SPANNENDE „THRILLERS" EN ONDEUGENDE FRANSE CANCAN REDERS VERONTRUST OVER MINDERE HARINGVANGST Waar zijn onze schepen? Kruidenkracht! DINSDAG 11 DECEMBER 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT FILMS IN ZEELAND Drie meesterwerken van Mozart in donderdag-cyclus De Amerikaanse regisseur Hitch cock geldt nog steeds als de onge kroonde koning van de „thriller" een soort film met een eigen karakter, dat echter niet in enkele woorden ver klaard kan worden. Hy heeft een diep psychologisch inzicht, gepaard aan een open oog voor het detail dat by hem functioneel is en zyn films ken merken zich door een geraffineerde intrige en vaak verrassende ontkno ping. Drie van zijn spannendste rolpren ten zijn „Ik beken", „De maniak", en „Het Dodenmasker" (Electro, Mid delburg) die respectievelijk vandaag, woensdag en donderdag worden ver- toondi Hoewel het niet bepaald Hitchcoks gewoonte is om een probleem aan de orde te stellen een gelukkige Uit zondering onder de hedendaagse film makers sneed hij in „Ik beken" toch zijdelings een groot vraagstuk aan. Een jonge pater wordt van moord verdacht en de bewijzen tegen hem worden steeds sterker, hoewel hg door gebrek aan geldig bewijs wordt vrijgesproken. Het was pater Logan echter van de eerste dag af bekend, wie de misdaad had bedreven, want de moordenaar had het hem gebiecht. Ziehier het gegeven voor een span nende film, die goed werd uitgewerkt. Montgomery Clift vertolkt de hoofd rol. vanzelfsprekend ontloopt de wa re moordenaar zijn straf niet, want dat is een bindend voorschrift van de Amerikaanse filmcensuur. „De maniak" brengt Fairley Gran ger en Ruth Roman m een ingewik kelde moordgeschiedenis, waarin vooral de misdaad suggestief werd gefilmd. De ontknoping (in dit geval konden wij beter spreken van de fina le), volgt tijdens een hevige vecht partij OP een in werking zijnde draai molen tegen de achtergrond van ker- mislawaai. (Typisch Hitchcock). Een heel ander milieu diende als achtergrond voor „Het doden masker". Dit verhaal van een voormalige staljongen bij een ade- lijke Ierse familie, die in het ge heim met de dochter des huizes trouwt en wegens doodslag op haar broer naar Australië wordt verbannen (anno 1831), gaat die per op de psychologie van de hoofdpersonen in. Joseph Cotton is de staljongen, die in Australië rijk wordt. Zyn adelijke vrouw (niemand minder dan Ingrid Bergman) is door de gebeurtenissen geestelyk gestoord en door een sata nische huishoudster, die op haar man verliefd is, wordt zij* bijna tot krank zinnigheid gedreven. Daarbij wordt dan gebruik gemaakt van een afzich telijk dodenmasker. By deze drie „thrillers" blijft het niet, want ook „Het mysterie der ge smoorde stemmen" (Alhambra, Vlis- singen) maakt aanspraak op deze be naming. Een blinde toneelschrijver, die slechts weinig belangstelling meer heeft voor hét leven, luistert een gesprek af tussen een man en een vrouw, die volgens hem een misdaad beramen. Hij gaat zelf aan het speu ren, maar zyn enige uitgangspunt is een schorre mannenstem en 'n vleug je parfum. Toch slaagt hij erin na ui terst spannende avonturen een mis daad op het spoor te komen en met de dader af te rekenen. Een uitste kende film, waarin Van Johnson een Koningin en prinses bij „Le