PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Vliegtuig stortte op huizen bij Manchester: 22 mensen gedood Waterman had botsing op Atlantische Oceaan Enorme bouwput bij Katseveer AMERIKANEN ZULLEN HULP AAN ISRAËL HERVATTEN 200e jaargang - no. 63 Dagbladultgav« van da firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 6.50 p. kw.; fir. p.p. 8.73 per kw. Losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 maart 1957 ADVERTENTIEPRIJS lng. mededelingen driemaal Urlef. Kleine advertentie» (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adre» bureau v. d. blad' 23 cent meer. Giro no. J5»W0 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen, Waletr. 68—80, tel. 1335 4 lijnen (b.g.g. M6 of 304); Middelburg, Markt «1, tel, 3841; Goes, Lange Vorst»tr. 83, tel. 2475 (b.g.g. 2228; Oostburg. Nieuwstraat 43. tel. 20; Temcuzen, Brouv.c. 2; Zlerlkzee: N. Boge: straat 24. tel. ZWARTE DAG VOOR BRITSE LUCHTVAART Onder de passagiers (te Amsterdam ingestapt) waren vier Nederlanders Een Viscount turbineschroefvliegtuig van de Britse luchtvaart maatschappij B.E.A. is donderdagmiddag, komende van Amsterdam, vlak bij het vliegveld Kingway van Manchester neergestort en in brand gevlogen. De vijftien passagiers en de vjjf bemanningsleden van het viermotorige toestel kwamen om het leven. Onder de slacht offers waren vier Nederlanders. Het waren de gebroeders L. en M. de Swaan uit Amsterdam, H. P. Hamann uit Enschede en J. Voorthuis, een Nederlander, die in Engeland woonachtig is. De elf andere passa giers, die met dit toestel van Amsterdam waren vertrokken met be stemming Manchester, hadden voor het merendeel de Britse nationali teit. Het vliegtuig raakte bij de landing het uiteinde van de landings baan, doch veerde weer de lucht In en kwam enige honderden meters verder op twee huizen terecht. De huizen werden totaal vernield. Een derde huis werd beschadigd. In één der hulzen werd een moeder met haar kind onder het puin bedolven en gedood. deren, dat de startbaan te gevaar lijk lag en dat zijn huis in gevaar was Hij had het huis reeds verkocht en een ander aangeschaft. De fa milie zou zeer binnenkort ver huisd zijn. Een echtpaar in het aangren zende perceel slaagde erin zichzelf uit het puin te redden. Twee vrouwen die in de huizen wa ren toen deze door het vliegtuig ge troffen werden, zijn naar een zieken huis overgebracht. Van alle kanten snelde hulp toe. Toen de brand geblust was, trokken de redders met blote handen de nog smeulende wrakstukken opzij in de hoop overlevenden te vinden. Ooggetuigen hebben, toen het toestel, scheef in de lucht hangend, laag over de huizen scheerde, har de knallen gehoord, waarna het vliegtuig omsloeg en op de huizen terechtkwam. Van de zijde van de British Euro pean Aii-ways verneemt het A.N.P., dat het ongeluk bij Manchester het eerste is, waarbij een Viscountmachi- ne op een geregelde passagierslijn is betrokken. De Viscounts, die door di verse luchtvaartmaatschappijen in de wereld worden gebruikt, hebben reeds meer dan een half miljoen mijl afge legd en hebben zeven miljoen passa giers vervoerd. Het laatste vliegtuig ongeluk, waarbij een B.E.A.