I VENUS VAN MILO WERD BIJNA NEDERLANDSE... Aanmerkelijke prijsdalingen op de grondstoffenmarkten Vraag geen verf.vraag RIP O LIN KWA1WA' N.C.R. (EIS) V. ORGANISEERT DIT JAAR 500 REIZEN BOTWINNIK-SMISLOV: NA VIER PARTIJEN WEER 2-2 7 is weer PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 15 MAART 1957 DE BOOG WORDT WEER ONTSPANNEN Veranderingen sinds de Suez-actie (Door onze economische medewerker) Loonsverhogingen en pkjsverhogingen van grondstoffen zijn de voornaamste oorzaken, dat de ondernemers hun kostprijzen zien stij gen en hun winstmarges zien dalen. Zij zjjn ook de voornaamste oor zaken, dat de ondernemers om een prijsverhoging bij de minister van economische zaken aankloppen en zoals blijkt niet altijd ver geefs. Aan een verlaging van de lonen behoeven w\j in deze tijd van hoog conjunctuur uiteraard niet te denken. De ondernemers moeten het dan ook hebben van goedkoper produceren dank zij een grotere pro- duktie en een betere efficiency, alsmede van een prijsverlaging van de grondstoffen. 20 waarmee wy dan weer terecht gekomen ztfn op het peil van begin september. M.a.w., de prijsverhoging door de Suezaffaire ls weer ongedaan gemaakt. Een goed ding is ook de daling van de copraprjjs (voor de vetvoorziening) maar wij moeten niet te vroeg juichen. Ondanks de daling ligt de huidige prijs Deze grondstoffen nu zijn in ver schillende gevallen door het afsluiten van het Suezkanaal en door de daar mee verband houdende hamstervraag inderdaad gestegen, soms heel be langrijk. En het ligt voor de hand, als de grondstoffen een behoorlijk aandeel in de kostprijs vormen, dat de kostprijs dan mee omhoog gaat. Als in een rubber artikel de grond stof rubber 50 van de kostprijs uitmaakt, en die rubberprijs stijgt met 20 dan zal de kostprijs 10 hoger komen te liggen. De wereldgrondstoffenprijzen trek ken zich van de loonsverhogingen in Nederland niets aan. Zij worden door eigen wetten beheerst: door een te grote produktie, door een teruglopen de consumptie, door stakingen in het produktieland of de havens, door plot seling in de markt komen van de Russen als kopers, door oorlogsvoor- raadvormtng, door ziekten van de plant enz. enz. Wij zien deze prijzen dan ook voort durend schommelen: de ene stijgt, de andere daalt. Desondanks probeert men toch wel een zekere aanwijzing te vinden in de loop der prijzen door een aantal prijzen bij elkaar te ne- Zo hebben wij een groep van vooral op Amerika georiënteerde goederen, waarvoor hei Indexcijfer van Moody is opgesteld. Maar ook een op Engeland georiënteerde groep met een indexcijfer van The Finan cial Times. Beide indexcijfers nu zijn sedert december gevoelig aan het da len gegaan. Djt bewijst al dat er iets veranderd Is sinds de spannende dagen van eind oktober, begin november, toen Enge land en Frankrijk Egypte binnenvie len. Wij mogen hieruit echter niet op maken, dat alle grondstoffen in prijs zijn gedaald. Integendeel, er zijn na november naast prijsdalingen ver schillende opvallende prijsstijgingen geweest. Het hangt dus veel van het produkt en de daarin verwerkte grondstoffen af of de kostprijsstij ging (tengevolge van loonsverhogin gen en hogere overheidstarieven aoor een verandering in de grondstof - fenprijzen gestimuleerd or verzacht •is. Om hiervan eens een indruk te krij gen, hebben wij enkele vooraan staande grondstoffen genomen, die