PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Israël zal niet wijken, ondanks dreiging in Eisenhowers rede de BILT Scheve toren van Serooskerke staat thans weer recht Heroïsche strijd om ertstanker „Vittangi" FRANKRIJK STAAT VOOR EEN FINANCIËLE CRISIS Vandaag... 200e jaargang - no. 45 Dagbladultgave van d« flrma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 oent per week; 1 8.50 p. kw.; tr. p.p. f 8,75 per kw. Losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdlag 22 febr. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mtntm. p. advertentie f 4.—. In*. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») 33 cent p. regel met een minimum van f 1.„Brieven of adree bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 353300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: VHsslngen, Walstr. 58-80, tel. 2358 4 lijnen (b.g.g. 648 of 304); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, Lange Vorttstr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstr. 43, tel. 20: Temeuzen, Brouwerijstr. I; ZterlkzccN B- GRAAG OVEREENSTEMMING MET DE V.S., MAAR pilllll[llllllllllllllll!lllllllll!illllli!llllllll!ll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllt1lllllll In de militaire club in Athene is koning Paul van Grieken land aanwezig geweest bij een plechtigheid, waarbij duizend meisjesallen dochters van of ficieren ih het Griekse leger, een bruidsschat ontvingen uit het bijzondere fonds van de Griekse koningen. Deze foto laat zien hoe koning Paul la chend tracht een vrouw te weerhouden, die zijn voeten kwam kussen uit dankbaarheid voor de bruidsschat, welke de koning aan haar dochter over- handig de. Illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!Illlllllllllllllllllllllll gisteren gehouden Israëlische kabi netsvergaderingen één van de figuren was waarom alles draaide, vliegt dan ook vandaag alweer naar de Verenig de Staten terug, om daar andermaal Israëls standpunt uiteen te zetten en te trachten er begrip voor te winnen. Ben Goerion zei gisteravond: „Als de Verenigde Naties niet voor alle leden dezelfde maatstaf aanleggen, ondergraven zll haar eigen morele basis. Wij blijven in het menselijk geweten geloven en doen een beroep op de Amerikaanse regering en alle vrienden van de vrede en het recht ons te steunen en het -volk van Is raël te helpen zijn internationale rechten, souvereine gelijkheid, vrede en veiligheid te verkrijgen. De Verenigde Naties, bijgestaan door de Verenigde Staten, leggen op het ogenblik een dubbele maatstaf aan: één voor de Egyptische dicta tuur en één voor de democratie van Israël. Mocht er zich een catastrofe Vijfjarig meisje door vallende steen gedood Een vijfjarig meisje Willie Nieu- wenkamp is donderdagmiddag in Zwolle om het leven gekomen, door dat zij getroffen werd door een steen, die van de watertoren op de Turf markt viel. Het meisje liep daar juist onder toen zij samen met een zusje cn enige vriendinnetjes op weg was naar de kleuterschool. Het zusje liep schaafwonden op. De steen (40 cm. in 't vierkant) viel van een hoogte van 25 meter en was blijkbaar los- feraakt van een steunpunt vlak on er de dakrand van de watertoren. Enige tiid geleden bleek reeds tij dens een discussie in de gemeente raad, dat controle en herstel van de toren dringend nodig waren. Koninklijke gift voor ontheemden-bej aarden. H. M. de Koningin heeft het batig saldo van de onlangs te Utrecht ge houden tentoonstelling „Uit konink lijk bezit" bestemd voor ontheemden, die op hoge leeftijd in Nederland sinds 1950 onderdak hebben gevonden. Zaterdag j.l. heeft, naar thans he kend wordt, de eerste groep, bestaan de uit 7 Estiandse bejaarden, het hun door H. M. de Koningin toegedachte aandeel, gedurende de herdenking van de Estiandse onafhankelijkheidsdag te Rotterdam, ontvangen. Aan 22 Letlandse, 15 Poolse, 10 Oekraïnse, 46 Russische, 9 Joego-Sla- vische, 20 Hongaarse bejaarden bene vens aan 1 Roemeen zal in de komen de 14 dagen eenzelfde bijdrage worden