iSiS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT atfii Wellicht verdeling van Cyprus in een Turkse en een Griekse zone Ned. herv. kerk in Ouwerkerk werd in gebruik genomen BROOD ZAL VAN VANDAAG AF EEN CENT DUURDER ZIJN Va ndaag.. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. van j Brieven of adre* per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN bureau v. d. blad" 23 cent meer. KJt cu» -o. M*» r-zc,. MMUM* Bureau'»: Vllsslngen, Walstr. 88-60, tel. 1333 4 lijnen (b.g.g. B48 of 304); Middelburg, Markt 81, telef. 3841; Goe», Lange Voratstr. «3, teleL 1475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouvverijstr. 2; Z'.erlkzee, N. Bocerdstr. 24. tcief. 2-. LENNOX-BOYD VERKLAART IN LAGERHUIS Ontwerp-grondwet van Radcliffe belooft voorlopig zelfbestuur De Britse regering heeft woensdag beloofd het eiland Cyprus zelfbe schikkingsrecht te geven, zelfs indien hierdoor de Griekse en Turkse Cy prioten van elkaar gescheiden zullen worden. Maar de minister van koloniën Alan Lennox-Boyd deelde het Lagerhuis mede, dat het zelfbeschikkingsrecht eerst dan gegeven zal worden wan neer „de internationale en strategische situatie het toestaat" en wanneer het eiland bewijst zichzelf te kunnen besturen. De minister deed voorstellen inzake een constitutie, die door de Britse rechtskundige Lord Radcliffe is opgesteld en welke de Cyprioten zo spoe dig mogelijk een grote mate van zelfbestuur zal toekennen. Volgens dit ontwerp zal het eiland bestuurd worden door een tweeledige regering. Engeland krijgt de controle over de defensie van het eiland, de buiten landse zaken en de binnenlandse veiligheid, terwijl een kabinet met een eerste minister en een assemblee van Griekse en Turkse Cyprioten alle andere aangelegenheden zullen behartigen. Bovenaan komt echter een gouverneur met grote bevoegdheden en het vetorecht in bepaalde aan gelegenheden. De Britse regering verklaarde bij monde van de minister van koloniën Lennox-Boyd, dat Cyprus wellicht tenslotte zal worden verdeeld tussen de Griekse en de Turkse Cyprioten. De kwestie van de deling van het eiland zou te zijner tijd in de plan nen voor zelfbeschikking moeten worden opgenomen. In antwoord op een klacht van de Labouroppositie, dat het denkbeeld van een deling „de sfeer nog meer zal vergiftigen", verklaarde Lennox Boyd, dat hij niet kon inzien, waarom het onrechtvaardig zou zijn, „de Turkse gemeenschap, die.slechts veer tig mijl van Turkije woont, dezelfde rechten te verlenen als de Griekse be volking". Naar het oordeel van doorgaans welingelichte kringen te Londen bete kent de verklaring van de Britse re gering, dat zy bereid is in te stemmen met een verdeling van het eiland, een zeer aanzienlijke concessie aan de Turken. De Turkse Cyprioten zouden het westelijke en de Griekse Cyprioten het oostelijke deel van het eiland krij gen. Hiervoor zouden delen van de be volking moeten verhuizen. De Grieks-Cyprische meerderheid zal, naar de mening van genoemde waarnemers, zeker het delingsplan afwijzen. Zy heeft steeds gepleit voor het houden van een volksstemming, die waarschijnlijk zou lelden tot aan sluiting by Griekenland. pillllllllllillllllllllllllllllllllltlllllllllN „Europees burgerschap" voor gevluchte Hongaren §j De Franse oud-premier Robert H Schuman heeft er gisteren op aangedrongen, dat de Raad van Europa met goedkeuring van de 17 leden-landen aan de Hongaarse vluchtelingen „het Europese burgerschap^'zou ge- ven. De christen-democraat Schu- man, de 70-jarige vader van de Europese Kolen- en Staal-ge- meenschap (met Jean Monnet) s heeft in het debat over buiten- landse zaken, dat op het ogen- ij blik in de natioale vergadering H aan de gang is. gezegd, dat „dit een symbool zou zijn". H „Het zou ook een hulde zijn aan hen, die hun leven verloren H hebben door Russische kogels onder de kreet van „Lang leve Europa". Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf Lennox-Boyd verklaarde over de voorlopige constitutie voor zelfbe stuur, dat deze eerst dan zal wor den doorgevoerd wanneer op Cyprus de toestand zodanig is dat er verkie zingen gehouden kunnen worden zon der geweld en intimidatie. De minister deelde mede. dat reeds een begin is gemaakt met de nodige voorbereidingen zodat verkiezingen gehouden kunnen woren zodra de omstandigheden het toestaan. Wanneer de interna tionale en strategische toestand het toelaat en het zelfbestuur be vredigend werkt zal de regering overwegen het eiland het recht tot zelfbeschikking toe te kennen. De Britse regering, zo verklaarde hij, zal erop toezien dat zowel de Turk se als de Griekse Cyprioten de vrij heid hebben omtrent hun eigen toekomstige status te beslissen. De voorstellen van lord Radcliffe werden woensdag in een witboek ge publiceerd. Een exemplaar hiervan is naar de Cypriotische aartsbisschop Makarios op de Seychellen-eilanden gezonden. De secretaris van lord Rad cliffe en een hoge bestuursambtenaar van Cyprus zullen de aartsbisschop vandaag een toelichthlng daarop ge ven. Grieken wijzen Brits plein af Averoff. de Griekse minister van buitenlandse zaken, heeft zeven van de constitutionele voorzieningen Jn- het woensdag gepubliceerde rapport- Radcliffe over Cyprus als „onaan vaardbaar" van de hand gewezen. Hij verklaarde zowel het rapport- Radcliffe en de woensdag door de Britse minister van koloniën afgeleg de verklaring IA het Lagerhuis „on verenigbaar met de geest en de hoge beschaving van de Cyprioten". De constitutie van Radcliffe was gericht op voortzetting van een koloniale sta tus op Cyprus. De Griekse regering was eenparig van opvatting, dat de voorstellen „geen grondslag bieden voor de oplos sing van de kwestle-Cyprus". „Vlucht" van Engelsen naar dominions Canadese en Australische immi gratie-autoriteiten bevestigden giste ren tegenover United Press, dat de „vlucht" van Britten naar Canada en Australië voortduurt met een gemid delde van 800 personen per week. Al leen al naar Australië willen 500 Britten per week. Er zijn 300 verzoe ken per week voor emigratie naar Canada. Volgens de autoriteiten is de belangstelling voor emigratie een gevolg van de internationale crisis en de rantsoenering van de benzine. NA DIEPGAAND OVERLEG IN DEN HAAG Regeling geldt voor alle broodsoorten Alle broodsoorten worden met in gang van vandaag een cent per 800 gram duurder. Deze verhoging geschiedt na diep gaand overleg tussen de minister van economische zaken, diens medewer kers en vertegenwoordigers van de Bakkerijstichting. De prijsverhoging geldt dus zowel voor het witbrood, het bruine brood als voor het volksbrood. Op grond van het gentlemen-agree ment tussen de minister en de bak kerijstichting verzocht de laatste ver leden week om een onderhoud tenein de noodzaak van een prijsverhoging van het brood te bespreken. Tijdens deze bespreking vroeg de bakkerijstichting, zoals op pagina 13 vermeld, op grond van de verhoging der wereldmarktprijzen van granen en bloem, alsmede op grond van de sterk verhoogde prijzen op de vrachten- markt, een cent prijsverhoging voor het witbrood en twee cent voor het volks- en bruinbrood In liet zicht van de vryheid aange houden. Dezer dagen werden enkele Hongaarse vrouwen (foto), die na een lange tocht vlak bij de Oosten rijkse grens werden aangehouden, door plotseling te voorschijn komen de Hongaarse grenspolitie terugge zonden. per broodje van 800 gram. Dit zou voor het witbrood iets te veel zijn ge weest en voor het bruinbrood iets te weinig. Dooreen genomen echter zou door de verhouding in de verkopen het hogere kostenpeil van grondstof fen en vrachten gecompenseerd wor den. Minister Zijlstra heeft na een zeer langdurig onderhoud op grond van het prijsstabilisatiebe- leid van de regering niet kunnen instemmen met een algemene prijs verhoging van meer dan een cent per broodje van 800 gram. Geruchten, dat het brood in sommige gemeenten of groepen van gemeenten meer dan een cent in prijs zou stijgen, blijken onjuist te zijn. Woensdagmiddag hebben de s H kabouters van het Nederlands H Padvindstersgüde van „De m kleine Totemkring", afdeling Soest, waartoe ook H.K.H. H Prinses Marijke behoort, een H ker8tverrassing gebracht aan de ouden van dagen in de Bey- erkameren in de Lange Nieuw- Hj straat te Utrecht. Op de foto ziet men de kabouters, onder wie H.K.H. de prinses (2e van rechts staand). IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH Nixon belooft steun bij aankomst in Wenen De