Minister Algera heeft concrete voorstellen inzake veerdiensten Luchtvaartovereenkomst: partieel succes KLANKBORD MINISTER ALGERA IN 'T NAUW DOOR TUNNELMOTIE-MATSER VRIJDAG 5 APRIL 1857 PROVINCIALS ZHMÜWBE COURANT t BINNENKORT OVERLEG MET GED. STATEN Delingsdijk op Schouwen wordt aanzienlijk lager (Van een speciale verslaggever). MINISTER ALGERA zal by de komende onderhandelingen met het pro vinciaal bestuur van Zeeland over de Zeeowse veerdiensten met concrete voorstellen komen. Gistermiddag verklaarde hU in de Eerste Kamer name lijk het volgende: „Voor de veren heb Ik een zeer bepaald plan, dat thans nader wordt uitgewerkt door rijkswaterstaat. Meer kan ik er op dit ogen blik nog niet over zeggen omdat het overleg met het college van Gedepu teerde Staten nog moet beginnen." Bij dit overleg, zo deelde de minister nog mede, zal de „hele zaak" aan de orde komen. En later onderstreepte hij dit nog eens met de woorden: „Het gaat hier dus om het probleem in zijn volle omvang!" Dinsdag waren de vraagstukken rond de veren o.a. aangevoerd door 't eerste kamerlid Geuze had be toogd, dat de aangekondigde verbou wing van de „Koningin Wilhelmina" het vervoersvraagstuk over de Wes- terschelde zeker niet zou oplossen. De minister was dat echter niet met hem eens, zo bleek gisteren. „Ik ben niet zo pessimistisch over die ver- bouwingf' zei de heer Algera. „De verbouwde „Dordrecht" voldoet, ook uitstekend en door verlenging kan de „Koningin Wilhelmina" praktisch 'n zusterschip worden van de „Dord recht." En als nu bovendien nog op VlissingenBreskens een grote nieu we boot in de vaart wordt gebracht, dan zal men zonder twijfel kunnen re kenen met een aanzienlijke verminde ring van de wachttijden." De veerdiensten vormden overigens niet de enige Zeeuwse onderwerpen, die de bewindsman in zijn urenlange rede tot de geduldigluisterende Eer ste Kamer aanroerde. Vanzelfspre kend kwam ook de Schouwse delings dijk weer ter sprake, al bleek de mi nister ditmaal nliet geneigd er veel over te zeggen. Minister Spaak sprak in Senaat over waterwegen Niet afgezien van Moerdijkkanaal De vraagstukken van de betrek kingen tussen België en Nederland In verband met de waterwegen bespre kend, heeft minister Spaak in de Bel gische Senaat verklaard het te be treuren, dat, in dit geval de „gehei me diplomatie" niet gebruikt kan worden. De polemieken, die hierover zijn gerezen en de ophef, die van de ze zaak wordt gemaakt, vergemakke lijken geenszins de taak van de mi nister. Minister Spaak stelde vervolgens de senaat In kennis van een nota be treffende deze kwesties. Hierin wordt er aan herinnerd, dat sedert 1954 vijf of zes ministeries, de gemeente besturen van Luik en Antwerpen en de centrale raad voor het bedrijfsle ven opdracht hebben gekregen het vraagstuk te bestuderen. Na een on derzoek door de verschillende instan ties en door een kernkabinet werd aan de Nederlandse regering 'n eerste nota gezonden. Andere nota's volg den. Over de verbinding tussen het Ju liana- en het Albertkanaal zal eëh akkoord bereikt worden. Ten aanzien van de verbinding Gent-Westerschelde weigeren de Ne derlanders niet onderhandelingen te voeren. In verband met de Maas-Rijnver binding heeft het Deltaplan 'n nieuw element naar voren gebracht. De re gering stelde voor te wachten op de verdere ontwikkeling van dit plan en op het resultaat van de ermede ge paard gaande technische studiën. De minister heeft de Nederlandse regering verzocht hem op de hoogte te houden van de werken die in Noord-Brabant uitgevoerd zullen worden. De Nederlandse regering stemde hiermede in. Minister Spaak wees er op, dat de Belgische regering niet