overhandigd. OOK MILITAIRE UITGAVEN BEKNOT Ben Goerion: Ver. Staten en Ver. Naties meten met twee maten Israël zal niet wijken. Ook niet na de rede van president Eisenhower van woensdagavond, waarin deze zeide, dat de enige kans op een re geling van het Israëlisch-Egyptische geschil is via de Verenigde Na ties pressie op Israël uit te oefenen. Israël heeft deze dreiging gister avond bij monde van premier Ben Goerion naast zich neer gelegd. „Israël heeft recht op vrije scheepvaart door de golf van Akaba, Is raël heeft het recht ongestoord en in vrijheid te leven, zonder telkens door Egypte dwars gezeten te worden", aldus Ben Goerion. „Het is niet verantwoord onze troepen terug te trekken, vóórdat deugdelijke garanties zijn ontvangen". Ben Goerion stelde duidelijk, dat hij zeer gaarne met de Verenigde Staten tot overeenstemming zou bomen. Daartoe zal een nieuwe po ging worden gedaan. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten en delegatieleider bij de V.N., Abba Eban, die in twee Parlement Vandaag komt voor het eerst in Brussel de. interparlementaire Bienelux-raad bijeen. In die raad zal de parlementaire samenwerking tussen België, Luxemburg en Neder land vorm moeten vinden. Beslissin gen zal het college niet nemen, want het heeft slechts een adviserende bevoegdheid, maar met een beetje goede wil zou men het toch wel de voorloper van een echt parlement kunnen noemen. Bij een groeiende sa menwerking tussen de drie landen is het niet uitgesloten, dat de raad te eniger tijd bevoegdheden krijgt, die wat meer betekenis hebben dan men gemeenlijk aan een advies toekent. Terugblikken in de historie is te gelijk leerzaam en gevaarlijk. Er is al eerder een parlement ge weest, waarin Nederlanders en Bel gen samenwerkten. Dat was in de tijd van Koning Willem I en liet is toen met dat parlement en met de samen werking tussen Nederland en België niet zo goed verlopen als de stichters van het koninkrijk der Verenigde Ne derlanden hoopten. Het gemeenschappelijke, parlemént verdween door de Belgische opstand. Met het noemen van die opstand ko men we op gevaarlijk terrein. Ge vaarlijk omdat men er zo gauw toe geneigd is de conflicten van het ver leden te meten met hedendaagse maatstaven en daaruit dan conclusies te trekken voor het heden. Meestal kleurt men die conclusies nog wat bij met een stevige dosis nationaal sen timent om aan te geven hoe oprecht vaderlands men wel denkt. Een pessimistisch man hij zij Nederlander of Belg zou aan de hand van zulke conclusies kunnen uitroepen: „Hoe wil men nu samen werken in een parlement, terwijl dat in 1830 al onmogelijk bleek." Het is daarom beter bij de geboor te van het Benelux-parlement niet terug te blikken in de histo rie. Veeleer moet men er de na druk op leggen, dat dit parlement 'n exponent is van een geheel nieuwe samenwerking, waarop 't. parlement van Koning Willem I in geen enkel opzicht een prelude vormt. Wij weten allen heel goed, dat de pogingen om in de zestiende eeuw'en de negentiende eeuw de Belgen en Nederlanders binnen een nationale staat samen te binden, volkomen zijn mislukt. Zij waren niet bereid en ook niet in staat om onder een enkele rege ring en onder een enkel parlement te Dit sluit echter niet in, dat er in de twintigste eeuw geen vorm van 'parlementaire samenwerking gevon den kan worden, welke op een geheel andere basis staat dan de samenwer king in vorige eeuwen. Die andere basis wordt gevormd door de gemeenschappelijke belan gen, welke zijn gegroeid op econo misch gebied, op defensiegebied en op liet terrein van de internationale po litiek. Daarnaast zijn er nog culturele banden, maar die zijn al eeuwenoud. Men zal nu dan proberen aan 'n Benelux-parlement een we zenlijke taak te geven. Dat zal niet eenvoudig zijn. Voor lopig zal de voornaamste betekenis van het nieuwe instituut wel zijn, dat een groep Nederlandse, Belgische en Luxemburgse parlementariërs elkaar beter leert kennen en begrijpen, zo dat wederzijds een juister inzicht ontstaat