PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kroesjtsjew wenst opheffing van 20 Russische ministeries B1LI Benoemingen ien Hove DRIE BRABANTSE BOEFJES MAAKTEN J0Y-RALLY Duitse scholieren te gast in Middelburg DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 108 Dagbladultgave van de tinna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 mei 1957 ADVERTENTIEPRIJS 2S cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Xng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 3S9J00 P Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen, Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304; Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes. Lange Vorslstr. 63. tel 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Nieuwstraat 43. tel. 20; Terneuzen. Brouwertjstr. 2; Zlertkzee: Bog< lat 24. tel. 36. DOEL: AMERIKA TE EVENAREN „Duizenden miljoenen roebels verspild aan bureaucratie" De Sowjet-Russische partyleider Nikita Kroesjtsjew heeft dinsdag middag op een bijeenkomst van de Opperste Sowjet ih het Kremlin voorgesteld, spoedig meer dan twintig ministeries af te schaffen als onderdeel van een nationaal plan voor een meer doeltreffende organi satie van de industrie. Hij verklaarde, dat er 92 nationale economische raden moeten wor den ingesteld, die vele functies van de op te heffen ministeries zouden moeten overnemen en voornamelijk zouden moeten zorgen voor het opstellen van plannen voor en het coördineren van de produktie in de Sowjet-Unie. Zo zouden er b.v. in de republiek Rusland 68 van derge- lyke raden moeten komen. De ministeries, die volgens de partijsecreta ris nog deze maand of in juni zouden moeten worden opgeheven, be treffen ruim een derde van alle Sowjet-instellingen, die met de indus trie hebben te maken en die te Moskou zijn gevestigd. Kroesjtsjew zei, dat er slechts acht van de ruim dertig ministe ries waaronder de produktie en de verwerking van grondstoffen res sorteren moeten worden gehand haafd, namelijk de ministeries voor vliegtuigbouw, scheepsbouw, radio- technische apparaten, chemische produkten, middelzware machine rieën, vervoer, defensieproduktie en elektrische centrales. Dit laatstgenoemde ministerie, dat door Malenkow wordt geleid, zou moe ten worden verenigd met dat voor de bouw van elektrische centrales. Ver anderingen in de leiding van de mi nisteries zullen wellicht later op de zitting van de Opperste Sowjet wor den bekendgemaaki Kroesjtsjew dit was, schertste met de afi den toen hy een overzicht gaf van de toekomst der Sowjet-economie. Hij kreeg veel applaus voor zyn Haven Over de betekenis van de Vlissing- se haven is in het kader van het Deltaplan reeds veel geschreven en gesproken. Men zag voor deze ha ven een beduidende toekomst, omdat de Westerscheldemond gelegenheid biedt voor het binnenlopen zowel van kleinere als van zeer grote schepen. De praktyk wyst echter tot heden uit, dat Vlissingen voornamelijk een bun kerhaven is en daarnaast een haven voor kustvaarders. Al het andere is nog toekomstmu ziek. En daarom is het voor Vlissin gen wel van betekenis, dat er een an dere havenstad is, die in de Zeeuwse belangensfeer ook haven voor kust vaarders wil worden en dus als con current wil optreden. Dat is de naven van Bergen op Zoom. Het was al enige jaren bekena, dat men in Brabant de haven van Bergen op Zoom ziet als een toekom stige haven voor kustvaarders. Nu het Schelde-Rijnkanaal voorlo pig niet tot stand komt en de scheep vaart van Antwerpen naar de Rijn door het kanaal van Zuid-Beveland blijft aangewezen, heeft men in Ber gen op Zoom hard gewerkt aan de glannen om Bergen op Zoom tot een aven voor kustvaarders te maken. Daardoor zou men de functie, die de Vlissingse haven zou kunnen hebben voor het Brabantse achterland, tot beperkte proporties terug brengen. Met de plannen is men reeds zo ver gevorderd, dat in de komen de weken de kwesties van de subsidie, welke ryk en provincie voor de verbetering van de naven te Ber gen op Zoom