heeft afge zien van de aanleg van het Moerdijk kanaal en dat zij er op wacht volle dig te zijn ingelicht over de omvang van de door de Nederlanders beoog de werken, alvorens haar houding te bepalen. „Tussen de betrokken instanties Is nu overeenstemming bereikt" zei de bewindsman. „Er komt nn een dijk van beperkter structuur, waarmee ook het waterschap zich kan verenigen. Ik hoop, dat de zaak nu uit de wereld is!" Ir. Geuze: „Wordt de dijk la ger?" Minister Algera: „Jawel, op spe ciaal verzoek van de polder is de hoogte ongeveer gehalveerd!" De minister ontkende niet, dat hy wel eens heeft verklaard, dat de bui- tendyken van Schouwen niet ideaal zyn. „Maar zy staan zeker niet ach ter bg andere dyken." „De heer De Vos van Steenwijk kan nu wel zeggen, dat een inlaagdijk hier niet nodig is, omdat bijvoorbeeld op Noord-Beveland meer oevervallen zyn voorgekomen, maar dan vergeet hy dat niet lang geleden toch maar oevervallen aan de noord- en de zuid kust van Schouwen zyn opgetreden" aldus de minister. AUTONOMIE DER POLDERS. Uitvoerig ging de minister in op enkele opmerkingen van ir. Geuze, die zyn vrees erover had uitgespro ken, dat by de aangekondigde ver sterking van toezicht en oppertoe zicht bij het waterschapswezen de autonomie van de polders in het ge drang zou komen. „Ik kan de heer Geuze geruststellen'4 zei de bewinds man, „ToèziCht en oppertoezicht moe ten weliswaar worden versterkt en daarvoor zyn wetswyzigingen nodig, maar dat betekent in géén geval, dat er iets ontnomen zal worden aan de bevoegdheden van de lagere organen. Er dient dus alleen voorzien te wor den in enkele leemten, die bestaan in de regelen voor toezicht en oppertoe zicht/' Dit standpunt zette mr. Algera nog eens nader uiteen aan 't P.v.d.A.-ka- merlid ir. H. Vos, die dinsdag de vraag had gesteld of de ramp niet had aangetoond dat de decentralisa tie van het dijkbeheer dient te wor den losgelaten. ,Dat is een conse quentie, die ik bepaald niet wil aan vaarden" zei de minister. „Immers, tijdens de ramp heeft het gedecentra liseerde systeem niet gefaald, maar wel is gebleken dat het toezicht op 't gedecentraliseerde beheer nader bestudeerd moet worden." In dit ver band wees mr. Algera er nog op, dat ook de concentratie van waterschap pen heilzaam op 't dykbeheer werkt. Aan de concentratie wydde de mi nister overigens nog een korte afzon- deriyke beschouwing. Hy gaf toe, dat by samenvoeging in sommige binnen- polders een aanzieniyke verhoging van de lasten optreedt, maar hy meende dat deze polders In het ver leden onvoldoende aan de water- schapstaak hadden bijgedragen. „Door de concentratie worden thans ook deze waterschappen bij die taak betrokken." GEEN PREMIE. Ir. Geuze had dinsdag verklaard, dat het onjuist zou zyn een bedrage voor de waterkering afhankelijk te stellen van het stadium der concen tratie ter plaatse. De minister ver klaarde nu in antwoord hierop: „De wetteiyke regeling van deze subsidie (Vervolg op pag. 10) In Oostburg is weer de jaarlijkse Paasveetentoonstellina gehouden. De aanvoer was beduidend groter dan vorig jaar en het slachtvee was van goede kwaliteit. De burgemeester van Oostburg, mr. K. Hoekzema rechtsreikte een be ker uit aan de eigenaar van de kam- pioenskoe, de heer R. van Daele, waarbij het bekroonde en omkranste dier tevreden toekeek EERSTE KAMER Financiering Noord Hollandse tunnelplannen moeilijk (Van onze parlementaire redacteur) De behandeling van de begroting van verkeer en waterstaat in de Eer ste Kamer scheen rustig naar een gunstig einde te rollen, toen de heer Matser (k.v.p.) plotseling een spaak in het wiel stak door de indiening van een motie over