-machine was betrokken, gebeurde bij Belfast in januari 1953. Sinds die datum heeft de B.E.A. meer dan tien miljoen pas sagiers op haar verschillende lijnen geboekt. De jonge vrouw, die in de ge troffen huizen om 't leven kwam, vond men met in haar armen haar twee jaar oude kind een meis je. Vergeefs had zij getracht, het te beschermen. Haar echtgenoot, een zekere Wilding, was kort tevoren de op steller geweest van een petitie, ge richt aan de autoriteiten van de luchthaven. Hij meende met an- Alle overvallers in Havana omgekomen In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn alle toegangen tot het paleis van president Batista met tanks afgeslo ten. In de stad zyn tientallen tegen standers van de regering gearres teerd. Verder is het rustig in Havana. De politie heeft bekendgemaakt, dat de aanval werd ondernomen door een „zelfmoordgroep", geleid door een voormalige politie-otficier en 21 man sterk. Allen kwamen om het leven. Het totaal aantal personen, dat bij de gevechten omkwam, is 38. Volgens gevonden documenten had den twee aanvallers de specifieke op dracht president Batista te vermoor den. De aanvallers waren hoofdzakelijk studenten. Van de zelfmoordgroep maakten tevens deel uit Ernest de la Fe, oud-minister vun voorlichting in het eerste kabinet van Batista en an dere vooraanstaande oppositie-politici. Bemanning van „Amor" in Triëst aangekomen De 32 bemanningsleden van het Ne derlandse vrachtschip „Amor", dat op 11 maart voor de kust van het eiland Kreta is gezonken, zijn gistermorgen aan boord van het Italiaanse tank schip „Ernesto Fassio" in Triëst aan gekomen. Kapitein J. D. Holm van de „Amor" verklaarde bij de aankomst dat zijn mannen in goede gezondheid verke ren. Holm zei dat hij zo spoedig mo gelijk contact wilde opnemen met de Nederlandse consulaire autoriteiten, om de oorzaak van het ongeluk te be spreken. De kapitein vertelde niet wat de oorzaak was. NA V O-luchtmacht in Europa krijgt A-bom Naar de commandant van de tweede geallieerde tactische luchtmacht in München—Gladbach, de Engelse luchtmaarschalk de Earl of Bandon, donderdag tegenover een aantal Ne derlandse journalisten verklaarde, zullen de Verenigde Staten binnen kort atoombommen beschikbaar stel len voor het squadron Canberra-bom- menwerpers dat sedert kort deel uit maakt van de aldaar gestationeerde luchtstrijdkrachten. Ook de thunderstreak-vllegtuleen van de op deze basis aanwezige Ne derlandse no. 2 group zijn geschikt, aldus de Earl of Bandon, om deze atoombommen te vervoeren. De indeling van het squadron Can- berra-bommenwerpers bij de tweede geallieerde luchtmacht en de aanwe zigheid van de atoombom in Europa zal, aldus Earl of Bandon, ook de taak wijzigen van de luchtstrijdkrach ten in Europa. Deze zullen zich by 'n eventuele aanval thans niet meer be hoeven te beperken tot de verdedi ging doch onmiddellijk tot een tegen aanval kunnen overgaan. Naar de Earl of Bandon verder nog verklaarde, zal het Nederlandse ver kenningssquadron nr. 306, dat te Laarbruch in Duitsland gestationeerd is, naar Nederland worden overge plaatst. De Earl of Bandon verklaarde voorts, van oordeel te zijn, dat de straaljagers op de duur geheel ver vangen zullen worden door geleide projectielen. EGYPTISCHE GOUVERNEUR NAAR GAZA Selwyn Lloyd: „Huidige grenzen zijn onzin" Hefc Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld dat de Verenigde Staten voornemens zyn, op korte termyn besprekingen met Israël aan te vangen ovgr hei» vatting van de Amerikaanse hulp aan dit land. Deze hulp werd in oktober j.l., toen Israël Egypt© aanviel, stop gezet. Lincoln White, officieel woord voerder van het ministerie verklaar de dat het hier gaat om economische hulpverlening, waarvoor de Verenig de Staten 20.000.000 dollar hebben uitgetrokken. De Britse minister van buiten landse zaken, Selwyn Lloyd, heeft donderdag opnieuw in het Lager huis bevestigd dat Groot-Brittan- nië voorstander is van de een of andere vorm van internationaal bestuur over de strook van Gaza. Naar aanleiding van een uitla ting van Bevan zei minister Lloyd, dat de huidige grenzen tussen Is raël en de Arabische staten „on zin" zrjn en dat men tot een com promis op dit punt moet komen. Directeur Abdel Kader Hatem van de Egyptische voorlichtingsdienst heeft donderdag te Cairo verklaard, dat er „volledige samenwerking" be staat tussen de Egyptische autoritei ten en de strijdkrachten van de Ver enigde Naties. Hg zei dat Egypte doet wat het kan om de V.N.