PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Concessie van koning Hoessein: Linkse Naboelsi in kabinet In Braakman komt groot gebied voor zoetwaterwinning BILT AAN HATTA ZOU BELANGRIJKE POSITIE AANGEBODEN ZIJN 111 VLEESVERGIFTIGING VIA EEN SLAGERIJ TE STADSKANAAL 200e jaargang - no. 90 DagWftdultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 38 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 april 1957 ADVERTENT Ing. mededi Kleine adv< 23 cent p. regel met een n van I.—. ..Brieven c bureau v. d. blad" 25 cei Giro no. 252500 P Z.C., Mid Bureaus: Vllselngen, Walstr. 88—80, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 81, tel. 3841; Goee, Lange Vorstsfcr. 63, tel 2473 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nieuwstraat 43, tel. 20: Terneuzen, Brou werijstr. 2; Zlerlkzee: N. Boger KHAL1DI VORMDE EINDELIJK NIEUWE REGERING Hoessein wenst zuiver Arabische buitenlandse politiek Volgens een in Beiroet ontvangen bericht uit Amman heeft Hos sein Khalidi een nieuwe regering in Jordanië gevormd, waarin ook de afgezette pro-commnnistische premier Soeleiman Naboelsi zitting heeft. Koning Hoessein, die woensdag j.l. Naboelsi ontsloeg, heeft kennelijk moeten toegeven aan de toenemende druk die op hem werd uitgeoefend, nadat hij het heft in eigen handen had genomen. Waar Naboelsi zit, schijnt nog niemand te weten. Volgens sommige berichten was hij nog steeds onder huisarrest in Amman en andere berichten meldden dat hy naar Damascus, in Syrië, was uitgeweken. Het nieuwe kabinet bestaat uit ze ven personen: premier Khalidi, Soeleiman Naboelsi, Soeleiman Soek- kar, Fawzi el Moelki, Said el Moefti, Madjid Abdel Hadi en Amin Mad- jadj. Volgens radio-Cairo zijn vijf van de zeven nieuwe ministers partij loos. Waarnemers te Amman zeiden, dat het vrijwel zeker is, dat de bankier en econoom Soekkar de portefeuille van economische zaken zal krijgen. Ver wacht wordt, dat ambassadeur te Cairo, El Moelki, zal worden belast met buitenlandse zaken of landsver- gecompl is verergerde toen de der- Ie persoon, die van koning Hoessein opdracht kreeg een regering te vor men, Said el Moefti, deze verant woordelijkheid afwees. Tegelijkertijd berichtte het Egypti sche persbureau Midden Oosten in Kairo, dat brigade-generaal Ali Hala- ri, die door Hoessein was gekozen om de verbannen voormalige opper bevelhebber van het Jordaanse leger te vervangen, heeft geweigerd de be noeming te accepteren. Gezaghebbende berichten die in Beiroet werden ontvangen, meldden, dat Said el Moefti de koning zijn be reidheid had verklaard een kabinet te vormen, met het voorstel dat een Pa lestijnse premier zou worden be noemd. De koning ging hierop in en verzocht dr. Hossein el Khalidi een kabinet te formeren. Deze heeft een kabinet gevormd nadat de koning alle partijleiders, die van Naboelsi's na- tionaal-socialisten inbegrepen, te zijnen paleize had ontboden. Abdicatie Volgens een bericht uit de Jor daanse hoofdstad, Amman, heeft de koning gistermorgen een menigte van 2000 personen gezegd, dat hij bereid is tot abdicalie, indien hierdoor de zaak van de Arabische solidariteit zou worden bevorderd. H.b.s .