PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Looncompensatie van 2 pet, die neerkomt op 2,4 pet van loonsom Grootste cokestransporteur van Europa in Sluiskil voltooid BILT AFVAL" VAN BRITSE H-B0M WAS VRIJWEL NIHIL DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 116 Dagbladultgave van <l« firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kolt. ABONNEMENTSPRIJS 38 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p, 7.25 per kw. Losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 mei 1957 In*, mededelingen dri> Kleine advertentie* <n 23 cent p. regel met tt van 1—. ..Brieve, bureau v. d. blad" 25 Giro no. 352300 P.Z.C„ Bureaus: Vllsslngen, Walstr. 5M0, teL 2354 4 lijnen (b.g.g. 25*4 of 3304; Middelburg, Markt 51, tel, 3841; Goes. Lange Vorstttr. S3, tel 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nleuwstraat 43. tel. 20: Terneuzen, Brouwt te: N. MINISTERRAAD HAKTE DE KNOOP DOOR Niet voor personen onder 23 jaar en werkende gehuwde vrouwen De minister van sociale zaken en volksgezondheid is voornemens, na aanvaarding van het voorstel tot verhoging van de huren met 25 pro cent, aan het college van rijksbemiddelaars een aanwijzing te geven met betrekking tot de looncompensatie. De compensatie voor loontrekkers zal geschieden in de vorm van een bijslag van 2 procent op de rechtens geldende Ionen. Het minimum van deze compensatie zal bedragen voor de eerste gemeenteklasse 3.10, voor de tweede en derde gemeenteklasse 2.60 en voor de vierde en vijfde gemeenteklasse 2.10 per week. Hef maximum van de bijslag mag niet meer bedragen dan 4.per week. De compensatie zal niet wor den toegekend aan degenen, die jonger zijn dan 23 jaar, tenzij zij ge huwd of kostwinner zijn. De toeken ning zal evenmin geschieden aan werkende gehuwde vrouwen-niet- kostwïnsters. De verwerking in de collectieve ar beidsovereenkomst of loonregeling mag aanvangen op 1 juli 1958, tenzij de economische omstandigheden dit ongewenst zouden maken. Deze com pensatie zal ruim 2,4 procent van de Ic loonsom bedragen. In zijn nadere aanvulling op de me morie van antwoord aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wij ziging van de huurwet, deelt de mi nister van volkshuisvesting en bouw nijverheid mee, dat bij de bereke ning van de benodigde compensatie bedragen is uitgegaan van de huur bedragen voor geschoolde arbeiders, waarvan ook bij vorige huurverho gingen werd uitgegaan en die zijn ont leend aan een huurenquête van 1940. Deze compensatiebedragen zouden moeten zijn: gemeen'eklasse I 2.50, gemeenteklasse II 2.20, gemeente klasse III 1.90, gemeenteklasse IV 1.55, gemeenteklasse V 1.40. Over deze compensaties moeten evenwel worden betaald loonbelas ting en sociale premies. Daartegen over staat een verhoging van de kin derbijslag voor het eerste en tweede kind met 2 cent per dag, derhalve 24 cent per week. Met de hogere las ten en ten dele met de kinderbijslag verhoging voor eerste en tweede kind rekening houdende, zijn boven genoemde bedragen vastgesteld. Tal en last Toen onlangs het elfmiljoenste kindje het Hollandse huis bin nenkwam, juichte heel het Ne derlandse huisgezin. Maar dat nam niet weg, dat menigeen al juichend aan een paar oude en bekende dichtre gels moest denken, die spreken van vastgroeien in ,,tal en last". Hoewel, er zyn nog altijd lieden, die het niet zo zwaar nemen met dat tal met bijbe horende last. Scheepsbouwer Verolme bijvoorbeeld laat teleurgestelde emi granten op zijn kosten naar Neder land terugkeren, omdat hij hen goed kan gebruiken in zijn bedryf. Hij be hoort kennelijk tot degenen, die emi gratie in deze tijd een ongewenste zaak vinden. En ongetwijfeld acht hy die elfmiljoenste helemaal niet ver ontrustend. Niettemin, de snelle bevolkingsgroei is toch wel een zaak, die de aandacht vraagt. Niet alleen in Nederland maakt men zich er zorgen over, ook in de Verenigde Staten gaat men zich afvragen, hoe het in de toekomst zal gaan als het geboorteoverschot zo hoog blijft. Allerlei kranten en tijd schriften daarginds hebben verhalen afgedrukt, waarin werd verteld, dat bijvoorbeeld het onderwijs tot dusver de na-oorlogse bevolkingsgroei heeft kunnen verwerken, maar waarin tus sen de regels toch wel enige ongerust heid was te bespeuren. Er is overigens in Amerika een Eracht woord in zwang gekomen