-troepen te helpen ia haar plicht, die door de V.N.-resoluties op hun schouders is gelegd. De inwoners van Gaza be schouwen hen als vriendschappelijk gezinde strijdkrachten en werken met hen samen in het belang van rust en orde. In gezaghebbende buitenlandse di plomatieke kringen te Cairo be schouwt men Hatems verklaring als een hernieuwing van Egypte's ver trouwen in de internationale troepen na de crisis van zondag in Gaza. De vice-secretaris der Verenigde Naties, dr. Bunche, heeft te Cairo verklaard dat hij nooit de woorden „verwelkomen of samenwerking" ten aanzien van de Egyptische gouver neur voor Gaza heeft gebruikt. Volgens doorgaans betrouwbare kringen in Cairo is generaal Hassan Abdóel Latif, die door de Egyptische regering tot gouverneur was be noemd, donderdag echter naar „zijn ambtsgebied" vertrokken om het be stuur over te nemen. i v- i' 7" V: m OT &SS f V- Ben foto van het emigrantenschip Watermangemaakt in de haven van Rotterdam. Koningin liet „Prins der Nederlanden" te water. Koningin Juliana heeft gistermiddag bij de machinefabriek en scheepswerf P. Smit jr. N.V. te Rotterdam het mo- torvrachtpassagiersschip „Prins der Nederlanden" in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. te Amsterdam te water gelaten. Met behulp van een touw trok H.M. de laatste beletselen weg, nadat zij onder het uitspreken van de doopformule de doopplechtig heid had verricht. Het muziekkorps van de werf speelde het „Wilhelmus" toen de „Prins der Nederlanden" van stapel was gelopen. Van de hoogste brugkraan waalde de koninklijke standaard. Ook Prins Bernhard was aanwezig en tal van genodigden woonden de plechtigheid bij. bij wie minister-president ar. W. Drees. mr. G. Ph. Helders, minister van zaken overzee: dr. J. H. E. Ferrier, minis- Jer-pesident van Suiname en E. „;.«ickheer, minister-president van de Nederlandse Antillen. Door autobus overreden en gedood De 64-jarige gehuwde landarbeider H. van der L. uit Blokzijl is op de weg van de buurtschap Hogeweg naar Scheerwolde door een autobus overre den en gedood. Hij fietste met enkele collega's van zijn werk naar huis. Op het moment dat een autobus de man nen op een smal gedeelte van de weg passeerde viel de heer van der L. Hg' kwam onder de bus terecht. f 25.000.— op lot 15.604 In de 534e staatsloterij, zestiende lijst, vierde klasse, is gistermorgen de prijs van -25.000.gevallen op lot nummer 15604. De laatste hoge priis, duizend gul den, viel op lot nummer 9539, daarop kwam de premie van 30.000.—. Zuiderkruis neemt passagiers over Het 9.177 ton metende Neder landse emigrantenschip „Water man" heeft donderdag op de At lantische Oceaan, 560 mijl west zuidwest van de Scilly-eilanden, in dichte mist een aanvaring gehad met 't Italiaanse stoomschip „Me rit", dat 7175 ton meet en eigen dom is van een rederij *n Genua. Aanvankelijk vroeg de Waterman (eigendom van de Nederlandse re gering, in beheer bij de Rotterdam se Lloyd) om hulp, maar later werd gemeld, dat het schip via Brest op eigen kracht zou terug keren naar Rotterdam. Loonsverhoging in landbouw toegestaan Het college van rijksbemiddelaars heeft aan het Landbouwschap meege deeld akkoord te gaan met een ver hoging van de lonen in de landbouw van 3 procent en een verhoging van de vakantietoeslag tot 4 procent. De ze verhogingen kunnen worden in gevoerd met terugwerkende kracht vanaf 4 