PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Juichend Stockholm begroette koninklijk paar Regering-Mollet door Nationale Vergadering ten val gebracht Vele voorwaarden in Zeeland gunstig voor economische uitbouw BILT DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 120 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred t G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.26 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 22 mei 1957 EI'KUB 2» cent per Kleine advertentie» (ma* S regel») 22 cent p. regel met een minimum van 1.—..B-teven of adree bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro r.o. 352M4 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: VUsslngen. Walstr. 5W0. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3540 of 3304; Middelburg. Markt 51. tel. 3041; Goes. Lange Vorstatr. 63. tel 2475 (b.g.g. 2223): Oostburg, Nieuwatraat 43. tel. 20; Terncuzen. Brou wenjs-.r. TWEEHONDERD STRAAUAGERS BRACHTEN DONDERENDE GROET i Korte rijtoer door oude stad werd een ware zegetocht HET ZONOVERGOTEN STOCKHOLM heeft gisteren koningin Ju liana en prins Bernhard ingehaald, die arriveerden voor een driedaags staatsiebezoek aan Zweden. Tienduizenden waren samengestroomd om getuige te zijn van de aankomst. Te ongeveer elf uur voer de kruiser De Zeven Provinciën met het vorstelijk paar aan boord de haven van Stockholm binnen. Tweehonderd straaljagers (de grootste luchtpara- de die ooit in Zweden werd gehouden) brachten het Nederlandse smal deel, waarvan ook de torpedobootjagers Rotterdam en Friesland deel uitmaakten, een donderende groet. Saluutschoten werden uitgewis seld, zoals reeds herhaalde malen gebeurd was op de glorietocht van de kruiser naar de haven van de Zweedse hoofdstad. Met veel luisterrijk ceremonieel gingen Hare Majesteit en Zijne Ko ninklijke Hoogheid te kwart over elf aan boord van de fraaie koningssloep Vasorden, die hen samen met net ge volg waarin o.a. minister Luns inaar de „logardstrappan" bracht. Óp een rood bekleed vlot voor deze trap. die vanuit het water naar de ka de leidt, werd het koninklijk paar be groet door koning Gustaaf VI Adolf en koningin Louise en daanna door rinses Sibylle en haar kinderen, on er wie kroonprins Carl Gustaaf en prinses Margaretha. Koningiin Juliana was gekleed in 'n grijsblauw deux-p;aees met zilvervos en blauwe hoed met paradijsveren. De Zweedse koningin droeg een een voudige lange blauwe mantel. Prins Bernhard was in de uniform van ad miraal gekleed, evenals kaning Gus taaf. Terwijl de Nederlandse landsvrou we, vergezeld door de koning, de ere wacht der adelborsten inspecteerde, weerklonken vanaf het brede balcon van het paleis ware juichkoren. Daar hadden leden van de Nederlandse ko lonie in Stockholm een plaats gevon den, getooid met vlaggetjes en oran je sjerpen. Rijtoer Vervolgens maakten de vorstelijke personen en hun gevolg een rijtoer door de stad. In het eerste open rij tuig dat door vier paarden werd ge trokken, zaten koningin Juliana en koning Gustaaf. In het tweede reden koningin Louise en prins Bernhard. Voor en achter de koninklijke rijtui gen giingen eregarden te paard, die 't tafereel een bijzonder kleurrijk aan zien gaven. In auto's volgden de ledeai van Het gevolg. De rijtoer voerde over de fraaie bruggen van Stockholm, het Ko ningsplein en door de met vlaggen versierde straten van de oude stad. Overal stonden brede mensenha gen opgesteld, die de gasten harte lijk toejuichten. Velen hadden op het dak van de stedelijke schouw burg een plaatsje gevonden. De gehele weg was afgezet door ma riniers en soldaten. Tegein half een kwam de stoet weer bij de hoofd ingang van het paleis aan. Groot ceremonieel Met groot ceremonieel