voor et hoge geboortecijfer, een woord dat in drie lettergrepen alle uitvoerige en plechtige aanduidingen, die in Neder land zo geliefd zijn, kernachtig sa menvat. Hier spreekt men ernstig van „aanzienlijke-toeneming-van-het-ge- boorte-overschot", doch in de Verenig de Staten zegt men kort maar krach tig: „Baby-boom", hausse in baby's. [Y/I komen er toch x v x minder leuke zaken over de At lantische Oceaan aanwaaien. Onlangs maakte het Amerikaanse persbureau United Press melding van een statis tisch rapport, dat een of ander bureau finds had uitgebracht over de „baby oom" en daarin werd een merkwaar dige opmerking gemaakt. Er werd na melijk op gezinspeeld, dat het bevol kingsoverschot niet alleen een stuk maatschappelijke verantwoordelijk heid inhoudt, maar ook politieke fa cetten heeft. Immers, ook in de Sow- jet-Unie stijgt het bevolkingscijfer en aldus zou er inmiddels een soort wed loop zijn ontstaan tussen beide groot machten, die allerlei vreemde kanten heeft. Want een té grote bevolking in (Vervolg op pagina 3). Om de afstand tussen de gemeen teklassen niet al te groot te maken, is deze gefixeerd op 1.tussen le en 5e gemeenteklasse. Overwogen wordt de mogelijkheid van een verlaging van de premie voor de kinderbijslag met 0,3 a 0.4 Hieromtrent zal aan de sociale verzekeringsraad advies worden ge vraagd. De consequenties van de looncom pensatie voor het overheidspersoneel, alsook de eventuele gevolgen daar van voor de gepensioneerden, zullen op korte termijn in het georganiseerd overleg aan de orde worden gesteld. Voor de indeling van de gemeen ten wordt die van de noodwet ouder domsvoorziening gevolgd. Huurwetten later in Tweede Kamer Voor het vaststellen van haar standpunt ten aanzien van de com pensatie voor de huurverhoging heeft de ministerraad gisteren een buitengewone vergadering gehou den. Het besluit van het kabinet is medegedeeld aan de commissie van voorbereiding der betreffende wetsontwerpen uit de Tweede Ka mer. Deze commissie is sristerenmiddag nog bijeen geweest teneinde vast te stellen, of het aantal vragen dat de commissie reeds eerder aan de rege ring toezond, nog vermeerdering be hoefde. Als gevolg van de besprekin gen in de Kamercommissie zal echter vandaag eerst nog mondeling overleg met de regering plaatshebben. Het is denkbaar dat dit overleg de ze week nog niet kan worden beëin digd. In ieder geval moet aangenomen worden, dat de Tweede Kamer met de behandeling der huurwetten niet woensdag a.s. zal kunnen beginnen, zoals in het voornemen lag. Zelfs sehynt ernstige twtjfel gerechtvaar digd te z(jn of in de volgende week het vooroverleg zover zal zyn gevorderd dat in die week van openbare behan deling reeds sprake zal kunnen zyn. Nasser neemt guldens aan Naar wij van officiële zijde vernemen is het verwachte betalings-akkoord tussen Nederland en Egypte voor de regeling van de betaling der tolgelden voor het Suezkanaal thans tot stand gekomen. Het akkoord bepaalt dat de Neder landse schepen de kanaalgelden zul len betalen in guldens die binnen de Europese betalings-unie vry inwissel baar zullen zijn. De onderhandelingen over het akkoord werden sedert zater dag in Cairo gevoerd tussen de Neder landse ambassade en de Egyptische regering. Het akkoord is van voorlo pige aard. Boerderij brandde af in Haarlemmermeer Donderdagavond is door onbeken de oorzaak brand uitgebroken in een der oudste boerderijen in de Haar lemmermeer, gelegen aan de IJ weg en bewoond door de drie gebroeders Vlasveld. De brandweer uit Zwanen burg, geassisteerd door die van Hoofd dorp en Badhoevedorp. trachl'e te vergeefs het door de sterke wind aan gewakkerde vuur te blussen. De boer derij brandde tot de grond toe af Oorlogsmisdadiger Walter Funk vrijgelaten. Eén van de grote Duit*e oorlogwnl*- dadigers, Walter Funk. is donderdag vrijgelaten, aldus is onofficieel In West-Berlijn meegedeeld. Hij werd gevangengchoudcn in de gevangenis van Spandau. De thans 66-jarige Funk. die In de oorlog minister van economische za ken is geweest, werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Tijdens zUn detentie is Funk drie maal geopereerd. Hij werd vrhgela- ten met het oog op zyn gezondheids toestand. In de gevangenis van Spandau ver blijven nog de oorlogsmisdadigers Hess (Hitiers plaatsvervanger), die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, cn