PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Produktie Limburgse mijnen liep tot minder dan de helft terug Hulster Reinaert poetste de plaat BILT FONDSPATIËNTEN MOETEN DE TANDARTS CONTANT BETALEN TWEE BANKDIRECTEUREN IN DJAKARTA GEARRESTEERD 200e jaargang - no. 78 Dagbladuitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS M cent per week; T.OO p. kw.; Ir. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 2 april 1957 Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. regel») 23 cent p. regel met een minimum van 1.-. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: VIlsslngen, Walstr. 58-00, tel. 2355 4 lijnen (b.g,g. 646 of 804); Middelburg, Markt 51, tel. 5841; Goes, Lange VorsUtr, 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228: Oostburg. Nieuwsnet 43. tel. 20. verneuzen, Brouwerljstr. 2; Zierlkzee: N. Row REGERING ZAL TIJDENS ACTIE NIET ONDERHANDELEN Langzaam-aan-actie werd door N.V.V. en C.N.V. afgekeurd De mijnwerkers in Limburg hebben gisteren vrU algemeen het langzaam- aan-parool opgevolgd. De opkomst van de ploegen was normaal, doch er was vrü veel vertraging b\j de aanvang van de arbeid. Ook tijdens de ar beidsuren werd veel langzamer gewerkt dan normaal. Ook bovengronds werd weinig gewerkt. Er ontstond grote vertraging bij het eigen spoorweg- en expeditiebedrijf van de Staatsmijnen, dat o.m. de expeditie naar de cokesfabriek verzorgt. Bij het stikstofbindingsbedrijf Is grote vertraging opgetreden bjj de verzending van de stikstof. De kolenproduktie in de Staatsmijnen en de particuliere mijnen heeft on geveer veertig procent van het normale bedragen. De cokesproduktie was 50 procent lager dan normaal. De gaslevering van de mijnen aan gemeenten is tot nu toe nog niet gestremd. Gevreesd wordt, dat de kolenproduk tie vandaag nog geringer zal zijn dan gisteren. In alle Limburgse mijnen werken per etmaal twee kolen produ cerende ploegen, namelijk een van 6 tot 14 uur en een van 14 tot 22 uur, en een ploeg die, tussen 22 en 6 uur, voor bereidend werk doet voor de produk tie van de volgende dag. Doordat de tweede ploeg gisteravond om 22 uur geen normale dagtaak vol bracht, kon ook de voorbereidende ploeg vannacht niet „uit de voeten", zodat vandaag een verdere desorga nisatie te verwachten is. De besturen van de Algemene Nederlandse Bedrijfsbond Mijnin dustrie, die aangesloten is bij het N.V.V., en de Protestants Christe lijke Mijnwerkersbond, die deel uitmaakt van het C.N.V. hadden gisteren hun leden de raad gegeven niet deel te nemen aan de actie van de Nederlandse Katholieke Mijn werkersbond. Wel onderschrijven deze organisaties de eisen tot ver betering van de arbeidsvoorwaar den, zowel van de bovengrondse als de ondergrondse mijnarbeiders, maar ze staan op het standpunt, dat een actie, zoals nu op het ini tiatief van de Nederlandse Katho lieke bond is begonnen, voorbarig MacMilIan: vertrouwen op V.N. alleen, onvoldoende De Britse premier MacMilIan beeft gisteren in liet Lagerhuis verklaard, dat hij tijdens zjjn Bermuda-bespre kingen met de Amerikaanse presi dent Eisenhower duidelijk gesteld heeft, dat alleen maar vertrouwen op de Verenigde Naties geen vervan gingsmiddel voor een buitenlandse politiek is. Hij zei, dat Engeland bezorgd is over de recente ontwikkeling van de V.N., die voortkomt uit een verdraai ing van de aanvankelijk bedoelde op zet. MacMilIan doelde met name op het misbruik van het veto-recht in de Veiligheidsraad. Hij verklaarde voorts, dat er plannen bestaan voor de aanleg van een nieuwe, grote olie- buisleiding door Turkjje. Hij verde digde de voorgenomen Britse kern proeven en betoogde, dat Engeland slechts met atoomwapens sterk kan bleven. MacMilIan gaf toe, dat de Amerikanen op de gelelde projectie len, althans op de atoomladingen daarvan, die Engeland ter beschik king worden gesteld een zekere con trole blijven uitoefenen. Hij deelde mee, dat voor de aanstaande kern proeven een beperkt aantal waarne mers uit de V.S., Canada, Nieuw- Zeeland en Australië