de tunnelbouw in Noord-Holland. De voorzitter zag zich door de Kamer genoodzaakt de stemming over de motie en over de gehele begroting tot volgende week op te schorten. Minister Algera erkehde, dat de aanleg van tunnels onder het LJ en het Noordzeekanaal een acute zaak is. Echter evenzeer een moeilijke zaak, met name het punt van de fi nanciering. Voor de IJ-tunnel, de Coentunnel en de spoorwegtunnel zal totaal 400 miljoen nodig zijn. De filannen zouden in vijf jaar verwezen- ijkt moeten worden, waardoor «,'k, jaar 80 miljoen voor tunnelbouw op dè begroting zou drukken! De minis ter berekeüde, dat de ponten momen teel 13.000 auto's per dag overzetten, terwijl de geprojecteerde LJ-tunnel een capaciteit van 60.000 auto's per dag zou hebben. Twee tunnels maken achtte hij daarom een overinveste- ring. Maar hij was zich ervan be wust, dat alléén de IJ-tunnel bouwen grote verkeerstechnische problemen zou meebrengen. Op de AR.P. na ondertekenden vertegenwoordigers van alle frac ties ln de senaat de motie Matser, waarin de minister wordt uitgeno digd de onverwijlde voortgang van de bouw van de LJ-tunnel te be vorderen, een redelijke rijksbij drage in de bouwkosten vast te stellen en krachtige voortgang te geven aan de voorbereiding van de bouw van een tweede autotunnel onder het Noordzeekanaal, die noodzakelijk wordt geacht voor de ontwikkeling van de Zaanstreek. De minister was helemaal niet gelukkig met de motie... Volgen de week zal blijken wat haar lot zal zijn. Politiebewaking kamp Beenderribben opgeheven De politiebewaking van het Ambo nezenkamp Beenderribben aan de weg Steenwijk-Noordoostpolder is thans opgeheven, nadat de in *t kamp gehuisveste Ambonezen leden van de P.N.M.S. zich bereid hadden •verklaard om de formulieren voor de nieuwe uitkeringsregeling te onderte kenen. Daarmee schijnt een eind te zijn gekomen aan hel verzet tegen de door de regering getroffen maatrege len, dat zich verleden jaar had ge uit in pogingen om zonder betaling levensmiddelen te bemachtigen en in diefstallen bij boeren in de omgeving van het kamp. Ziekenfondsraad „zit" met vrijkomende gelden De Ziekenfondsraad deelt mede: Nu de algemene ziekenfondsen geen betalingen meer kunnen doen aan tandartsen, die zich van 1 april 1957 af niet meer als medewerkers der fondsen beschouwen, en de fond sen krachtens de wettelijke en regle mentaire voorschriften aan de ver zekerden evenmin tegemoetkomin gen in de kosten van tandheelkundi ge hulp kunnen verstrekken, komen hierdoor gelden vrij. Uiteraard zullen deze gelden wor den aangewend in het belang van de verzekerden. Over de wijze, waarop dit ten aan zien van de verplichte verzekering zal geschieden, kan de Ziekenfonds raad zich eerst een oordeel vormen na de problemen, zowel die, welke de verstrekkingen, als die, welke de premiebetaling raken, te hebben be studeerd. Wat de vrijwillige verzekering be treft, mag worden verwacht, dat de ziekenfondsen terzake voorstellen zullen uitwerken. Vervroeging haringseizoen bepleit door detailhandel. De commissie detailhandel ln vis heeft het produktschap voor vis en visprodukten gevraagd of het ha ringseizoen dit jaar op 7 mei kan worden geopend. In rederskringen heeft men het voornemen de vangst op 21 mei te laten beginnen. De de tailhandel heeft het verzoek tot ver vroeging van het haringseizoen ge daan. omdat blykt, dat de verkoop van haring in het algemeen sterk wordt beïnvloed door de aanvoer van groene haring. De commissie detail handel vfs meent, dat verlenging van de periode, waarin groene haring aan de markt komt, voor alle bfj de ha ringvangst betrokkenen van belang is. omdat daardoor de afzet van ha ring in het algemeen zal worden be vorderd. 