Zeeland verwacht een tamelijk goede fruitoogst Zeeuwse Almanak van <s.win Z»B Amerikaanse shag „AXEL 57" TROK DUIZENDEN TIJDENS DE PINKSTERDAGEN ZEELAND KREEG ZIJN DEEL VAN DE PINKSTERDRUKTE Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG II J UN1 1957 VEILINGSVERENIGING „KAPELLE-BIEZELINGE" Men zal moeten streven naar een betere spreiding van teelten Tijdens de algemene vergadering van de vellingsvereniglngs „Kapelle- Blezelinge en Omgeving", welke zaterdagmiddag in café „De Velling" werd gehouden, heeft de voorzitter, de heer P. J. J. Dekker te Wemeldlnge, in zijn openingswoord aandacht besteed aan de oogstverwachtlngen voor het seizoen 1957. Als gevolg van de nachtvorst en het koude droge weer in de maand mei tijdens de bloei, is de vruchtzetting in tal van plaatsen mislukt. Dientengevolge belooft de oogst van peren in ons land zeer matig tot slecht en die van appelen matig tot slecht te worden. Een uitzondering hierop vormt Zeeland, waar uitzonderingen daargelaten, weinig nachtvorst- schade is opgetreden. Op deze vergadering werd voorts het belangrijke be sluit genoment om inplaats van 1 procent, zoals reeds in de voorgaande vergadering was besloten, anderhalf procent van het bruto geveilde be drag over het boekjaar 19561957 by te schrijven op de 4 procent leden rekening. De heer Dekker die onder meer ir. J. J. van Hennik. rijkstuinbouwcon- sulent voor Zeeland en Noord-West- Brabant, welkom kon heten, releveer de dat het jaar 1956 zich heeft geken merkt door een gunstige afzet in het bijzonder voor het zachte fruit met bevredigende prijzen. Het prysvcrloop van het harde fruit, dat na 1 januari werd afgevoerd, was hoewel niet on bevredigend, niet zoals de verwach tingen hadden doen hopen. In het af gelopen jaar bleek wederom, dat de opslag van fruit grote risico's voor de opslaghouders meebrengt; tevens is bevestigd, dat deze risico's niet al tijd worden beloond. Een duidelijke uitzondering in gun stige zin vormde de Bramley Seed ling in de gasbewaring. voor de veiling was het afgelopen jaar zeer gunstig. Met de omzet werd weer een record bereikt, namelijk f 7.839.071,26 tegenover f 6.376.738,78 in het voorgaande boekjaar. De liqui diteitspositie van de vereniging werd het afgelopen jaar weer belangrijk versterkt, zodat de financiële struc tuur van het bedrijf goed is. Sprekend over de oogstverwachtln gen, zei de heer Dekker, dat dank zij ae gunstige ligging, onze provincie een uitzondering maakt voor wat be treft de ongunstige vruchtzetting als gevolg van nachtvorst en koud weer. De vroege appelen beloven een re delijk goede oogst te geven, vooral Perzikappel Zigeunerin en Early Victoria. Yellow Transparant loopt plaatselijk sterk uiteen van vrij goed tot matig. Bij de midden vroege ras sen beloven de James Grieve en Cox Orange Pippin goede resultaten te ge ven, alhoewel deze nog belangrijk kunnen ruien. Van de late appelrassen is Golden Delicious goed, Jonathan op sommige plaatsen goed, verder weer matig. Goudreinette toont op verschil lende bedrijven een slecht beeld, op andere matig tot vrij goed. Bij de pe ren hebben de Précose de Trévoux sterk geruid, terwijl Comtesse de Pa ris, Beurré Alex Lucas en Triomphe de Vienne over het algemeen slecht hangen. De pruimen zijn over het al gemeen matig tot goed, kruisbessen en rode bessen redelijk goed, zwarte bessen slecht en frambozen en aard beien goed. Kleinfruitteelt Duidelijk hierby is, aldus de heer Dekker, dat men niet alles op één kaart: zal moeten zetten, maar men zal moeten streven naar spreiding van teelten. Gelukkig wordt hier jle laat ste jaren in deze omgeving meer aan dacht aan geschonken. Voor 't klein bedrijf noemde de heer Dekker voorts de kleinfruitteelt