in het politieke en parlemen taire spel, dat in de drie Benelux-lan- den gespeeld moet worden om tot vorming van besluiten te komen. Eerst daarna zal men uiterst be hoedzaam de taak van het Benelux- parlement kunnen uitstippelen. Of 't een belangrijke taak zal worden, kan niemand voorspellen, maar er is re den tot optimisme. Op velerlei terrein is de Benelux- samenwerking waardevol gebleken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat op parlementair terrein de samenwerking minder succesvol zou zijn. Integendeel na alle vroegere Be- nelux-crvaringen, laat het zich aan zien, dat de parlementariërs de weg naar de juiste samenwerking wel zul len vinden, zij het dat men daarvoor wel enige jaren mag uittrekken, voordoen, dan zullen wij ons verzet ten met alle kracht waarover wij be schikken. Ik geloof, dat wij niet al leen zullen staan". De reacties op de rede van Ei senhower van gisteren waren ver schillend van aard. Er was slechts weinig tevredenheid. In kringen van het Amerikaanse congres, waar een meerderheid tegen krachtig optreden tegen Israël is, was men weinig te spreken. In Engeland wilde men in het Lager huis zelfs een debat over de rede. Als officieel Brits regeringsstand punt werd -bekendgemaakt: te rugtrekking van de Israëlische troepen, maar gelijktijdig een op treden van de V.N.-politietroepen en veiligstelling van Israëls rech ten. Israël paraat De Noorse regering liet weten het standpunt van Eisenhower te steu nen. Hoewel in de Arabische wereld en met name in Egypte ho. ra-ge- roep opging, waren er toch ook stemmen, die sommige passages in Eisenhowers boodschap kritiseerden. In Egypte werd er van bepaalde zij de op gewezen, dat men niet geneigd zou zijn Israël vrije vaart door de golf van Akaba toe te staan, voordat Israël „gehoor heeft gegeven" aan vroegere resoluties van de V.N„ bij voorbeeld in verband met de Pales tijnse vluchtelingen. In Israël was er felle kritiek op Eisenhowers rede. Men zei, dat wan neer de Verenigde Naties druk gin gen uitoefenen, ze dat ook eens moes ten doen op Egypte, opdat het zijn agressiviteit jegens Israël staakt. In Israël werd gisteren bekend, dat de Egyptenaren een nieuwe basis voor „commando's" in Sinaï hebben geves tigd, van waaruit aanvallen op Is raël worden uitgevoerd. Er was gis teren in Israël een grote spanning waar te nemen. Maar ook bleek dui delijk, dat het gehele volk paraat is. Op een stérk hellend dek, dat steeds overspoeld wordt door bruisende golven, zijn bergers bezig d.oor een in het luik ge- H brand gat een pompslang in ruim één van de „Vittangi" te brengen. Het bleek namelijk, §1 dat in dit ruim aanmerkelijk veel water stond. Voor verslag zie pag. 2 1 (FOTO P.Z.G.) s liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijj ii,iEerst scheef Paul Ramadier kondigt noodmaatregelen aan De Franse minister van financiën Paul Ramadier, heeft gisteren mee gedeeld, dat Frankrijk zich in een dramatische financiële crisis bevindt en zijn- militaire begroting zal moe ten besnoeien. In een „plechtige waarschuwing" aan het land zei Ramadier, dat de be groting van 1957 groot 4000 miljard francs (ongeVeer 40 miljard gulden) met 250 miljard dient te worden ver minderd (ong. 2'/2 miljard gulden). Hy voegde daaraan toe, dat dit al leen nog maar een „eerste stap" was van een drastische „redt-de-francs"- campagne, die ten doel zou hebben de openbare uitgaven te beknotten en devaluatie të verhinderen. Hij weigerde om bekend te ma ken met noeveel de defensie-be groting zou worden verminderd. Maar uit gezaghebbende kringen werd aan United Press meege deeld, dat de bezuiniging tegen de 100 miljard fres (1 miljard gul den) zou bedragen, ongeveer een- tiende van het totaal der militaire uitgaven voor dit jaar. Ramadier kondigde de volgende noodmaatregelen aan: VERWACHT... ZUIDELIJKE WIND. Vooral aanvankelijk opklaringen. Op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind tussen zuidwest en zuidoost. Dezelfde of iets hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN 23 februari Zon op 7.42 onder 18.10 Maan op 3.57. onder 12.21 SCHOUWEN BEZIENSWAARDIGHEID ARMER Na maandenlange voorbereiding één meter verzet I 1. Er zullen geen loonsverhogingen plaats vinden bij de diensten van openbaar nut, niettegenstaande de zich uitbreidende stakingen. Het eco nomische leven heeft al genoeg gele den onder het tekort aan olie als gevolg van de Suez-affaire, zei hij. 2. De ministerraad zal de leuze „koop alleen maar Frans" nog meer ingang zien te doen vinden en in voer van geen wezenlijk belang met een niet nader aangeduid percentage beperken. 3. Uit psychologische redenen heeft de regering een dringend advies van de organisatie voor Europese econo mische samenwerking (O.E.E.S.) van de hand gewezen en besloten geen en kele belastingverhoging in te voeren totdat de oliecrisis voorbij zal zijn. 4. De prüzen zullen geblokkeerd blijven. o. Frankrijk zal geld lenen van in ternationale organisaties en elk idee van een devaluatie van de franc be strijden. 6. Om kostbare steenkool-invoer laag te houden zal Frankrijk tot aan 10.000 Italiaanse en Spaanse myn- werkers „invoeren" teneinde zijn pro- duktie op te voeren. Engeland trekt 27.000 man uit Duitsland terug Engeland zal de sterkte van de eenheden van de Britse luchtmacht die thans in West-Duitsland zijn gele gerd verminderen als onderdeel van het program ter beperking van de Britse strijdmacht in Europa, aldus is donderdag uit welingelichte bron te Londen vernomen. In Britse kringen gelooft men, dat het gebruik van de nieuwste ty- Een vliegtuigen de inkrimping van et aantal vliegtuigen en manschap pen zal compenseren. Verouderde toe stellen zouden aan de strijdmacht onttrokken worden. Naar verluidt zouden de Britse strijdkrachten met ongeveer 27.000 man verminderd worden zodat er in het geheel 50.000 man ongeveer zul len overblijven. is het 225 jaar geleden, dat m de grondlegger van de onaf- hankelijkeheid der Verenigde Staten van Noord-Amerika. George Washington te Bridges H Creek werd geboren. s mï,Nu rechti. Centimeter na centimeter schoof donderdageniddag de zware steenkolos van de toren in Serooskerke op Schouwen om zijn as, terwijl het gekraak van bouten en stenen boven het geluld van de motoren de begeleiding vorm de van het werk dat maandenlang minitieus was voorbereid en in Zeeland zyn weerga niet heeft gehad. Bijna een meter ls de toren, waarvan alleen de spits verwijderd was, verzet. En zo is dus nu een van de grootste bezienswaardigheden van het kleinste Nederlandse dorp, dat het met de Italiaanse stad Pisa gemeen had, verdwe nen; zy het dat ingewijden weten dat de toren nog niet helemaal loodrecht staat. Maandenlang hadden arbeiders de zware fundamenten van de, uit on geveer 1450 daterende, toren blootgegraven en van het kerkinterieur was niet veel meer overgebleven dan een open ruimte, zonder dak en ramen, zon der banken en orgel, maar opgesierd met een wirwar van balken en touwen. De tegen de kerk aanleunende toren moest verder op de scheiding tussen het kerk- en torengesteente worden losgemaakt, zodat deze werkelijk vrij kwam te staan. Toen kwam het moei lijke werk, waarvoor veel vakman schap nodig was. Alsof het een boom betrof, die afgezaagd werd, verdween een laag ter dikte van twee stenen aan de voet van de toren; behalve middenin, waar de originele stene". bleven. De open ruimten werden opgevuld met zware stutten. Op woensdag avond waren de mannen van de B.A. B. uit Vlissingen naar Serooskerke gekomen met zware motoren, die door middel van water de vijzels langzaam omhoog zouden duwen, zodat de toren op zrjn plaats kwam. Aan de uiterste voet van de toren in de Kerk zelf, kwamen de grote zwaar geoliede vyzels en naast de kerk begonnen de motoren om half twee hun werk. Pompsein Er waó even stagnatie doordat de pomp niet bleek te werken en het zag een ogenblik er naar uit dat het wel vrydag worden zou. Maar om onge- (Vervolg op pag. 2)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1