PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Europeanen betogen in Algiers na bomaanslag op het Casino Lijk van Crabb kikvorsman gevonden Honderden belangstellenden voor muziekconcours in Kapelle KONINGIN EN PRINSESSEN BIJ HET ILSY-VLIEGFEEST 200e jaargang - no. 135 Dagbladuitgave van de firma Provincial® Zeeuws® Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w, de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 por kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 juni 1957 ADVERTENTIEPRIJS U cent per mm. Minim, p. advertent»® 4.- In*. Iclingen drie il tartof. Kleine advertenties (ma* «regels) 21 cent p. regel met een minimum van I.—. ..Brieven of adrea bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no «1300 P.Z.C.. Middelburg Bureaus: VUsslngen, walstr. 5W0. tel. 2355 4 Ujnen (b.g.g. 1548 of 1304; Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. tel 2475 (b.g.g. 2221); Oostburg. Nieuwstraat 43. tel. 20: Terneuaen. Brouwertjatr. 2; iltr.ee Bogerdstraat 24. tel. 24 KLOOF TUSSEN VOLKSGROEPEN VERBREED Plannen voor staking en voor mars naar Arabische wijk Europese inwoners van Algiers zyn maandagavond tot geweldda digheden tegen mohammedanen ov ergegaan in de straten van Al giers. Dit was hun reactie op een reeks bomaanslagen door de na tionalisten. De ernstige van deze bomaanslagen gebeurde zondag avond. Toen ontplofte een bom in het Casino van de Algerijnse hoofdstad. Dit Casino, op een rots aan zee gelegen, is een door Euro peanen veel bezochte dancing. Door de ontploffing onder het or kestpodium werden onder meer de orkestleider en een zangeres do delijk verminkt. Volgens de laatste berichten kwamen bij de aanslag zeven mensen om het leven en werden 83 gewond. De meeste slacht offers waren jonge meisjes. In veertien gevallen moesten dokters tot amputatie van armen of benen overgaan. Toen gisteren naar aanleiding daar van Europeanen een optocht nielden moesten de overvalpolitie en militai ren in het geweer komen. Er ontspon zich een urenlange veldslag tussen burgers en overheid, waarbij gebruik gemaakt werd van stokken en ge weerkolven. Aan het hoofd van de optocht be vonden zich studenten en oudstrijders die vlaggen meevoerden. De optocht werd de kern van ongeregeldheden waarbij' omstreeks vijftien mohamme danen werden mishandeld. Twintig Europeanen werden bij de schermutselingen gewond, twee hun ner zo ernstig dat zij in een zieken huis moesten worden opgenomen. Twaalf werden gearresteerd. Uit protest tegen wat zij onvoldoen de bescherming tegen bomaanslagen noemt heeft de organisatie van oor logsveteranen en studenten voor van daag een staking afgekondigd voor de Europese bevolking in Algiers. In Bloemendaal sliepen toeristen langs de weg In Bloemendaal hebben tij dens de pinksterdagen onge veer 3500 kampeerders elders een onderkomen moeten zoe ken toen de beide kampeerter reinen in het nationale park de Kennemerduinen, die plaats bieden aan duizend kampeer ders, reeds zaterdagmiddag volledig waren bezet. Veel bui tenlanders, in hoofdzaak Duit sers, die later in de middag ar riveerden hebben de nacht in de duinen en zelfs langs de openbare weg doorgebracht. Ongeveer 14000 mensen be zochten De Kennemerduinen. Het aantal bezoekers in 1957 aan dit nationale park is thans reeds de honderdduizend ge passeerd, dit is twee maal zo veel als verleden jaar om deze tijd. Bourgès Maunoury zal investituur vragen De Franse radicale minister van defensie in de aftredende regering- Mollet, de 42-jarige Bourges-Mau- noury, heeft maandag aan president Coty medegedeeld, dat hij verwacht een regering te kunnen vormen en dat hij bereid is de Nationale Ver gadering om goedkeuring van zijn benoeming tot premier te vragen. De president heeft hem daarop officieel als premier aangewezen en het ontslag van de socialist Mollet als premier aanvaard. Men verwacht, dat Bourges-Mau- noury woensdag in de Nationale Vergadering zal verschijnen. Volgens waarnemers bestaat er een goede kans, dat Bourges de meerderheid in de Nationale Verga dering zal krijgen. De formateur wil de socialist La- coste handhaven als minister voor Algerije. Egypte en Jordanië wijzen diplomaten uit Koning Hoessein van Jordanië heeft de uitwijzing bevolen van de