PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Fiscale voorzieningen in verband met de bestedingsbeperking Kabinet-Kh alidi in Jordanië dreigt ook te sneuvelen Plannen gereed voor verbetering zwakke plaatsen Oosterschelde BILT SUEZKWESTIE NU SPOEDIG WEER IN VEILIGHEIDSRAAD WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaus: VMssimgen, Walstr. se—«0, tel. 2353 4 lijnen (b.g.g. 646 of 304)t Middelburg, Mark* 61, tel. 6841; Ooes, Lange Vorstotr. 66, tel 2473 (b.g.g. 2228): Oostburg. Nieuwstraat 43. tel. 20: Terneuzen, Brouwerljstr. 2; 200e jaargang - no. 96 rwgbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred,: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 68 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 13 cent. Woensdag 24 april '57 ADVERTENTIEPRIJS 23 cent p. regel Middelburg. DRIE WETSONTWERPEN INGEDIEND Verhoging vennootschapsbelasting, wijziging omzetbelasting en wijziging personele belasting By de Tweede Kamer zun dinsdag drie wetsontwerpen ingediend betref fende de fiscale voorzieningen, die de regering onlangs in de nota inzake de beperking van de bestedingen heeft aangekondigd. In deze nota heeft de regering, zoals bekend is, uiteengezet, dat z|| zowel tot herstel van het evenwicht tussen de nationale middelen en de bestedin gen als tot dekking van de nieuwe landbouwuitgaven een aantal fiscale maatregelen onvermijdelijk acht. Tezamen zal hiermede op jaarbasis een bedrag van 250 miljoen zijn gemoeid. De thans Ingediende voorstellen behelzen een verhoging van de vennoot schapsbelasting (100 miljoen), een wijziging van de omzetbelasting met be trekking tot het tussentarlef en het weeldetarlef (24 miljoen) alsmede een wijziging van de personele belasting (7 miljoen) en van de financiële ver houding tussen het rijk enerzijds en de gemeenten en provinciën anderzijds. Voorts heeft de regering zich bereid •rklaard de meeropbrengst van de tabaksaccijns (44 miljoen) als gevolg van een prijsverhoging van tabak"-- tikelen als dekking te aanvaardei Grootvaders tijd In de dagen van onze grootvaders reisde men rustig in geheel West-Europa. Het snelste ver voermiddel was de trein, die vredig door het landschap boemelde totdat ze by de grens kwam. Daar was dan een gemoedelijke douanecontrole en na een half uurtje boemelde men het „buitenland" binnen. Paspoortencon trole was. er niet bij, want in die gou den dagen had alleen een hoogwaar digheidsbekleder een paspoort. Militairen en politiemensen waren meestal niet te zien, omdat ze geen vaste taak hadden bij de grensover- steekplaatsen. Tegenwoordig doen wij dat alle maal anders. Ieder moet grens- papieren hebben, anders kan hij of zij zijn geboorteland niet verlaten. Douane-ambtenaren controleren aan de grens de bezoekers op het bezit van goederen, waarvoor „rechten" betaald moeten worden. Politieman nen of militairen bekijken de paspoor ten en nationallteitsbewijzen. Soms wordt er heel gewichtig gestempeld en soms ontvangt men een strookje papier, dat bij het verlaten van het gastland weer Ingeleverd moet wor den. Er zijn landen, waar men prompt in een immigrantenverblijf wordt op gesloten, wanneer men niet beschikt over een bepaald bedrag aan contant geld of geen adres kan opgeven van iemand die zich garant stelt voor on derdak. Wij leven wel in het tijdperk van de verfijnde grenscontrole!! Vinzelfsprekend geschiedt die con trole met de beste bedoelingen. Men wil liever geen schelmen en snionnen te gast krijgen, geen lieden, die zonder middelen van bestaan rondzwerven en geen mensen van ver dachte politieke allure. Enige malen per jaar evenwel ver dwijnt plotseling deze zucht tot con trole op onze medemensen. Dat zijn de dagen, waarop stromen van toeris ten zich over de grenzen van de West europese landen begeven om bij na buurvolkeren vakantiefeesten aan te richten. Dat beleefden we weer tij dens de jongste paasdagen. Dan