Streekverbeteringsplan Zak van Zuid-Beveland komt in uitvoering Grote werken bij Katseveer komen thans in uitvoering .win Zeeuwse Almanak MOEILIJKHEDEN VOOR MUZIEK VERENIGING „O.N.D.A.' agrb-gola Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 15 MAART 1957 TOTALE VOORLICHTING ALS DOEL Verbeteren van produktieomstandig- heden alléén is niet voldoende Dezer dagen Is uit de verschillende landbouworganisaties een commissie gevormd die in de Zak van Zuid Boveland een streekverbeteringsplan tot uitvoering wil brengen. Met. deze voor Zeeland nieuwe activiteit op agra risch terrein wordt beoogd, door voorlichting de landbouwbevolking In haar geheel te helpen aanpassen aan de gewijzigde en verbeterde omstandighe den, die door de herverkaveling worden geschapen. Het is by bespreking van herver kavelingsproblemen reeds eerder naar voren gekomen, dat niet kan worden volstaan met alleen het ver beteren van de produktieomstandig- heden door het uitvoeren van cul tuurtechnische werken. Een vernieu wing van het wegennet, het verbete ren van de kavelvorm en -indeling en een betere waterbeheersing zijn on getwijfeld van groot belang om voor de landbouw in een bepaalde streek betere productieomstandigheden te scheppen. Wanneer echter verder niets gedaan wordt, kan de bevol king, die soms eeuwenlang de invloed van de beperkende omstandigheden heeft ondergaan, niet ten volle pro- fyt trekken van deze cultuurtechni sche verbeteringen. Voor deze aan passing is daarom voorlichting nodig, niet alleen voor de boer maar ook voor diens vrouw en voor de land arbeider. Niet uitsluitend op zuiver technisch gebied, maar evengoed op het gebied van de huishouding en het agrarisch sociale terrein. Deze problemen spelen niet alleen in de lierverkavelingsgebieden, maar overal waar door cultuurtechnisch werk de natuurlijke produktieom- standigheden worden gewijzigd. Daarom is reeds vorig jaar begonnen met een aantal streekverbeterings- plannen, waarbij een grote taak is toebedacht aan de landbouworganisa ties. Met name de voorlichting op huishoudelijk en agrarisch sociaal terrein is uitdrukkelijk aan de orga nisaties voorbehouden. Tot dusver zy'n er reeds 19 streek- verbeteringsplannen in uitvoering, doch uitsluitend in de zandgebieden. Voor 1957 kwamen slechts vyf nieu we gebieden in aanmerking, waarby er twee, namelijk voor de Zak van Zuid-Beveland (4500 ha) en het ruil- verkavelingsgebied Eede (1500 ha), aan Zeeland werden toegewezen. Werkprogram Voor de uitvoering van het plan, dat ongeveer vijf jaar zal duren, is reeds een werkprogram voor 1957 opge maakt. Op technisch gebied weet men wel zo ongeveer waar de knelpunten liggen. Daarom wil men, te beginnen in Ellewoutsdyk, Baarland en Oude- lande komen tot drie kernen van 15 bedrijven, waarvan de boeren bereid zijn deel te nemen aan een zo ratio neel mogeiyke bedrijfsvoering. Het is de bedoeling, dat men door onderlin- fe besprekingen komt tot bedryfsver- eteringen en daarmee voor de colle ga's tot voorbeeld kan dienen. In principe zal ieder zelfstandig, levens vatbaar bedryf aan deze kernen kun nen deelnemen. Het zal daarby mogelijk zijn, dat van rykswege premies worden ver strekt voor investeringen, welke naar het oordeel van de deskundigen, verantwoord zijn. Deze premies kun nen gaan tot 30% van het te inves teren bedrag per bedrijf, met een ma ximum van plm. f 350. Hierbij wordt bijv. gedacht aan de aanschaf van elektrische weideafrastering, een weidesleep, een Cambridgerol, de bouw van voedersilo's e.d. Voorts ligt het in de bedoeling ver schillende demonstraties te organise ren, bjjr. met nieuwe werktuigen en arbeidsbesparende werkmethodes, terwyi tevens graslandwedstryden op het programma staan. Daar over de huishoudelyke en agrarisch sociale problemen minder bekend is, zal het de eerste taak zyn om door deskundigen hier 'n onder zoek naar te doen instellen. Men denkt daarby aan medewerking van de afdelingen landbouwhuishoudkun- de en agrarische