zullen geven, aan de or de komen. Het beiangrykste van de nieuwe ha ven zal zijn de bouw van een grote schutsluis, waardoor de achterliggen de havens op een vast peil zullen Dly- ven staan. De schutsluis zal toegang geven tot een havenkanaal, de buiten haven en de nieuwe insteekhaven. De doorvaartbreedte van de sluis zal 11.2 meter bedragen. Daardoor kunnen kustschepen met een breedte van ma ximum 10.5 meter en een diepgang van 3.9 meter door de schutsluis gaan. De havens zyn dan toegankelyk voor zeeschepen van 550 brt. en voor bin nenschepen van 1350 ton. De kosten voor de aanleg van de ha ven worden geraamd op 5 miljoen gulden. Er is bovendien een havensanerings plan ontworpen, hetgeen nog eens on geveer 2.5 miljoen gulden zal vergen. Totzover de plannen van Bergen op Zoom. Men moet zich afvra gen of in deze tijd van beste dingsbeperking, zulke enorme uitga ven verantwoord zijn, terwijl in het zuidelijke Deltagebied een toereiken de havenoutillage aanwezig is en bo vendien bij het uitvoeren van de Delta- voorstellen om bepaalde ministe ries af te schaffen en andere bui ten Moskou te vestigen. De partijsecretaris zei, dat het mi nisterie voor de steenkoolindustrie van de republiek Rusland niet te Mos kou maar te Kemerova, een mynge- bied dat ruim 2400 km ten oosten van Moskou ligt, moet zyn gevestigd. Zo moest ook het ministerie voor yzer en staal niet in de hoofdstad maar in de Oeral, 1600 km ten oosten van Moskou zyn gevestigd. Spreker verklaarde, dat tengevolge van de bureaucratie jaariyk* duizen den miljoenen roebels worden ver spild. Het aantal ambtenaren in de Sowjet-Unie bedroeg 850.000, die het land tien miljard roebels per jaar kos ten. Er waren te veel Russen, die toe zagen op het werk van andere Russen. „Onze taak is het de produktie aan te moedigen tot het punt, waar de arbei der geen toezichthouder meer achter zich nodig heeft". Het door de partysecretaris ingedien de plan moet door de 1347 leden van de Opperste Sowjet worden goedge keurd. Het is voortgekomen uit de wens van de Sowjet-Unie om verdere verspilling te voorkomen en op deze wyze het produktievermogen van de Ver. Staten sneller te evenaren. Som mige Russen hebben als hun mening te kennen gegeven, dat het plan in de „historisch korte periode" van vijftien jaar kan worden verwezenlykt. Siberië Buitenlandse deskundigen op het ge bied van de Russische economie noe men het plan de grootste economische reorganisatie sinds de dood van Lenln in 1924. Er zullen rechtstreeks of indi rect 300.000 staatsbedryven en veertig miljoen arbeiders by zyn betrokken. Voorts houdt het plan in, dat er vele miljoenen mensen van Europees Rus land naar de onontgonnen gebieden van Siberië zullen worden overge bracht. Het plan, dat een breuk betekent met de stalinistische centralisatie, zal tot gevolg hebben, dat de vyftien republieken van de Sowjet-Unie gro tere plaatseiyke bevoegdheden krjj- H.M. de Koningin heeft met ingang van 1 september 1957 benoemd tot haar particulier secretaresse jonk- vrouwe C. E. B. Röell. Met ingang van dezelfde datum heeft zij be noemd tot haar particulier secretaris rar. J. van der Hoeven te Haarlem, Jonkvrouwe Roëll is hofdame van H.M. de Koningin en sedert 1945 werkzaam aan de afdeling sociale zorg van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, waarvoor zij nog enige werkzaamheden zal blijven verrichten. Mr. Van der Hoeven is op 27 de cember 1912 in Amsterdam geboren, studeerde rechten in Deiden en ves tigde zich in 1936 als advocaat eD procureur in Haarlem, waar hij de advocatenpraktijk thans met mr. F. Goot en mr. J. C. Smithuy- l der te Bergen op Zoom. Gezien de sommen, welke voor ver betering van de haven te Bergen op Zoom nodig zyn, past hier zeker een vraagteken, omdat het niet gaat om het scheppen van nieuw vervoer, maar om net onttrekken van vervoer aan havens, welke thans reeds daar voor zyn aangewezen. sen uitoefent. Hij is gehuwd en heeft vijf kinderen. Sedert 1954 is mr. Van der Hoeven lid