Von Rchirach (leider van de Hitieriugend") cn Speer (mi nister van de bewapeningsindustrie), die twintig jaar hebben gekregen. Voorlopige aanslagen '57 komen met speed. Het ministerie van financiën deelt mede. dat de belastingadministratie het opleggen van voorlopige aansla gen voor 1957 met spoed ter hand heeft genomen Als gevolg hiervan zijn aan verschillende belastingplich tigen reeds in de afgelopen maanden voorlopige aanslagen opgelegd. Deze kunnen, zoals gebruikelijk is bij aan slagen die worden opgelegd in het zelfde jaar als waarop zij betrekking hebben, worden voldaan in evenveel termijnen als er na dagtekening van de aanslag maanden van het jaar resten. In 't algemeen zal de ontvan ger voor de voorlopige aanslagen 1957 tot vervolging overgaan na het vervallen van de 2e, 4e en laatste ter mijn. lart .gaveer 30,000, kg. stro,, a'.smede bouwmachin'es" "en inboedel gin gen verloren, benevens 8000 kg. ir. de schuur opgeslagen hooi, toebehoren de aan de heer Markestein uit Zwa nenburg. H Tijdens een bijeenkomst en H lunch van de American Asso- ciation heeft de Amerikaanse ambassadeur H. Freeman H Matthews afscheid genomen. y Men ziet hem hier in gesprek H met Z.K.H. Prins Bernhard, die bij deze bijeenkomst tegen- m |E ivoor dig was. j§ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Tornado's teisterden Texas in V.S. Het zuiden en westen van de Ame rikaanse staat Texas zijn woensdag overdag en woensdagnacht door een twintigtal wervelstormen getroffen. «et plaatsje SHverton, zijn dertien mensen om het leven gekomen en 65 gejond. De ziekenhuizen van Tulia en Lock- ney liggen vol gewonden, zo werd later gemeld. OFFICIËLE INGEBRUIKNAME NA „PROEFVAART" Laadcapaciteit van de cokesfabriek is nu aanmerkelijk uitgebreid Boven de silo van de cokesfabriek in Sluiskil is in de afgelopen maanden de grootste cokestransporteur van Europa gebouwd! Dit gigantische laad- apparaat is thans geheel voltooid en in de afgelopen nacht zou de transpor teur voor een proefvaart in werking worden gesteld. Verwacht mag wor den, dat indien de proef slaagt binnenkort met enige feesteljjkheid dit grote vervoersapparaat officieel in gebruik zal worden genomen. Enkele maanden geleden in no vember 1956 bracht de grootste drijvende kraan in Nederland, de „Hercules" van de firma Kraayeveld uit Rotterdam, een stalen constructie van 55 ton bovend e silo van de cokes- fabriek aan. Daarna is het werk in vlot tempo gereedgekomen. Door de voltooiing van de nieu we transporteur is de laadcapaci teit van de cokesfabriek aanzien lijk uitgebreid. Zo zal er nu 150 ton cokes per uur geladen kunnen worden. Dit heeft vanzelfspre kend grote voordelen, want nu kunnen meer en grotere schepen worden geladen. Duidelijk is op deze foto de grote lengte van de gigantische transpor teur boven de silo van de cokesfa briek in Sluiskil te zien. Duizenden tonnen cokes zullen door de kokervormige installatie glijden. Deze installatie heeft een lenj^e van om en nabij honderd meter en is be weegbaar van links naar rechts over een afstand van ongeveer veertig meter. Dit maakt het laden heel wat gemakkelijker dan by 'n installatie, aie aan éen plaats verankerd is. Als laatste onderdeel is de zogenaamde „kop" aan de transporteur bevestigd, een gevaarte van twintig meter hoog en vyftien meter lang. In die „kop is een vijftien meter lange zogenaamd uitschuifbare lopende bana aange bracht. 99 FELLE PROTESTEN IN JAPAN „Sterkere positie bij ontwapeningsgesprek" De Britse premier Macmillan heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat de atoombom die de Engelsen woensdag bij Christmas-riland in de Stille Zuidzee tot ontploffing hebben gebracht, een te verwaarlozen hoe veelheid radio-actieve neerslag, „af val", heeft veroorzaakt, dank zij dc daartoe genomen maatregelen. Hij zei, dat de proeven „volgens plan" verlopen. De premier was van oor deel, dat Engeland, nu het bewezen heeft een waterstofbom tot ontplof fing te kunnen brengen, sterker staat bij de ontwapeningsbesprekingen, die te Londen gevoerd worden. (Het ontwapeningsgesprek is giste ren voor 10 dagen geschorst, om de afgevaardigden gelegenheid te geven voor ruggespraak met hun regerin- Tweeling gestikt door gebrek aan zuurstof. Met z'n zessen in één slaapkamertje. Een Paryse