sociologie van de landbouwhogeschool te Wageningen. Aan de hand van de by het onderzoek geconstateerde gebreken op deze ter reinen, wil men dan in de loop van dit jaar komen tot het opstellen van een plan. Samenstelling commissie In de commissie voor het streek verbeteringsplan, welke maandag 8 april a.s. te Oudelande zal worden geïnstalleerd, hebben de volgende da mes en heren zitting genomen D. J. Dees, Oudelande (Z.L.M.) voorzitter, W. N. van Liere, Baarland (Z.L.M.), M. Stehn-Goense, Hoede- kenskerke en P. Ryk, Ovezande (N. C.B.) L. Bosselaar, Ellewoutsdyk (C.B.T.B.), mej. D. Mol, Oudelande (bond van plattelandsvrouwen), Chr. LT.S. in Goes niet noodzakelijk geacht De gemeenteraad van Goes is tegen woensdag 20 maart, des avonds acht uur, in openbare vergadering byeenge- roepen. In deze vergadering, waarin ook de geloofsbrieven van de in de va- cature-M. v. d. Himst (k.v.p.) tot raadslid benoemde heer C W. Vervest moeten worden onderzocht, zal o.a. een voorstel van B. en W. in behande ling komen om afwijzend te beschik ken op het verzoek van de Stichting voor prot. chr. technisch onderwijs in Zeeland, de noodzakeiykheid te ver klaren van de oprichting en instand houding van een chr. lagere techni sche school in Goes. Voorts komen onder meer in behan deling de gemeenschappelgke rege ling van de kosten van de Zeeuwse muziekschool en voorstellen tot het uitbreiden van de Burgemeester van Dusseldorpschool met drie lokalen; tot aankoop van gronden, ten noorden van de Heernisseweg en ten oosten van de Oude Singel en tot het regelen van de vakantiesluiting voor de bak keryen. VAN TOT MEUBILAIR. Oe lessen in het cateehisatielokaal der Ned. hervormde kerk te Sint- Annaland hebben in niet geringe ma te aan aantrekkelijkheid gewonnen, na men daar de beschikking heeft over gloednieuw meubilair. Ook voor de verenigingen, die regelmatig in het lokaal verblijven, zijn de nieuwe ta fels en stoelen een aanwinst. Zij, die aan de oude banken verknocht zijn, behoeven nog niet te treuren, want deze blijven voorlopig aan één kant van het lokaal staan ten behoeve van de schoolcatechisaties, FLEUR. Het Havenpark te Zierikzee wordt momenteel in voorjaarstooi gestoken., De werkmensen van de afdeling plantsoenen der gemeentewerken zijn reeds enkele dagen druk in de weer met het planten van bloemen. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit violen en het geheel geeft aan het Havenpark een fleurig aanzien. OOK CHOCOLADE. Nog steeds wordt er alom voor geijverd zoveel mogelijk goederen HERINNERING Een onlangs in dc rubriek Van Zwin tot Zjjpe" gepubliceerd bericht over een os, die op de een of andere mysterieuze manier op een zolder was terecht gekomen, heeft bij een lezer in Oosterland een herinnering wakker geroepen, die wij U beslist niet onthouden willen. Zyn verhaal tje luidt als volgt: „Op een maandagmorgen begaf een boerenknecht zich voor het eerst naar zijn nieuwe patroon, die klaar blijkelijk aan ochtendziekte leed en dan het liefst met zeer weinig woor den volstond. De eerste vraag van de nieuwe knecht was: ,JBaas, waar staan de paarden, die ik moet heb benf" Bits sprak de baas„Op dilt oftewel: „Op de schuurzólder" Waarop de knecht, vermoedelijk best uitgeslapen, onmiddellijk ant woordde: „Moet ik ze er af gooien, of komen ze er langs de ladder "i te verzamelen voor het Hongaar se volk, dat juist vandaag zijn re volutie van 1848 herdenkt. En een ieder helpt op zijn manier. Zo heb ben de leerlingen van de scholen in Slnt-Philipsland, gevolg gevend aan een oproep van het Jeugd- Rode Kruis, een groot aantal cho coladerepen bijeengebracht voor de Hongaarse kinderen. GELUK. Een loterijclubje van een werk plaats in Vlissingen had deze week met recht geluk, toen op een nummer in de Staatsloterij, waarvan het ze ven tientjes in bezit had, een prijs van 10.000 vielDat de buit tussen negen man moet worden verdeeld, wordt waarschijnlijk minder gewaar deerd.. JUBILEA. Jubilea zijn er ditmaal meer dan één te melden. Om te beginnen, het echt paar StroosnijderStevense in Scho- re, dat onder grote belangstelling van familie en bekenden zijn 55-jarig hu- welyksfeest vierde. In Stoppeldyk waren drie zil veren „gevallen", t.w. de heren A. en P. Peersman en A. Pieters, die allen 25 jaar geleden als land arbeider in dienst traden bij de heer C. Verschuren. Een fraai ge schenk van de dankbare werkge ver en een feestje in boerderij „Pauwhof" waren de hoogtepun ten van een zeldzaam jubileum. mevr. J. Clay'es, Oudelande (r.