is uitgenodigd. BEESTJE IN AXEL telefoongesprekken De werkgevers hebben zaterdag in een vergadering van de mijnindustrie- raad meegedeeld, dat ze hun mede werking zullen verlenen aan een ver betering van de arbeidsvoorwaarden als deze niet tenminste gelijkwaardig zijn aan die in andere bedrijfstakken. Er zal een rapport worden opgesteld, waarin de resultaten van een onder zoek zullen worden neergelegd met betrekking tot deze vergelijking van de arbeidsvoorwaarden. Zolang dit rapport nog niet is verschenen moest naar de mening van N.V.V. en C.N.V. een actie tot aanpassing van de ar beidsprestaties aan de hoogte van het loon worden uitgesteld. Makarios: „Eerst nood toestand opheffen" De „Daily Mail" heeft maandag een speciale boodschap van aartsbisschop Makarios gepubliceerd, waarin wordt gezegd dat hij naar Londen komt „om zijn opvatting over het Cyprische vraagstuk in bijzonderheden bekend te maken". De aartsbisschop zegt voorts in de ze boodschap: „Ik ben van mening dat de eerste stap van de Britse regering het ver zoek om rechtstreekse onderhandelin gen tussen haar en het Cyprische volk moet zijn. Slechts na de opheffing van de noodtoestand op Cyprus zal er een gunstige sfeer voor dergelijke onder handelingen ontstaan. Het voorstel om het Cyprische vraagstuk naar de Navo te verwijzen en binnen het ver band van deze organisatie te zoeken naar een aanvaardbare oplossing van de geschillen tussen de regeringen van Griekenland, Turkije en Groot- Brittannië. zal geen nuttig doel die nen". Hedenmiddag zullen de minister* van economische zaken en van sociale -/.aken en volksgezondheid een bespre king hebben met de mijnlndustrieraad. Met het oog op de jongste gebeur tenissen in de mijnindustrie wordt er van regeringswege de aandacht op gevestigd, dat deze bespreking uitslui tend betrekking heeft op de goedkeu ring van een reeds enige tjjd geleden door de mijnindustrieraad aanvaarde verordening inzake de arbeidstijd van de ondergrondse mijnwerkers. De re gering blijft zich op het standpunt stellen dat tijdens een staking. lang zaam-aan-actie of dergelijke, niet met partijen onderhandeld of overlegd wordt. Stagnatie ook in Zeeland Het is te verwachten, dat ook in de levering van mijngas spoedig stagna tie zal optreden. Dan zullen, behalve de industrie, ook de gemeenten in Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Noord Zeeland, die op gastoevoer van de staatsmijnen zijn aangewezen, de gevolgen daarvan ondervinden. De verwarring in de mijnen werd gister avond met het uur groter. Stakers slaags in Londen; Queen Mary naar Cherbourg In enkele buitenwijken van Londen zijn stakersposten maandag in bot sing gekomen met de politie. Deze moest versterkingen laten aanrukken om zich met geweld een weg te banen door de rijen stakers, die de wegen naar de fabrieken in Feitham (Mid dlesex) versperden; de stakersposten wierpen auto's omver toen de bestuur ders trachtten de Vlckers Armstrong fabrieken In Weybridge binnen te rij den. In andere delen van Londen ont stond een handgemeen tussen stakers posten en mensen die naar hun wer.. wilden gaan. Zoals bekend staken er in Londen en omgeving meer dan 500.000 metaalarbeiders. De staking omvat thans reeds ongeveer 1.700.000 arbeiders. Het Britse passagiersschip Queen Mary is maandag met 1750 passagiers in de Franse haven Cherbourg aange komen. Een tweede schip van de Cunard- maatschappij, de Ivernia, zou de pas sagiers dinsdagochtend naar Ply mouth brengen. Donderdag zal de Ivernia met passagiers voor New York. die met de Queen Mary reizen, naar Cherbourg terugkeren. Engelse vakbondsleiders hebben maandag be sloten hun boycot van de Queen Mary voort te zetten. Oplossing van geschil nog niet in zicht Het conflict tussen de tandartsen en ziekenfondsen heeft tot gevolg ge had, dat overal in spreekkamers en wachtkamers eei. mededeling ver schenen is, waarbjj fondspatiënten voor het feit worden gesteld zich k contant en tegen kwitantie te laten behandelen tegen het door de Ned. mij. tot