PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Guy Mollet: Geen bezwaren tegen premierschap van Pflimlin Markante agrariër vertrekt na veertig jaar uit Zeeland BILT VIJFTIEN DUITSE MILITAIREN BIJ OEFENING VERDRONKEN Vandaag... GELEERDEN IN V.S.PROEVEN MET KERNWAPENS STAKEN 200e jaargang - no. 130 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kolc. ABONNEMENTSPRIJS SS cent per week; 7.00 p. Jew.; fr. p.p. 7.25 per lew. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 55-60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. *46 of JJOi; Middelburg, Markt 51, tel. *41; Goes. Lange VorsUtr. 63. tel 1475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nleuwstraat 43. tel. Terneuren. Brouwerystr. Dinsdag 4 juni 1957 ADVERTENTIEPRIJS 2i cent per mm. Minim, p. advertentie 4.-. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max regels) cent p. regel met een minimum van 1...Drieven of adres bureau v. d. blad" cent meer. Giro no. 1JWO0 P.Z.C.. Middelburg. 3; Zlerlkzee: N. Bogerdstrsat 34. UI. M SPOEDIG EEN NIEUW FRANS KABINET „Voorwaardelijke deelnemingvan socialisten aan een regering Ex-premier Mollet van Frankrijk heeft gisteren tegenover de natio nale raad van de socialistische partij verklaard, dat hij in principe akkoord gaat met de benoeming van Pflimlin tot premier. Over socialistische deelneming aan een regering onder diens leiding zou volgens Mollet beslist kunnen worden, wanneer de nationale raad van de partij zijn voorwaarden heeft gesteld. De raad heeft zich later met 2.464 tegen 1.071 stemmen bij 298 onthoudingen uitgesproken voor „voorwaardelijke deelneming" aan een regering onder Pflimlin, zo is uit gewoonlijk betrouwbare bron vernomen. De r.-k. kabinetsformateur had tevoren verklaard, dat hij zyn pogingen zou staken als de socialisten niet wilden meewerken. flatie een halt toe te roepen ge baseerd is op 18 maanden van ver sobering. De 50-jarige christendemocraat gaf een overzicht van zijn rege ringsprogram in een pamflet van vier pagina's, waarin details wer den gegeven over economische maatregelen, zoals nieuwe belas tingen en een plafond voor de openbare uitgaven. Frankrijk zou weer een voordelige Pierre Pflimlin die behoort tot de Katholieke Volksrepublikeinen, heeft de politieke partijen gisteren laten weten dat als hij aan de macht komt, zijn recept om de in- Betalen i een enkele Nederlander kent alle bepalingen, waaraan hij dage- lrjks in dit land moet gehoorza men. Hij wordt geacht de wet en nog veel meer te kennen en nochtans kent hij de wet niet. Maar op kritieke ogen blikken is er altijd hulp voor hem. Dan schieten ambtenaren, deskundi gen en adviseurs hem soms gratis en soms tegen betaling haastig te hulp. En ondanks zijn onkunde ge hoorzaamt de Nederlander daarna aan de wet en aan de bepalingen. Vaak begrijpt hij ook na een zorg vuldige uitleg de bedoeling van de voorschriften niet, maar hij mag niet verwachten, dat hij in enkele minu ten of enkele uren enig inzicht krijgt in voorschriften, waaraan deskundi gen jarenlang gedokterd hebben. Zo zullen wij nooit een uitleg van de Zegelwet begrijpen, zoals die voorkomt in het jongste nummer van het P.T.T.-nieuws. Ongetwijfeld is de P.T.T. zelve ge heel onschuldig aan deze uitleg en heeft de directie van deze onvolprezen instelling de uitleg gekregen van een deskundige op Zegelwet-trebied. Hier wordt dus geenszins een ver- wjjt gericht tot de P.T.T., maar wij lazen toevallig in het P.T.T.