Misanthrope" Koningin Juliana en prinses Beatrix kwamen gisteravond enkele minuten voor achten aan de koninklyke schouwburg te Den Haag aan, waar ze „Le Misanthrope" van Molière ge geven door 't gezelschap van Madelei ne Renaud en Jean-Louis Barrault bijwoonden. Theda Mansholt overleden Op 7 december j.l. is op 77-jarige leeftijd te Arnhem overleden mejuf frouw Theda W. S. Mansholt, oud directrice van de rykslandbouwhuis- school Nieuw-Rollecate te Deventer, de eerste opleidingsschool voor land- bouwhuishoudleraressen. Mejuffrouw Mansholt heeft de oprichting van het landbouwhuishoudonderwys in Ne derland voorbereid. Als blijk van waardering voor haar verdiensten op dit gebied werd zij in 1933 benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. prachtige creatie geeft van de blinde schrijver. Jean Renoir, zoon van de bekende kunstschilder, heeft dezelfde liefde voor het onstuimige levensritme en de kleurige romantiek van de „negen tiger jaren" als zijn vader. Dat bewees hy door de film French cancan" (Luxor, Vlissingen) te ma ken, een rolprent vol vaart en zuide lijke „esprit die nog beter het Pa- ryse nachtleven aan het einde van de vorige eeuw doet herleven, dan „Mou lin Rouge". Een film, die bruist van levenslust met sterren als Jean Ga- bin, Frangoise Arnoul Patachou, Edith Piaff en Maria Felix. „Het komplot der valse munters" (Grand, Goes), behandelt een avon tuurlijke geschiedenis, waarin stevig fevochten en flink wordt geschoten, 'oor de liefhebbers van een goede gangsterfilm een spannende rol prent. Donderdag-cyclus De muziekliefhebbers kunnen wer- kelyk genieten van „De onsterfelijke Mozart5' (Alhambra, Vlissingen). Het is deze keer geen biografie van de be roemde componist, maar een kleuren film over drie van zyn bekendste ope ra's: „De ontvoering uit het Serail", „De bruiloft van Figaro" en „Don Giovanni". De Weense Staatsopera zorgde voor een waardige uitbeelding van deze meesterwerken. Voor de liefhebber van een Frans „zedendrama" is „Gevaarlijke ont moetingen" (Grand, Goes) een film naar hun hart. Jean Claude Pascal en Anouk Aimé geven een realistische vertolking van twee personen uit een zeer apart milieu. Premietakllen voor de ouderdomswet verschenen Het ministerie va> Financiën heeft de tabellen openbaar gemaakt, die aangeven hoeveel iedere werknemer na 1 januari verschuldigd is aan pre mie voor de algemene ouderdomsver- zekering. Van de tabellen kan zowel de pre mie AOW als de loonbelasting wor den afgelezen. Er zijn vier soorten tabellen: 1. De coördinatietabellen, waarbij voor de vaststelling van de premie- en loonbelastingbedragen reeds rekening is gehouden met de premies voor de sociale verzekeringswetten; 2. Gewone tabellen voor verzekerden van de Algemene Ouderdomsverzeke- ring (AOW), die gelden voor die werknemers, die niet aan alle voor waarden van de coördinatietabellen voldoen; 3. Gewone tabellen voor verzeker den AOW met premiereductie, die gelden voor hen, die vóór hun 65e jaar gepensioneerd zjjn en dus toch premie voor de AOW verschuldigd zyn. De genen onder hen, die een laag be- drijfs- of ondernemingspensioen ge nieten kunnen veelal reductie krijgen op deze premie, die normaal 6,75 per cent van het inkomen bedraagt. 