van de algemene raad van de Ne derlandse Orde van Advocaten. Hij is o.a. ook bestuurslid van de Chris telijke vereniging voor de Verpleging van Lyders aan Vallende Ziekte op richter en tot voor kort voorzitter van de Stichting Club- en Buurthui zen in Haarlem (werk voor ongeor ganiseerde arbeidersjeugd) en lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Nutsspaarbanken te Haar lem. De heer Van der Hoeven, die doopsgezinde is heeft voorts grote oe cumenische belangstelling. Van zijn hand verschenen drie boenen„Juich aarde, juich". „De grote verdruk king" en „Scheel engeltje". Te Baarle-Hertog werden speelclubs gesloten De beide te Baarle-Hertog gevestig de speelclubs Plaza en Amicale, heb ben gisteren van het Belgische mini sterie van justitie opdracht gekregen hun deuren te sluiten. Beide clubs hebben aan deze opdracht gevolg ge geven. In het kabinet van de Franse premier te Parijs hebben v.l. n.r. Christian Pineau, de Fran- se minister van buitenlandse zakenJohn Foster Dulles, zyn Amerikaanse ambtsgenoot en de Franse premier Guy Kollet de resultaten van de yyiinisters- M conferentie in Bonn aan een nadere bespreking onderwor- f§ pen. De heren hadden er pie- M zier in, toeyi zij ten behoeve van de persfotografen ge- drieën op een smalle sofa ff moesteyi gaan zitten. j= iiniiiiiiinmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiif Vijftien t.b.c.-gevallen op h.b.s. te Doetinchem Bij een röntgenologiseh onderzoek van alle 230 leerlingen van het St.- Ludgercollege (een r.-k. h.b.s.) te Doetinchem Is gebleken, dat vyftien leerlingen besmet waren met tuber culose. Bij een leerlinge was deze ziekte van vry ernstige aard. Vermoe delijk zijn hierdoor de andere veertien leerlingen besmet, te weten zeven jon gens en zeven meisjes. Vier leerlingen zyn in een sanatorium opgenomen. Bij een onderzoek in het gezin van het bedoelde meisje werden nog twee kinderen aangetroffen, die besmet waren. Ook zij zijn in een sanatorium opgenomen. Verscheidene kinderen hadden kort geleden geklaagd, waar op een onderzoek werd ingesteld. Het betreft hier leerlingen uit de drie laagste klassen. *5et gevaar voor nieuwe besmettingen ik thans geweken hoewel zich nog ge vallen kunnen openbaren. Het onderwijs op de school gaat normaaldo or. Alleen de gymnastiek lessen znn gedurende enkele maanden gestaakt. Voorlopig zullen alle kinde ren geregeld gecontroleerd worden. De ouders der leerlingen is geadvi seerd de komende twee maanden overmatige inspanning voor de kinde ren te vermijden. Huurwetten 21 mei in Tweede Kamer (Van onze parlementaire redacteur) De wetsontwerpen tot verhoging van de huur van de vooroorlogse en daarmede gelyk te stellen tvoningen niet 25 procent en tot blokkering van de helft van die verhoging zullen, naar het zich laat aanzien, op dinsdag 21 mei in de Tweede Kamer in open bare behandeling komen. In de verga dering, die de Kanier dinsdagmiddag gehouden heeft, deelde de voorzitter mr. Kortenhorst mede, dat hjj zal trachten de ontwerpen op de agenda van de bijeenkomst van 21 mei a.s. te plaatsen. De memorie van antivoord is verschenen, doch waarschjjniyk zal nog mondeling overleg gepleegd moe ten worden tussen de minister en de betrokken commissie. Geleide projectielen van Amerika op Formosa! Volgens een mededeling van de Amerikaanse ambassade te Taipeh zal Op Formosa een Amerikaanse luchtmachtafdeling gestationeerd worden, die Is uitgerust met geleide Brojectlelen van het type Matador. It projectiel is erop ingericht, een atoomlading te vervoeren. De mededeling, die in samenwer king met de nationallstisch-Chincse autoriteiten geschiedde, legt de na druk op het defensieve karakter van de maatregel. Dc Matador ia een potloodvormig projectiel van 13.2 meter lengte, voor zien van vleugels, dat wordt voortbe wogen door een straalmotor. Het is bestemd om van de grond af gestart te worden voor een aanval op een doel op de grond. Het wordt elektro nisch bestuurd. De actieradius van het laatste model van