0 In de afgelopen 24 uur zijn toij ge vechten in Algerië bijna 200 rebellen ge sneuveld. Het Wereldgebeuren Muziek in Wmnecr de Duitse bondskanselier dr. Adenauer niet uan het werk is, dan kan men hem aantref fen ln zijn rozentuin of bil de gram mofoon. Want voor muziek en rozen heeft de grijze bondskanselier bijzon der veel belangstelling. Vanzelfspre kend komt het t>U zo'n staatsman ook wel voor, dat men hem noch op de kanselarij, noch in de tuin, noch by de muziea aantreft: by voorbeeld wan neer hy een buitenlandse reis maakt. En dat is dezer dagen het geval ge weest. De bondskanselier was immers de gast van de sjah van Perzië en diens charmante vrouw Soraya. Het was ongetwijfeld een inspannende tocht, maar de 81-jarige Adenauer vertoonde geen teken van vermoeie nis. Evenals zijn gastvrouw en zyn gastheer was hy dinsdag bijzonder opgewekt tijdens de ontvangst. So raya nodigde hem uit, ln een der ne- ve'nvertrekken van de ontvangzaal de afscheidsgeschenken te bezichtigen. De bondskanselier zette grote ogen op toen hij daar echte Perzische tapjjten zag hangen. Ze waren bestemd voor hemzelf en voor zijn dochter Libet, die hem vergezelde. In hetzelfde ver trek lagen de cadeaus uitgestald, die sjah Reza en zijn vrouw van de bondskanselier kregen: een artistiek gebonden album met afbeeldingen van het bezoek, dat het keizerspaar onlangs aan West-Duitsland bracht. En bovendien een geschenk, dat de persoonlyke smaak van de gever ver ried: een koffer vol grammofoonpla ten met muziek van Beethoven, Bach en Mozart K.L.M.-DIRECTEUR I. A. ALER OVER RESULTAAT VAN WASHINGTON KINDERVRIEND. Te Vancouver in Canada werd dezer dagen 'n kind van vier maanden ontvoerd. Drie kwar tier na de verdwijning werd de baby teruggevonden. De dader was een zesjarig jongetje, te jong om in staat van beschuldiging te worden gesteld. Hij gaf deze verklaring van zijn ge drag: „Ik wilde een eigen baby heb ben". BETOVEREND. Het Zuidafrikaanse blad „Die Landstem" berichtte dat volgens een nieuwe wet zware straf fen zullen worden gesteld op tove- ry. Op dezelfde pagina stond de betoverende foto van een Kaapse adspirant-schoonheidskoningin. Ten overvloede werd in het bijschrift ver zekerd, dat „hier die betowering niks te doen het nie met die verbod wat daar op towernij geplaas gaan word nie". GEMAKKELIJKE VOORWAAR DEN. Mevrouw Ingeborg Louise Wen3kowski is te Sydney (Australië) van haar echtgenoot gescheiden. Zij getuigde ln het proces, dat haar man haar aan een vriend had aangeboden voor 495 op afbetaling. In de loop van dit jaar zal ln Vlis singen een lagere technische dag school worden gebouwd. Verwacht wordtdat deze houten school in de cember gereed zal komen. De foto toont een maquette van de nieuwe technische lagere school. Zo men ziet omvat het complex niet minder dan elf gebouwen, die door gangen met elkaar zijn verbonden. In de drie ge bouwen links op de foto worden de theorielokalen ondergebracht. De vier gebouwen, die in het midden naast elkaar liggen, zullen de prak tijklokalen herbergen. Op de voor grond staat het hoofdgebouw, waar- in onder meer de kamer van het schoolhoofd wordt ondergebracht. In het grootste gebouw op deze foto worden een gymnastiekzaal en een keuken ingericht. Het achthoekige gebouw links boven is een recreatie zaal, waar de leerlingen, die 's mid dags niet naar huis kunnen, de tijd doorbrengen. In het midden boven ziet men tenslotte de opslagloods. FOTO P.Z.C.) Waardering voor Van der Beugel Wy, bij de K.L.M., beschouwen het resultaat van de tassen regeringsdele. gaties van de Verenigde Staten en van Nederland