heeft men personeelstekort bij de grenspostendan kan men de toeristenstroom en de drie of vierdub bele lintworm van voertuigen niet te genhouden, want er zouden geen mi nuten en geen uren. maar dagen no dig zijn voor de controle en dat is onmogelijk. Op die feestelijke dagen geven douanemannen en militairen met wuivende hand toestemming tot door rijden aan iedereen, die met een ver heugd gebaar wat papieren laat wap peren of van zijn bestuurdersplaats roept, dat hij niets te declareren heeft. Er zijn opeens geen schelmen meer aan wie de toegang wordt ontzegd, geen politiek-verdachte figuren en feen zwervers zonder middelen van estaan. Het is weer als in de tijd van groot vader, die nimmer een paspoort bezat en die toch half Europa afreisde die alleen maar wist. dat je in Duits land negen of waren het er acht tien? sigaren mocht binnenbren gen om zonder kleerscheuren door de douanecontrole te glippen. Het ziet er niet naar uit, dat we spoedig naar die gelukkige toe stand zullen terugkeren, want men is heden ten dage in de hoofdste den van Europa nogal verknocht aan grenscontrole, aan paspoorten en aan toezicht op de buitenlanders. Maar dagen als we in deze paasva kantie van 1957 beleefden, tonen toch aan, dat het precies even vlot kan gaan als in grootvaders tijd en dat we terug moeten naar een West- Europa, waar we niet bij elke grens in een intensieve controlemolen val len. Zou het zo wonderiyk zijn, wanneer Nederland nu eens een voorbeeld gaf en alle controle op paspoorten etc. aan zijn grenzen afschaft^om te vol staan met een eenvoudige douane controle Zou iemand durven beweren, dat er dan meer ongewenste personen oier de grens kwamen, dan thans het geval is? Neen, niemand, maar het denk beeld van de afschaffing zal wel te eenvoudig zijn. In onze ingewikkelde maatschappij kunnen eenvoudige din gen niet meer gebeuren. Dat kon al leen in grootvaders tijd! van een prijsverhoging van tabaksar- ils dekking te aanvaarden. De tariefsverhoging van de ven nootschapsbelasting is in het inge diende wetsontwerp beperkt tot de jaren 1957 en 1958; de voorgestelde verzwaring van de omzetbelasting, waarvoor 1 augustus van dit jaar als datum van ingang wordt voorgesteld, zal tot 1 augustus 1959 gelden. De verzwaring van de vennoot schapsbelasting, welke 100 miljoen per jaar zal moeten opbrengen, ver eist een verhoging van het bestaande tarief (4043 tot 4447 voor de jaren 1957 en 1958. Wijziging omzetbelasting De voorstellen in het ontwerp van wet tot thdeiyke wijziging van de om zetbelasting behelzen de volgende maatregelen, welke voornameiyk het gebruik van die goederen treffen, die tot de minder noodzakelijke kunnen worden gerekend. Geraamde op brengst op jaarbasis 1. Verhoging van het tussentarlef van 8 tot 10 behalve voor gedistil leerde dranken 6.000.000; 2. Verho ging van het weeldetarlef van 15 tot 18 behalve voor personenauto's en motorrywielen 3.000.000; 3. Rang schikking van bier en radio- en tele visie-ontvangtoestellen onder het tus sentarlef 12.000.000; 4. Rangschik king van nieuwe banden voor perso nenauto's en motorrijwielen onder het 15-procentstarief 3.000.000, totaal 24.000.000. Gedistilleerd, alsmede auto's en motorfietsen zijn buiten de voorge stelde verhogingen gehouden, om- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillillllllllillllllllUllllllllllllllllllllillllillllH §1 Van de oud-papierpakhuizen aan de Se Wit'enburgerdwars- straat te Amsterdam, die za- terdag volkomen uitgebrand zijn, is niet veel meer over, zoals de foto laat zien. illllllllllllllllllllllülllll dat op deze goederen reeds de last van de recente verhoging van de gedistilleerdaccyns en van de ben zinebelasting is gelegd. Het tussentarlef dat van 8 op 10 komt. zal gelden voor chocolade en chocoladewerken, suikerwerken en suikergoed beide categorieën met uitzondering van boterhambelegging), voor al dan niet