Amerikaanse vice-president Ri chard Nixon heeft het kleine Oosten rijk gisteravond grote verwachtingen gegeven over Amerikaanse hulp om tegemoet te komen aan de uitgave van 460 miljoen gulden ten behoeve van de vluchtelingen uit Hongarije. Nixon zorgde voor die goede voor uitzichten in een korte toespraak op de luchthaven Schwechat van Wenen bjj zijn aankomst. Hij was naar Oos tenrijk gevlogen om ooggetuige te kunnen zrjn van de massavlucht van Hongaren, weg van het communisme naar Russisch model. Behalve zijn halve belofte van gro te financiële steun voor Oostenrijk zinspeelde de vice-president er op, dat de Ver. Staten wellicht bereid zouden zyn het maximum aan Hongaarse vluchtelingen, dat zij willen opnemen dit bedraagt op het ogenblik 21.500 Hongaren te verhogen. „Een van de doeleinden van mijn bezoek is, met de Oostenrijkse auto riteiten de economische problemen te bespreken, waar tegenover zij zich geplaatst zien als een gevolg van het vluchtelingenvraagstuk en van hen schattingen te krijgen over de extra hulp, die zij nodig zullen hebben", zei Nixon. Canada levert aan West- Duitsland 225 Sabres De Canadese vliegtuigfabriek „Ca- nadair Limited" heeft dinsdag de ver koop van 225 straaljagers Van het type Sabre VI aan West-Duitsland be kendgemaakt. De vliegtuigen kosten, met reserve- onderdelen en uitrusting voor de gronddienst, circa 75 miljoen dollar. Het Is de grootste exportorder die ooit in Canada is uitgevoerd. De afle vering begint in oktober 1957 en zal binnen een jaar voltooid zijn. Er zul len 360 Duitse vliegers naar Canada komen om opgeleid te worden. Prinses Margriet onthult koopvaardij-monument Koningin Juliana en prins Bern- hard hebben goedgevonden op ver zoek van de Stichting Nationaal Mo nument voor de koopvaardij dat de onthulling van het nationale monu ment voor de koopvaardij te Rotter dam door prinses Margriet verricht zal worden. Zoals bekend, is prinses Margriet het petekind der Nederland se koopvaardij. De plechtigheid zal vermoedelijk in de eerste heft van de maand april 1957 plaats vinden. ...is het 100 jaar geleden, dat H de Duitse dichter en cultuur- pedagoog Ferdinand Avenari- us (een neef van Richard Wagner) te Berlijn werd ge- boren. ...viert de Nederlandse schrijf- ster van kinderboeken M. A. s M. Renes-Boldingh te Zeist M haar 65e verjaardag. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii IN SPECIALE DIENST Toren mag herbouwd worden... De gedragen en feestelijke klanken van het koraal In dulce jubilo, die Willem Hulsman woensdagmiddag op het orgel van de Nederlands her vormde kerk van Ouwerkerk speelde, waren de intrede voor de speciale kerkdienst waarmee dit Godshuis in gebruik genomen werd. Bezetting en ramp hadden de kerk en toren, die op alle zeekaarten stonden aangeduid als oriëntatie, weggevaagd en ruim een zesde deel van de belijdende leden en gedoopte kinderen kwam om. De heer W. J. H. A. van Berkel, die namens liet rampenfonds de kerk overdroeg aan de kerkvoogdij had nog een spe ciale verrassing, waarover vooral Zeelands commissaris, jhr. mr. A. F. C. de Casewbroot, die met zijn echtgenote de opening bijwoonde, zich ver heugde: juist deze week is er toestemming gegeven dat de toren herbouwd mag worden. De klok die luidde bij de dijksluiting van november 1953 zal dus een v. aardige plaats krijgen. Om twee uur betrad een lange rij ge nodigden het kerkgebouw, dat reeds grotendeels gevuld was met belang stellenden. Met het voltallige college van burgemeester en wethouders wa ren er, zoals gezegd, de commissaris i van de Koningin in Zeeland, mevr. S. C. de CasembrootVan der Feltz en de schoonmoeder van de commissaris 1 mevr. baronesse Van der Feltz I Tromp Meesters, mr. G. A. J. ter Lin- den als lid van het moderamen van de generale synode der Nederlandse hervormde kérk, ds. S. Hulsbergen I van de provinciale kerkvergadering in Zeeland, de heer B. J. van Oeveren, hoofdbestuurslid van de vereniging van kerkvoogdijen, de heer M. Krij ger, voorzitter van de classis Schou- wen-Duiveland, de heer A. J. Argelo, directeur van de centrale dienst Noord-Zeeland, burgemeester S. W. A. Laurense uit Oosterland, alsmede de architect ir. F. H. Klokke met de aan nemers en opzichters. Na