op de termijnbeurzen van Londen, New York noteren. Wij hebben naast de notering van eind oktober en eind no vember 1956, de maand van de groot ste beroering, de notering van deze week geplaatst. Wij zien dan het vol gende 31/10 28/11 5/3 Cacao Accra (in lbs) 27,05 S ct 27,99 22,27 Copra (in tonnen) 66 70 66% Koffie Santos (lbs) 276 117 61 S ct Koper (ton) 298 Lood (ton) 119 Rubber (lbs) 30% d 33 Suiker (lbs) 3.35 S ct 4, Tin (ton) 887 848 Wooltops 64 s (lbs) 130 d 142 Zink (ton) 100 102 61,37 61,25 26% 6,23 97 Opvallend zijn de prijsdalingen bjj de metalen. Vooral koper is sterk naar beneden gegaan. Dit is overigens een proces, dat al voordien aan de gang was, waardoor de koperprjjs ln de loop van een jaar te Londen 45 kon zakken. Deze prijsdaling van de non-ferro metalen spreekt uiteraard niet direct tot de consument, omdat hij er recht streeks wrinig mee te maken heeft. Zelfs niet met rubber, tenzij hij toe vallig autobezitter is. \Vy zien nu een daling van de rubberprjjs met ruwweg nog altijd hoger dan die van september. begin Een zeer duidelijke daling zien wij ook bij cacao, waartegenover suiker juist weer zeer sterk in prijs is geste gen. Ook wol is een stuk duurder ge worden, waarbij het enige gunstige te ken is, dat aan die laatste prijsstyging een eind ljjkt te zijn gekomen. Koffie is weinig in prijs veranderd evenmin als katoen. Thee tenslotte (gewone soorten) is dezer dagen in Londen opnieuw in prijs gedaald, waardoor deze veilingprijs de laagste is geworden sinds begin november Is dit ontspannen van de prijzen- boog op zichzelf geruststellend, dit kan gelukkig ook gezegd worden voor de tarieven op de wilde vaart. Die op de route AmerikaEuropa zijn nu al zo'n 20 30 gezakt. En dat door de geringere vraag naar graan en kolen (de zachte winter speelt hier een rol, terwijl die winter ook gunstige oogsten doet verwachten). Er kan dus meer scheepsruimte voor andere doeleinden vrij komen. Ook het weer ter beschikking stellen van gerequireerde schepen, het vrij ge ven van schepen uit de Amerikaan se mottenballenvloot en het gelei delijk vrnkomen van het Suez kanaal oefenen op de vrachttarie ven hun invloed uit. Het Britse Poolexpeditieschip Magga Dan" is uit het Zuid- poolgebied teruggekeerd in de „Pool" van Londen, waar het onder grote belangstelling meerde aan Butler's Wharf", ff Aan boord van liet schip be- f| vonden zich dc onderzoekers, die de expeditie van de Engel. se ,Jtoyal Society" en de En- gelee zuidpoolexpeditie ter ge- tegenheid van het internatio- nale geofysische jaar hadden voorbereid. Deelnemers aan deze expedities hadden de tocht naar de Zuidpool meege- maakt en bleven daar. De fo- to toont de Magga Dan" bij l| de Towerbrug. KERKNIEUWS Ds. H. Scholing 25 jaar predikant. Ds. H. Scholing van Zuldland viert woensdag 20 maart a.s. zijn zilveren ambtsjubileum als predi kant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ds. Scholing werd op de eerste dag van deze eeuw uit een landbou wersgezin te Hollandsche Veld in de gemeente Hoogeveen geboren en was eerst ongeveer tien jaar werk zaam in het bedrijf van zijn vader. Op drieenwintigjarige leeftijd werd de heer Scholing toegelaten tot de christelijke h.b.s. te Hoogeveen. Daarna studeerde hij nog aan de vrije universiteit te Amsterdam, waar hij op 25 juni 1931 zijn kandi daatsexamen deed. Nadat kand. Scholing