alcoholhoudende dran ken (met uitzondering van gedistil leerd, waarvoor de omzetbelasting op 8 gehandhaafd blhft, en met uit zondering van door horecabedrijven bereide dranken, welke aan particu lieren voor gebruik ter plaatse wor den geleverdvoor bier, radio- en te- levisieontvangtoestellen is het huidige percentage 5. Voor auto's en motor fietsen zal het tarief van 15 blyven gelden; onder dit tarief zullen nu nieuwe banden voor deze motorvoer tuigen worden gebracht (omzetbelas tingpercentage thans 5). Voor de ove rige in de z.g. weelde-artikelentabel opgenomen goederen zal in plaats van 15 een tarief van 18 gaan gelden. Wijziging personele belasting Is de regering enerzyds van mening, dat de voorgenomen verhoging van het huurniveau voor woningen geen aanleiding mag zyn voor een uitbrei ding van de werkingssfeer van de per sonele belasting, anderzijds acht zy het, zoals biykt uit de nota inzake de beperking van de bestedingen, niet gerechtvaardigd, dat voor een volle dige aanpassing aan de verhoogde hu ren de personele belasting op het oude nominale peil bevroren zou biyven. Deze overwegingen hebben haar ge leid tot de slotsom, dat een beperkte aanpassing aan de komende stijging van het algemene huurpeil wenselijk is. In overeenstemming hiermede be vat het wetsontwerp net voorstel de minimumbedragen voor de belast baarheid naar de grondslagen huur waarde en meubilair, alsmede de grensbedragen voor de kinderaftrek met 25 (het percentage van de huurverhoging) te verhogen; deze verruiming wordt ook voorgesteld met betrekking tot de aftrekbedragen voor de grondslag huurwaarde. GEEN SPECIALE ACTIES Nieuwe topconferentie zou mogelijk zijn De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dulles, heeft dins dag op zyn persconferentie ver klaard, dat de V.S. van mening zyn, dat er spoedig by d{ veiligheidsraad een rappprt over het geschil om het Suczkanaal moet worden ingediend. Naar van gezaghebbende zijde te New York verluidt, zullen de V. S. binnen 24 uur om een bijeenkomst van de veiligheidsraad over deze kwestie verzoeken. Men verwacht, dat de raad donderdag of vrijdag bij een zal komen. Een woordvoerder van secretaris generaal Hammarskjöld verklaarde dinsdagavond, dat het mogelijk is, dat de veiligheidsraad donderdag of in de loop van de volgende week by- eenkomt teneinde de Amerikaanse delegatie in staat te stellen verslag uit te brengen over de onderhandelin gen tussen Washington en Cairo over het Suezkanaal. Naar verluidt overwegen de V. S. niet, onmiddellyk van de raad een speciale actie te vragen. Over de te volgen gedragslijn wordt overleg ge pleegd met andere Westelijke landen, met name Engeland, Frankryk en Australië. Dulles zei op zijn persconferentie, dat hij nog op bericht van ambassa deur Hare wachtte. Het is z.i. moge- lyk, dat het genoemde verslag al woensdag of donderdag by de veilig heidsraad zou worden ingediend. Dulles verklaarde voorts dat het houden van een nieuwe topconferen tie van regeringsleiders der Grote \\ev afhankelijk is van het feit, wat de Sowjet-Unie wil ondernemen ten aanzien van de Duitse hereniging, de bevryding van de satellietlanden en de ontwapening. Navo-beraadslaging over kernwapenoorlogvoering Generaal Lauris Norstad, opperbe velhebber der Navo-strijdkracnten in Europa, heeft dinsdag medegedeeld, dat burger- en militaire deskundigen op geneeskundig gebied op de heden woensdag te Parijs beginnende medi sche Navo-conferentie zullen spreken over de ontwikkelingen, die zich in een met kernwapens gevoerde oorlog kunnen voordoen. De Amerikaanse regering zou een herziening van het tegenwoordige Russische standpunt inzake deze drie kwesties „ten zeerste verwelko men". zo zeide Dulles. Dulles zei ook, dat het vrij moei- iyk zal zyn de kwestie van een ver bod op het houden van proeven met kernwapens te scheiden van het vraagstuk van algemene ontwape ning. Dit