Egypti sche militaire attaché in Amman en de Egyptische consul te Jeruzalem, aldus heeft het door de Egyptische regering gesteunde persbureau voor he,t Midden-Oosten maandag meege deeld. De regeringsvoorlichtingsdienst van Jordanië heeft een officiële verkla ring gepubliceerd, waarin de Egypti sche militaire attaché in Amman er van wordt beschuldigd, dat hij een Jordaanse burger heeft trachten over te halen om officiële Jordaanse persoonlijkheden te vermoorden. Later heeft de Egyptische rege ring in Cairo bekendgemaakt, dat zij Jordanië om terugtrekking van de Jordaanse ambassadeur heeft ge vraagd. Dit verzoek is volgens een officiële Egyptische bekendmaking I een gevolg van een samenzwering om de Egyptische militaire attaché In Amman in diskrediet te brengen. J De betogers hebben aangekondigd dat zij heden naar de Arabische wijk willen marcheren en daar voor de gevangenis demonstreren, waar enige ter dood veroordeelde mohammedanen opgesloten zitten. Men verwacht dat deze mars ver boden wordt ten einde bloedvergie ten te voorkomen. Het is opgeval len dat de politie nogal kordaat en hardhandig tegen de Europeanen optrad vergeleken bij vroegere ge legenheden. De politie heeft de mohammedaanse bevolking aangeraden, zoveel moge lijk binnen teb lyven. De autoriteiten geloven, dat de aanslag in het Casino gepleegd is om gewelddadig optreden van de Europese bevolking tegen de mohammedanen uit te lokken én zo doende de kloof tussen de beide volks groepen nog te verbreden. Italiaans kabinet dient ontslag in Het Italiaanse kabinet van Zoli, dat twee weken geleden werd ge vormd, heeft maandagavond zijn ont slag ingediend. Bij een nieuw onderzoek Van de I stemming in het Huis van Afgevaar- j digden is gebleken, dat de nieuwe christendemocratische regering ai-j leen dank zij de stemmen van de neo-1 fascisten het vertrouwen van de Ka- j mer heeft gekregen. Premier Zoli had tevoren ver klaard, dat hij de stemmen van de neo-fascisten niet wenste en zonder hun stemmen de meerderheid wilde behalen. Dit is hem niet gelukt. Hij kreeg, blijkens de nieuwe gegevens. 305 van de 562 stemmen. Van deze 305 stemmen waren er 24 van neo fascisten. Als men de stemmen der neo-fascisten niet meerekent, heeft Zoli dus 281 stemmen gekregen, pre cies de helft van het aantal stem men. Twee IJmuidense meisjes spoorloos verdwenen Sinds de avond van 5 juni zijn twee meisjes uit IJmuiden spoorloos ver dwenen. Het zijn Annie van den Hout en Marina Hartendorp, die hebben gezegd dat zij zouden proberen het land per schip te verlaten. De com missaris van politie te Velsen heeft nu per radio de opsporing en terug brenging van de meisjes verzocht. Raadsel van zijn dood onopgelost Een lijk zonder hoofd en handen waarschijnlijk van een kikvorsman, is zondagavond aangespoeld nabij Chichester aan de Engelse kanaal- kust. Het lijk, dat geruime tijd in het water moet hebben gelegen, werd op ongeveer twintig kilome ter afstand gevonden van Ports mouth, waar de Britse kapitein- luitenant-ter-zee Crabb, in de oor log een kikvorsman van de vloot, in april van vorig jaar verdween tijdens een bezoek van Russische oorlogsschepen. Crabbs verdwijning heeft indertijd veel opzien gebaard. De Sowjet-Unie zond een officiële nota waarin gepro testeerd werd tegen het feit, dat een kikvorsman naar men aanneemt Crabb was gezien bij de Russische oorlogsschepen, waarmee Boelganin en Kroesjtsjew naar Engeland waren gekomen. De Britse regering sprak toen haar leedwezen over het incident uit. In de officiële bekendmaking van het Britse ministerie van marine was slechts gezegd, dat Crabb vermist werd na een proefduik in de baai van Stokes in het gebied van Portsmouth en dat hij vermoedelijk omgekomen was. Van Crabb was bekend, dat hij misvormde tenen had. Het gevon den lijk zou ook misvormde te nen hebben. Ook al zou officieel vastgesteld worden, dat het lijk dat van Crabb is, dan is nog steeds niet het raadsel van zijn dood opgelost. Een marinewoord voerder in Portsmouth heeft maandag bekendgemaakt, dat geen lid van de marine vermist wordt. a. Een beeld van de zesde I.L. S.Y. op Ypenburg. H.M. de Koningin rechts op de voor- grond), zwaait naar een der deelnemers. In de lucht een M formatie Super Sabres van de Ie „Skyblazers" lullllllllllll minimi Muziekbibliotheek N.R.U. in brand In de villa 's-Gravenlandseweg 178 te Hilversum, waar de Nederlandse Radio-Unie was gevestigd, is zater dagmiddag brand ontstaan. Het vuur bleek te woeden tussen de plafonds van eerste en tweede verdieping. Di rect werden de eigen brandweer van Nederlandse Radio Unie en de Hilver- sumse brandweer gewaarschuwd en spoedig was men met enige wagens ter plaatse om het vuur met de nodige stralen op de waterleiding te bestre den. Het Promenade-orke.st, dat in de Avro-studio onder leiding van diri- gsnt Hugo*de Groot er.kele concerten zöü opnemen, snelde in plaats daar van van de studio naar de villa van de muziekbibliotheek om zich in te spannen in de menselijke kettingen, die de muziekstukken doorgaven en enkele uren ingespannen werkten om alle muziek uit het gebouw te verwij deren. In de grote tuin lagen de wer ken van Bach en de liedjes van Jonny Jordaan in grote stapels broederlijk dooreen. Men is er in geslaagd de kostbare Inventaris (die voor 2 miljoen gulden was verzekerd) te redden. Alleen een klein deel liep waterschade op en zal niet goed bruikbaar meer blijken. Maar het zal lange tijd kosten, voor dat men de muziekwerken weer op or de heeft. De villa zelf kreeg geen gro te schade maar zal toch eerst moeten worden verbouwd, voordat zij weer in gebruik kan worden gesteld. REVUE VAN VIJFTIG JAAR LUCHTVAART Blériot en Vickers Valiant m een programma (Van een speciale verslaggever) Niettegenstaande de beslist niet op timistische weerberichten en de voortdurende dreigende lucht zyn naar schatting toch nog honderddui zend toeschouwers naar het Ilsy- vliegfeest op Ypenburg komen kyken. En ze hebben goed gegokt, want ter wijl elders in het land zware onweers buien het pinksterweer bedierven, hebben de bezoekers van de Hsy, op een regenbui na, heel behoorlijk weer gehad en heeft men het gehele pro gramma van dit vliegfeest zonder ha peren kunnen afwerken en zonder dat net weer spelbreker werd. Een programma, dat zeer beslist de moeite van het komen waard was en dat. voorzover het betreft het hoofd programma in de middag, werd bijge woond door koningin Juliana en haar vier dochters. Onmiddellijk nadat de koningin om kwart voor twee met een Dakota van de Koninklijke Lucht macht op Ypenburg was geland, nam dit hoof af ging voor Luchtvaart 50 jaar - heeft in deze Ilsy-luchtvaartshow een overzicht willen 'geven van vijftig jaar luchtvaart en van de stand van van daag. Behalve Thunderstreaks die met énorm veel lawaai laag over het veld daverden en andere straalvlieg tuigen van Navo-landen, zag men dan ook een aantal antieke vliegtuigen, zoals de Bleriot uit 1909 en de Deen se Ellenhammer uit 1906. Antieke auto's en de Spin. Anthony Fokker's eerste creatie, defileerden intussen over de rolbaan langs het publiek. EXCELSIOR LEGDE BESLAG OP WISSELBEKER Regen kon vuur van vijfentwintig muziekkorpsen niet blussen De regenbuien die zich op tweede pinksterdag zo af en toe boven Kapelle itlastten, hebben aan het welslagen van het muziekconcours, dat de Bond an Harmonie en Fanfareverenigingen in Zeeland voor de vijfendertigste chtereenvolgemte maal hield, niet veel afbreuk gedaan. Dit jaariykse mu- lekfestyn mag dan letterlyk enigszins in het water zyn gevallen, het élan an de vyfentwintig korpsen werd er niet door geblust. By de stryd om de este muzikale prestatie toonde „Excelsior" uit Kloetinge, uitkomend in de jogste ere-afdeling fanfare zich favoriet door met 1812 punt de eerste -ijs en de wisselbeker in de wacht te slepen. De feestvreugde die een muziekcon- ,urs telkenjare weer met zich brengt jgon al in de morgenuren, toen dl- jrse gezelschappen gestoken in aaie uniformen door de gemeente .archeerden. Een stralend zonnetje :tte al vroeg luister bij aan deze dag oor de muziekbewonderaars. De oop op een zomerse dag werd in de iddag de bodem ingeslagen, toen een nveersbui zich boven het fruitcen- um ontlaadde en de honderden be- lekers noopte in de grote veilinghal elders een onderkomen te zoeken, st experiment van „Ons Genoegen" Kapelle. dat als organiserende ver- liging ditmaal voor het eerst in Zee- nd het concours in een gebouw de ülinghal liet plaatsvinden, kwam et die regen goed van pas. De