op 15 juli 1931 door de classis Meppel was beroepbaar ge steld in de Gereformeerde Kerken in Nederland werd hij op 20 maart van het daaropvolgend jaar (1932) door ds. D. Scheele van Assen, toen predikant te Middelburg, te Arne- muiden in het ambt bevestigd. Op 23 september 1945 verwisselde de ju bilaris deze kerk met die van Kam perland op Noord-Beveland, van waar hij op 4 december 1949 naar Zuidland vertrok. Ds. Scholing heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges. Zo was hij tijdens zijn dertienjari ge ambtsbediening te Arnemuiden o.a. secretaris van de kring Zeeland van de vereniging voor Calvinisti sche Wijsbegeerte; eerst secretaris en later voorzitter van de ring Wal cheren en van het provinciaal comi té in Zeeland voor de vrije univer siteit; secretaris van de plaatselijke anti-revolutinaire kiesvereniging; voorzitter van de Arjosclub en pen ningmeester van de Arjosclubs' in het gewest Zeeland. In de oorlogs jaren nam de jubilaris actief deel aan het verzetswerk in de vorm van lectuurverspreiding en hulp aan on derduikers. In zijn tweede gemeente Kamperland was ds. Scholing o.a. voorzitter van de vereniging tot stichting van de christelijke ulo school voor Noord-Beveland te Wis- sekerke; voor de generale synode van de Gereformeerde Kerken, voor de particuliere synode van Zeeland en in de classis Zierikzee deputaat ad art. 11 en 13 van de Kerkorde. In die jaren werd hij bij herhaling af gevaardigd naar de particuliere sy node voor Zeeland, waarvan hij eni ge keren scriba is geweest. In 1946 werd hij door de particuliere syno de van Zeeland als secundus afge vaardigd naar de generale synode van Zwolle. In zijn tegenwoordige gemeente is de jubilaris o.a. voor de particuliere synode van Zuid-Hol land (Zuidelijk gedeelte) en in de classis Brielle deputaat ad art. 11 en 13 K.O. In zijn eerste gemeente Arnemui den werden door ds. Scholing ver schillende jeugdverenigingen opge richt. Ds. Scholing zal woensdagmiddag 20 maart a.s. van twee tot half ze3 in de consistoriekamer van de Gere formeerde kerk van Zuidland reci piëren. Des avonds om half acht hoopt hij een herdenkingsrede uit te spreken. Ben nieuwe entstof tegen verkoud heid wordt door het Amerikaanse leger op 10.000 rekruten beproefd. De entstof schijnt probaat gebleken te zijn bij het merendeel van de eerste groep van 300 Ingeente militairen. Illlllllillllllllllllllll Prinses Gracia van Monaco heeft voor de eerste keer haar dochtertje prinses Caroline achtergelaten onder de hoede van het Zwitserse kinder meisje Marg. Stahl, om, naar zij hoopte, in Zwitserland een rustige vakantie door te brengen met haar gemaal prins Rainier. In Lausanne ging het echter bij de aankomst van het vorstelijk paar meteen mis door dat zich een duizendkoppige menig te om prins en prinses verdrong. jpi![!!lllllllllllll!!lllllllll[[[i!l!IIIIIIUIIIIIIII[!!!lllllllll[[[lllllllll[IH INTERVIEW IN LEIDEN Fransen waren ons net iets voor Toen in de jaren 1824—1825 een Nederlands eskader in de Egei'sche zee verbleef, deed ko lonel Rottiers opgravingen op het eiland Melos, waar hij an tieke monumenten vond en die li(j mee naar Leiden bracht. By deze gelegenheid was hem b(j- na do Venus van Milo in han den gevallen, maar de Fransen waren hem juist iets voor. Dit vertelde dr. W. D. van Wijngaarden, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, gisteren