bevordering der tandheelkun de geëiste tarief. De indruk bestaat, dat vele fonds patiënten een afwachtende houding aannemen. Men laat zich slechts in dringende gevallen, gepaard met pijn, behandelen. In kringen der tandart sen neemt men aan, dat „op uitzonde ring van enige zwakke broeders na", alle collega's zich aan de gestelde re gels zullen houden. Dit kan, zo meent men, wel enkele tandartsen, die uit sluitend of voornamelijk fondspatiën ten behandelen, in moelijkheden bren gen, doch aangenomen wordt, dat die moeilijkheden te overwinnen zijn. De commissie voor bijzondere om standigheden van de ziekenfondsraad zal zich met de kwestie gaan bezig houden. Het is de vraag, of zulks deze week nog zal gebeuren. De commissie voor de contracten van de zieken fondsraad zal aan het werk gaan, zo dra de gegevens der ziekenfondsen en de Mij. tandheelkunde binnen zijn. Verwacht kan worden, dat deze com missies enige weken voor hun beoor deling nodig zullen hebben. De Ned. mij. tot bevordering der tandheelkunde had gisteren geen com mentaar op de situatie. Men neemt daar een afwachtende houding aan. Over de houding van fondspatiën ten jegens verzekeraars (fondsen) en tandartsen Is nog niets bekend. S.E.R.: seizoensverkopen op 15 juli en 15 januari. De sociaal-economische raad heeft aan de staatssecretaris van economi sche zaken desgevraagd een advies gegeven inzake het bepalen van de aanvang en de duur van de in artikel 3 van de ultvcrkopenwet 1956 be doelde tijdsruimten, waarbinnen de z.g. seizoenverkopen mogen worden gehouden. De raad adviseert jaarlijks twee perioden aan te wijzen voor de hiervoor genoemde seizoenverko pen, deze te doen aanvangen op 15 juli en 15 januari met dien ver stande, dat, indien deze data op zondag vallen, de begindata 14 juli en 14 januari zijn - en de duur van de perioden te bepalen op 19 werk dagen. De raad acht het gewenst, dat slechts bij factoren van een meer bljjvend karakter de begindata der oprirmingsperioden gewijzigd wor den. Dc ogen angstig opengesperd, het voorhoofd bedekt met bloed, zo werd de 25-jarige Armeniër Akopian, die zater dag bij de Are de Triomphe in Parijs een handgranaat wierp tydens een demonstratie tegen het gevangen houden van Franse officieren door ongere gelde Marokkaanse troepen, door de politie in bescherming genomen tegen de menigte die hem bijna had gelyncht. Het viel uiteindelijk allemaal nog al mee. De handgranaat zal wel een oefenprojectiel zijn ge weest, want er werd niemand ernstig gewond. iiiniiMM Ruim 2 miljoen voor strijd tegen reumatiek. Op 6 april zal de Nederlandse ver eniging tot reumatiekbestrijding in het tropeninstituut in Amsterdam een jubileumbijeenkomst houden ter herdenking van het 30-jarig bestaan der vereniging. Bij die gelegenheid zal het zittend bestuur zijn taak aan het nieuwe be stuur overdragen en zullen tevens des morgens aan belanghebbende instel lingen cheques worden uitgereikt tot een bedrag van ruim 2 miljoen gul den. Het totaal netto bedrag name lijk, dat uit deze nationale reuma actie 1955 thans voor verdeling be schikbaar is gekomen, bedraagt 2.055.815 gulden. Eveneens wordt voor de daadwerkelijke reumabestrij ding op die dag bovendien uit het na tionaal reumafonds nog een bedrag van ongeveer 30.000 gulden ter ver deling bestemd. Des middags zal dr. J. J. de Blé- court een verhandeling houden over het nut van de mobiele fysische the rapie, waarmee sedert kort bij wijze van proef in de provincies Zeeland en Groningen een begin is gemaakt. Cuxhaven Navo-basis. De chef van de Westduitse vloot- strijdkrachten, vice-admiraal Ruge, heeft maandag in Cuxhaven de eerste bijdrage van de Westduitse marine aan de Navo bestaande uit twee flottieljes mijnenvegers, overgedra gen aan de Nederlandse bevelhebber van de Navo-vlootstrijdkrachten in Centraal-Europa, schout-bij-nacht H. Bos. Schout-bij-naclit Bos droeg daarop aan de Duitse kapitein-ter-zee Zen ker het Navo-bevel over de Duitse bocht van de Nederlandse tot de Deense grens, op. In Bremerhaven heeft