-k. boerinnenbond), mevr. de Dreu-De Regt, Driewegen (chr. boerinnen- bond), P. RTngelb'#.-g, Driewegen (A.N.A.B.), C: Priem. Ovezande (N.K.L.B.), Joh. van 't Veer, Oude lande (N.C.L.B.). Het secretariaat berust by het rykslandbouwconsu- lentschap te Goes. Als deskundigen zy'n nog aan de commissie toege voegd: namens de Z.L.M. de heer C. P. J. v. Iwaarden en mei. A. v. d. Leeden. te Goes, namens de N.C.B.: ir. G. van Logtestyn, Tilburg en mej. dra. A. van Llerop, Tilburg, namens de C.B.T.B.: de heêr C. Blaauw, 's-H. Arendskerke en mej. A. v. d. Wete ring, 's-Heer Arendskerke, alsmede de rljkstuinbouwconsulent, ir. J. J. van Hennik, Goes en de rijksveeteelt- consulent ir. W. L. Harmsen, Middel burg. De rykslandbouwconsulent voor de Zeeuwse eilanden, dr. ir. C. W. C. van Beekom, te Goes, die als niet stem gerechtigd secretaris een coördine rende taak heeft, is als landbouw- consulent belast met de uitvoering van de technische activiteiten op de betrokken landbouwbedrh'ven. De commissie zal op 25, 26 en 27 maart in resp. Ellewoutsdyk, Oude lande en Baarland voorlichtingsby- eenkomsten organiseren. Op donder dag 21 maart zullen de Z.L.M. en de Bond van Plattelandsvrouwen in een vergadering te Oudelande hun leden reeds over een en andere voorlichten. Kon. Militaire Kapel zal taptoe geven in Middelburg Op vrijdag 10 mei a.s. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling „Paraat", die zoals bekend van 8 tot 21 mei a.s. een bezoek zal brengen aan Middel burg, geeft de Koninklijke Militaire Kapel op vrijdag 10 mei a.s. om ne gen uur des avonds een taptoe op de Markt. Het is thans zeker, dat op de Markt enkele vliegtuigen en tanks opgesteld zullen worden. Voor het overige ge deelte vain deze tentoonstelling zullen de zalen van het Schuttershof ge bruikt worden. Het beste paard van de Scbiedamse) stal ,OPGERlCHTJ714' Israëlische bootsman dreef uur lang in Westerschelde Donderdagmiddag is de bootsman van het Israëlische schip „Hadar" metende 2574 ton, in de buurt van Hansweert over boord geslagen in de Westerschelde. Bij werkzaamheden aan boord van de „lladar" kreeg hy een laadboom tegen het lichaam, die hem in het water slingerde. Nadat de man een uur lang liet hoofd boven wa ter had weten te houden, pikte het voorbijvarende s.s „Amsteldyk" van de Holland-Amerika-Lijn de drenke ling op. Aan boord van de „Amstel- dijk", die van Antwerpen op weg was naar Rotterdam, werd de bootsman aan droge kleren geholpen. In Vlis singen is de bootsman van boord ge zet en met de trein van 17.20 uur van Vlissingen naar Antwerpen vertrok ken. teneinde zich daar bij zyn kapi tein te melden. De „Hadar" was op weg van Ilaïfa naar Antwerpen. „Achilles" nog muurvast op Westkappelse zeedijk In de ongunstige positie van de Duitse coaster „Achilles", die zoals bekend in de nacht van woensdag op donderdag vastliep op de Westkappel se dyk, is tot op heden geen verande ring gekomen. De pogingen, die men 's middags by hoog water ondernam om de 499 brt. metende coaster vlot te krygen mislukten, doordat de tros, waarmee de „Themy 2" van het ber- gingsbedryf Van den Akker, op het moment, dat de „Achilles" juist los kwam, knapte. Voordat men gelegen heid had nogmaals een tros uit te wer pen, was het gety verlopen. By de la- fe waterstand van zes uur constateer- en vertegenwoordigers van de „Pol der Walcheren" dat de schade aan de zeedyk van te verwaarlozen omvang is, om welke reden geen