maart j.l. Met ongeveer 800 passagiers aan boord was de Waterman drie dagen geleden uit Rotterdam vertrokKen voor de reis naar Halifax. Tot de pas sagiers behoorden 312 Hongaarse emigranten, 200 Nederlanders, die naar Canada emigreren en 250 Neder landse emigranten voor Amerika Hgt schip zou op 19 maart in Hallfax en op 21 maart in New-York aankomen. De Waterman heeft bij de aanvaring een groot gat boven water in het ach terschip gekregen. Onmiddellijk ge vaar ontstond niet: de zee was kalm. Ook de Merit kwam niet in gevaar. Dit schip kon zijn reis naar Hamburg, waarheen het uit Hampton Roads in de Amerikaanse staat Virginia was vertrokken, voortzetten. De Waterman heeft inmiddels opdracht gekregen, voorlopig naar Brest te varen. Vanmorgen zou het emigrantenschip Zuiderkruis uit Amsterdam naar dezelfde haven vertrekken om passagiers en ba gage over te nemen en de reis naar Canada voort te zetten. De Water man zal vervolgens naar Rotter dam varen voor reparatie. De passagiers, die dinsdag met de Zuiderkruis naar Australië zou den vertrekken, gaan nu zeven of tien dagen later. Zij reizen met de Waterman als die tijdig is her steld of met de Grote Beer. .fc-- Deze tekening geeft een "beeld van de bouwput, zoals die binnenkort bij Katseveer zal worden aangelegd. In deze bouwput zal te zijner tijd de sluis in de afsluitdam worden ge bouwd* Deze dam komt in het ver- VOOR HET EIND VAN DIT JAAR zal de omgeving van de Zandkreek by Katseveer een heel ander aanzien hebben gekregen. De Noord Bevelanders zullen nog wel tot omstreeks 1980-'61 geduld moeten hebben, voordat ze over de dam naar het vasteland kunnen ryden, maar in de komende maan den zullen zy toch de eerste tweehonderd veertig meter van de nieuwe dijk kunnen zien groeien. Bovendien zullen zy een ringdijk van enkele honder den meters uit het water zien oprijzen, die de bouwput moet vormen, waarin vermoedelijk voorjaar 1958 met de bouw \an een schutsluis wordt begon nen. De plannen voor het Drie-Eilandenplan zyn nu in het stadium van uit voering gekomen. By Veere is de aanleg van een werkhaven reeds ver ge vorderd en in de Zandkreek, schuin tegenover de provinciale veersteiger by Katseveer, zal straks het eerste deel van het eigenlijke afdammingswerk aanvangen. Half februari werd de bonw van de sluisput en een gedeelte van de afsluitdyk aanbesteed. Na de gunning zal over enkele weken worden begonnen met dit grondwerk, dat in tien maanden gereed moet zyn. Zoals men weet, komt de dam in de Zandkreek ongeveer 200 m ten westen van de steiger van de provinciale boot naar Zierikzee, dus in de rich ting van Kortgene, Rijkswaterstaat heeft deze plaats nauwkeurig uitge stippeld, omdat daar het zogenaamde wantij blijkt te liggen. De vloed- stroom uit het Veeregat en die uit de Oosterschelde ontmoeten daar elkaar, zodat het water er praktisch alleen maar rijst en daalt. De stroomsnel- heden zijn er zeer gering, wat van zelfsprekend voor de aanleg van een dam van grote betekenis is. Vooral als men bedenkt, dat bij ieder tij on geveer 77 miljoen kubiexe meter wa- :er door het Veeregat naar binnen komt, terwijl er vanuit de Ooster schelde plm. 7H miljoen kubieke me ter in de Zandkreek stroomt. De bouw van de afsluitdijk tussen Kats en Katseveer zal in drie fa sen moeten gebeuren. Om te be- innen, zal er nu aan de Noord- levelandse kant een bouwput ge maakt worden, waarin een schut sluis kan worden gebouwd. De scheepvaart door de Zandkreek zal namelijk ook na het gereedko men van het Drie-Eilandenplan voortgang moeten hebben, zodat er eerst een sluis dient te komen, voordat de dam kan worden ge legd. Bovendien zal de sluis nodig zijn voor de