de Matador, de tm-615 bedraagt 600 mijl. (Het Chinese vasteland is slechts 100 mijl van Formosa verwijderd). WOESTE TOCHT DOOR NEDERLAND Met drie gestolen auto's op rooftocht De politie te Haaksbergen heeft gis teren drie knapen uit Brabant in gerekend en daarmee een eind ge maakt aan een woeste tocht door Ne derland van dit drietal met drie ge stolen auto's. De aangehoudenen zijn de 15-jarige M. G. M. van S. uit Helmond, de 17- jarige H. S. uit Mierloo en de 16- jarige M. J. van B. uit Stiphout. Een Laatste gestolen papegaaien uit Artis komen terug Hedenavond worden de laatste twee uit Artis gestolen papegaaien, de edelpapegaai en de hyaointhara per vliegtuig uit Zürich op Schiphol verwacht. Enkele juridische moeiiyke proble men moesten in de afgelopen weken nog worden opgelost. De handelaar in Bern nam nameiyk géén genoegen met de restitutie van de door hem be taalde koopprijs. Hy wilde de verkoop prijs van de beide papegaaien ontvan gen. Dankzij de medewerking van prof. Meijer-Holzaofel. directrice van de dierentuin in Bern, konden deze moeilijkheden uit de weg worden ge ruimd. Beide dieren, waarvoor Artis een bedra~ van 1250 Zwitserse fran ken heeft betaald, komen nu terug. Na een a.uarantaineperiode van drie weken zullen de papegaaien weer in het vogelhuls van Artis te zien zjjn. Prins Bernhard bescherm heer Reactorcentrum Nederland. Z.K.H. de prins der Nederlanden heeft van het curatorium van het re actorcentrum Nederland de uitno diging ontvangen om te willen optre den als beschermheer van dit reac torcentrum. De prins heeft deze uitnodiging aanvaard. 9 Een Westuitser, Alfons Lleberle uit Hamburg, is in Praag gearresteerd. Hl) wordt beschuldigd van spionage voor de Amerikaanse spionagedienst. Hoofdstedelijke h.b.s.'ers zorgden voor aantrekkelijk programma „Jullie Nederlanders zyn allemaal zulke voorkomende mensen. Het is voor de eerste maal, dat we in het buitenland zijn en hoewel we nog maar een dag in Middelburg zyn, bevalt het ons hier uitstekend. Gisteren hebben we in Vlissingen de Schelde en de boulevard gezien. Prachtig!" Dit alles t ertel den ons in een adem de 18-jarige Gisela Bodin en de eveneens 18-jarige Udo Germasehewski, leerlingen van het Söderblum-Gymnasium in de West-Duit se plaats Espelkamp-Mittwald in Westfalen. Tezamen niet 23 andere school vrienden en -vriendinnen zyn Gisela en Udo maandagavond met de trein in Middelburg aangekomen, waar zy een week zullen verblijven. De Duitse groep bestaat uit acht- de. m.s.v.m. in de Zeeuwse hoofd- 1_:j--~ stad. Twee van de vier leraren, de heren Kremzow die vergezeld wordt door zijn echtgenote en Richter hebben ons verteld hoe deze „uitwis seling" (want de Middelburgse scho lieren gaan ook naar Duitsland) tot stand gekomen is. (De leerlingen woonden in de diverse klassen de „Nederlandse" lesöen bij, zodat de beide leraren zich wel een moment vry konden maken). In februari be zocht een groep Nederlandse leraren by hun trip door Duitsland onder meer Espelkamp. Bij deze groep be vond zien ook de heer E Kuiper, de directeur van de Middelburgse h.b.s. Deze kwam in contact met de leraren van het Söderblom-Gymnasium. waarbij het gesprek ging over een eventuele uitwisseling. „Binnen een half uur was het voor elkaar", ver telde de heer Richter trots. Tussen de bedryven door deelde hij nog mee dat thans een klas van een school uit Heerlen (Limb.) 'n bezoek brengt aan het Söderblom-Gymna- lingen van de r.h.b.s. en de IV M-klas van Hoewel Ids Bierma nu yiiei bepaald met zijn mond vol tanden stond, wanneer hij zijyi Duitse gasten iets moet vertélleyi over de Zeeuwse hoofdstad, is het toch altijd geyyiak- kelijk om bij „ynoeily/ce woorden" een woordenboekje bij de hand te hebben. Directeur E. Kuiper heeft zijn gasten zojuist een sigaret gepresenteerd en dat smaakt tijdens de pauze yiog altijd voortreffelijk. In het linkergroepje staan van liyiks naar rechts: Bas Vaandrager, Gise la Bodin, Ids Bieryyia en Brigitte Heinrich, terwijl het rechter