4. Gewone tabellen voor werkende niet-verzekerden, die ouder zyn dan 65 jaar en dus geen premie meer ver schuldigd zyn. Voor degenen, die jaarlijks een aan slag ontvangen voor de Inkomstenbe lasting is een tabel opgemaakt, die tevens de hoogte van de verschuldig de jaarpremie voor de algemene ou- derdomsverzekering aangeeft. Hun premie zal 6,75 percent bedragen van het Inkomen tot een bepaalde grens, die nog niet ls vastgesteld. Kleine zelfstandigen beneden een bepaalde inkomengrens zyn geen premie ver schuldigd en daarboven tot een be paald maximum een gereduceerde premie. INTERNATIONAAL ONDERZOEK NODIG Handhaving van de produktiecapaciteit De sterke achteruitgang van de haringvangst, die zich in 1955 voor deed, heeft blijkens het jaarverslag van de reeders-vereeniging voor de Nederlandsche haringvisschery grote ongerustheid veroorzaakt In de Krin gen van reders en vissers. De gemid delde vangst per vaartuig bedroeg in 1955 slechts 445.000 kg tegen 575.000 kg in 1954. In de afgelopen tien jaar was de vangst alleen lager in 1949, toen zjj 337.000 kg per vaartuig be droeg. De vraag is, of men hier te maken heeft met een exceptioneel lagere vangst, zoals die in vroeger jaren ook wel eens voorkwam, dan wel of ook rekening moet worden gehouden met overbevissing van de haringstand in de Noordzee. Aanhangers van de laatste moge lijkheid wyzen erop, dat door Duitse en Deense kotters steeds meer gevist wordt op haring en wel speciaal jonge haring ter verwerking in de Duitse en Deense vismeelindustrie. Indien, zo zeggen zij, die dezelfde haring is welke later als volwassen exemplaren door de Nederlandse ha ringvisserij moet worden gevangen, dan is het duidelijk dat het vernieti gen van haring, die nog niet aan het paringsproces heeft deelgenomen, schadelijke gevolgen voor de visstand moet hebben. Het hoofdbestuur der vereniging, hoewel niet blind voor de samenloop van verminderde vangsten van vol wassen haring enerzijds en toenemen de vangst van jonge haring voor vis- meeldoeleinden anderzijds, is van oordeel dat voor de bedryfsgenoten niet valt uit te maken welke factoren hier een rol gespeeld hebben. Het hoofdbestuur acht het der halve noodzakelijk, dat door bio logen in internationaal verband een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid of het vissen op jonge haring voor vismeeldoel- einden inderdaad teruggang van de haringvangsten op de Noordzee ten gevolge kan hebben. Wanneer dit redelijkerwijze zou moeten worden aangenomen, ook al is het volledig bewijs daarvoor niet ge leverd, zal het noodzakelyk zyn dat ook voor de haringstand be schermde maatregelen zullen wor den getroffen. Het zwakke punt In de Nederland se visserij Is volgens de vereniging de verouderde vissersvloot. Reeds vele jaren wordt nieuwbouw een dringen de eis geacht voor het voortbestaan van de Nederlandse vissery, maar ieder jaar bleek opnieuw, dat er slechts enkele schepen werden ge bouwd. In het jaar 1955 werden even wel, voor zover de vereniging bekend is, niet minder dan 15 schepen aanbe steed, waarvan er 7 in de vaart kon den worden gebracht. Het hoofdbestuur heeft de indruk, dat de haringvisserij in een overeen komstige fase van ontwikkeling ver keert als in 1927. In die tyd was de overgang van zeilschepen naar mo torschepen