het welkomstwoord van de pre sident-kerkvoogd, de heer P. Hack, nam de heer Van Berkel, als adviseur van het rampenfonds het woord. Hy zeide met nog een byzonder ge schenk naar Ouwerkerk te zijn geko men: De toren, die in de bezettings tijd werd vernield mag worden her bouwd, zodat de wereldberoemde klok die de sluiting van de dijkgaten uitzong over het kleine eilandje Ou werkerk een waardige plaats krijgt. De kerk aan de kerkvoogdij overdra gend namens het Nederlandse ram penfonds zei de heer Van Berkel dat de bouw alleen geslaagd is als de ze gen van de Allerhoogste er op rust. De heer Hack aanvaardde het ge schenk en sprak de wens uit dat tot in lengte van dagen de nieuwe kerk de mensen mag brengen tot dank aan Hem, die ons leven leidt. Jhr. De Casembroot noemde het in de tijd van investeringsproblemen een mooi resultaat dat de toren herbouwd mag worden. Vóór de oorlog stond de kerk op alle zeekaarten. Kerk, toren en klok waren het symbool dat achter dit alles de gemeenschap Ouwerkerk stond en worden nu een bewijs van samenwerking, van veel verdriet, ver trouwen en berusting. De commissa ris wenste tenslotte de gemeente toe in lengte van eeuwen in een vrij Ou werkerk het woord Gods te horen. Burgemeester J. Romeyn, zelf kerkvoogd, noemde het ook voor de burgerlijke gemeente een blijde dag. Hg hoopte dat de kerk, naast het geestelijke streven ook aan de een heid van het dorp ir.ag meewerken. Nadat ds. J. Franke de sprekers had dankgezegd, begon de eigenlijke (Vervolg op pag. 2) Commandeurskruis voor C. J. Baron Collot fEscury De heer C. J. Jïaron Collot d'Escu ry heeft gisteren afscheid genomen als president van de Nederlandschc Handel-Maatschappij. In een 's middags in het hoofdkan toor aan de Vijzelstraat te Amster dam gehouden afscheidsreceptie heeft de commissaris van de koningin in Noord-Holland, dr. M, J. Prinsen, de scheidende president toegesproken. Hij deelde mede, dat het H.M. de Ko ningin heeft behaagd de heer Collot d'Escury te benoemen tot comman deur in de orde van Oranje-Nassau. Op-deze mededeling volgde 'n har telijk applaus van de zeer vele be zoekers der receptie, die vele gele dingen van het openbare leven, met •name van de bankwereld en finan ciële wereld vertegenwoordigden. Zo kwamen o.a. de scheidende president de hand drukken mr. dr. J. Donner, president van de Hoge Raad, dr. M. W. Holtrop, president van de Neder- landsche Bank, vele directieleden van prominente bedrijven en instellingen hier te lande, alsmede vertegenwoor digers van het Amsterdamse gemeen tebestuur. Ben Goerion: Gaza niet bij Egypte De Israëlische premier, David Ben Goerion, heeft woensdag in het Knes set (parlement) verklaard, dat „Is raël onder geen enkele omstandig heid er in zal toestemmen, dat de Egyptische indringer in de strook van Gaza terugkomt". Hij zei dit in antwoord op 'n schrif telijke vraag naar aanleiding van persberichten, volgens welke de Is raëlische ambassadeur in Amerika. Abba Eban, gezegd heeft dat Israël geen aanspraak op de strook van Ga za en omgeving maakt. Ben Goerion zei: „Ik wil er op wij zen, dat niemand gemachtigd is, noch toestemming heeft, een dergelijke ver klaring namens de Israëlische rege ring af te leggen". Dr. Adams in Eastbourne beschuldigd van moord Dr. J. B. Adams, de medicus uit Eastbourne, is formeel in staat van beschuldiging gesteld ter zake van moord. De openbare aanklager stelt, dat Adams op een dag in november 1950 mevrouw Alice Morrell ver moord heeft. (Op 26 november was Adams reeds in staat van beschuldi ging gesteld terzake van 13 gevallen van vergrijpen betreffende testamen ten en crematie). Tegen borgstelling van 2000 pond was Adams terzake van de kleinere delicten, waarvan hij tevoren reeds beschuldigd was, op vrije voeten ge steld. Vandaag zal hij nu voor de rechter in Eastbourne verschijnen, waar over zijn gevangenhouding zal worden beslist. VERWA'CfiT. WEINIG WIND. Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist. Zwakke veran derlijke wind. In het zuidoosten van het land Iets kouder, elders weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 21 december Zon op 8.-16 onder 16.30 Maan op 21.47 onder 10.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1