-nieuws 't volgende: Wist U. dat ingevolge de bepalin gen van de Zegelwet, binnenlandse aangetekende postzendingen (ook pakketten) met een verrekenbedrag hoger dan 20,aan zegelrecht zijn onderworpen, indien op de stuk ken of pakketten, behalve het In te vorderen bedrag, door de afzender de aanwijzing rembours". „rembourse- ment", „vérrekening" of ..verrekenbe drag" is gesteld: zij behoren in dit geval van een kwitantiezegel te wor den voorzien. Indien in plaats van de genoemde aanwijzingen de aanduiding „te beta len" wordt gebruikt, zijn de stukken niet zegelplichtig! Tot zover dit bericht. Wij, eenvoudige zegelplichtigen, begrijpen het fiscale verschil niet tussen het woord „verrekening" en de aanduiding „te betalen". Bij betalen pleegt men iets te ver rekenen en als men iets verrekent pleegt men te betalen. Niet alzo blijkbaar bij de toepassing van de zegelwet. Daar wordt verschil gemaakt. Als men verrekent moet men een kwitantiezegel gebruiken en als men betaalt behoeft in dit ge val!!! geen zegel gebruikt te worden. Het zal wel hier om een bijzondere verfijning van de fiscale taalgevoe ligheid gaan. Het begrijpen van zoiets subtiels is niet voor iedereen weg gelegd. Wij vrezen, dat dit voor ons en voor miljoenen Nederlanders een altijddurend mysterie zal blijven! Desondanks handhaven wij groot vertrouwen in de Zegelwet en in de uitleg van die wet door onze deskun digen! balans moeten hebben tegen j: 1959, de datum dus dat net land in de Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom komt. Niet-essentiële investeringen zou den opgeschort worden. Openbare in vestering zou beperkt blijven tot de economische opbouw van Frankrijk, de ontwikkeling van koloniale hulp bronnen cn de modernisering van pro- duktiemiddelen. In Algerije moet de inspanning om de rebellie te vernietigen voortgezet of zelfs opgevoerd worden. Het leger zou groter macht krijgen en verkie zingen zouden in Algerije pas gehou den worden als de vrijheid van keuze voor het electoraat gewaarborgd kon worden. Desniettemin zou een ..Voor lopig Algerijns Statuut" uitgewerkt worden door een commissie van par tijvertegenwoordigers en burgerlijke en militaire leiders, om te verduide lijken dat Frankrijk de vaste wil heeft om hervormingen te bevorde ren. Vierling geboren Mevrouw Celia Philp, de 28-jarige echtgenote van een bookmaker en reeds moeder van een 2'^-jarige zoon, heeft maandagmorgen in het Char- lottesziekenhuis in Londen het leven geschonken aan een vierling. Een woordvoerder van het zieken huis deelde mede dat zowel moeder als de babies, allen meisjes, het goed maken. De meisjes zijn zonder ernsti ge moeilijkheden ter wereld gekomen Een 28-jarige Hongaarse arbeider heefl 3000 wekkers uit de fabriek, waarin hij werkte, gestolen. Lajos Koeroesi werd gearresteerd op het moment, dat hij 95 verschillende on derdelen van horloges uit de fabriek trachtte te smokkelen. Bij een onderzoek in zijn woning vond de politie niet minder dan 3000 wekkers. ZIJ WILDEN RIVIER DOORWADEN Onderofficier werd in hechtenis genomen Vijftien Westduitse militairen zijn maandag verdronken, toen zij nabij Kempten, ten zuidwesten van Mün- chen. traehtten door de rivier de II- ler te waden. Tot dusver heeft men twee lijken kunnen bergen. Het is het ergste ongeluk, dat de nieuwe West duitse strijdkrachten tot dusver heeft getroffen. Vier manschappen werden met lich te verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. Volgens legerkringen had de onder officier, die het bevel voerde over de groep van 28 manschappen van een bataljon parachutisten, de militairen de keuze gegeven, door de rivier, die ter