in volle gang. Binnen enkele jaren zullen waar- schynlyk de moderne trawlers en trawlloggers het pleit hebben gewon nen en dan zal de verouderde vloot in snel tempo verdwijnen. Dat brengt grote gevaren mede, waarvan men zich in eigen kring ernstig reken schap zal moeten geven. Het instandhouden van de pro duktiecapaciteit en van de vissers bevolking zal de hoeksteen moeten zyn van het visserijbeleid in de naaste toekomst. In de kring van de reedersver- eeniging is het plan ontstaan een regeling voor het afvoeren van oude schepen te maken, welke in middels met de minister van land bouw, visserij en voedselvoorzie ning werd besproken. In het ko mende jaar zal blyken, of voor dit dringende probleem inderdaad een eenvoudige oplossing kan worden gevonden. De 47 leden der vereniging heb ben thans de beschikking over in totaal 19 stoomschepen en 202 mo torschepen. Team van Nederlandse Rode Kruis naar Oostenrijk Gistermorgen is een uit acht leden bestaand Rode-Kruisteam onder lei ding van mej. G. J. Veeger uit Nyme- gen per vliegtuig naar Wenen ver trokken. Dit team zal in Oostenryk de zorg op zich nemen voor het door 't Nederlandse Rode Kruis geadopteerde vluchtelingenkamp Judenau. Het team bestaat naast mej. Veeger uit de he ren P. J. M. Baudoin, arts te Assen, J. M. van Diest, groepskommandant van het Rode Kruis te Haarlem, H. L. Wouters uit Doorn, J-. K. Bakker uit Amsterdam en de dames M. Th. H. Damerau, Rode-Kruishelpster te Den Bosch, J. Vernes, verpleegster uit Breda en jvr. T. Schimmelpenninck, Welzijnszorg. (Advertentie) B.O.V.A.G. op de bres voor autoverhuurders Naar aanleiding van het zondagsrij verbod heeft de bond van automobiel en garagebedrijven (Bovag) zich met een bezwaarschrift tot het ministerie van economische zaken geweyd. De leden van de Bovag-sectie verhuur zonder chauffeur worden door dit ver bod zwaar in de uitoefening van hun beroep getroffen, aldus het adres. Men acht het gevaar niet denkbeeldig, dat de verhuurders hun financiële ver plichtingen niet meer kunnen nako men. De taxibedrijven en ook de be- dryven, waar auto's mét chauffeur worden verhuurd, zyn van het zon dagsrijverbod vrygesteld. De bond acht het dan ook alleszins billijk, al dus het adres, als de verhuur zonder chauffeur althans een gedeeltelijke ontheffing van dit verbod zou verkrij gen. LEZERS SCHRIJVEN Hongaarse dank. Ik voel me verplicht in de krant te schrijven wat een goed leven ik in Holland heb. Het Nederlandse volk is het beste in de hele wereld. Hier is vrijheid en ik voel me een vry mens. Ik voel me gelukkig bij deze mijn hartelijke dank uit te spreken aan uwe geëerbiedigde koningin. Leve Holland! Leve Hongarye! Een Hongaarse vrijheidsstrijder. Biggekerke, 9 december 1956. Hetyey György. Aagtekerk 14 Hamburg n. Bremen. Albireo 7 Cochin n. Barcelona. Aimkerk B Zanzibar. Alnati 8 Rao de Janeiro n. Vitoiia. Alphacca 8 New York. Alphard 11 Rio de Janeiro. Alpherat 7 430 m. o. Savannah. Ameland 9 Bahrein n. Lour. Marques. Amerskerk 8 Amsterdam n. Z.