cautie gesteld zal worden. Van de „Achilles is de schroef ernstig beschadigd, terwyl voorts bodemschade waargenomen werd. Vannacht tussen twaalf en één uur trachtte men weer de gestrande coaster vlot te trekken, waartoe het bergingsvaartuig „Themy 2" van het bergingsbedrijf Van den Akker pogin gen in net werk stelde. De „Achilles" heeft de aangeboden assistentie van de sleepboot „Scaldis" afgewezen. Hedenmiddag omstreeks één uur, wanneer het weer hoog water is. zullen de pogingen worden hervat. Universitair examen De heer G. J. Lievense te Amster dam, voorheen te Middelburg, slaag de voor het doctoraal examen in de politieke en sociale wetenschappen aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Met aanschaffen van nieuwe instrumenten De muziekvereniging O.N.D.A. te Ritthem hield in „Ons Dorpsleven" haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer J. J. Schout jr., heette in zijn openingswoord de aanwezigen welkom en dankte allen, die aan het welslagen van de verloting en de oud-papier-actie hadden medege werkt. Als bestuursleden werden herkozen de heren Ant. Poelman en A. M. Dellebeke en tot 2e secreta resse (met adviserende stem) mej. C. P. de Visser. Men wil wel deelne men aan het concours 1957 te Ka pelle, maar de toestand der instru menten is van dien aard, dat zulks niet zonder bezwaren gaat. Hierna volgde de bespreking over de aan schaffing van nieuwe instrumenten. De gemeente vilde het benodigde bedrag f 10.000.beschikbaar stellen, waarbij de instrumenten eigendom van de gemeente worden. Maar G. S. keurden dit plan niet goed. Nu zal eerst een koninklijke goedkeuring moeten worden aange vraagd, waartoe werd besloten. Daarna zal men trachten een geld lening aan te gaan (rentevoet 4 met een looptijd van 20 jaar. Dit heeft tot gevolg dat in genoem de periode aan rente zal moeten worden uitgegeven 7000. 8000.De gemeente zal worden verzocht zich garant te stellen voor (Slot van pag. 1) van 4Vi meter komen. Aansluitend op de dam, wordt nu ook reeds de op rit in de Jonkvrouw Annapolder aan gelegd. Deze oprit, die 300 meter landinwaarts komt te lopen en op de kruin 24.50 meter breed wordt, krijgt voorlopig alleen maar aansluiting op een verharde polderweg. De thans aanbestede karwei, die een bedrag van ruim twee miljoen gulden beloopt, omvat verder het opspuiten van een opslagterrein van ongeveer 11.000 m2, aan de westzijde van de bouwput. Dit terrein komt op een hoogte van 2.50 m. -f- N.A.P. te liggen, vol doende voor normaal hoog water. Het „poldertje" dat ontstaat tus sen de bestaande zeedijk, de nieu we afsluitdijk en de bouwput krygt een hoogte van 70 cm -f- Voorts zullen dit jaar twee Ieidam- men op 2 meter -f- N.A.P. en met een lengte van resp. 300 en 100 meter worden gebouwd, die in de toekomst de oostelijke ingang van de toekom stige sluis zullen markeren. Het voetgangers- en wielrijders- veer Kats-Katseveer raakt in ver band met deze werken zijn steiger aan de Noord-Bevelandse kant kwijt, omdat daar juist de dam komt te lig gen. Er zal daarom voor deze veer dienst een tijdelijke steiger, enkele honderden meters westelijker, wor den gemaakt Men heeft hiervoor aan een plaats bij het op te spuiten op slagterrein gedacht. CIJFERS Om het werk in enkele cijfers sa men te vatten: cr zal 510.000 m3 zand moeten worden verwerkt. Voor het merendeel zal dit worden gespo ten, waarvoor als winplaats een zand plaat ten oosten van het werk is aan gewezen. Voor de oprit in de Jonk vrouw Annapolder zal het zand ech ter op andere wijze moeten worden aangevoerd. In verhand met het ver- ziltingsgevaar voor de omliggende landbouwgronden, mag daarvoor na melijk geen gespoten zand in de pol der worden gebracht. Bij het uitdiepen van de bouwput en het baggeren van de toeleidings- geulen voor de schutsluis, zal 112.000 m3 overtollige specie verwijderd moeten worden, terwijl uit de schor ren 18.000 m3 klei voor de bekleding van de dijken moet worden gehaald. Een plattegrond