afwatering van de omliggende polders. lengde te liggen van de dijk, die op l deze tekening in het midden van de bouwput uitkomt. Links ziet men de beide dammen, waartussen te zijner tijd de scheepvaart tiaar en van de sluis zal worden geleid. De ringdijk die de bouwput zal om sluiten en die aan de westzijde zal grenzen aan een tegen de zeedijk va ae Jonkvrouw Annapolder op te spui ten opslagterrein, gaat aan de oost zijde over in het te maken eerste ge deelte van de toekomstige dam. Deze ringdijk, die na het gereedkomen van de sluis weer zal worden gesloopt, krijgt aan de voet een breedte van 50 meter, terwijl de kruin op 6 m NAP komt te liggen. Op het gedeelte waar de sluis moet komen te liggen, krijgt de bouwput een lengte van on geveer 400 meter. Hieruit is nog niets te concluderen over de definitieve af metingen voor de sluis. Rijkswater staat kon ons daarover ook nog geen mededelingen doen. Het komt ons intussen voor, dat de doorvaartbreedte en diepte van deze nieuwe sluis, niet veel zal verschillen met die in Veere, daar het weinig zin zou hebben de doorvaart van grotere schepen bij Katseveer mogelijk te maken, terwijl zij het kanaal door Walcheren niet zouden kunnen bin nenvaren. Voordat de ringdijk zal worden ge sloten en met het leegpompen van de bouwput kan worden begonnen, zal de put eerst nog tot een diepte van 6.50 meter N.A.P. uitgebaggerd moeten worden. DE DAM De eerstse 240 meter van de af sluitdijk zal tegelijkertijd aan de oostelijke zijde van de bouwput wor den gelegd en wel van de bestaande zeedijk tot ongeveer ter hoogte van de kop van de te bouwen sluis. Dez»» definitieve dam krijgt een kruir.hoo; te van 7 80 m -f- N.A.P. en een te aan de voet van ongeveer 80 me ter. Omdat de hierop aan te leggen weg mettertijd via een brug over de sluis zal moeten leiden, zal de dam geleidelijk oplopen. Op hef breedste gedeelte zal de kruin 30 meter be dragen. Er is een rijweg van 7 meter breedte geprojecteerd, doch zolang de dam niet voor doorgaand verkeer ge reed is, zal er ten gerieve van de sluisbouw, slechts een klinkerweg (Vervolg op pag. 2) Negentienjarige Griekse Cyprioot opgehangen. Stakingen en betogingen Evagoras Palikarides, een 19-jarige Griekse Cyprioot, die wegens het dragen van een vuurwapen ter dood was veroordeeld, is door ophanging terechtgesteld, aldus is woensdag avond officieel in Nicosia meegedeeld. Pelikarides werd in november j.l. schuldig bevonden aan het dragen van een pistool op de dag. dat de doodstraf voor een dergelijk ver grijp verplicht werd gesteld. De gou verneur van Cyprus, sir John Har ding. weigerde hem dinsdag gratie te verlenen. Er zijn sedert het begin van de noodtoestand reeds acht Griekse Cyprioten wegens terrorisme opge hangen. Als teken van rouw om Palika rides hebben Griekse Cyprioten in verscheidene grote plaatsen don derdag het werk neergeleged. In een interneringskamp te Larnaca hebben 700 gevangenen een hon gerstaking van een dag afgekon digd. Zy verklaarden voorts drie dagen niet te zullen werken en 40 dagen te rouwen. Bij betogingen in Saloniki zyn twaalf mensen gewond. In Nicosia zyn donderdag vlug schriften van de Eoka. de Grieks- Cyprische verzetsbeweging, ver spreid, waarin verklaard wordt dat de Eoka bereid, is. alle opera ties op te schorten, zodra aarts bisschop Makarios vrygelaten wordt. DE VERWACHT... VEEL BEWOLKING. Veel bewolking en voornamelijk ten noorden van de grote rivieren af en toe wat Uchte regen. Matige tot vry krachtige wind tussen west en zuidwest. Weinig verandering In tem peratuur. ZON EN MAAN 16 maart Zon op 6.55 onder 18.48 Maan op 19.51 onder 6.37

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1