onmisbaar, maar ook dan weer verschillende teelten naast elkaar. Verheugend vond spre ker het ook dat er veel aandacht wordt geschonken aan selectie van de klelnfruitteeltsoorten, vooral met be trekking tot, de teelt van aardbeien voor verse consumptie. Wat de plannen voor de nieuwbouw betreft, deelde de voorzitter mede, dat de goedkeuringen hierop nog niet ont vangen zijn. Uit de rekening en ver antwoording van het boekjaar 1956 1957, dat werd uitgebracht door de directeur, de heer A. D. Snoep, bleek, dat de exploitatierekening een totaal aangeeft van f 394.871,23, Het jaar kon worden afgesloten met een batig BLIKSEMINSLAGEN. I heeft daarna nog wat water ge_ Het onweer, dat maandaKmiddn|r ven om eventuele nngloeling de kop boven Walcheren hing, heeft enkele in te drukken. OGEN TEKORT. De moeilijk lerende leerlingen van de Beatrixschool te Zieriltzee, ^die in het Burgerweeshuis zijn 'gehuisvest, hebben vrijdag een schoolreisje gemaakt naar 't die renpark in Tilburg en naar het sprookjespark de Ef teling te Kaatsheuvel. Zij kwamen ogen te kort om de dieren en de schitte rende omgeving te bewonderen. Het uitstapje was mogelijk ge maakt door particulieren, die be langeloos hun auto's beschikbaar stelden. VERMETELE DAMES Twee dames hadden het zondag middag op het strand van Vlissingen zo warm gekregen, dat zij besloten het nog wat frisse water te trotse ren. Toen het pootje baden hen nog te weinig verkoeling bracht, stapten zij nog verder in de richting van de horizon. Maar op een gegeven mo ment hadden zij zich zo ver in zee gewaagd, dat zij het strand niet meer op eigen kracht konden bereiken. Ge lukkig waren leden van de reddings brigade paraat. Zij zetten de dames weer heelhuids op het droge zand. Maar als die stoere kerels er eens niet waren geweestNiet alleen in het gewone leven, maar ook bij het baden is het van belang zo nodig met beide benen op de grond te blij ven! i hing, 1 blikseminslagen gebracht. In Vlis singen werd de schoorsteen van het pand Badhuisstraat 97 getroffen. De bewoners waren op dat ogenblik af wezig. Gelukkig brak er geen brand uit. De niettemin onmiddellijk ge waarschuwde brandweer, die spoe dig ter plaatse was, nam enkele be veiligende maatregelen. De schoor steen was gedeeltelijk ingestort. De neervallende brokstukken hadden voornamelijk binnenshuis enige ra vage aangericht. De schade was evenmin groot bij de blikseminslag in de nok van de hooischuur van de heer Jac. Louwer- se Jzn. aan de Eendekotsweg in de gemeente Sint Laurens. De bewoners en de buren konden met brandblus- apparaten een begin van brand in de kiem smoren. De brandweer van Mid delburg, die men had opgebeld in plaats van die van Sint Laurens, was spoedig ter plaatse. Het vuur was toen echter al gedoofd. Men PINKSTERDRIE Zo is het vandaag dan pinkster drie, een ietwat vage feestdagdie voor menigeen een gewone werkdag is, maar voor vele anderen en dan met name op Walcheren toch wel weer degelijk een feestdag. Waarop in vele dorpen naar aloude trant dc ring wordt gestoken. Het moet bijzonder plezierig zijn om pi/nksterdrie te mogen vieren. Alge meen erkende feestdagen immers hebben We allemaal gemeenschappe lijk, maar zo'n exclusief feestdagje wil er altijd wel in. Het moet. heerlijk zijn om heden feest te vieren in de wetenschap, dat velen elders het werkpak al weer om de lendenen hebben gegord. Het moet vooral heerlijk zijn om de twee gewone pinksterdagen te vieren in de weten schap. dat er nog een derde dagje aan vastgeknoopt kan worden. Dat niet onmiddellijk de grauwe maan- dat/sfeer U op dinsdag nd pinkste ren te gen grijnst, maar dat er in tegendeel voor U als pinkster- drievierder nog een derde dagje in het vat zit. En dat U dat zo maar in de schoot wordt geioorpen, omdat (ie toevallig als pinkster drie-vier der geboren zijt. Want dezulken worden 'geboren: ge kunt dat niet worden. 