gevoerde onderhandelin gen over een luchtvaart verdrag tussen beide landen als een partieel succes. Aldns heeft de president-directeur der K.L.M., de heer I. A. Aler, gistermid dag op een bijeenkomst te Den Haag verklaard. Hij voegde er aan toe te weten, dat er hard voor gevochten is om dit resul taat te bereiken en dat de Nederlanders niet alles hebben gekregen waar ze om hadden gevraagd. De heer Aler zelde grote bewondering te hebben voor de kennis, de slimheid en de vasthoudendheid, waarmede de Nederlandse delegatie, onder aanvoering van staatssecretaris Van der Beugel, de onder handelingen heeft gevoerd. Wy geloven, aldus de heer Aler, dat dit soort onderhandelingen, op deze knappe wtfze gevoerd, de naam van de K.L.M. in de wereld zeer veel goed zullen doen. De heer Aler heeft er de aandacht op gevestigd dat het de K. L. M. thans toegestaan is twee nieuwe lij nen te openen, n.l. AmsterdamMon trealHouston (Texas) en New YorkCuragao. In het verdrag is voorts nu opge nomen dat het de K. L. M. is toege staan de lijnen AmsterdamNew York en MiamiCuragao te vliegen. De Nederlandse luchtvaartmaat schappij vloog al op deze lijnen, maai de toestemming daarvoor was niet vastgelegd in een luchtvaartverdrag, zij geschiedde op basis van een voor de V.S. afgegeven vergunning. Men kan. al naar zyn aard, met het bereikte resultaat nu twee dingen doen, zo zeide de heer Aler. Men kan zoals ik, omdat dat mijn aard is, ac centueren dat dit resultaat een parti eel succes is, of men kan er over gaan zitten huilen en zeggen: „Dat hebben we gevraagd en moet je nu eens zien wat we slechts hebben gekregen." Nieuw gesprek De president-directeur van de K. L. M. heeft verder o.m. in het licht ge steld, dat het luchtvaartverdrag ver gezeld gaat van de briefwisseling tus sen staatssecretaris Van der Beugel I en liet Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Deze brieven zyn, voordat het verdrag is onderte kend, geparafeerd door beide partyen. De heer Van der Beugel heeft er in zyn brief de aandacht van het Amerikaanse ministerie van buiten- iandse zaken op gevestigd dat de Nederlandse regering het teleurstel lend vindt, dat de K. L. M. nu. op dit j ogenblik, nog geen landingsrechten in Los Angeles heeft gekregen. De Ne derlandse regering wenst echter zo spoedig mogelijk, op basis van het be paalde in het nieuwe verdrag, nieuwe ónderhandelingen te voeren met de V.S. teneinde die rechten alsnog te krijgen. Namens het Amerikaanse ministe rie van buitenlandse zaken is daarop geantwoord, en ook die brief is ge parafeerd aan het verdrag gehecht, dat van het Nederlandse standpunt kennis is genomen en dat het de V.S. voor het ogenblik onmogelyk was de gevraagde landingsrechten in Los Angeles toe te staan. Het verdrag biedt echter de Nederlanders de mo gelijkheid wijzigingen ten aanzien van de overeengekomen routes te ver zoeken. Met het ondertekenen van dit luchtvaartverdrag, nadat de beide fenoemde brieven waren gepara- eerd. heeft men dus meteen afge sproken. aldus de heer Aler, te praten over het verlenen van lan dingsrechten voor de K. L. M. in Los Angeles in de toekomst. Van de woorden present inability", voor het ogenblik niet in staat zyn, is het woord „present" betekenis vol. „Wy beschouwen Los Angeles beslist niet als Lost Angeles (ver loren Angeles), zo zeide de heer Aler. Door het verdrag staat thans vast dat de K. L. >L van Amster dam uit naar Houston mag vlie gen. De K. L. M. houdt er rekening me de dat het haar niet eerder dan be gin jimi mogeiyk zal zyn van Am sterdam uit via Montreal naar Hous ton te vliegen. Het is dan de bedoe ling drie keer in de week met het nieuwste