-er schooi vriend met buks dood. Een uitermate tragisch ongeval heeft maandagmiddag om vier uur het leven gekost aan de 16-jarige h.b. ser M. H. van der E. uit Woerden. De knaap was op bezoek bij zijn school vriend, de 17-jarige T. van der W. te Rietveld bij Woerden. Samen hadden zij op de boerderij van de familie Van der W. zitten studeren en tegen vier uur gingen zij een poosje naar buiten om zich wat te vermaken. In de schuur hing een buks, die door de veehouders in deze streek wordt ge bruikt om op schadelijk gevogelte en dergelijke te schieten. Geen moment er op bedacht dat de buks geladen kon zijn, haalde T. van der W. de buks van de spijker en trok aan de trekker. Tot zijn grote ontsteltenis ging het vuurwapen af en zijn school kameraad werd in de hartstreek ge troffen. Hij werd naar het ziekenhuis te Woerden overgebracht, maar bleek bij aankomst reeds te zijn overleden. Russisch-Roemeens verdrag over bezettingstroepen Om zes uur gisteravond werd te Boekarest tussen Rusland en Roeme nië een verdrag getekend waardoor overeenstemming bereikt is over het stationeren van Russische troepen op Roemeens grondgebied. Deze foto laat zien hoe de Moslcouse schaakenthousiasten bij de ingang van het Concertgebouw met behulp van zak-schaakborden de strijd om het wereldkampioenschap schaken van zet tot zet volgen dediging. Said Moefti is voorzitter van de se naat, Hadi president van de Hoge Raad en Madjadj burgemeester van Jeruzalem (Jordaanse gedeelte). In een boodschap aan Said el Moefti heeft koning Hoessein zon dag gevraagd om opheffing van de invloed der politieke partijen in regeringsbureaus en scholen. De koning wenste een „zuiver Arabische" buitenlandse politiek en een vast nationaal beleid, dat niet beïnvloed wordt door rege ringswisselingen. Hij drong er bij de nieuwe premier op aan een po litiek te volgen die een „positieve neutraliteit" toestaat en die de banden van Jordanië met de ande re Arabische staten in de strijd tegen „imperialistische en bui tenlandse pacten" verzekert. Tip voor Israël Radio-Damascus deelde maandag mede, dat de Jordaanse regering Israel heeft medegedeeld, dat „elke daad van provocatie of agressie" met geweld zal worden beantwoord. Volgens het bericht van radio-Da mascus had een afgezant van ko ning Hoessein alle ambassades en le gaties in Amman bezocht en deze verzocht hun regeringen ervan op de hoogte te stellen, dat „elke daad van provocatie of agressie door Israel tegen Jordanië door het Jordaanse leger met geweld zal worden beant woord." De Britse eerste minister, Mac- millnn, heeft gistermorgen een bij zondere vergadering van hot kabinet belegd. Uit gewoonlijk welingelichte bron is vernomen, dat het doel hier van was de kritieke ontwikkeling in Jordanië te bespreken, waar Enge land nog steeds enige troepen heeft. Engeland begon zijn troepen uit Jor danië terug te trekken nadat de vo rige maand, op verzoek van Jordanië, het Brits-Jordaanse vriendschapsver drag beëindigd werd. Frangoise Sagan verkeert nog in levensgevaar. De wereldberoemde Franse schrijf ster Frangoise Sagan, die zondag bij een auto-ongeluk nabij Parys ernstig gewond raakte, verkeerde gisteren nog in levensgevaarlijke toestand. De verwondingen die zij aan het hoofd heeft opgelopen zyn van zeer ernstige aard en de behandelende art sen verwachtten, dat het levensge vaar de eerstkomende dagen nog wel niet zal wijken. Gisterochtend kwam zij gedurende enkele ogenblikken bij kennis. De echte naam van Frangoise Sa gan is Frangoise Quoirez. Zij is 21 jaar oud. Haar ouders haar vader is een welgesteld industrieel spoed den zich naar Parijs, nadat zij van het ongeval gehoord hadden. Frangoise wisselde gisterochtend enkele woor den met haar broer Jaques, maar moest direct daarna weer verdoofd worden. In het wrak van de Austin Martin waarin haar het ongeluk overkwam vond men het manuscript van een nog niet gepubliceerde roman „Pau- piers mortes". ONTMOETING MET DJOEANDA i 1 1i I -p. F i 'iiWjlPiS r.' jfr h'Cm Al 7, L pfe mm J Gewapende gevechtsgroepen eh van de fabrieken, gekfeed in pi blauwe overal met rode band om de armen modern bewa- M pend, zijn zaterdag in Oost- pp