vond na de rijtoer de intocht in het koninklijk pa leis plaats. Nog 'n groot aantal auto riteiten werd aan de koninklijke gas ten voorgesteld. Vervolgens vond een lunch plaats. In de namiddag maak ten in het paleis de leden der diver se diplomatieke missies in Stockholm hun opwachting bij koningin Juliana en prins Bernhard. Onder de lange rij diplomaten was de ambassadeur van de Chinese volksrepubliek. Met sommigen der diplomaten ontstond 'n H.M. de koningin wordt bij haar aankomst in Stockholm begroet door haar koninklijke gastheer, koning Gustaaf VI Adolf; op de achtergrond Z. K.H. prins Bernhard en H.M. koningin Louise van Zweden. Illlllllllll Mr. Algera opende Centraal Station in de Maasstad. De minister van verkeer en water staat, mr. J. Algera, heeft dinsdag fop opbouwdag» te Rotterdam het fraaie, monumentale Centraal Station geopend. Minister Algera noemde de ontwikkeling van de Maasstad in de afgelopen eeuw verbazingwekkend. De totale tonnage van het aantal binnenkomende schepen is ln die tijd orahooggegaan tot net honderdvou dige, de bevolking tot het achtvou dige. Burgemeester Van Walsum bood namtns de gemeente Rotterdam een geschenk aan: een brons, „afscheid" genoemd, van de Italiaan Mastroian- ni. Namens het personeel werd een gedenkplaat aangeboden voor de in de oorlog gevallenen. In het Bouw centrum is ter gelegenheid van de opening een expositie ingericht, die door minister Witte werd geopend. Albanees minister naar Joego-Slavië gevlucht Het Joegoslavische persbureau Tanjoeg heeft maandag meegedeeld dat de Albanese minister Painayot Plyakoe naar Joego-Slavië is gevlucht in de nacht van 16 op 17 mei. Hij heeft om asiel gevraagd. Panayot Plyakoe was lid van het centrale comité van de Albanese arbeiderspartij en een van de organisatoren van de nationa le bevrijdingsbeweging in Albanië, al dus deelt Tanjoeg mee. „Hechte banden binden ons aaneen" „Begrip verwerven voor elkaar" Aan het galadiner, dat ter gelegenheid van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard gisteravond in het koninklijk naleis te Stock holm gegeven werd, hebben koning Gustaaf VI Adolf en koningin Juliana in het Engels redevoeringen uitgesproken. De koning sprak woorden van welkom en zei, dat het bezoek van het koninklijk paar Zweden bijzonder dierbaar is. Het bezoek twee jaar geleden aan Nederland, verschafte hem nog altijd een dankbare herin nering aan gelukkige dagen. Banden, die reeds honderden jaren bestaan, binden Nederland en Zweden tezamen. De Zweedse economie, heeft zeer veel te danken aan Nederlandse injecties. De Oostzeehandel heeft veel bijgedragen tot de bloei van Amsterdam. De Nederlandse cultuur fdc universiteit te Leiden) heeft veel invloed uitgeoefend in Zweden. De grote Zweedse plantenkundige Linnaeus werkte vier jaar voor de Nederlandse koning. Ook thans bestaan er belangrijke, vriendschappee ke betrekkin gen. die naar de overtuiging van de Zweedse vorst van groot voordeel voor beide landen zullen blijven. Br bestaat ook een verblijdende een heid van gedaclitengang. De Zweedse koning bracht tenslotte een dronk uif op het welzijn fan koningin en prins en het geluk tan het Nederlandse volk. Koningin Juliana antwoordde en zei. dat de prins en zij zich zeer gelukkig prezen de gast van het Zweedse vorstenpaar te zyu. Zij was onder de indruk uan de warme verwelkoming door het Zweedse volk. H.M. herinnerde aan de prachtige hulp, die ons land in dagen van nood van de Zweden mocht ontvangen. „Veel is er dat wi, gemeen heb ben. In onze onafhankelijkheidstin voelen wij ons beiden vrij onze eigen koers te kiezen. Daarbij hebben wij rekening te houden met het feit, dat wij in datzelfde kleine werelddeel wonen dat Europa heet