PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bij Pees woedt harde guerilla-strijd Vlissingen krijgt installatie voor reinigen van tankers Minister Staf en zijn collega's vragen Amerika atoomwapens BILT GEMEENTEHUIS VAN LEUSDEN DOOR KOGELS GETROFFEN 199e jaargang - no. 296 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; 1 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 dec. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vllsslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43 telef. 20: Terneuzen, Brouwerijsti-. 2: Zlerikzee. N. Bogerclsir. 24. tclef. GENERAAL JOHNSON WIJST OP OORLOGSGEVAAR. Dulles wijst al te innig Navoverband van de hand De Amerikaanse generaal Johnson heeft gezegd, dat de laatste maan den het gevaar voor een wereldoorlog is toegenomen. Hij deed dat voor de ministers van buitenlandse zaken van de 15 Navolanden, die gisteren in Parijs hun besprekingen voortzetten. Hij verklaarde nadrukkelijk, dat de aangekondigde vermindering van de troepensterkte in Rusland geen enkele invloed heeft op zijn militaire kracht, omdat met de vrijkomende gelden het Rode leger omgebouwd wordt tot een atoomleger. Onmiddellijk aansluitend op deze verontrustende woorden hebben ir. Staf en zijn collega's ministers van defensie van Engeland, Frankrijk en Duitsland erop aangedrongen (bij Amerika) de Navolanden atoomwa pens te geven: geleide projectielen, raketten en kanonnen. Minister Staf trachtte de klip te om zeilen, die gevormd wordt door de Amerikaanse wet, die uitvoer van atoomwapens verbiedt. Hij stelde voor, dat de Navo-landen hun atoomwapens zouden krijgen, voor lopig zonder de afvuurmachanismen die in geval van nood snel naar Eu ropa zouden kunnen worden over gebracht. Er werd door de ministers gisteren verder gesproken over het „rapport der drie wijze mannen". Men besloot, in overeenstemming met het rapport, dat elk geschil tussen Navo-leden, dat niet door directe onderhandelingen uit de wereld kan worden geholpen, onderworpen zal worden aan een be middelingsprocedure, waarbij de an dere Navo-leden worden ingescha keld. ROET IN ETEN. Over de suggestie van de Britse minister Lloyd werd weinig meer ge sproken. Hij wilde een nog veel hech tere Atlantische gemeenschap met o.a. een eigen parlement. De Ameri kaanse minister Dulles gooide roet in hev eten. Hij verklaarde, daf de V.S. onder alle omstandigheden vrij wen sen te blijven. Amerika is ook niet bereid vooraf overleg met de Navo-partners te ga randeren voor alle belangrijke inter nationale beslissingen. De V.S. willen onafhankelijk, waar ook ter wereld kunnen handelen. Dulles wees erop, dat Amerika niet alleen met de 14 Navo-partners. maar ook nog met 30 andere naties veiligheidsverdragen heeft gesloten. Hij zegde toe, dat de V.S. steeds de standpunten van de bondgenoten in overweging zullen ne men. De Duitse minister von Brentano hield een rede, waarin hij vooral handelde over Oost-Europa. Hij In Port Said: schoten op Britse patrouille Gisteren is een patrouille van de Argyll and Sutherland Highlanders, die zocht naar een Britse officier die dinsdag door de Egyptenaren ont voerd is, in Port Saïd beschoten. Toen de patrouille door een straat liep, werd machinegeweervuur op haar gericht vanuit de dekking van een gebouw. Snel zocht de patrouille dekking. Niemand werd gewond. Het was de tweede aanval op een Britse patrouille in vier dagen. Dins dag is in dezelfde buurt de Britse tweede luitenant Anthony Gerard Moorhouse ontvoerd. Men heeft nog geen spoor van hem. JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllUIIIIIIIIII| De heer Geelhoed rechtsge- j§ meentewerkman te Dreischor, in gezelschap van de Amster- damse onderwijzeres, mejuf- frouw Jongsma met Harry Morgan, de Amerikaanse sol- m daat, die tijdens de stormramp zo spontaan daadwerkelijk zijn hulp aanbood en die door zijn m actie voor de twee Nederlan- ders een K.L.M.