Berlijn tijdens een oefening in actie gekomen tegen een „op- stand" van verzetsstrijders Zij werden bij de oefening ge- holpen door de vereniging voor sport en techniek, een pa- ra-militaire organisatie, en de If s politie. De beide foto's geven een beeld van de oefening, wel- M =j- ke beklemmend echt leek. Poldercon een tralie thans een feit. Zeeland* Staten hebben maandag tijden* een buitenge wone zitting de voorstellen van Geit. Staten aanvaard tot con centratie van de polder* op Schouwen-Duiveland, Tholen, en Noord-Beveland. Drie grote waterschappen treden in de plaat* van de vele tientallen kleinere polders, die tot dusver hier de watersehaps- staat uitoefenden. Voor het verslag van de Statenzitting verwijzen wij naar pagina 7. Luchtvaartakkoord spoedig in Staten-Generaal De regering Is ihingtoi I dê Staten gesloten luchtv: ashington met de Ver eenkomst op korte termijn aan de goedkeuring der Staten-Generaal te onderwerpen. Dit deelt minister Drees. als minis ter van buitenlandse zaken, ad inte rim. mee aan de Tweede Kamer in een brief, waarin de overeenkomst aan de kamer wordt medegedeeld. Faroek moet vijf miljoen frank betalen aan Dior Een hof van beroep te Parijs heeft zaterdag een vonnis van een lagere rechtbank bevestigd waarbij ex-ko ning Faroek van Egypte btfna vhf miljoen frank moet betalen aan de Franse modekoning Christian Dior. Faroek is door het hof van beroep bovendien veroordeeld tot betaling van 100.000 frank interest van het aan Dior verschuldigde bedrag voor kleren die Faroek in 1952 voor zijn toenmalige gemalin, koningin Narri- man had besteld. Volgens Faroeks verdediger had Dior zich tot de be heerder van de in beslag genomen koninklyke goederen in Cairo moeten richten om betaling te verkrijgen. iniiniiinijiiiiiiiiiiiiiiiiijiijiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii De minister-president van Indone sië, Djoeanda Kartawinata en de voor malige vice-president van Indonesië, dr. Moh. Hatta hebben maandagavond hun aangekondigde ontmoeting had. Deze duurde anderhalf uur. Na afloop weigerden beide staatslieden beslist, over het onderhoud enigerlei mededelingen te doen. Met vrijwel dezelfde woorden zeiden beiden: heb niets mede te delen", en op ver dere vragen van journalisten zwegen zij. Politieke waarnemers, die aan deze ontmoeting grote waarde toekennen, zijn van mening, dat de nieuwe Indo nesische premier aan de voormalige vice-president advies heeft gevraagd voor de oplossing van de binnenland se problemen, die het land thans be zig houden. Naar zij geloofden, zou de premier aan Hatta een „belangrijke positie" hebben aangeboden in het bestuur van het land, zulks in over eenstemming met de wens van presi dent Soekarno in dit opzicht en mede, om tegemoet te komen aan de steeds dringender wordende eis van de bui tengewesten, om Moh. Hatta in de re gering op te nemen. De secretaris van het kabinet van president Soekarno, Broto- diningrat, is maandag voor een verhoor door de militaire politie in Bandoeng opgeroepen. Naar werd vernomen, zullen hem inlich tingen worden gevraagd over een zaak, welke thans door de mili taire autoriteiten wordt onder zocht. Na de bekendmaking van de chef staf van de landmacht, generaal-ma- joor Nasoetion dat tegen corrupteurs en profiteurs krachtige maatregelen zullen worden genomen, werden viep oud-ministers en een aantal hoge ambtenaren door de militaire politie in Bandoeng aangehouden. H- en A-bomproeven. Sowjet-Unie bereid tot tijdelijke stopzetting De Sowjet-regering is bereid, aldus radio Moskou, om ais eerste stap in de richting van algehele stopzetting, voor een bepaalde termijn atoom- en aterstofbom