groepje bestaat uitEckehard Priebus. de heer E. Kuiper, de directeur van de r.h.b.s., de heer Kremzow, de Duitse leraar en reisleider en Udo Germasehewski. sium, terwijl het de bedoeling Is, dat in september een Duitse groep naar Heerlen gaat, terwyi dan de Middel burgse h.b.s.'ers en m.s.m.sters de gasten van de Espelkampse school zullen zyn. De leerlingen (althans zy. die Mid delburg bezoeken) van het Söder blom-Gymnasium zyn allen uit Oost- Duitsland gekomen, of liever gezegd gevlucht. Het wordt voor deze leerlin gen, merendeels kinderen van intel lectuelen. door de Oostduitse veilig heidspolitie byna onmogeiyk gemaakt om een middelbare hogere schoolop leiding te volgen. Slechts in enkele gevallen wordt een uitzondering ge maakt, maar wanneer men weet, aat werkgever, die reeds vyf personen in (Vervole op pag. 2) Ontdekker Filchner te Zürich overleden De beroemde Duitse ontdekkings reiziger in het Verre Oosten, prof. dr. Wilhelm Filchner. is gistermorgen in Zürich op 79-jarige leeftijd, na een langdurig ziekbed overleden. Filchner was een veteraan van tal loze expedities naar Tibet, China en andere landen in het Verre Oosten. In 1922 nam hy deel aan de Duitse Zuid- pool-expeditie. Zyn publikaties om vatten ondermeer „Storm over Azië", „Mijn expeditie naar Tibet" en „De Duitse Zuidpool-expeditie van 1922". Filchner was lid van de Duitse Aca demie voor natuurkunde, de Senenca Academie en de Zwitserse vereniging voor natuurkunde. postcommandant te Haaksbergen re kende het drietal in, omdat hij meen de, dat de jongelui uit dc psvehopati- sche inrichting Rekken ontsnapt wa ren. Toen de jongens gearresteerd waren bleken zij in het bezit van ongeveer 50 contact- en huissleutels, een tas met gereedschap cn e?n grote hoeveelheid sigaretten en snoep. Hun verhaal begon zondagavond. Zij hadden toen ingebroken in de kantine van de voetbalvereniging Helmondia te Helmond. Na 2ich te goed te hebben gedaan aan choco lade, kauwgom, bier en limonade en na een hoeveelhe'd van dat lek kers in een mand te hebben gepakt besloten zij te proberen een auto weg te nemen bij de Brabantse Buurtspoorwegen. Dat mislukte, door dat de jongens werden opgemerkt door een lid van het B.B.A.-personeel. Daarna lukte het de jongens via het dak een andere garage binnen te ko men. Daar werd de deur geforceerd en een personenauto naar buiten ge reden. Bij Venlo werd „gratis" ge tankt en even buiten Venlo werd ook nog even halt gemaakt om een siga rettenautomaat te forceren voor een rokertje onderweg. In Meppel beviel de wagen niet langer én werd in de steek gelaten. Zij maakten zich daar meester van een ander merk auto, waarmee zij wat rondreden tot zij in de buurt van de Noordoostpolder kwamen. Zij wil den toen wel weer eens een andere wagen hebben ,maar dat lukte niet en de tocht werd vervolgd naar Apeldoorn. Daar werd een inbraak ge pleegd in een school, waarbij 40, werd buitgemaakt. Inmiddels bleek de wagen, waar mee zij naar Apeldoorn waren ge komen, r>:et meer te willen lopen, dus werd een andere auto geno men. Vervolgens werd in Delden nog eens een sigarettenautomaat geforceerd. Toen kregen de jon gens last met de politie, die van Hengelo. Bij Haaksbergen sloegen zij tijdens de achtervolging e en een zandweg naar de Duitse grens in, waarbij hun auto over de kop sloeg. De wagen werd in de steek gelaten en de nacht werd doorge bracht in een spoorwagon. Uit geslapen en wel werden de jonge lui gistermorgen ingerekend. Dit is de Belgische minister voor d buitenlayidse handel, de 53 -jarig-. Victor Larock, die naar men m be voegde kringen zeker meent te we ten, spoedig Paul Henri Spaak zal opvolgeyi als Belgisch ynimster van buitenlandse zaken. IETS MINDER KOUD Wisselende bewolking met nog enke le verspreid optredende buien. Zwak ke tot matige wind tussen noord en oost. Dezelfde temperaturen als gis teren of iets hogere. ZON EN MAAN 9 mei Zon op 4.58 onder 20.19 Maan op 15.02 onder 2.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1