'Nooit. Er bestaat zelfsf nog) geen cursus voor saldo van f 55.072,38. Het koelhuis ?af een exploitatieverlies te zien van 29.340,43, terwijl op het sorteer- en pakstatlon een winst werd behaald van f 4072,28. De balans geeft een to taal aan van f 1.212.871,67. Namens de financiële commissie werd verslag uitgebracht door de heer J. de Jager die tot goedkeuring van de jaarstuk ken adviseerde. Tot nieuw lid van de financiële commissie werd gekozen de heer J. M, C. Straub en tot plaats vervangend lid de heer F. van Hoorn. Inplaats van 1 procent zal ander half procent van het geveilde bedrag over het boekjaar 19561957 worden bijgeschreven op de ledenrekening. Deze vier procents ledenrekening staat momenteel op de balans voor f 275.925,74. Het bestuur werd ge machtigd over te gaan tot aankoop van grond, in verband met mogelijke uitbreidingen van het bedryf in de toekomst. De veilingspercentages werden voor de leden vastgesteld op 3 procent voor grote veiling, 5 procent voor kleine veiling en 2 procent voor boomgaar den. Gastleden zullen voor grote en kleine veiling 2 procent provisie meer moeten betalen. De koeltarieven wer den vastgesteld op zacht fruit voor kwekers: le week 1 cent per kg, 2e tot en met de 4e week V2 cent per kg en vervolgens y2 cent per kg per week. Zacht en hard fruit en ponen voor derden: 3 cent per kg voor de eerste maand, daarna 1,3 cent per kg per maand en 0,30 cent per week over een gedeelte van een maand. Hard fruit kwekers: eerste tot en met derde maand 1 cent per kg per maand of gedeelte daarvan; na drie maanden wordt een gedeelte van een maand per week berekend, namelijk *4 cent per kg. Gasbewaring kwekers: 1,2 cent per kg per maand, na'drie maan den 30 cent per 100 kg per week. Op slagplaats kwekers: ongeacht de tijdsduur van het bewaren 2 cent per kg en opslagplaats kopers, ongeacht de tijdsduur van het bewaren 3,7 cent per kg. De sorteer- en verpakkingstarieven zullen zijn: sorteren 2 cent per kg, sorteren en verpakken 7 cent; sorte ren en verpakken met strips 9 cent en wikkelen incl. wikkels 4 cent pgr kg. Burgemeester opende het nieuwe zwembad te Axel Een veertigtal genodigden, waar onder ingenieur P. Geerling, die de K.N.Z.B. vertegenwoordigde, werden door de voorzitter der stichting Axel- de heer n in de nieuwe J. C. Vink, welkom gehel restauratietoren van het zwembad. Na een korte inleiding kreeg bur gemeester P. L. D. J. van Oeveren het woord. Deze zei onder meer dat hij het een genoegen vond de, op grootse wijze gemoderniseerde bad en zweminrichting, die thans de fraaist gelegen en best geoutilleerde zwemgelegenheid in de provincie is, te mogen openen. Spreker wees in zijn hoedanigheid van lid der provin ciale zwembadcommissie op de tot standkoming van dit nieuwe bad, dat het oude en primitieve zwembad moest vervangen, Burgemeester Van Oeveren prees het genomen initiatief en noemde naast de heer Van der Graaf, architect te Zwijndrecht, de heren Wieles, gemeenteopzichter en Van den Brule, van de dienst ge meentewerken. Spreker eindigde met de aanhaling van een citaat uit een verslag van de schoolartsendienst, waaruit blijkt dat de lichaamshou ding der kinderen in Sas van Gent en Axel beter is dan elders, hetgeen moet worden toegeschreven aan de aanwezigheid van een bad- en zwem inrichting in deze plaatsen. De bur- zwembad voor geopend, waarna de gemeester verklaarde vervolgens het genodigden de nieuwe inrichting tij dens een rondgang konden bewonde ren. Na afloop werden in de restau ratie verversingen rondgediend, Hier na werden onder auspiciën van de K.N.Z.B. en in samenwerking met de S.Z. en P.C. „De Bruinvis" uit Sas van Gent jeugdwedstrijden en een selectie-watcrpolowedstrijd ge houden. waarvoor veel belangstelling bestond. Merriekeuringen van „Het Nederlandsche Trekpaard" De afdeling Zeeland van de Konink lijke vereniging „Het Nederlandse Trekpaard" heeft voor dit jaar de merriekeuringen als volgt vastge steld: Goes 19 juni; Kortgene, 28 juni; St.