-Afrika. Amsteldiep B Amsterdam. Amstelkade 8 Seiily. Annenkerk 9 Pt. Elizabeth n. Singapore. Arkeldijk 8. Manilla n. Semarang. Averdijk 8 New Orleans n. Le Havre. Bali 7 550 m. n.o. Mauritius. Banka 10 Las Palmas. Bliitar 9 Baltimore. Bloemfontein 20 Amsterdam verw. Bussum 7 Comoro eil. Caitex „The Hague" 9 Antwerpen n. Gibraltar. Colette 8 Lissabon. Congokust 7 85 m. z. Las Palmas. Cottica 9 Ouessant n. Madeira. Delft 10 Azoren n. Rotterdam. Drente 9 Genua. Esso „Den Haag" 9 Antwerpen. Esso „Nederland" 7 800 m. z.o. Zanzibar. Friesland KRL 9 Colombo. Gaasterland 10 Amsterdam. Gaasterkerk 8 Tslngtao n. Shanghai. Garoet 9 Las Palmas n. Rotterdam. Gouwe 7 270 m. z.z.w, Finisterre. Groótekerk 7 420 m. o.n.o. St.-Helena. Groote Beer 12 Rotterdam verw. Heemskerk 7 Marseille n. Antwerpen. Ivoorkust 9 Lagos. Jagersfontein 14 Amsterdam n. Durban. J. v. Oldenbarnevelt 9 Melbourne n. Sydney. Kabylia 7 Finisterre. Kalinga 10 Pt. de Bouc. Kalydon 7 1000 m. o. Bermuda. HOOG EN LAAG WATER 12 december U,+NAP. Ü.+N.A.P. U.—N A.P. N A.P. Vlissingen 8.46 1.31 21.36 1.45 2.27 1.21 15.17 1.59 Temeuzen 9.10 1.49 21.58 1.63 2.47 1.34 15-37 1.72 Hansweert 9.32 1.67 22.28 1.80 3.16 1.51 16.05 1.89 Zierikzee 9.50 0.94 22.42 1.24 3.29 1.00 16.01 1.36 Wemeldinge 10.12 1.13 22.57 1.43 3.30 1.18 16.07 1.59 Kieldrecht 9 Colombo. Koratia 7 250 m. w. Cocos eil. Kota Agoeng 7 170 m. z.z.o. Diego Garcia Kryptos 9 Rotterdam n. Stockholm. Langkoeas 10 Gibraltar n. Rotterdam. Leersum 8 Jacksonville. Loenerkerk 8 Rotterdam n. Marseille. Louis Lantz 7 135 m. z.z.w. Dakar. Maasdam 17 New York verw. Maashaven 8 Buenos Aires. Macoma 8 Fremantle n. Singapore. Marlekerk 15 Colombo verw. Molenkerk 7 420 m. n.n.w. Mauritius. Murena 7 465 m. z.o. Cebu. Nestor 7 250 m. n.n.o. Azoren. Nias.10 Lm Angelos. Noordam 10 Rotterdam. Oldekerk 7 Shanghai n. Tsientsien. Ootmarsum 8 Amsterdam n. G. v. Mexico Oranje 13 Amsterdam n. Djakarta. Oranjefontein 10 East London. Ouwerkerk 8 Marseille, n. Cadiz. Parkhaven 9 Antwerpen n. Rio de Janeiro. Peperkust 10 Las Palmas n. Dakar. Phortis 9 Las Palmas n. Amsterdam. Pr. Alexander 7 Antwerpen. Purfina „Nederland" 7 10 m. n. Porto Rïco. Ridderkerk 7 Finisterre. Rijndam 12 New York n. Rotterdam. Scherpend recht 9 Curacao n. Norfolk. Schelp wijk 8 Las Palmas. Senegal kust 7 Cape Coast, Sibajak 9 Rotterdam. Sliedrecht 8 Dakar n. Mena al Ahmadi. Stad Arnhem 7 330 m. o. Bahamas. Stad Schiedam 7 50 m. z.z.w. Ouessant. Sumatra 7 Basrah. Sunetta 7 130 m. w.z.w. Kangeroe. Tabian 8 Charleston. Tabinta 7 New Orleans n. New York. Tegelberg 11 Hongkong verw. Tjiluwah 7 Singapore n. Hongkong. Trito 8 Dublin. Van Heutz 8 Soerabaya. Vllst 9 Norfolk n. Rotterdam. Waterman 9 Las Palmas. Willem Ruys 10 Djakarta n. Rottredam. Willemstad 13 Amsterdam verw. Wonosari 7 450 m. o.z.o. Cp. Race. ÏJssel 7 Izmir. Zuiderkruis 10 Rotterdam verw. Zeeland 7 Sabang. FEUILLETON ïsje tv\ i Qroeu DOOR LOUIS ARTHUR CUNNINGHAM 47 Hildreth stond haastig op. „Ik moet nu weg", zei ze snel. „Dat neem ik aan. Hij fluit en jij volgt hem. O, ik wil niet ondeugend zijn. Ik zou graag in je schoenen staan, heus waar. Maar ik houd vol, het was vooral jaloezie, meer dan iets anders, dat hem zo woedend op Le- vesque maakte". „Je vergeet, naar 't schijnt, dat ik, als hy er niet geweest was, al lang met Jon zou zyn getrouwd. Ik zou dan mijn geluk hebben gevonden, maar hij heeft me dat afgenomen zo als hij Jon van zijn vrijheid beroofde, zijn leven verwoestte, hem by moor denaars en andere