aan een ver slaggever vai het A.N.P., toen die hem kwam interviewen in verband met h »t feit dat con servator dr. A Klasens bij een opgraving in de buurt van \.boe Roasch (Egypte) een groot aantal graven uit de eer ste dynastie heeft gevonden. Dr. Van Wijngaarden vertelde, dat, toen het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 door koning Willem de Eerste werd opge licht, reeds direct de bedoeling had voorgezeten, dat deze in stelling opgravingen in het buitenland zou doen. Dat de koning zelf zich bij zonder voor de oudheidkim- de interesseerde, bljjkt wel uit diens opdracht aan mari ne-officieren om gedurende vlootoefeningen waardevol le voorwerpen naar Neder land mee te nemen. Vandaar het Venus-avóntuur van ko lonel Rottiers Met betrekking tot de opgravin gen welke dr. Klasens thans in Egypte heeft gedaan, deelde dr. Van Wijngaarden nog het volgende mee. liet grafveld bij Aboe Roasch dateert uit omstreeks 3200 voor Christus. Onder de zeker 75 aangetrof fen graven bevinden zich gra ven voor armen, waai'in de do de, in een mat gewikkeld, werd neergelegd en graven van te gels, voorzien van magazijnen. De meeste graven waren ge schonden; slechts een enkel bleek intact. Dc inhoud werd voornameHJk gevormd door aardewerk van zeer goede kwa liteit. Daarnaast werden vaten van albast aangetroffen alsme de kleinere bygaven, zoals kra len. Dr. Klasens heeft zes ty pen van graven kunnen onder scheiden. Hij hoopt dit opgra vingsseizoen zijn werk tot half april te kunnen voortzetten. Bij zijn arbeid wordt Dij gesteund door zijn echtgenote, die als ad ministratrice en secretaresse fungeert en voorts door de heer Van Veen, fotograaf en teke naar aan het museum. Boven dien heeft hij een twintigtal Egyptisclue arbeiders in dienst. De Egyptische pers toont voor deze opgraving de grootste in teresse en onze landgenoot is zelfs in het filmjournaal opge nomen, Aan het einde van het onderhoud vestigde dr. Van Wijngaarden er de aandacht op dat deze opgraving van groot belang zou kunnen zijn voor on ze kennis van het ontstaan en de vroegste ontwikkeling der Egyptische beschaving. llllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllüll'HI iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii BERGSPORT- EN KAMPEERCLUB Nu ook naar Israël, Canada, Scandinavië en Mallorca. De bjjna 25000 leden tellende Ne derlandse Christelijke Relsvereniging heeft in een persconferentie het reis plan voor 1957 bekendgemaakt, dat in een lyvïg boekwerkje is opgeno men. Het aantal reizen, waarin voor 1957 is voorzien, bedraagt 500, het geen ongeveer 200 meer is dan in het vorige jaar. De belangstelling voor de buitenlandse reizen, neemt elk jaar toe. De N.C.R.V. boekte het v orig jaar een toeneming van deelnemers aan buitenlandse reizen van 40%. Voor dit jaar zal die belangstelling zeker nog toenemen. Zo heeft men op dit ogenblik al honderden aanvragen meer voor reizen dan op hetzelfde tijdstip in het vorige jaar. Hoezeer (Advertentie) WERELDKAMPIOENSCHAP SCHAKEN Uitdager kwam in tijdnood en blunderde Botwinnik heeft met de vierde par tij de zaak weer in evenwicht ge bracht. Zowel in de derde als vierde partij had hij een licht overwicht. De derde werd evenals de tweede, waar in Smyslov iets beter stond, remise. Slaagde de uitdager erin in de eerste partij zijn stijl aan de partij mee te geven, in