wilde echter niet zeggen, dat het onmogelijk zou zyn. Eén van de moeilykheden was z.i. dat de V.S. te maken hebben met een regering, waarbij men niet er op kan vertrouwen, dat zij haar beloften houdt. NABOELSl KONDIGDE ZIJN ONTSLAG AL AAN Dr. Schweitzer pleit voor beëindiging kernproeven. De zendeling-arts, dr. Albert Schweitzer dringt er bij de publieke opinie overal ter wereld op aan te etsen, dat de proeven met kernwapens worden beëindigd, aldus een maan dag door de Noorse radio uitgezonden boodschap van dr. Schweitzer. De zendeling-arts. winnaar van de No belprijs voor de vrede, noemt radio activiteit „een catastrofe voor het mensenras". Dr. Schweitzer had het Noorse Nobelcomité verzocht zijn boodschap voor de radio te doen uitzenden. De boodschap was verzonden uit zijn zie kenhuis in Afrika. De Noorse radio zond de tekst in het Noors, Frans, Duits, Engels en Russisch uit. In de boodschap wordt er op gewe zen, dat Japan net enige land is, waar de publieke opinie beëindiging van de kernproeven eist. Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben ver klaard een akkoord over beëindiging van de proeven te wensen. De werke lijke oorzaak dat er nog geen over eenstemming is bereikt, is, dat in die landen de openbare mening een dergelijk akkoord niet eist, aldus dr. Schweitzer. Jongeman uit Ede door handgranaat gedood. Wandelende kinderen hebben zon dagmiddag in een oefenbaan voor handgranaatwerpen van de land macht op de Ryksheide by Ede het ontzielde en verminkte lichaam van de 17-jarige D. J uit Ede gevonden. Vermoed wordt, dat hy een handgra naat op de heide heeft gevonden en het projectiel heeft laten exploderen. Loos bericht van radio-Cairo voor Amman gedementeerd Het Syrische blad „AJray al Raam" heeft dinsdagmorgen een verslag ge publiceerd van het Jordaanse nationale congres, dat maandag In de Jor daanse stad Nabloes is gehouden. Op het congres is een resolutie aangenomen, bestaande uit de volgende zes punten. 1. Verwerping van de leer van Eisenhower; 2- Totstandkoming van een federale unie tussen Syrië, Jordanië en Egypte; 3. Handhaving van een po litiek van „positieve neutraliteit"; 4. Verzoek aan de Jordaanse autoriteiten de grondwet en de vrijheid van de burgers van het land te eerbiedigen; 5. Verraders en imperialistische agenten moeten uit het bestuursapparaat verwijderd worden; 6. Veroordeling van elke poging om het leger te ont binden; wederopneming in dit leger van alle officieren, die gevangen zitten of zich bulten Jordanië bevinden en opheffing van de militaire commissie van onderzoek. Volgens het blad heeft het congres voorts besloten tot oprichting van een comité, dat contact moet opnemen met de regering Khalidi en deze regering moet verzoeken heen te gaan. Als zy dit weigert, zal met Ingang van van daag een algemene staking in Jordanië worden uitgeroepen. Soeleiman Naboelsi, wiens ontslag als premier van Jordanië de huidige crisis in dit land heeft ingeleid, zou tegen een verslaggever van het Ita liaanse communistische blad „Paese Sera" dat dit verslag dinsdag pu bliceerde verklaard hebben, dat hij geloofde, dat hij binnenkort wel zal aftreden als minister van buitenland se zaken van de huidige Jordaanse regering. „Als de nationale partijen" mij vra gen ontslag te nemen, zal ik dit on middellijk doen", aldus Naboelsi. De mening van de „nationale par tijen" over hetgeen ;n de laatste da gen in Jordanië is gebeurd, schijnt echter de mogelijkheid van verder lidmaatschap van de regering uit te sluiten, aldus Naboelsi „Wij zullen elk compromis met de imperialisten, die traenten weer vaste voet in ons land te krijgen, verwer pen aldus Naboelsi. Premier Khalidi ontving dinsdag de deputatie van de linkse politici, die „BREEDE WATERING BEWESTEN YERSEKE Polderconcentratie op Zuid-Beveland niet eerder dan 1 jan. 1959 een feit Het waterschap „De Breede Watering bewesten Yerseke" heeft