de Ameri kaanse marine maandag de inrichtin gen der vroegere Duitse vloot aan de nieuwe Westduitse zeestrijdkrachten overgedragen. Het Britse vlootsteunpunt „Royal Albert" in Cuxhaven valt nu ook on der het bevel van kapitein-ter-zee I Zenken. Situatie op Sumatra spitst zich toe Naar maandag in Djakarta is be kendgemaakt, zijn twee directeuren van buitenlandse banken in Djakarta door de militaire autoriteiten gear resteerd. Het zijn de directeur van de factorij der Nederlandse Handel maatschappij in Djakarta, de heer H. Knook, en de directeur van de En gelse Chartered bank, de heer Ed ward Curry. Volgens'de woordvoerder van het plaatselijk militair commando van Djakarta, worden zij beschuldigd van onwettig wapenbezit. In januari jongstleden heeft het plaatselijk mi litair commando bekendgemaakt, dat de burgerbevolking alle vuurwapens in hun bezit bij de militaire autori teiten diende in te leveren. Hillegomse knapen wilden naar Vreemdelingenlegioen Zondagmiddag kreeg de politie te Bergen op Zoom een telefoontje van de B.B.A.-autobusdienst dat er twee jongens van circa 15 jaar in een auto bus zaten die naar de richting België ging. Zij hadden aan de conductrice gevraagd hoe zij op illegale wg'ze de Ned.-Belgische grens zouden kunnen passerén. omdat zij naar Frankrijk wilden gaan om daar dienst te gaan nemen in het Vreemdelingenlegioen. Beide knapen die uit Hillegom af komstig waren, werden door de politie aangehouden. De ouders van de jon gens werden van het gebeurde in ken nis gesteld en deze kwamen hun zonen 's avonds ophalen. Amerikanen Dad Shah moet onschadelijk gemaakt worden De Verenigde Staten hebben de eco. nomfsche hulpverlening aan Beloet- sjlstan in Perzlë gestaakt en zullen die niet hervatten voordat de bandiet Dad Shah onschadelijk Is gemaakt. De leider van de hulpverlening Clark Gregory, die gisteren uit zijn hoofdkwartier in Zahedan in Teheran terugkeerde, verklaarde dit bij zijn aankomst. De roverhoofdman Dad Shah en zijn trawanten hebben dezer dagen het Amerikaanse echtpaar Car roll en de heer Brewster Wilson, die bij de hulpverlening werkzaam waren, om het leven gebracht. De heer Grego ry zei, dat hij zijn mensen niet langer durfde blootstellen aan de grote on veiligheid in het gebied. Hij verklaar de niet te zullen rusten voordat de bende gepakt en gestraft is. Een aprilmop of vandalisme? Het standbeeld van „Den Vos Rei- naerde" is verdwenen In de vroege morgen van maandag 1 april klonk deze noodkreet over het nog goeddeels slapende Hulst. Spoedig ging de mpre van mond tot mond: „Heintje is weg! Het lepe dier is er vandoor en we weten niet waar het Is!" Aanvankelijk dachten velen, dat ze in het ootje werden genomen. Het was immers 1 april! Maar het was géén aprilmop: het monument ter ere van de Vos Reinaerde aan de Gentse Poort stond er nog steeds, maar de slanke figuur van Reinaert was ver dwenen. Althans het bovenste gedeel te van het beeld. Naakt en kaal ston den daar de slanke achterpoten en zijn staart wapperde brutaal in de wind. Daar waar het bovenste gedeel te aan het onderste was geklonken vertoonde zich een gapend gat, want Reintje is hol! Vol ontzetting staarden de Hulste- Vol ontzetting staarden de Hul stenaren naar het geschonden beeld van hun geliefde vos en in angst en beven vroegen zij zich af waar de loerende vossekop met de struise borst wel zou zijn. De spanning duurde echter niet lang, want langzamerhand verspreidde zich het gerucht, dat Reinaert in Axel was opgedoken. Het gerucht won aan hardnekkigheid en geluk kig voor de inwoners van de Rei- naertstad bleek het op waarheid te berusten. Vos voor de deur Reinaert bevond zich dus in Axel, en wel in het portiek voor de deur van het gemeentehuis. Ver teruggetrok ken in een hoekje, als verscholen voor de toevallige voorbijganger wachtte de slimme vos op wat er komen zou. Daar trof de 52-jarige bode van het stadhuis, de heer J. v. d. Berg. hem om kwart voor acht aan. Inmiddels had zich een kleine menigte voor het raadhuis verzameld, die