proeven stop te zetten. Hiertoe is de Sowjet Unie bereid, waterstofbom proeven stop te zetten. Hiertoe is de Sowjet Unie bereid, ondanks het feit dat de regeringen van de westelijke landen op dit mo ment nog niet het testen van a- en h- wapens volledig willen afschaffen. Ongeval in Belgische mijn. In de Aulniats-mijn van de „Char- bonnage de Roton Farcïennes" is maandag een kooi, die in de lucht- schacht afdaalde, op verdieping 123 bekneld geraakt. Daar de machinist zich niet onmiddellijk rekenschap van het ongeval gaf, viel een deel van de kabel op de kooi, die onder het ge wicht plotseling verscheidene meters omlaagschoot. In de kooi bevonden zich twaalf mannen. De schok was betrekkelijk hevig. Een mijnwerker werd dodelijk gewond. Een andere liep een dijbreuk op. De tien andere mijnwerkers kwa men er heelhuids af. Inwoonster Wildenank kreeg paratyfus In Eindhoven waren kortgeleden een aantal patiënten met ernstige in gewandstoornissen. Een bacteriolo gisch onderzoek wees op een infectie ziekte en verdere naspeuringen brachten aan het licht, dat de patiën ten vleeswaren genuttigd hadden, welk© afkomstig waren van een sla ger te Stadskanaal. Ook te Stadska naal en te Wildervank waren intussen soortgelijke ziektegevallen geconsta teerd. Bij een patiënte te Wildervank werd na bacteriologisch onderzoek de diagnose gesteld, dat zy lijdende was een paratyfus. Diefstal van tonnen koper en ijzer. De rijkspolitie te Breda heeft vijf personen gearresteerd wegens diefstal van ijzer en koper ten nadele van de Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maafiichappij (PXEM). te Geertruidenberg. Het zijn de gebroeders R. Raamsdonkveer, die de diefstallen pleegden. V. uit Raamsdonkveer, de heler en de opkopers van D. uit Breda. Als tipgever was de nachtwa ker van de PNEM in het komplot be trokken, die eveneens is aangehouden Naar schatting is er voor een waarde van twaalf tot vijftienduizend gulden gestolen. VERENIGING B., S. EN O. OP EXCURSIE Recreatiecentrum met hotel, zwembad en ongeveer 70 zomerwoningen In de nieuwe Braakmanpolder, even ten zuiden van de Middenweg aan de kant van de gemeente Hoek, zal een stuk grond van 100 ha worden gereserveerd voor de zoetwaterwinning. Het overtollige water, dat van België uit naar de Braakman wordt geloosd, zal dan in het gebied, dat zal worden omzoomd door een 50 meter brede strook bebossing, worden vast gehouden. Op deze manier hoopt men een reserve van drinkwater te ver krijgen, die in de zomermaanden kan worden benut door de Zeeuwseh- Vlaamse waterleidingmij. De pompcapaciteit in Clinge en Sint-Jansteen blijkt namelijk niet altijd toereikend. Een reserve drinkwaterbassin in de Braakman zou alle moeilijkheden oplossen. Dit deelde ir. M. de Vink, direc teur van de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland mede, tijdens de maandagmorgen gehouden excursie naar de Braakman van de Vereni ging van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers in Zeeuwsch-Vlaan- deren. Des morgens om half tien kwam het gezelschap in hotel „Wiskerke" in Philippine bijeen, waarna een tocht door de Braakman volgde Hier werd op verscheidene plaatsen halt gehou den en werden de gemeentebestuur ders op enkele bijzonderheden ge wezen, zoals recreatie, vogelstand enz. Om ongeveer half twaalf arriveerde men in hotel „Rotterdam" te Terneu zen, waar de burgemeesters van Phi lippine, Hoek en Biervliet over de Braakmanpolder spraken. Burgemeester P. J. L. van Hoek te Philippine, gaf een overzicht van de mosselculluux in zijn ge meente. Spreker ging uitvoerig in op dit onderwerp, zodat de aan wezigen een goede indruk kregen van de groei en bioei