en dat willen maken tot een oord zonder zorgen, waar het goed is te leven. Hiertoe hebben de grootste geesten van verleden en heden ons hun gedachten meegegeven waarover wij mogen vervoegen als over een cement, waarop wij een hecht fundament kunnen leggen. Eenmaal zal het een gebouw van formaat moeien worden van waaruit men de gehele wereld kan overzien. Van essentieel belang is het. dat wij als natiën eikaars zeer eigen kwaliteiten eerbiedigen, dat wij begrip ver werven voor elkaar, en die bewondering, die eerlijke kritiek niet uit sluit". De koningin sprak van haar bewondering voor wat in Zweden en door Zweden is tot stand gebracht. Ook zij besloot haar rede met het uitbrengen van een toast. VIERENDERTIGSTE VERTROUWENSSTEMMING VERLOREN Op een ogenblik liet protocol voor wat het was gesprekje. prins het prol en liep de Spaanse zaakgelastigde na ,om hem iets in het Spaans in het oor te fluisteren. In de avonduren brach ten enkele koren de bezoekers een zanghulde. Later op de avond vond 't staatsbanket plaats, met veel glin stering van fraai tafelgerei en schit terende toiletten. Talryke winkels in Stockholm heb ben een Hollandse etalage ingericht. In het grootste warenhuis worden de bezoekers tijdens de drie dagen van het staatsiebezoek begroet door meis jes in Nederlandse klederdracht. Ve le dagbladen hebben speciale edities en artikelen aan Nederland en aan de verhouding tussen Nederland en Zwe den gewijd. „Svenska Dagbladet" drukte zelfs zijn hoofdartikel in het Nederlands af. Pineau was het eens met Dulles De Franse minister van buitenland se zaken, Pineau, voerde dinsdag te Washington met zyn Amerikaanse ambtgenoot Dulles besprekingen over de Suezkwestie. Aan het eind van het onderhoud van drie kwartier deelde Pineau aan ver slaggevers mee, dat hij en Dulles het er volkomen over eens zijn, dat de huidige Egvotische voorwaarden voor de exploitatie van het Suezkanaal „van voorlopige aard" zijn. Ons on derhoud was hoofdzakelijk gewijd aan het vraagstuk dat thans door de veiligheidsraad wordt besproken. Wy waren het op alle behandelde punten volkomen eens". Conservatieven afkerig van economische plannen De Franse Nationale Vergadering heeft dinsdagavond de regering van de socialistische premier Guy Mollet ten val gebracht, door te wei geren haar goedkeuring te hechten aan plannen van de regering voor nieuwe belastingen die de kosten van de strijd in Algerië en de nasleep van de Suezcrisis moesten dekken. De stemverhouding was 250 tegen de regering en 213 voor. De 51-jarige Mollet is 15 maanden en 20 dagen aan het bewind ge weest, een na-oorlogs record. Hij heeft in die tijd 33 maal een vertrou- wensstemming gewonnen. Men verwacht, dat het voorgenomen bezoek van president Coty van Frankrijk aan de Verenigde Staten nu uitgesteld zal moeten worden. Voor de stemming had Mollet ge waarschuwd voor de gevaren die een kabinetscrisis met zich mee zou brengen voor de Franse positie in Algerië en in de Verenigde Naties. Zijn nederlaag is een gevolg van hef feit, dat de meerderheid van de con- servafieve fractie in de Nationale Vergadering, die de regering tof nu toe gesteund had of zich van stem ming had onthouden, Mollet dit maal haar vertrouwen niet wilde ge ven. De conservatieven steunden de pa cificatiecampagne van de regering in Algerië. doen zij konden zich steeds minder met de economische plannen verenigen. Kort voor de stemming kwam de meerderheid van de fractie tot haar besluit, dat samen met een besluit van het merendeel der 45 link se radicalen om zich van stemming te onthouden, het lot van dc regering bezegelde. Politieke waarnemers geloven, dat door de val van de regering-Mollet een politiek vacuum is ontstaan dat moeflyk op