met belang stelling en verbazing naar Reinaert staarde. De smulpaap liet dat alles koud en hij protesteerde zelfs niet, toen de bo de hem het stadhuis binnendroeg om hem aan de nieuwsgierige blikken te onttrekken. Eerst werd de gemeente Iluist op de hoogte gesteld van het feit, dat het bovenste gedeelte van het beeld in Axel was gevonden. Het secretariepersoneel, dat de roem van Reinaert kende, plaatste de vos in een stoel. Van deze plaats af voer de het dier telefoongesprekken, tikte het brieven en zette het met zijn spitsvondigheid ieder op zijn nummer. Om ongeveer 11 uur was het uitstap je voor de vos afgelopen, want ge meentewerklieden van Hulst kwamen hem halen. En Reinaert ging mee naar de stad zijner inwoning;, waar hij wederom in 'n gemeentehuis terecht kwam. In de bodekamer werd het dier in een stoel neergeplant en daar trof fen wij het aan. Onze medelydende blik scheen de vos goed gehumeurd. „Misschien zit en tot onze verbazing gromde hij: „Kijk me niet zo aan. Ik heb wel voor heter vuren gestaan!" „Zeker, zeker" haastten wij ons te verklaren. „Maar eh Reintje hoe is het eigen lijk gekomen?" „Dat kan ik allemaal niet aan jouw neus hangen", zei de vos goed gehumeurd. „Misschien zit het Reinaertcomité er tussen om het gemeentebestuur te plagen", ver volgde hij. „Of wellicht hebben enige jonge kerels het gedaan". De grijn zende snuit van Reintje maakte ons niets wijzer. „De politie zoekt het wel uit" sprak hij bijna troostend. „Toch heerlijk zo'n paar uurtjes vrij man te zijn", mom pelde hij in zichzelf. „Je beseft niet naif wat dat voor een mens eh dier betekent". „De mensen in Axel waren beslist aardig hoor. maar ze hadden me geen aanslagbiljet van de honden belasting om mijn hals moeten han gen. Verbeeld je, ik, geld waard! 't Is al mooi genoeg, dat de inwo ners van Hulst onderling aan het bekvechten zijn over mijn persoon tje. Moet ik dan het gelag beta len?" Reintje hield zijn kop wat schuin, keek on~, met zijn glinste rende oogje? aar izei: „Houd jjj nu ook maar w..nt jullie kunnen soms erg 'a~l.e ~jn!" Daarmede beschouvle hij he' onderhoud als geëindigd. woord kwam er meer over zijr lippen. (Vervolg op pag. 4) Tijdens de onderzoekingen, welke vrijdag bij de banken in Djakarta werden gedaan, werden twee revol vers en een aantal patronen gevon den in de gebouwen van de factorij en van de Chartered bank. Zij waren geborgen in safelo ketten en daarin door buitenlandse cliënten van de bank gedeponeerd. De beide gearresteerde directeuren worden hiervoor echter aansprakelijk gesteld. Tegen de eigenaren van het gevondene zullen, naar de woordvoer der meedeelde, eveneens stappen worden ondernomen. De Indonesische kabinetsforma teur Soewirjo heeft gezegd ervan overtuigd te zijn te zullen slagen in de vorming van een zakenkabinet in overeenstemming met dc opdracht van president Soekarno. Soewirjo zou alle eisen van de partij Nahdatoel Oelama hebben ingewilligd. De voor naamste daarvan zijn: een partijloze premier en twee ministersposten ge reserveerd voor de Masjoemi-partiJ. Ir. Djoeanda zou nu in aanmerking komen voor het premierschap. Men verwacht, dat Zain. ambassadeur in Bonn. buitenlandse zaken zal krijgen. In Zuid-Sumatra heeft zich naar verluidt een kritieke situatie ontwik keld, nadat een aantal legerofficieren en hun minderen,, die trouw wensten te blijven aun de centrale regering, zich hebben afgescheiden van het mi litaire commando. De overste Hoessein, die in decem ber j.l. rebelleerde tegen de centrale regering in Djakarta (als eerste) is zondag door chef-staf Nasoetion of ficieel geïnstalleerd als militair com mandant van Midden-Sumatra. Vandalisme of aprilmop DE VERWACHT... DROOG WEEK. Wolkenvelden maar ook opklarin gen en droog weer. In de ochtend plaatselijk mist. Overwegend matige wind tussen noord en oost. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets la gere. ZON EN MAAN 3 april Zon op 6.13 Maan op 7.21 onder 19.19 onder 23.07

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1