plannen ontworpen voor het verbeteren van zeven z.g. zwakke plaatsen in de zee wering langs de Oosterschelde De plannen, waarvan de uitvoering vijf 5 zes ton zal vergen, zullen dezer dagen aan de Rijkswaterstaat en Ged. Sta ten worden toegezonden, zo deelde de dykgraaf, de heer P. J. J. Dekker, in de dinsdagmiddag in „de Prins van Oranje" te Goes gehouden vergadering van ingelanden mede. Het werk voor verzwaring van de zeedyk te Schore Is nu volledig In uitvoering. Tot op heden is reeds ongeveer 190.000 m.3 zand in het werk ge bracht en er is een begin gemaakt met het werk aan de sl eenglooiingen, ter- wyl een gedeelte van de slulsboezem ls uitgebaggerd. Voor de verlenging van de sluis zyn de funderingspalen en damwanden geheld, terwijl ook een gedeelte van de betonconstructie van oe sluis reeds is gestort. In verband met het miljoenenwerk te Schore hechtte de vergadering van ingelanden ook haar goedkeuring aan een voorstel tot de aankoop van to taal 16.79.37 ha bouw-, weiland, boom- ?aard en dijk voor een bedrag van 64.575.85. Aan de gebruikers van deze gronden zal totaal 32.350.10 aan schadevergoeding worden uitge keerd. Met twee eigenaren kon geen overeenstemming worden bereikt, zo dat tot onteigening van de betreffende gronden zal moeten worden overge gaan. Intussen werd wel toestemming verkregen om deze percelen in ge bruik te nemen. Daar er nog geen K. B. verschenen was. moest net be stuursvoorstel tot het instellen van rechtsvorderingen tot onteigening van deze perceelsgedeelten voorlopig wor den teruggenomen. Na het verschij nen van het K.B. zal deze kwestie dus nog eens in een buitengewone verga dering van het waterschap aan de or de moeten komen. De dijkgraaf deelde by de aan vang van de vergadering o.m. nog mede, dat de uitkomsten van de voorjaarspeilingen zeer bevredi gend zijn en dat er een aanvang Is gemaakt met het vernieuwen van een gedeelte betonglooiing met ba saltzuilen onder Kattendjjke. Voorts dat op diverse plaatsen wegsloten worden gedolven en dat begonnen is met het herstel van gebreken aan de leerwegen. Dezer dagen begint men ook met het aan brengen van nieuwe siytlagen op die wegen. Het jaarverslag over 1956 werd de rekening over het (Vervolg op pag. 2) maandag een beroep op de regering hadden gedaan om af te treden. De communisten hebben dinsdag vlugschriften in Amman verspreid. Waarin de huidige regering van het land wordt aangevallen en wordt op geroepen tot een algemene staking uit protest tegen de zogenaamde sa menzweringen. Russen willen helpen Volgens Radio-Cairo, die het agentschap voor liet Midden-Oos ten' aanhaalde, was de Jordaanse regering dinsdagmiddag afgetre den. Premier Khalidi zou koning Hoessein zijn ontslag hebben aan geboden na een lange vergadering, waarop vertegen voordigers van alle politieke partijen en de leden van de regering aanwezig waren. Een woordvoerder van de Jor daanse regering heeft dinsdag avond de Egvptiscne berichten, dat de regering-Khalidi is afgetreden, echter officieel tegengesproken. De Amerikaanse minister Dulles heeft op zijn persconferentie ver klaard, een groot vertrouwen te heb ben in koning Hoessein van Jordanië. Hij zei dat de vorst naar de mening van de V.S. er naar streeft de onaf hankelijkheid van zijn land te hand haven, terwijl het zien geplaatst ziet tegenover zeer grote moeilijkheden. Francoise Sagan vandaag uit ziekenhuis De Franse schryfster Frangolse Sa gan, die tien dagen geleden by een auto-ongeluk ernstig werd .gewond wordt vandaag uit het ziekenhuis ont slagen. DE VERWACHT... MEER BEWOLKING. Tydeiyk meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog weer. Ma tige, langs de waddenkust af en toe krachtige noordoosteiyke wind. De zelfde temperaturen of iets lagere dan gisteren. ZON EN MAAN 25 april Zon op 5.25 onder 19.56 Maan op 3.25 onder 15.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1