te vullen zal zijn. Zowel voor- als tegenstanders van Mollet hebben in de afgelopen weken ver- Drie stalinisten uit Poolse partij gezet De leiding van de Poolse commu nistische partij heeft drie stalinisti sche oud-chefs van de veiliglieids-po- litie uit de partij gestoten bjj een zui vering van de partij-organisatie, die ten doel heeft „de Poolse weg naar het socialisme" te versterken. De drie stalinisten zijn uit de party gezet door een motie, die verleden week door het algemene bestuur van de Poolse Verenigde Arbeiders-partij (de communistische party) werd aan genomen. De motie is, tegelijk met een andere motie, die wederom het recht van het land bevestigde zelf te bepalen, welke lijn het communisme .in Polen heeft te volgen, gisteren in de dagbladen gepubliceerd. De drie uitgestoten stalinisten zijn het oud-lid van het bestuur Jakob Berman, de oud-miinister voor de openbare veiligheid Stanislaw Rad- kiewitsj en de oud-plaatsvervangend minister voor de openbare veiligheid Niexzyslaw Mieckowski. De 'drie oud-chefs van de veilig heidspolitie zijn uit de partij gestoten voor het aandeel, dat zij hebben ge had in de „verkeerde praktijken", die vroeger op het ministerie vain bin nenlandse zaken werden toegepast en waartoe behoorden ongemotiveerde arrestaties en valse beschuldigingen. Na de laatste wereldoorlog is ook in Zeeland de discussie op gang geko men over de vraag, hoe men deze provincie een zo mogelijk toenemend aan deel in de Nederlandse volkshuishouding kan geven. Het gesprek heeft ge leid tot liet. formuleren van inmiddels welbekende plannen, waarvan overi gens elders het burgerrecht nog al eens wordt ontkend. Het gesprek heeft echter ook geleid tot vragen van sceptici, die beweerden, dat thans de gang van zaken niet. onbevredigend is. Zy waren en zijn er niet van overtuigd, dat de geleideiykc daling van het aandeel der Zeeuwse bevolking in de nationale volkshuishouding van 4,7% in 1880 tot 2.5^> nu en de te verwachten verde re daling slechte tekenen zijn. Het is moeilyk overtuigend te bewijzen, dat het niettemin inderdaad zo is, men zou deze opvatting eerder een soort ge loofsartikel kunnen noemen. Het omgekeerde echter geldt eveneens: de toenemende ondernemerslust by alle g roepen van <Je bevolking en by de Zeeuwse overheid is een vaststaand feit, uat zich niet door pessimisme laat ontzenuwen. De wil om verder te bouwen en om hier te komen tot enige grote bevolkingsagglomeraties met alle culturele voordelen van dien, met daarnaast een evenwichtig platteland deze wil is aanwezig en wint steeds meer terrein. Uit vele cijfers blykt, dat de voor aanwezig zijn, maar kwantitatief ont breken. Met het laatste doelen wij op de bevolkingscijfers, waarin Zeeland één van de slechtste posities van ons land inneemt. Zo heeft deze provincie met die uit liet noorden, de kop van Overijsel en delen van midden en zuid Nederland tussen 1920 en 1940 eem voortdurend vertrekoverschot gehad, maar overal behalve in Zeeland is dit ten goede gekomen aan nabijge legen centra met een hogere verzor- fende functie: Groningen. Leeuwar en, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, om enige voorbeelden te noemen. Maar ook wat de kwalitatieve ge- fevens betreft is niet alles gunstig, o hebben alléén de drie noordelijke gewesten naar verhouding meer één- en tweekamerwoningen dan Zeeland. Een stagnerende bevolking heeft ken- nelyk weinig behoefte aan vernieu wing en niet alleen op dit punt. Het 'boekenbezit en de uitleningen der bi bliotheken zijn alléén in Noord-Bra bant geringer dan in Zeeland, hetgeen o m. wordt verklaard door de grote afstanden naar de centra. Het mu seum- en tentoonstellingsbezoek is slechts in Drente lager dan bij