hal et jongste lid van „Ons Genoegen" it Kapelle, de tweejarige Piet Evers- jk, nam met belangstelling kennis 111 de gesprekkendie zijn collegae- msikanten voerden tijdens een pauze an het tweede pinksterdag in Ka pelle gehouden bondsmuziekconcours (Foto PJi.C.) kan vijfentwintighonderd luisteraars bevatten. Ook de akoestiek kwam buitengewoon goed tot zijn recht. De jury, bestaande uit de heren Harry van Mechelen uit Den Haag. M. Adam uit Haarlem en A. C. van Leeuwen uit Arnhem verklaarden hierover zeer tevreden te zyn. Ook over de muzikale prestaties spraken zij met lof. Volgens hun was er door de verenigingen had gewerkt en was er door geen enkele vereniging op een onverantwoorde wijze aan het con cours deelgenomen. Over de sportieve en prettige sfeer die zij in onze pro vincie altijd ondervinden lieten zij zich in prijzende bewoordingen uit. Hoewel de prestaties op een be- hoorlyk peil stonden, kon er aan geen enkele vereniging een eerste prys met lof worden toegekend, waarvoor minstens 189 punten be haald moeten worden. Slechts zes verenigingen wisten een eerste pry» te behalen. „Prinses Juliana" uit Baarland kon het met 132 pun- 'en niet verder dan een derde prys brengen. Aan alle overige korpsen werd een tweede prys toegekend. (Vervolg op pag. 7) in de volgende hoofdstukken, waar in dit luchtvaartprogramma was in gedeeld. werd hei vliegtuig in zyn verschillende functies getoond als be- sproeier van landbouwgewassen, ah» opleidingsvliegtuig voor burger- en militaire luchtvaart, als marinevlieg tuig zowel voor aanvallen als voor reddingen op zee. als „lichte cavale rie" parade der lichte vliegtuigen als helikopters en in vele andere verschyningsvormen zelfs als H- bommenwerper: de witte, maar toch sinistere Vickers Valiant. Een hoogtepunte vormde het ma*- saal parachutespringen zoge naamde automatische sprong door leden van de Eerste Neder landse Parachutistenclub. waarby tweemaal twintig parachutisten uit Dakota's sprongen. Naar onze smaak had. in verband met het on geluk van vrydag, de daarop vol gende demonstratie van vijf vrye spiongen, waarbij men toch nog gedurende zeven seconden de vrye va! demonstreerde, achterwege kunnen blyven. Zonder dit pro grammapunt was dit vliegfeest ook wel compleet geweest. De organisatie \an het vliegfeest heeft van begin tot einde geklopt en geboeid. Dat is een hulde waard aan allen, die het in elkaar zetten en ze ker wel aan de jubilerende K.N.V.V. L., die met deze geslaagde Ilsy een prachtig geschenk heeft gekregen, maar ook gegeven. Eisenhower moet in bed blijven In het Witte Huis werd maandag bekendgemaakt, dat president Eisen hower in bed inoet blijven omdat hij last van zijn maag heeft. Hij beeft vermoedelijk Iets gegeten dat niet in orde was. De lijfarts van de president, Sny der, heeft hem aangeraden in bed te blijven en zijn afspraken af te zeggen. Gisteravond werd een officieel communiqué in Washington uitgege ven volgens hptwelk de president „zich goed herstelt". Eisenhower wordt door drie dokto ren behandeld. Deze nemen aan dat de president woensdag zijn werk zaamheden hervat. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond Stockholm, zwaar bewolkt. 22 gr. Oslo. hall bewolkt. 2! gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt. 29 gr. Aberdeen, onweer. 13 gr. Londen, nevel. 15 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt. 21 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt. 22 gr. Parijs, onweer. 22 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt, 11 gr. Grenoble, regen. 16 gr. Nice, regen. 23 gr Berlijn, zwaar bewolkt. 25 gr. Frankfort, zwaar bewolkt, 25 gr. München geheel bewolkt. 23 gr. Zürlch, zwaar bewolkt. 22 gr. Genève, regen. 18 gr. Locarno, regen. 19 gr. Wenen, onbewolkt. 28 gr. Inssbruck. zwaar bewolkt. 25 gr. Rome. zwaar bewolkt. 33 gr. Ajaccio. zwaar bewolkt. 25 gr. Mallorca, licht bewolkt. W gr. DE BIL1 VERWACHT... LAGERE TEMPERATUREN. Wisselende bewolking met enkele regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind in hoofd zaak tussen noord en west. Lagere maximumtemperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 12 juni Zon op 4.22 onder 21.02 Maan op 20.58 onder 4.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1