boeven liet opslui ten en dat alleen uit wraak, wat je ook zeggen moogt. En jy „Laat ons niet vol bitterheid af scheid nemen, Hildreth", viel Alice haar berouwvol in de rede. „Ik neem aan. dat ik afkeuring verdien". „En jij gelooft, dat ik mij van Jon zou afwenden naar de man die hem dat heeft aangedaan! Zo ben ik niet. Ik zal op Jon wachten; ik zal hem trouw blijven tot ik uit zijn eigen mond hoor, dat hy geen geschikte man voor mg is. Ja, ik wil hem trouw blijven door dik en dun. Zie je me aan voor een vrouw, die de man wie zij haar liefde heeft beloofd in de steek zal laten?" „Als het daarop aankomt, heb je volkomen gelyk: Neen, dat doe ik niet. Maar je bent altijd een styfkop geweest, Hildreth en dat ben je nog. Ik hoop, dat je de goede keus doet en dat je nog eens je geluk zult vinden. Zeg me nu nog niet goedendag, maar roep me wanneer je vertrekt, dan kom ik naar beneden. Ik wil de jon gen nog eens zien". „Goed, ik zal je roepen". Hildreth was bly, dat ze afscheid van Alice kon nemen; ze zou nog veel blyder zijn wanneer Alice uit haar le ven en dat van Paul was verdwenen. Hildreth vond het nu maar goed, dat de Grote John de vrouw had gezien, die naar Woolastook had moeten ko men om als moeder over de trots van de Granger-famille op te treden. Hg zou zich over Alice nooit enige illusie hebben gemaakt. Zijn doordringende, slimme ogen zouden haar met één blik hebben getaxeerd in al haar ijdelheid, haar leeghoofdigheid en de buitengewone oppervlakkigheid van haar karakter. Hg zou begrepen heb ben, dat ze nooit een goede moeder voor Paul zou kunnen zyn. „Als het ooit tot een ontknoping komt, heb ik dat tenminste in myn voordeel", zei ze bij zichzelf. „Hy heeft ons nu samen gezien; ik weet, dat hy Paul nooit van me zou willen wegnemen en aan haar toevertrou wen, zelfs al zóu ze bereid zyn, hem te aanvaarden". John en Paul wachtten in haar ka mer, die hetzelfde kamermeisje, dat hem Alice's deur had gewezen, voor de plotseling opgedaagde gast had geopend. De Grote John lag languit in een stoel, terwijl Paul op de ven sterbank zittend, babbelde "over het stuk, de winkels, zyn nieuwe vrien den etcetera. „O, Maman!" Hij sprong van de vensterbank, snelde naar Hildreth toe en sloeg de armen om haar heen. „Is het niet heerlijk. We vliegen aan één stuk door terug met oom John en Alvila Labrecque en alle kinderen rij den tot het vliegveld met ons mee in de taxi". „Heus? Ja, dat.is prettig". „Het schijnt dat hy van die vreem delingen houdt", zei de Grote John. „Nu, ze zullen wel van het ritje genie- Advertentie) ten. Je zou je vriendin mevrouw Strawn, kunnen vragen, of ze ook mee wil gaan. Ik vind, dat ik haar wel de een of andere vriendelijkheid by wijze van vergoeding schuldig ben. Ik heb jou al gezegd, dat die hele ge schiedenis me speet, maar per slot van rekening ,,Ot dat is in orde. Ik kan het je niet kwalijk nemen, 't Leek inderdaad als of „Laten we er niet verder over pra ten. Moet ik soms weggaan terwijl je inpakt?" „O, neen! 't Zijn byna allemaal din gen die we vanmorgen hebben ge kocht. 