-reis naar de V.S. mogelijk maakte. Het eer- ste was gedaan werd, was herinneringen ophalen. diende een resolutie in, waarin een soort Navo-beginselverklaring was vervat en die inhield, dat „al le vrijheidslievende landen steun zullen verlenen, aan het zelfbe schikkingsrecht van de Oosteuro- pese volkeren en het recht om in volle vrijheid een eigen regering te kiezen. Het rapport van de „drie wijze mannen" beoogt een nauwere samen werking tussen de Navo-leden. Ik heb foede hoop, dat deze conferentie aartoe inderdaad zal leiden, ver klaarde minister Luns gisteren tegen een verslaggever. Hjj meende, dat de verklaring van minister Dulles moet worden gezien tegen de achtergrond van de constitu tionele moeilijkheden in de V.S. by het plegen van politiek overleg in Na- vo-verband. Wheeler denkt Suezkanaal te ruimen in 2—3 maanden Zonder Brits en Frans materiaal duurt karwei één jaar De desknndige voor de ruiming van het Suezkanaal, die door de Ver. Na ties is aangewezen, lt-gen. Wheeler schat naar in Washington verluidt de tijd, nodig voor de vrijmaking van het kanaal, op 2 a 3 maanden indien men het Engelse en Franse materieel kan gebruiken. Doch indien men zonder dat materieel te werk wil gaan, kan het wel een iaar duren. Het Nederlandse en Deense mater rieel, is vooral geschikt voor het vrij maken van havens. Intussen heeft in Londen minister Butler verklaard, dat de Engelse ber gingsschepen in 't Suez-xkanaal alleen gebruikt zullen kunnen worden als de Engelse bemanningen erop blijven. Zeer stellig verklaarde de minister in het Lagerhuis, dat er geen sprake van kan zijn, dat men de schepen zonder bemanningen ter beschikking zal stel len/ hétgeen Wheeler wilde. Grivas gegrepen? gisteren het hardnekkige gerucht zou de leider van de Eoka, kolonel Grivas (alias Dighenls) zijn gearre steerd. Dit bericht werd niet officieel be vestigd, noch ontkend. Ook te Lon den deed men hierover geheimzinnig. STRAALJAGER „IN ACTIE" Enkele personen maar net aan verwonding ontsnapt Het dorpje Leusden In de provin cie Utrecht is gistermorgen opge schrikt door een „luchtaanval'. Met een paar harde klappen sloegen in het gemeentehuis enkele kogels in, die waarschijnlijk afkomstig waren van vier straaljagers van de vlieg basis Soesterberg, die om ongeveer 10.30 uur over Lensden vlogen. De gemeentesecretaris, de heer A. F. H. Buindng, die in de hal van het gemeentehuis liep, schrok enorm, want op anderhalve meter van hem af sloeg een kogel, waarschijnlijk van lichtspoormunitie, dwars door twee glazen deuren op de grond en ver oorzaakte daar een grote vuurbal en een schroeiplek. Enkele andere ko gels, die eveneens door deze glasdeur waren gevlogen, veroorzaakten overal in de hal glasschade. Het secretarie- personeel was zo geschrokken, dat het de hal binnen kwam lopen en ook tal rijke burgers, die de klappen hadden gehoord, stroomden naar het gemeen tehuis toe, waar binnen korte tijd ook de militaire politie arriveerde. Mutatie ten Hove Het secretariaat van H.M. de konin gin deelt mede: „H.M. de koningin heeft met ingang van 1 januari 1957 op haar verzoek douarière A. A. baronesse van Hee- ckereh van Molecaten geboren jkvr. Groeninx van Zoelen op de meest eer volle wijze en onder dankzegging voor de vele en gewichtige diensten haar bewezen, ontheven uit haar functie van grootmeesteres. H.M. de koningin heeft douarière A. A. baTonesse van Heeckeren van Molecate geb. jkvr. Groeninx van Zoelen benoemd tot grootmeesteres- honoraire en tot grootkruis in de huis orde van Oranje." Men heeft nog vier kogels kunnen terugvinden. Overal in het rond la gen scherven en stukken, die van de muur waren afgesprongen, terwijl ook een deel van de verwarming was beschadigd. De heer D. v. d. Berg, uit Leusden, die net het gemeentehuis had verlaten en in z'n auto wilde stappen, ontsnapte eveneens aan de dood toen enkele kogels dwars door zijn auto vlogen. De consternatie in Leusden was bijzonder groot. De commandant van de vliegbasis Soesterberg, die telefonisch van het gebeurde op de hoogte werd gesteld, zegde onmiddellijk een onderzoek toe. Naar de luchtmachtvoorlichtings dienst mededeelt is de „beschieting" vermoedelijk veroorzaakt door een technische storing. Een commissie stelt naar de oorzaak een diepgaand onderzoek in. Voorlopig wordt aange nomen, dat de wapens van een Glos ter Meteor van de basis Soesterberg een klein aantal patronen afschoten juist op het moment dat het toestel boven Leusden een lichte duik maak te. Over de oorzaak is slechts bekend gemaakt, dat dé vier Gloster „Meteor 8" straaljagers zouden gaan landen op de vliegbasis Soesterberg, toen een klein aantal patronen de lopen van een der machines verliet. Het