van de werkzaam heden bij Katseveer. Interessant is verder nog, dat in 't kader van de proefnemingen voor het Deltaplan, ook bij de werken in de Zandkreek op vrii ruime schaal ge bruik gemaakt zal worden van mijn- steen, om hierdoor ervaring met dit voor dijkbouw nieuwe materiaal op te doen. Om soortgelijke redenen zui len er voor de 16.000 m2 glooiing, behalve basalt, drie verschillende ty pes Zeeuwse betonblokken worden gebruikt. Het Drie-eilandenplan komt in uitvoering. Het is eigenlijk nog maar het voorspel, vinden de mannen van Rijkswaterstaat. Dc grote, specta culaire werken moeten nog komen. De bouw van de schutsluis zelf zal er één van zyn. Voor dit bouwwerk, waarmee vermoedelijk volgend voor jaar zal worden begonnen, is twee jaar gedacht. In aansluiting daarop volgt in I960 de aanleg van de dam naar de Zuid-Bevelandse oever. Intussen zal dan ook een aanvang gemaakt zijn met de bouw van de dam in het. Veeregat, die men in 1961 wil sluiten. Maar voordat het zover is, zullen nog vele moeilijkheden moe ten worden opgelost en ontelbare mil joenen kubieke meters water door de Zandkreek stroomen. Het begin is er echter. Wanneer men maar eenmaal zover is, dan de ervaring met Wa terstaat heeft dit wel geleerd wordt gestaag en met. bijna de regel maat van de klok voortgegaan tot liet einddoel is bereikt. Voor Noord- Beveland is dat een vaste oeverver binding, waar de eilandbewoners reeds jaren verlangend naar uitzien! 19* rente-betaling en aflossing. Onder tussen worden dc instrumenten steeds duurder. Bezwaarlijk kan men bij deze door G. S. aangewezen weg spreken van bestedingsbeperking. Het zal evenmin eenvoudig zijn bij particulieren een lening te sluiten. Daar de afwikkeling van een ko ninklijke goedkeuring ongeveer V/% jaar duurt, is men wel genoodzaakt een paar tweede-hands instrumen ten te kopen om de allerslechtste te vervangen. Het is niet mogelijk nog meer leerlingen aan te nemen we gens gebrek aan instrumenten. Het eerste concert zal op 6 mei worden gegeven en het volgende (het z.g. concours-concert) op de zaterdag voor Pinksteren. Verder op 29 juni en 31 augustus en zo mogelijk op een zondagmorgen een gewijd con cert. Ook de erevoorzitter, burge meester P. Daniëlse, was aanwezig. Met een dankwoord aan de tromsla ger en de vaandeldrager sloot de heer Schout de vergadering. Tweede prijs van Goed Zo viel in Souburg Bijna was -de heer J. de Wolf uit Souburg donderdagavond in de N.C. R.V.-studio te Hilversum de gelukki ge eigenaar geworden van een auto. Bijna, want het lot beschikte anders. De heer De Wolf werd winnaar van de tweede prijs, die deze week in het kader van de „Goed Zo"-actie werd uitgekeerd. Dit hield in, dat hij voor de keus werd gesteld: een televisie toestel, een wasmachine, of een lin- nenuitzet. Het kostte de heer De Wolf weinig tijd zijn keus te bepalen: „Een wasmachine", zei hij, „die kan mijn vrouw best gebruiken". Paasveiling in Kapelle De veilingvereniging „Kapelle Biezelinge en Omgeving" te Kapelle zal ook dit jaar wederom een paasvei ling houden en wel op 9 april a.s. Het aanvangsuur van deze veiling is nog niet bekend. Voor deze speciale vei ling bestaat evenals voorgaande ja ren weer grote belangstelling. Naar verwacht mag worden, zal er deze dag een groot kwantum verpakt kwa- liteitsfruit worden aangeboden. Zo wel voor kopers als kwekers zijn er weer verschillende pryzen beschik baar gesteld. Advertentie) o p0 0 o o p o Op o BMCAmavv Uu/f k.ii£r>y~ 6o tafótu*-. yS N.V. PHILIPS—ROXANE AMSTERDAM VANDAAG. Middelburg Electro: „Mars door de hel", (18 jr.), 19 en 21.15 uur; Schouw burg: „Fortune carrée", (14 jr.), 20 uur. Provinciale Bibliotheek: expositie over Rome, 1012.30 en 13.30—18 uur. Vlissingen Alhambra: .Storm over de Nijl", (14 Jr.). 19 en 21 uur; Luxor: „Een vrouw achter tralies", (18 jr.), 20 uur; Noorderkapel: vergadering Jonge Kerk. Goes Grand: „Storm over de Nijl", (14 JrJ, 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 2