't Was een goed idee van je om ons te komen halen". ,,'t Leek zo eenzaam thuis", zei hij tamelijk bars; ,,'t had niets om het lijf. Als ik byty'ds had geweten dat je op reis zou gaan, had ik je ook hier heen kunnen vliegen. Voor zulke din gen hebben we het vliegtuig. De piloot is een oud-gediende van de Royal Air Force en zyn familie heeft altijd in onze dienst gewerkt. Ziezo, Paul Bun- yan", wendde hij zich tot de jongen, „help je moeder een handje en roep als je klaar bent de portier". De twee Owens en de jeugdige Jean, gekleed ln hun cowboypakken, wachtten beneden, evenals Alice, heel knap in haar bontmantel en met haar weelderige blonde lokken, niet door hoed of muts bedekt. Ze werden alle maal in een extra grote taxi geladen en gingen op weg naar 't vliegveld, de kinderen vol lawaai als een troepje jonge Indianen, terwyl de autoradio daar een kerstlied tussendoor speelde. (Advertentie) In kruiden zit de kracht van de natuur. En de natuur blijft voor mens en dier DE bron, óók van genezing. Klachten en kwaaltjes, zoalsmoeheid, hoofdpijn, puist jes. verstopping, vale teint, enz., zijn het gevolg van onnatuurlijke leefwijze. Be houd Uw gezondheid, zuiver Uw lichaam met HER BES AN. Kruidenthee. Verkrijg baar bij Uw apotheker of drogist d f 1.79 per groot* pak, voldoende voor maanden. Alles by elkaar was 't wel een ge noeglijk ritje. Alleen Alice zat er heel stil bij. Ditmaal was er geen sprake van acteren. Ze leek nu jonger, men selijker en vooral oneindig veel kwets baarder! „Ik hoop, dat je aan ons zult den ken, wanneer jullie om de kerstboom zit", fluisterde ze Hildreth toe. „Thuis voor kerstmis, dat is prachtig, nietwaar? Ik wens jou en Paul een heerlijk kerstfeest, hoor!" „We zullen zeker aan je denken, Alice". Ais by ingeving drukte Hil dreth hartelijk de in een prachtige handschoen gestoken hand. „Jy zult het óók wel prettig hebben met al die kleinen en al je vrienden om je heen". De Grote John boog zich over Hil dreth naar Alice toe. „Waarom gaat U alemaal niet met ons mee?" vroeg hy. „We hebben plaats genoeg en kun- nen U tijdig naar Montreal vliegen". „O!" riep Alice, „jullie hier doen al les zo grootscheeps, ook de gastvrij heid. Ja, het zou heerlyk zijn. Helaas echter is er voor ons geen kijk op, want ik moet zo'n beetje als hoedster van de kudde fungeren en dus by hen blijven. In elK geval is 't een prachtig aanbod". Gelukkig hadden de kinderen, die nu.tezamen met de radio het bekende liedje „Jingle Bells" zongen, de uitno diging niet gehoord, want anders zou den ze tegen Alice in verzet zijn ge komen. Ze genoten allen volop en toen de auto met rammelende bandkettin gen tot by de startbaan reed en naast de grote zilveren vogel stopte, waren ze letterlyk dol van verrukking. Ter wyl de bagage werd ingeladen, nam Paul hen mee aan boord en liet hun zoveel mogelyk alles zien. Eindelyk kwam het afscheid. De kinderen namen het gemakkelijk op, maar toen Alice de kleine Paul vaar wel zei, wendde Hildreth haar blikken af. Alice boog zich snel voorover en kuste hem op de wang. daarop keerde ze zich haastig om, Hildreth vroeg zich af, of ze ooit te voren zulke echte tranen had geschreid als nu aan de lange wimpers glinsterden. „Vaarwel, schat, vaarwel!" Het vliegtuig taxi de langzaam weg. verhief zich. cirkelde; de figuurtjes op het witte veld werden steeds klei ner en verdwenen ten slotte. Verdwe nen voor altijd. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 7