plaatse ongeveer 1.30 meter diep is, te waden of over een nabijgelegen brug te trekken. Eén man koos de laatstgenoemde weg, maar de rest stapte met volledige bepakking in de rivier, die veertig tot vijftig meter breed is. Acht man, onder wie de onderofficier, bereikten ongedeerd de andere oever. Het lijk van een der verdronkenen kon door zijn kamera den worden geborgen. De stoffelijke resten van een tweede slachtoffer werden later gevonden. De onderofficier werd door de bur- Jolin Bromleydie een winkeltje in visserijbenodigdheden heeft op de Palace pier in de Engelse badplaats Brighton, Sussex, heeft aangestoken door de enthousiaste verhalen van zijn clientèle, een manier gezocht en gevonden om ondanks zijn bezigheden in de zaak toch zélf ook aan de hen gelsport te kunnen deelnemen. Hij 'heeft daartoe een valluik gemaakt in de vloer i an de houten kiosk waar in zijn winkel is gevestigd en kan zo, rustig op zijn stoel zittend, hengelen naar hartelust (links)hetgeen vaak flinke kanjers door het luikje doet verschijnen (rechts). gerlijke politie in hechtenis geno men. (Er zijn in de Bondsrepubliek geen krijgsraden). In een communiqué van het minis terie van defensie werd gezegd, dat de Iller op de plaats'van het ongeluk een zeer sterke stroom had. Volgens mensen uit de buurt ko men er krachtige draaikolken in voor. De Westduitse minister van defen sie. Franz Josef Strauss, heeft gister avond opdracht gegeven om alle ba taljons- en compagniescommandanten van de eenheid waarvan de 15 man afkomstig waren, voorlopig te schor sen. En hij heeft verder alle cere monieel dat de kerkelijke inzege ning van zijn huwelijk vandaag zou vergezellen, afgelast. Minister Strauss en zijn bruid zou den worden geëerd met een parade. Die gaat echter niet door. Ben Goerions beleid door parlement goedgekeurd Het Israëlische Knesset (parlement) heeft gisteren de buitenlandse poli tiek van premier Davld ben-Goerion cn de aanvaarding van de Eisenhower doctrine met een stemming van 59 te gen 5 stemmen en 39 onthoudingen goedgekeurd. Een communistische motie tegen de Eisenhower-doctrine gericht, werd met 1005 stemmen verworpen. Die motie was gekleed In de vorm van een motie van wantrouwen. De blanco-stemmers bij de motie van vertrouwen bestonden uit de link se Ahdoet. Avoda en Maoam partijen cn de Heroet algemene Zionisten. I Koninginneharing op Soestdijk aangeboden I)e logger „Katwijk 48" van de re- derij en hnndHrnij. v.h. drn Duik, heeft maandagochtend de koningin neharing binnengebracht. Het was de eerste maal dat deze haring door een Katwijk* «whip werd aangevoerd. Gistermiddag is aan koningin Ju liana op paleis Soestdijk het traditio nele vaatje „koninginneharing" aan geboden. Deze haring werd gevan gen door de logger Katwijk 48. schip per W. Remmerswaal uit Katwijk, die op het oeenblik echter weer ter visvangst buitengaats ls. Het oranje geschilderde vaatje werd door H.M. de Koningin aan de achterzijde van het paleis persoon lijk in ontvangst genomen. is het 50 jaar geleden, dat het telefoonkantoor te Bres- kens werd geopend. is het 100 Jaar geleden, dat de Vlaamse roman- en no- vcllenschrijver Frans van Cuyck te Antwerpen werd ge boren. Vyf doden en meer dan zestig gewonden onder wie de voor- malige premier Sa ib Salam, eisten bloedige gevechten in Beiroet, de hoofdstad van de Libanon, ontstaan toen de po- litie trachtte een spontane bij- §i eenkomst in verband met de |j komende verkiezingen op te breken. De bovenste foto toont s drie pantserwagens, een bren- carrier en een jeep met mili- n