tweeling van 45 dagen oud, is woensdagochtend dood aange troffen. De tweeling was wegens zuur stofgebrek in de slaap overleden. De 35-jarige Pierre Raphael, een houtvester, was 's morgens by het wakker worden gaan kijken waarom de tweeling, die anders wel van hon ger huilde, niet wakker werd. De arts die later kwam, constateerde de dood. Hij stelde vast dat zuurstofgebrek de oorzaak was. De houtvester en zijn vrouw, twee kinderen van 2 en 4 jaar, en de twee ling, sliepen allemaal in een slaapka mertje van drie bij drie meter, nau welijks twee meter hoog. Het gezin woont in een krottenbuurt in het zuid oosten van Parijs. Worosjilow: Nieuw-Guinea is militaire basis De Russische maarschalk Klementi Worosjilow heeft, volgens radio-Mos kou, te Soerabaja gelegd dat de Ne derlanders Nieuw-Guinea als een mi litaire basis gebruiken. „Buitenlandse indringers hebben nog steeds een deel van het Indone sisch grondgebied in handen", aldus de Russische president, „en gebrui ken het reeds als militaire basis". Open the doorRichard. M Het Nederlandse leger heeft H zich donderdagmorgen van zijn M allerbeste zijde laten kennen. Het gebeurde in Amersfoort, dat een dame de deur uit was gegaan, maar de sleutel had p vergeten. En dat enkele uren voordat haar man thuis zou ko- men om te eten H Terwijl ze de gevolgen van haar onnadenkendheid stond te H overwegen, naderde een militai- re colonne. Fluks snelde een 1= buurvrouw naar de comman- dant, die halt commandeerde en vrijwilligers vroeg. Verscheide- ne dapperen traden uit de ry en van hen gehoorzaamde een het y bevel: .JClauter naar boven, open een raam. ga naar binnen M y en open de deur Toen dat voorbij was meldde y y de soldaat zich af, nam het ap- y plaus van de toekijkende buurt- genoten in ontvangst en kreeg y y van de dankbare huisvrouw een pakje sigaretten. Daarna klonk y y het bevel: „Voorwaarts mars". gen). Macmillan zei, dat de proeven voortgezet worden. De Japanse ambassadeur te Lon den heeft van zijn regering opdracht gekregen bij de Britse regering te protesteren tegen de kernproef. De Japanse regering heef', gisteren laten weten, dat men Groot-Brittannië aansprakelijk zal stellen voor elk letsel dal haar onderdanen oplopen door de kernproeven. Het observa torium te Tokio heeft meegedeeld, dat woensdagochtend om 5.33 uur 'n luchtdrukverandering is geregis treerd van 0.2 millibar, die drie uur aanhield, twee uur langer dan bij de Amerikaanse proeven op Bikini. Don derdag is het voor de Britse ambassa de te Tokio tot een handgemeen ge komen tussen politie en studenten die demonstreerden tegen de atoombom- proeven. Te Bonn is gisteren bekendgemaakt, dat de Westduitse regering binnen kort een beroep zal doen op de vijf grote mogendheden om de proefne mingen met kernwaoeri.s te staken. De Belgische koninklijke academie voor wetenschappen heeft in een re solutie de proeven veroordeeld. De kernwaprnsproef die de Ameri kanen gistermiddag in dc staat Ne vada zouden nemen, is in verband met de weersomstandigheden tot he den uitgesteld. Macmillan won stemming in Lagerhuis Een door de socialistische oppositie donderdagavond in het Britse Lager huis ingediende motie, waarin het beleid der regering met betrekking tot het Suezkanaal werd afgekeurd, is met 308 tegen 259 stemmen ver worpen. De regeringsmeerderheid bedroeg dus 49 stemmen. Het weer in Europa De weerrapporten van gisteravond 7 uur luidden: Stockholm, licht bewolkt 22 gr. Oslo, regen 16 gr. Kopenhagen, geheel bewolkt 17 gr. Aberdeen, regen 14 gr. Londen, onweer 17 gr. Amsterdam, onbewolkt 16 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 13 gr. Parijs, regenbui 17 gr. Bordeaux, regenbui 16 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 14 gr. Nice, zwaar bewolkt 19 gr. Berlijn, regen 27 gr. Frankfort, geheet bewolkt 18 gr. Mvinchen, regen 20 gr. Zürich, zwaar bewolkt 13 gr. Genève, zwaar bewolkt 14 gr. Locarno, onweer 17 gr. Rome, nevel 23 gr. Ajacio, zwaar bewolkt 20 gr. Wenen, half bewolkt 26 gr. Innsbruck, regen 26 gr. AANVANKELIJK OPKLARINGEN Aanvankelijk opklaringen, later toenemende bewolking en tijdelijk wat regen. Matige en later tot krach tig toenemende zuidwestelijke wind. Aanhoudend koel. ZON EN MAAN 18 mei Zon op 4.44 onder 20.33 Maan op onder 8.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1