vliegtuig waarmee het nog niet tot klaarheid gebrachte voorval gebeurde werd be stuurd door de 27-jarige reserve lui tenant-vlieger H. Grjswnt, vlieeer bij de K.L.M. Leden van de Nederlandse rijkspolitie en de Belgische j= m rijkswacht hebben een drietal H speelclubs in de Belgische en- clave Baarle-Nassait opgerold. Al het aanwezige speelgerei werd in beslag genomen. Op de foto ziet men het inladen van H een speeltafel van Woodside een van de drie clubs. Speelclubs te Baarle gaan weer draaien Naar wij vernemen zouden de drie speelclubs te Baarle voornemens zijn na de inval van dezer dagen zo spoedig mogelijk weer te gaan draaien. De „kleine kring" zou heden avond misschien reeds weer geopend zijn. „Benelux" en „Woodside" zo spoedig als maar mogelijk is. De clubs overwegen de juridische actie om het in beslag genomen en in Breda opge slagen speelmateriaal terug te krij gen. Inmiddels heeft men zich al weer zoveel mogelijk nieuw materiaal aan geschaft. Woensdagmiddag omstreeks vijf uur werden de laatste croupiers en spelers na verhoor door de justitie naar huis gezonden. Kanonneerboot vergaan: 7 doden en 9 vermisten. De moderne Birmaanse kanonneer boot, dien naar men dacht door de bemanning naar de Karenopstandelin- gen was gebracht, is in een wervel storm vergaan, zo heeft het Birmaan se ministerie van defensie donderdag bekendgemaakt. Een Japans kustvaartuig heeft een sloep met 17 opvarenden, aie tien da gen op zee rond had gedreven, opge pikt. Zeven mannen waren door uit putting overleden. De overlevenden zijn naar Singapore gebracht. Een tweede reddingboot van de kanon neerboot, met negen man aan boord, wordt nog vermist. Voorspeller krijgt een presidentiële invitatie De Israëliër Baruch Isaac Barkay, dipresident Eisenhower twee weken voor de verkiezingen van zes novem ber had voorspeld, dat hij met een meerderheid van vier miljoen stem men zou worden herkozen, heeft van het Amerikaanse staatshoofd een uit nodiging gekregen om diens installa- i tie op 19 januari te komen bijwonen. Bij Pecs in Zuid-Hongarïje woedt een verbitterde guerilla-strijd tussen ongeveer 4000 Hongaarse vrijheidshelden en de Russen, die daarbij belang rijke verliezen lijden. Dit vertelde een gevluchte arts gisteren aan een ver slaggever van United Press en het wordt door andere berichten gestaafd. De Russen zouden in de buurt van de belangrijke industriestad de laatste dagen 300 man aan doden hebben verloren, waaronder hun commandant, die neergeschoten werd toen bij uit zijn tank stapte. Géén algemene werkhervatting Het is duidelijk, dat het regiem- Kadar een nieuwe blunder aan de serie heeft toegevoegd door de (op nieuw verraderlijke) arrestatie van de arbeidersleider Racz. Na het beëin digen van de 48-uursstaking gingen vele arbeiders in Boedapest inderdaad weer naar hun bedrijven, maar dui zenden keerden naar huis terug om tegen de aanhouding van Racz te pro testeren. Overigens kon er hoegenaamd niet gewerkt worden wegens het ontbreken van elektriciteit, kolen en grondstoffen. Radio-Boedapest smeekte en gebood de arbeiders in de mijnindustrie het werk weer aan te vatten. Gepensioneerden werden opgeroepen ook de mijn in te gaan. Ze zouden dan hun pen sioen én salaris krijgen. Fabrieken overgenomen De Hongaarse regering heeft gis teren twee belangrijke fabriekscom plexen „overgenomen" op het eiland Czepel. Achttien onafhankelijke ar beidersraden werden ontbonden, een regeringscommissaris tot beheerder benoemd en honderden politiemannen stroomden de fabrieken binnen, waar ze prompt door de arbeiders werden genegeerd: die staakten door. United Press berichtte gisteren over betrouwbare inlichtingen te beschik ken, dat Malenkow, de Russische vice- premïer in Boedapest aan de touw tjes trekt. Uit New York komen be- NIEUW BEDRIJF BIJ DE BUITENHAVEN Belangrijke verbetering van outillage van bunkerstation Naar wij vernemen zal in de loop van volgend jaar le Vlissingen een grote installatie worden gebouwd voor het reinigen van tankers. De ex ploitatie wordt in handen gelegd van een naamloze vennootschap, de „Pam-tankercleaning N.V.", waarbij geïnteresseerd zijn de S.H.V., de Koninklijke Maatschappij ,De Schelde' en Erhardt en Dekkers. Het bedrijf zal worden gevestigd op een terrein bij het huidige S.H.V.