de vierde was liet met bijna dezelfde opening Botwinnik, aan wie dat gelukte. Wij schreven al eerder dat zulks in deze match uiterst be langrijk is. Moet het hieraan toege rekend worden dat Smyslov in tijd nood kwam en toen blunderde? In de derde partij koos Botwinnik (wit) dezelfde opstelling als in de eerste partij. Hij week af om Smys lov de gelegenheid te ontnemen weer een Siciliaanse opstelling te nemen; de eerste partij werd immers door Smyslov gewonnen. Het werd nu Ko- nings-Indisch. Op de 20e zet ontstond een bijna symmetrische stelling. Zou wit erin slagen de b-lijn te bezetten, dat had het er voor zwart lelijk uit gezien omdat dan zijn pionnenopstel- ling c5, d6, e5 op zijn basis zwak zou zijn geworden. Reeds op de 24ste zet bleek dit onmogelijk, zodat het on danks een licht overwicht van Bot winnik na nog 16 zetten remise werd. In de vierde partij verdedigde Bot winnik zich voor de tweede keer Si- ciliaans. De zeer Ingewikkelde Rou- zer-variant (Lg5) dwingt zwart tot e6 en Le7 in plaats van Lg7. De we reldkampioen slaagde er door ener- I giek en gedurfd spel in een aanvals- stelling op te bouwen, (He meer in I zijn stijl ligt dan in die van Smyslov, I de subtiel-positionele speler. Nog de tweede partij had geleerd dat het pantser van Smyslov alleen zo te doorbreken is; met dezelfde opening had zich toen een positionele remise partij met licht initiatief voor de uit dager ontwikkeld. In de laatste par tij kwam nu zwart los met a6 en b5 om de lange rochade-stclling van wit open te breken. Toen dit niet gelukte, begon zwart aan een doorbraak in het centrum. Wit offerde het loper- paar, maar had dit enige zetten later ook op zwart moeten veroveren om in een remisestelling te geraken. Thans ontstond 'n ingewikkelde stel ling, waarin wit in tijdnood een blun der maakte en de kwaliteit verloor. Enige zetten later gaf zwart deze terug om een winnende aanval op de witte koning in te zetten. De bewus te stelling, na de 28ste zet van wit was: Wit: Kbl, De2, Tdl, Tel, Pb3, Ld5, pi a2. b2, f3, g2, h2. Zwart: Ka7, Db6, Td8, Th8, Lb7, Ld6, pi a6, e4, f5, g6, h6. Er volgde 28 Lf4 (met aanval op Tel en Ldö) 29. Lb7: (Tc5 was de correcte zet) 29 Lel:; 30. Ld5, Le3 31. fe4: fe4: 32. Dc4 Th7! 33. De4:. Thd 7 34. Td3, Lg5 35. Df3, Td5:! 36. Td5:, Dgl t 37. Kc2, Tc8 t 38. Kd3, Dbl t; 39 Kd4, Db2: t 40. Ke4, Te8 t 41 Kd3 en wit geeft tegelijk op, want er volgt Te3 t- O Bi) koninklijk besluit is benoemd tot burgemeester der gemeente Nijkerk de heer j. Hoekstra, met toekenning van gelijktijdig eei-vol ontslag als burgemees ter der gemeente Nieuwleusen. De heer Hoekstra is 46 jaar, hij is christelijk- historisch. Ds. Chr. Bruins overleden In de ouderdom van 86 jaar is te Soest overleden ds. Chr. Bruins, eme ritus predikant van de geref. kerken. Ds. Bruins werd op 15 juni 1870 te Amsterdam geboren. Hij bezocht het gymnasium te Zetten en studeerde aan de vrije universiteit theologie. In 1898 werd hij kandidaat en op 9 april 1899 werd hg te Nederhorst den Berg-Nigtevecht in zijn ambt be vestigd. In 1902 vertrok hij naar H. I. Ambacht en in 1909 naar Axel. In 1915 werd hij predikant te Winscho ten en van 1921 tot 1 januari 1937 toen hij met emeritaat ging, was hij predikant te Breukelen. Na zijn emeritaat vestigde ds. Bruins zich te Soest, waar hg geestelijke ar beid verrichtte in het sanatorium „Zonnegloren." Als predikant van Axel wist hij samensmelting van de gereformeer de kerken a en b aldaar te bewerken. Het stoffelijk overschot zal maan dagmiddag 18 maart worden bijgezet in het familiegraf te Breukelen. CONGRES VAN ACADEMICI GEREF. KERKEN (art. 31). In het Maarten Maartenhuls te Doox-n zal van 23 tot 27 april a..s een congres woraen gehouden van aca demici behorende tot de vrijgemaak te Geref. Kerken, georganiseerd door de vereniging van geref. stu denten en het studentenkorps van de theologische hogeschcfol van de ger. kei-ken (onderli. art. 31 k.o.) te Kampen. Als referent zal o.m. optreden mr. W. M. Westerhuis te Goes, die zal spreken over het onderwerp: „De plaats van de Staat in de samenle ving." een vakantiespreiding is gewenst, zal dit jaar wel heel duidelijk blgken. Overal wordt een toeneming van de buitenlandse reizen verwacht. Men heeft daarom bij de N.C.R.V. ook alle aandacht besteed aan reizen in het voor-seizoen, die men goedko.- per kan stellen dan die in de vakan tiemaanden juli en augustus. Oosteni-ijk. Duitsland en Zwitser land zijn de lauden waarnaar, blijkens het reisplan, de grootste belangstel- 3g uitgaat. De paasrois naar Israël kon tenge volge van de internationale toestand geen doorgang vinden. Men heeft ech ter een zomerreis naar het heilige land gepx'ojecteerd, welke onvoor ziene omstandigheden voorbehouden van half juli tot half augustus zal worden gehouden. Voor het eerst is ook een reis naar Gi'iekeland in het plan opgenomen. De verenigingsreis een soort reü- niereis van verenigingsleden gaat dit jaar naar St.-Gallen, temidden van het Protestantse gebied in Zwit serland. De mogelijkheden voor rei zen naar Scandinavië zijn aanzienlijk vergroot. Er is ook een kerken-reis geprojecteerd. De deelnemers daar aan zullen de kerkbouw, oud en nieuw in Duitsland, Zwitserland en Frank rijk in ogenschouw gaan nemen. In juni zal de tweede Canada-reis worden gehouden, in samenwerking met de Nederlandse Christelijke Ra dio Vereniging. Voor dezelfde N.C.R. V. wordt een reis naar Salzburg ge organiseerd. Er zijn weer tal van voetreizen. Aan de reeds volgetekende voetreis naar de top van de Mont Blanc. zijn enkele dergelijke en lichtere voetrei zen toegevoegd. Nieuw is ook de reis naar Mallorca, die met trein, bus en vliegtuig wordt gemaakt. Alle aandacht ls geschonken aan de jeugdreizen. In Duitsland, Zwitser land, Oostenrijk en in Lugano, zijn ten behoeve daarvan ruimten in gereed heid gebracht. Naast de bergsportclub van de N. C.R.V. is er ook een kampeerclub op gericht, die eveneens een aantal ge varieerde kampeerreizen heeft ont worpen. Dank zy de late Pasen konden in het reisplan 1957 ook de paasreizen worden opgenomen. Nog mag worden vermeld, dat dc N.C.R.V. ook een af deling privéreizen heeft. Voorts wordt er in samenwerking met de Ned. Chr. Wandelsportbond een speciale reis georganiseerd, welke voert naar de berghutten van het Silvrettageberg- te, op de grens „tussen Oostenryk en Zwitserland. Ten behoeve van de deelnemers wordt thans door de N.C.R.V. een boekje sa mengesteld van de protestantse ker ken in het buitenland, meer in het bij zonder in de toeristische centra, met de vermelding van plaats en tyd van de protestanse kerkdiensten. (Advertentie) Koop zo'n Kwatta-pakje elke iv \70/100gram

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 8