materieel dat de K. L. NL dan in haar bezit heeft, n.l. Douglas DC-7c (Seven Seas) toestellen, de „Texas Express" te vliegen. De K. L. M. heeft uiteraard byzonder goe de verwachtingen omtrent het com merciële succes van deze lyn. want anders zou er niet zoveel moeite voor Er zat dus muziek in die koffer. En er zat eveneens muziek ln de verre reis, die Adenauer op zyn hoge leeftyd ondernomen had. In het slotcommuniqué van het bezoek werd vastgesteld, dat de betrekkingen tus sen Duitsland en Perzië zich ontwik kelen „in de geest van de traditionele vriendschap tussen de beide volke ren Een groep Duitse economiache deskundigen zal met de Perzische re gering mogeiykheden onderzoeken voor de ontwikkeling van Perzië op lange termyn. De bondsrepubliek stelt aan de Perzische regering leer krachten en de inrichting voor twe« technische scholen beschikbaar. Bo vendien zal zij zorgen voor modelbe- dryven op het gebied van de landbouw en van het wetenschappelijk onder zoek. Onlangs zijn in Perzië nieuwe olie vondsten gedaan. De journalisten die het bezoek van Adenauer versloegen wilden weten of Duitsland zich ook daarvoor metterdaad zou interesse ren. Ongetwijfeld zyn die olierijkdom men in de gesprekken met de Perzen ter sprake gekomen, maar op dat punt wilde Adenauer in de diverse in terviews niets loslaten. „De eerste stap tot verlevendiging van de Duits- Perzische economische betrekkingen zal worden gedaan met het Instellen van deskundigencommissies", zo antwoordde hy. Niet ten onrechte is men in Duits land tevreden met de goodwili- reis die Adenauer naar Perzië heeft gemaakt. Die reis past in het huidige streven van de bondsrepu bliek, exportmarkten te veroveren voor haar modem geoutilleerde indu strie. Ook op andere landen in het Midden-Oosten wordt dit economi sche offensief gericht. Woensdag jl. werd in Caïro de Westduitse handels beurs gesloten, die daar gedurende drie weken gehouden is. De handels attaché van de Westduitse ambassa de te Cairo deelde gjsteren mee, dat de beurs door 400.000 mensen is be zocht. De 420 Westduitse firma's, die aan de beurs deelnamen hebben trans acties afgesloten met vertegenwoor digers uit de Libanon, Syrië, Koeweit de Soedan. Libië en Egypte. De handelsattaché keek verge noegd toen hij zei, dat de beurs als brug tot het opbouwen van Industriële betrekkingen met de Arabische we reld succes heeft gehad. Klaarblykelijk was ook Adenauers functie in Perzië die van brugge- bouwer. De bruggen, die de west duitsers nu zonder veel ophef slaan, zyn ongetwyfeld van groot gewicht in het huidige wereldgebeuren. I)R. KONRAD ADENAUER ...met Perzen naar huis zyn gedaan Houston in het K. L. M - net opgenomen te krijgen. De andere lijn, waar de K. L. M. al jarenlang om heeft gevraagd, is die om New York te verbinden met 't Caralbische gebied, een gebied met ongekende toeristische mogelijkhe den. De K. L. M. verwacht dat ook deze lijn zich commercieel gunstig zal ontplooien. Het is de? bedoeling op den duur 'n dagelykse dienst New YorkCura sao te onderhouden. Aan het slot van zyn uiteenzetting herhaalde de president-directeur van de K. L. M., da^het resultaat van de onderhandelingen een partieel succes is, een partieel geconsolideerd suc ces. Wij achten de stapsgewijze voor uitgang geslaagd, „maarwy ko men terug." De K. L. M. heeft er niet het min ste bezwaar tegen dat Amerikaanse burgerluchtvaartmaatschappijen lij nen tussen de V.S. en Amsterdam, en verder, gaan.onderhouden. Integen deel, de K. L. M. zou het prettig vin den als de Amerikanen er plezier in hadden verkeer naar Amsterdam te brengen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 3