-bunkerstation, terwijl de derde aanlegplaats van de S.H.V. in de buitenhaven eveneens door de nieuwe N.V. in gebruik zal worden genomen. In Nederland zijn tot dusver slechts twee soortgelijke installaties, namelijk in Schiedam en in Amsterdam. Dit nieuwe bedrijf moet voor Vlissingen als haven van groot belang worden geacht: Het zal o.m. bestaan uit vier tanks, van 1200 ton per uur. Deze laatste in die een totale inhoud krijgen van richting dient voor het scheiden van 5.500 m3, een ketelhuis met twee ke- water- en olieresten, die uit de tanks tela en separator met een capaciteit I worden gepompt. Het reinigen van de schepen is in drie fasen te verdelen, namelijk het lossen van het ballast- water uit de tanks, waarin zich uiter aard ook olie bevindt, voorts het schoonspuiten met warm water en tenslotte het verwijderen van de vaste bestanddelen uit de tanks. Voor deze laatste restanten wordt een inrichting gemaakt, waardoor zij zonder meer naar een vuilstortplaats kunnen wor den afgevoerd. De gehele installatie wordt er trouwens op ingericht, dat alles wat bij het schoonmaken uit de tanks van de schepen komt, kan wor den vernietigd. Een schip kan in twee a drie dagen behandeld worden. De opzet van dit nieuwe bedrijf is in de eerste plaats een extra-service te geven ten dienste van het bunkersta tion van de S.H.V., maar tevens mag worden verwacht dat schepen, die thans nog niet in Vlissingen aanlopen omdat tot dusver geen cleaning-in- stallatie aanwezig was, nu wel hier zullen komen. Ongetwijfeld zullen ook schepen van de installatie gebruikma ken, die voor andere bedrijven dan de S.H.V. naar Vlissingen komen. Tot commissarissen van de nieuwe N.V. zijn gekozen de heer J. H. Oerlemans (S.H.V.), E. H. Verkoren (Erhardt en Dekkers) en J. W. Hupkes (De Schel de). Tot directeur werd benoemd de heer K. van Everdingen, directeur van het Vlissings bedrijf van de S.H.V. De voor het bedrijf benodigde machines enz. zijn grotendeels reeds besteld. richten, dat Imre Horvath, de Hon gaarse gedelegeerde, die dezer dagen uit protest de V.N.-vergadering ver liet voorbestemd is om Kadar op kor te termijn op te volgen. Eisenhower liet voorbestemd is om zou een boodschap aan Boelganin voorbereiden, waarin deze gevraagd wordt de Sowjettroepeu uit Hongarije terug te trekken. Opnieuw onregelmatigheden in Poolse steden In elf Poolse steden Is het dinsdag en woensdag tot anti-Russische beto gingen gekomen, zo meldt het West- Berlijnse blad B.Z. Te Olecko is een politiebureau be stormd. Er werden een paar gevange nen bevrijd. In Nowy Ciechocinek vernielden betogers kantoren van de gemeentelijke dienst die voor de Rus sen een aantal gebouwen had gevor derd. In Nieuwszawa hebben arbei ders en studenten de secretaris van de plaatselijke afdeling der commu nistische partij een pak slaag gege ven, aldus deze berichten van het West-Berlijnse blad. In Stettin zijn na de relletjes van enige dagen geleden 91 personen gearresteerd. Zeven miljoen overschreden De twee grote acties voor hulp aan de Hongaren hebben tezamen nu een bedrag van meer dan 7 miljoen gul den opgebracht. De stand van de giro rekeningen was gisterochtend: 777: f 3.729.115,19 999: f 3.271.545,59. Vader (onverrichterzake) uit Schotland naar huis De Nederlandse zakenman J. Zui- dinga is gisteren uit Glasgow terugge reisd naar Amsterdam, nadat het hem blijkbaar niet gelukt is het huwelijk van zyn 18-jarige dochter Maria Pe tra met de 29-jarige Roland Bliers- bach, tegen te houden. Bliersbach, een gescheiden hoteldi recteur uit Amsterdam, is met me juffrouw Z. naar Glasgow gekomen om daar te trouwen, zodra de wette lijk voorgeschreven termijn van 22 da gen inwonerschap in Schotland, ver streken is. Twee dagen geleden kwam de Am sterdamse zakenman naar Glasgow. Via Interpol had hij de politie ge vraagd het huwelijk van zijn dochter en B. tegen te gaan. Hij kwam zelf om te proberen zijn dochter haar voornemen uit het hoofd te praten. DE VERWACHT. REGEN EN WIND Aanvankelijk opklaringen later zwaar bewolkt en regen. Tot krachtig of hard en aan de kost mogelijk tot storm toenemende zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als gis teren of Iets hogere. ZON EN MAAN 15 december Zon op 8.42 onder 16.29 Maan op 14.45 onder 5.49

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1