-Philipsland 1 juli; Oud- Vossemeer, 1 juli; IJzendijke, 2 juli; Oostburg, 2 juli; Zierikzee, 5 juli; Middelburg, 8 juli en Hulst 10 juli. Kleding uit De Ruijters tijd Tijdens de De Ruyterfeeste>i in de eerste week van juli zul- i§ len vele Vlissingse kinderen H gekleed gaan in kostuums, die f| in de dagen van De Ruyter ge- g f§ bruikelijk waren. Dat staat nu reeds vast, want er is levendige H belangstelling voor de model- len van deze kostuums. Drie s Vlissingse modehuizen be- H schikken thans over deze mo- dellen en het is niet moeilijk deze modellen na te maken. M In de etalages van deN.V. Vroom en Dreesmann aan het Bet je Wolffplein en Gebrs. H Bischoff aan de Wolstraat M kan men een zeventiende eeuws jongens- en meisjes- kostuum zien. Het modehuis, M Bobbe aan de Coosje Busken- straat, liet zaterdag j.l. een meisje en een jongen in ze- ventiende eeuwse dracht door de stad paraderen. M Foto P.Z.C.) jg iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiil (Advertentie) Hierom ut te bijten! i Advertentie; J9wywsTere huid? etStUIUOJ. Babyderm-zeep Deze rijpbruine shag geeft U 't rookgenot van de beste Amerikaanse cigaret! GROOTSE MANIFESTATIE Feestelijk verlichte stad bood vele attracties Zaterdag werd op de Markt te Axel in het kader van de manifestatie Axel 57 een groot muziekfestival ge houden, waaraan een tiental Belgi sche en Nederlandse verenigingen deelnam. De muziekkorpsen maakten een rondgang door de stad, alvorens om beurten in de muziektent op te treden. De muziekvereniging „Mo zart" uit Yerseke bracht de Axelse burgemeester, P. L. D. J. van Oeve ren, een serenade op het gemeente huis. De burgemeester, oud-inwoner van de Zeeuwse oesterstad, dankte hier- voor in onvervalst Zuid-Bevelands dialect. In de avonduren werd door „Mozart" een uitstekend verzorgd concert gegeven op de Markt. Voor deze taptoe begeleid door de drum band bestond grote belangstelling. Een grote menigte had zich gedu rende de middag- en avonduren naar het feestterrein begeven, waar de be kende „Tiroler Holzhaeker Bub'n" Hoewel niet beide pinksterdagen onder gelijkelijk stralende weersomstandigheden gevierd konden worden vooral tweede pink sterdag moesten er meer regenjassen dan zonnebrillen aan te pas komen heeft toch ook Zeeland zijn deel gehad van de op deze dagen gebruikelijke stroom bezoekers. Vooral tweede pink sterdag, zo rond 1 uur in de middag, kwamen de regenjassen goed van pas! In Vlissingen viel in 10 minuten niet minder dan 10 mm. re genwater! Uiteraard waren on der de vreemdelingen ook dit jaar de Belgen weer in de meerderheid en het aantal personen auto's met wit—rode nummerborden domi neerde dan ook op ver scheidene Zeeuwse we gen. Met name in Zeeuwsch-Vlaahderen en op Walcheren was het aantal Belgische bezoekers bijzonder groot, maar deson danks kwam bij de veerdiensten over de Westerschelde geen stagnatie van betekenis voor. Op het traject VlissingenBreskens, waar de drukte het grootst was, werd een derde boot ingescha keld en zo bereikte men, dat de wachttij den over het algemeen tot rond één uur be perkt konden worden. Tweede pinksterdag waren de wachtplaat- sen zowel in Vlissingen als in Breskens 's avonds om kwart over acht „schoon". Tengevolge van de minder gunstige weers omstandigheden op tweede pinksterdag was het aantal fietsersi