tairen in een straat, van Bei- roet na het onderdrukken van M de opstand. De onderste foto toont te hulp n geroepen militairen in gevecht met een groep demonstranten. M 1HUImini Geen advies verlaging premie kinderbijslag ringsraad aan de staatssecretaris van sociale zaken Inzake een verlaging van de premie voor de kinderbijslag deelt het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid ons mede, dat hierover wel advies aan de sociale verzekeringsraad is gevraagd, maar dat nog geen advies ls ontvangen. INTERNATIONALE OVEREENKOMST NODIG Oproep ondertekend met tweeduizend namen Tweeduizend Amerikaanse geleer den heben een oproep ondertekend om tot een internationale overeenkomst te geraken, waarbij het nemen van proefnemingen met kernwapens wordt gestaakt, aldus een mededeling van de Amerikaanse dokter Linus Pauling, die in 1954 de Nobel-prij» voor scheikunde heeft gewonnen. Een duizendtal onderteknaars zijn biologen. De andere duizend bestaan uit biochemisten, scheikundigen of artsen. Onder de ondertekenaars bevindt zich dr. Snyder, voorzitter van de Amerikaanse vereniging voor de be vordering der wetenschap. Hij heeft echter als particulier, en niet namens de vereniging getekend. In de door dr. Pauling opgestelde oproep wordt onder meer ver- GROTE VERDIENSTEN OP VELERLEI TERREIN Bij het naderend afscheid van de heer J. M. van Bommel van Vloten AGRARISCH ZEELAND gaat met het vertrek van de heer J. M. Bommel van Vloten uit Goes een markant man verliezen. Deze geboren Arnhemmer, die zich in verband met zyn eervolle benoeming tot voorzitter van het be stuur van de Landbouwhogeschool te VVageningen, binnenkort in de omge ving van de Gelderse hoofdstad gaat vestigen, werd een Zeeuw onder de Zeeuwen. Met zyn rijke organisatorische gaven, zijn grote financiële kennis en bijzondere kwaliteiten als bestuurder, heeft hij in de meer dan veertig jaren dat hij hier woonde en werkte, deze provincie grote diensten bewezen. In de kringen van landbouwend Zeeland en ver daar buiten zal de heer Van Bommel van Vloten altyd bekend en geroemd blyven als dé grote stimule rende kracht van de coöperatieve suikerindustrie in ZuidAVest Nederland, maar in de ruim tien jaren dat hy als lid van Gedeputeerde Staten mede leiding hielp geven aan deze provincie, heeft ook Zeeland in haar geheel in niet onhelangryke mate van zyn capaciteiten op financieel gebied en zyn grote kennis en interesse op het terrein van het polder- en waterschapswe- zen geprofiteerd. In zyn kantoor naast het statige he renhuis m de 's Heer Hendrikskinde- renstraat te Goes hangen drie grote luchtfoto's van de coöperatieve sui kerfabrieken Dinteloord, Zevenber gen en Roosendaal, drie machtige complexen, die elke campagne onge veer ruim 900.000 ton bieten verwer ken en waarvan Dinteloord de groot ste suikerfabriek van Europa is. Aan dit grootse stuk boerencoöperatie zal de naam van de heer Van Bommel van Vloten altijd onverbrekelijk ver bonden blijven. Ook wanneer hy met- I tertyd het adviseurschap zal neerleg gen, dat hy nu, na zijn aftreden als voorzitter van de V.C.S., heeft aan- 1 vaard, Op vierentwintig-jarige leef tijd kwam deze Gelderse jongeman in 1916, na zyn studie aan de Rijks Ho- fere Land-, Tuin- en Bosbouwschool later de Landbouw Hogeschool) naar Goes. Hij kwam op het kantoor bij zijn oom. de bij oudere Zeeuwse agrariërs welbekende Walter Kakebeeke. In zijn eerste Zeeuwse jaren hield de jon ge landbouwkundige zich voorname lijk bezig met het beheer van de grote landbouwbedrijven De Schenge, de Fredericapolder