ons, hetgeen aan de dun verspreide bevol king te wijten is. Gelukkig zyn er ook heel wat gun stige factoren. De Zeéuwse vermo genspositie per inwoner wordt al leen overtroffen door Groningen en Utrecht, de inkomenspositie slechts door de Ragidstad Holland. In dit verband valt de zevende plaats wat betreft het aandeel der verzorgende bevolking (winkels e.d.) tegen; dit valt slechts te ver klaren uit de spaarzin, die overi gens de vermogens ten goede komt. Wat het bezit van personenauto's en radiotoestellen betreft staat Zeeland op de 2e resp. 3e plaats. De welstand maakt het kennelijk mogelijk het isolement op deze wij ze te bestryden. Hetzelfde geldt voor het aantal telefoonaansluitin gen. waarvoor wij op de 2e plaats staan). Van de aansluiting op het waterlei dingnet bezetten wij ae 4e plaats, van die op het elektriciteitsnet op de 10e veroorzaakt door de zeer versprei de ligging en de voorziening vanuit één punt. De laatste drie cijfers gel den alleen voor agrarische bedrijven. Wat betreft de kilometerlengte van verharde wegen staat Zeeland zelfs relatief van ae kop. Volgens de militaire deskundigen ligt onze intelligentie samen met die van Groningen direct na de drie rand stedelijke gewesten op de 4e en 5e plaats. In ae betekenis van het voort gezet onderwijs wordt Zeeland slechts overtroffen door Utrecht en Noord- Holland. Vermelding verdienen tenslotte de vorderingen van de herverkaveling en het aantal vakantiedagen per ha re- creatlegrond. die alleen in Zuid-Lim burg. het Gooi en de Zuidhollandse badplaatsen hoger liggen dan in de Zeeuwse badplaatsen. Deze gegevens wijzen dus op een gunstig welvaartsbeeld, dat boven dien vele mogelijkheden voor een elas tische expansie biedt. „Slechts het bevolkingscijfer is zeer ongunstig, maar het ziet er naar ui', dat dit om gebogen kan worden De jaarlijkse groei met ongeveer 1000 mannen wyst in deze richting. (Gegevens voor dit artikel zijn be werkt uit een bijdrage van mr. J. Vink, directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan in het tijd schrift voor Econ. Geografie over de toekomstige rol van Drente, april/mei 1957). klanrd, dat zij voor het ogenblik geen mogelijkheid zagen voor een nieuwe coalitie, waarin dan geen socialisten zitting zouden hebben. In theorie hebben dc tegenstan ders van Mollet dinsdagavond niet de „grondwettelijke meer derheid" van meer dan de helft van de stemmen der 595 afge vaardigden behaald, doch de reeds Tang bestaande gewoonte eist. dat ae premier na het ver werpen van de voorstellen waar aan hy het leven van zijn kabi net verbonden heeft, zijn ontslag neemt, aldus waarnemers. Mollets regering was de 22e sedert de oorlog. In zijn regering zaten 19 socialisten. 12 radicalen. 3 radicaal- gezinden. 2 ex-Gaullisten en een lid van de democratische Afrikaanse volksbeweging. Aanhangers van de regering had den voor de stemming de afgevaar digden nog gewaaischuud. dat zy de regeringsvoorstellen niet mochten verwerpen, omdat zy Indertyd voor het Franse optreden in Suez en Al gerië hebben gestemd. Zij moesten nu de consequenties daarvan nemen. Als kandidaten voor het premier schap worden nu reeds genoemd: Francois Mitterand radicaal-gezind; René Pleven, eveneens radicaal-ge zind; Pierre Pflimlln, volksrepubll- kein; Antoine Pinay, conservatief; René BUleres, radicaal, en dan nog Mollet zelf. Pinay verklaarde onlangs, dat vol gens hem Mollet de enig mogeiyke op volger van Mollet zou kunnen zyn. GUY MOLLET recordhouder NOORDELIJKE WIND Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige noordelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 23 mei Zon op 4.38 onder 20.41 Maan op 1.49 onder 14.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1