van Philip pine als vissershaven gedurende de jaren 1820 tot 1952. de inpolde ring van de Braakman. Cijfers. Biervliets burgemeester, de heer A. P. Kostense, deelde enkele belang wekkende cijfers mede in verband met de inpoldering. De aanleg van de afsluitdijk met de sluizen kwam op een bedrag van ongeveer 11.000.000,De dijk heeft zijn ren te al dubbel en dwars terugbetaald, want was deze afsluitdijk er in de rampnacht van 1 februari 1953 niet geweest, dan zouden grote stukken land zijn ondergelopen. De schade zou ruw geschat 10.000 000,heb ben bedragen. Spreker deelde vuoris mede, dat men vroeger 27,5 km dijk had te on derhouden en thans slechts 2.5 km, de lengte van de afsluitdijk. Uit de ver gadering bleek, dat de Middenweg, de verbindingsweg tassen Oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen nog te smal is. In de toekomst zal óe weg, gezien de te verwachten toeneming van het verkeer moeten worden ver breed. Burgemeester A. F. Hanssens van Hoek belichtte de ontspannings- en recreatiemogelijkheden in de Braak- Vervolg op pag. 5) Zij werd in het Academisch Zieken huis te Groningen opgenomen. Ook in dit geval bleek de patiënten vlees te hebben gebruikt van de slagerij te Stadskanaal, evenals de buren. Daar was de huisvrouw echter, na enige dagen zogenaamd buikgriep te heb ben gehad, weer hersteld. De geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid in ae provincie Groningen, dr. Mantingh. deelde ons desgevraagd mede. dat de betrokken slager alle mogelijke medewerking heeft verleend om een bacteriologisch onderzoek te vergemakkelijken. De resultaten daarvan zullen pas over enige dagen bekend zijn. Intussen is men begonnen met de leden van de gezinnen, waarin zich ziekteverschijn selen van deze aard hebben voorge daan, te onderzoeken, daar zich on der hen bacterlëndragers kunnen be vinden. Dr. Mantingh deelde ons voorts nog mede. dat men thans eni ge honderden soorten en variëteiten van paratyfus kent. De gesigna leerde gevallen behoren alle tot een lichte soort. Bij veel patiënten treedt .spontane genezing op. Ook in Duitsland bestedingsbeperking. De Westduitse centrale bankraad heeft de vorige week bepaald, dat de reserves, die de banken ter dekking van haar uitstaande kredieten ten minste moeten aanhouden, op l'mci moeten worden verhoogd. De ver hoging bedraagt over de gehele linie bijna één procent. Eveneens met ingang van 1 mei worden de contingenten, die de han delsbanken hebben voor herdisconte- ringen bij de Bank Deutscher Lader,, met 15 procent verlaagd. De verlaag de contingenten zullen vprvolgens nog worden verlaagd met de kredieten, die de banken in het buitenland heb ben opgenomen (rembours- en accept kredieten. contante kredieten en ver disconteerde wissels) Het doel van deze maatregelen is buitensporige investeringen tegen te gaan en het gevaar dat de vraag naar verbruiksgoederen het aanbod gaat overtreffen. Voorts heeft de Bondsregering de vorige week een maatregel genomen, die beoogt, het gevaar van prijsstij gingen te keren Zij heeft bepaald, dat. voortaan alle ingezetenen voor eigen rekening met een minimum aan formaliteiten kleine hoeveelheden van meeste verbruiksgoederen mogen importeren. Het doel is druk uit te oefenen op de Westd ten en imporseurs mg' stijgen boven het pen markten. tse produi il hun prijzen »n de wereld- DE VERWACHT... ZELFDE TEMPERATUREN. Veranderlijke bewplking met tijde lijk wat regen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Dezelfde temperaturen als gisteren, of iets hogere. ZON EN MAAN 17 april Maan op 5.42 onder 19.43 Maan op 23.34 onder 7.16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1