dat overgezet moest worden aanzienlijk minder en dat had weer tot gevolg, dat per overtocht zeker vijf a zes auto's méér vervoerd konden wor den. Ook op de overige trajecten, waar hot iets minder druk was, kon regelmatig gevaren worden zonder dat zich stagnatie van beteke nis voordeed. Op Schouwen-Dul- veland daarentegen kon de veerdienst Zij- peAnna Jacobapolder de grote drukte niet of nauwelijks verwerken. Gisteravond laat moes ten nog rond tweehon derd auto's overgezet worden. Een tweede boot werd gedurende de pinksterdagen niet ingelegd. Naast vele Belgen bezochten ook veel Duitsers de West hoek. Vooral eerste pink sterdag hebben overi gens duizenden genoten van het zomerse weer en aan de Zeeuwse stranden van Cad- zand in Zeeuwsch- Vlaanderen tot aan de Westhoek van Schou wen hebben tallozen van de gelegenheid ge bruik gemaakt om zich een zongebruinde huid „aan te meten". In de zomerwoning- en kam- peercentra op Walche ren was het deze dagen al opvallend druk en uiteraard waren ook de Vlissingse boulevards bij velen weer bijzon der geliefd. Hetgeen zich manifesteerde in opgewekte, zij het niet uitzonderlijk drukke pantoffelparades. In ieder geval is gebleken, dat slechts weinigen zich hebben laten weer houden door de ietwat onbestendige weers vooruitzichten; men trok er op uit, gewa pend met zonnebril en regenjas, in en op al de moderne voertuigen, die ge heden ten dage maar bedenken kunt. met Gerda Ziller in de amusements hal optraden. Vele hónderden ver maakten zich in de tentoonstellings hal en het lunapark, waar goede za ken werden gedaan. Maandagmiddag speelde de voetbalvereniging „Axel een vriendschappelijke wedstrijd te gen „De Spechten", een amateur- eerste klasser uit Eindhoven. Deze ontmoeting eindigde met een 311 nederlaag voor de oranje-witten. De wedstrijd werd opgeluisterd door de muziekvereniging „Eendracht" uit Wachtebeke in België. Bij het par keerterrein aan de Oranjestraat werd een grote internationale schieting ge houden op vijf liggende wippen, waaraan niet minder dan 166 schut ters deelnamen. Deze wedstrijden werden gevolgd door een grote kam- pioensscnieting. In de amusementshal op het ten toonstellingsterrein trad Maria Za- mora met haar Zuid-Amerikaanse show-orkest op. Duizenden bezoekers van al deze evenementen trokken door de Axelse straten en over het feestterrein. De vanouds bekende tweede pinkster, welke reeds vroeger velen jaarlijks naar Axel trok bleek ook nu weer het hoogtepunt van deze manifestatie en óndanks het minder gunstige weer overtrof het bezoek de verwachtingen. De. Kinderdijk was door een feestelijke verlichting her schapen in een grootse entree van het feestterrein in het recreatie-oord. In de stad brandde het bevrijdings vuur bij het Poolse monument in de Breestraat en bij het nieuwe zwem bad spoot een verlichte fontein haar stralen in het rond. Bromfietser te Kruiningen aangereden door auto Maandagmorgen omstreeks half 12 heeft zich op het kruispunt Zanddijk- Rijksweg te Kruiningen een ernstig verkeersongeval voorgedaan. De be jaarde bromfietsberijder M. uit Vlis- singxm reed over do' Zanddijk in de richting Hansweert. Hij stak daarbij de rijksweg over, zonder voorrang tè geven aan een naderende Belgische personenauto. De automobilist tracht te de bromfietser nog te ontwijken, waarbij de wagen zelf bijna van de dijk reed, doch een aanrijding was niet meer te voorkomen. M. is ernstig gewond naar een der ziekenhuizen in Vlissingen overgebracht. De brom fiets werd totaal vernield. VANDAAG VlissingenAlhambra: „Wereld zonder einde". (14 j.), 19 en 21 uur; Luxor: „El Paso", (14 jaar), 20 uur. Goes—Grand: „Bloed in de zon", (14 jaar),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2