en de Zimmerman- polder. doch daarnaast kwam de heer Van Vleten reeds spoedig in het orga nisatieleven terecht. Zijn eerste func tie was secretaris van een Onderl. Ha- gelverzekering en in 1917 werd hy reeds secretaris van de Kring West: J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN veertig jaar Zeeland Zuid Beveland van de Z.L.M.. Twee jaar later had hij het secreta riaat van een grote landbouwtentoon stelling te Goes ,,'t was een kracht proef voor me" die met de bezoe ken van Koningin Wilhelmina en de toenmalige minister van Landbouw een grandioos succes werd. Ook In an dere functies, als byvoorheeld secre taris van de pachtcommissie, diende hy de Z.L.M. In 1921 volgde tevens zijn benoeming tot correspondent van de Nederlandse Bank te Goes. In 1923 deed de heer Van Bommel van Vloten zijn intrede in de coöpera tieve suikerwereld, die een zeer groot deel van zijn tijd en werkkracht zou gaan opeisen. Eerst werd hy penning meester van „Dinteloord",, de coöpe ratie waarvan de heer W. Kakebeeke voorzitter was. De heer Van Bommel van Vloten ging zich voorbereiden op de taak mettertijd zijn oom op te vol gen, wat in 1940 is geschied, nadat hij sedert 1934 reeds met het secretariaat was belast. De heer Van Vloten had toen reeds veel van zich doen spreken, want (Vervolg op pag. 2) klaard: fing van een kernwapen I dlo-activiteit vrij, die nadelig is „Bij elke nieuwe ontplof- i komt r voor de gezondheid van mensen in de gehele wereld. Als geleerden kennen wij de gevaren, die hierdoor de mensheid bedreigen en het Is on ze plicht daarvoor te waarschu wen". Dr. Pauling heeft aan de oproep een schriftelijke verklaring toege voegd. dat geen enkele organisatie de stoot tot het doen ervan heeft gege ven. Zondag heeft de arts In een vraag gesprek voor de televisie verklaard, dat de radio-actieve neerslag na kem proeven voldoende zou zijn om de ge boorte van 200.000 abnormale kinde ren in elk der twintig komende gene raties te veroorzaken. Indien de proeven worden voortgezet zal het le ven van een milioen mensen in de ge hele wereM met vijf tot tien jaar worden bekort. Het is bekend, zo vervolgde de ge leerde r'o «^straling, zelfs indien deze bctrr'-'-elijk zwak is. kanker en leucemie tot. gevolg kan hebben, zij kan eveneens de oorzaak zijn van een geringere weerstand tegen infectie ziekten. Vierjarig kind verdronken in Vlaardingse haven Vanmiddag is het vierjarig jonge tje W. J. Wijnen, wonende op het mo torschip „Albatros", dat lag ln de Ko ningin Wilhelminahaven te Vlaardin- gen, overboord geslagen en verdron ken. Het weer in Europa Volgens de rapporten vart gisteravond 7 uur: Stockholm, licht bewolkt 25 gr. Osio. zwaar bewolkt 21 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt 2! gr. Aberdeen, onweer 21 gr. Londen, regenbul 22 gr. Amsterdam, onbewolkt 23 gr. Luxemburg, onweer 21 gr. Parijs, geheel bewolkt 26 gr. Bordeaux, half bewolkt 21 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 18 gr. Berlijn, regenbui 25 gr. Nice, zwaar bewolkt 19 gr. Frankfort, geheel bewolkt 27 gr. MUnehen, zwaar bewolfc t 24 gr. ZUrich, regen 21 gr. Geneve, half bewolkt 19 gr. Locarno, regen 15 gr. Ajaeclo. zwaar bewolkt 22 gr. Rome, regen 22 gr. DE VERWACHT. MINDER WARM. Iets minder warm met plaatselijk enkele regen- of onweer«»buien, maar voornamelijk ln de kustprovincies ook zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit noordeiyke richtingen. ZON EN MAAN 5 juni Zon op 4.25 Maan op 12.51 onder 20.56 onder 0.44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1