Gedeputeerde Schout opende nieuwe school in Nieuwerkerk WALCHEREN R.C.S. BEHAALDE NUTTIGE 3-1 ZEGE OP OPDRINGEND 0DI0 MARKTBERICHTEN DINSDAG 11 DECEMBER 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT f „MAXIMILIAAN BRAAMBEULUIDDE r Belangrijk punt in wederopbouw Met het luiden van de „Maximiliaan Braambei" opende de heer A, Schout, lid van gedeputeerde staten van Zeeland, maandagmiddag de nieuwe open bare lagere school in Nieuwerkerk. Enkele weken nadat de bijzondere christelijke school geopend was, kreeg ook dit deel van Nieuwerkerk een nieuw onderkomen; met de in aanbouw zijnde kleuterschool zal het onder- wijstrio binnenkort alle in nieuwe en moderne gebouwen gehuisvest zijn. Vele en hartelijke gelukwensen werden uitgesproken, niet het minst tégen burgemeester A. A. van Eeten, die na een langdurige ziekte, hoewel nog niet in functie, voor het eerst weer een plechtigheid bijwoonde. Loco-burgemeester S. Overbeeke be groette de gasten en prees het pro vinciaal bestuur in het meeleven met het herstel op de dorpen. Speciaal richtte spr. zich tot de burgemeester, met wie geheel Nieuwerkerk in zijn ziekte had meegeleefd. Zich tot het hoofd van de school, de heer Buize wendend, feliciteerde de heer Over beeke namens de burgerlijke ge meente met het mooie gebouw, waar in het een vreugde zal zijn les te ge ven, De heer Schout noemde het openen van een school altijd weer een feest dag. Spreker rekende het nu een dub bele vreugde, daar het college van G.S. bij de ingebruikname van de bij zondere school niet aanwezig kon zijn. De opening van deze school wil zeg- gen dat.een belangrijk punt in de we deropbouw van Nieuwerkerk is be reikt. De gedachte dat Nieuwerkerk door het rampenfonds vergeten zou worden, is dus beslist niet waar. De heer J. Klompe, consulent voor de lichamelijke opvoeding toonde zich vooral tevreden met de bouw van een turnlokaal van kurklinoleum. Als voorzitter van de oudercommis sie sprak de heer Jb. van der Zande zijn .erkentelijkheid uit. Namens de ouders bood spreker het wapen van Nieuwerkerk aan, dat een plaatsje in de ruime hal heeft gekregen. Braamfonds. Een aardige dorpsgeschiedenis ver telde de heer J. J. van Dijk, voorzit ter van het z.g. Braamfonds. Maxi miliaan Braam was rond 1870 een Nieuwerkerkse landarbeider, die naar Amerika emigreerde en daar onder wijzer werd,, promotie maakte en ten slotte zijn loopbaan eindigde als in- Geref. jeugdcentrale. Voor de geref. jeugdcentrale te Vlissingen werd dezer dagen in het jeugdgebouw de film over Israël vertoond, vervaardigd door ir. J. H Krietemeijer tijdens zijn reis deze zo mer door het Hoilige Land. Met gro te belangstelling volgden de vele aanwezigen^ de fraaie kleuropnamen van de zo bekende plaatsen uit het Oude en Nieuwe Testament, zoals het meer van, Genesareth, steden als Tel Aviv, Haifa en Peruzalem. De film gaf bovendien een duidelijk beeld van de agrarische en industriële ont wikkeling, welke in de laatste jaren in Israël plaats vindt. Enkele prachtige kleurendia's vul den de filmische gegevens nog aan, o.a. de bizarre omgeving van de Do de Zee, volgens het Oude Testament vroeger een van de schoonste en vruchtbaarste streken van Palestina. Natuurbescherming over de recreatie in Deltagebied De Deltawerkgroe.p van de Con tactcommissie voor Natuur- en Land- schapsbescherming is verontrust over de procedure van het planologisch werk ten behoeve van de afsluitingen der Zeeuwse stromen. Het eigen ka rakter van Zeeland zal stellig verlo ren gaan en het spreekt vanzelf, aldus de werkgroep in het jaarverslag van de Contactcommissie, dat de huidige unieke biologische betekenis van de getijdendelta grotendeels verloren zal gaan. Dit verlies is reeds groot genoeg, aldus het verslag en de natuurbe scherming mag dan ook verlangen, dat bij de vormgevirig van het nieuwe landschap met haar inzichten behoor lijk rekening zal worden gehouden, opdat in de af te sluiten gebieden na- tuurreservatèn van een ander karak ter ontstaan en nieuwe recreatie-ac commodatie wordt geschapen. Een subcommissie van de Delta werkgroep formuleerde in dit ver band een aantal wensen van de na tuurbescherming voor de afsluiting van Veerse Gat en Zandlcreek in het „Drie-eiladnenplan". Het uitgangs punt hierbij war een zodanige vorm geving van de oeverstroken langs de af te sluiten zeearmen, dat de ornitho logische betekenis van het gebied ook na de afsluiting zoveel mogelijk zou blijven gehandhaafd, terwijl meer mogelijkheden voor de recreatie zou den kunnen worden geschapen. Voorts is de werkgroep verontrust door de ligging van de geprojecteerde afsluitdijk voor het Haringvliet, die vernietiging betekent van de belang* rijke vogelplaat „de Scheelhoek" brj Stellendam, '•'„Waar de werkzaamheden in het Deltagebied zeer grote offers van.de schatkist zullen vergen, mag worden geëist, dat met alle maatschappelijke belangen bij de opstelling en uitvoe ring van de Deltaplannen zal worden rekening gehouden", aldus het jaar verslag. Hulp aan Hongarije Voor de extra-collecte voor Hulp aan Hongaarse Vluchtelingen, welke in de Ned. herv. kerk te Axel is ge houden, kwamen diverse giften ach teraf binnen. Het totaal der nageko men giften beliep een bedrag van 65,—. In Schoondijke werd in totaal 4188 gecollecteerd voor de slacht offers in Hongarije. De verdeling was als volgt: huis-aan-lvuis collecte 3.273, de diverse kerken, clubs en scholen 915. specteur van het landbouwonderwijs. Verschillendé malen bezocht hij nog zijn oude school en pa zijn dood was een kwart van zijn gyote kapitaal voor de school van Nieuwerkerk.-en jaa,r-. lijks hebben de kindefen er nog: een feestdag van. Namens dit fonds bood de heer Van Dijke een schoolbel aan, die met de naam van Braam', .ter ge dachtenis een plaatsje-in de -hal zal vinden. Hierop wandelde men naar de nieu we school, waar de heer Schout de met oranje versierde sleutel in het voordeurslot stak,'de deur opende en de Maximiliaan Braam-bel luidde. In een bijlokaal werden verversingen aangeboden. Nieuwe huisvesting voor provinciale diensten In verband met door het college van Ged. Staten genomen beslissing inzake de (voorlopige) huisvesting van de provinciale en semi-provïn- ciale diensten, hetgeen inhoudt, dat de P.P.D. tegen het eind van 1950 de be schikking zal kunnen krijgen over het gehele pand Nieuwstraat 27, moest een ander onderkomen gezocht wor den voor het E.T.I. voor Zeeland. Dit instituut zal thans ondergebracht worden, in het gebouw Londense Kaai nummer 13, waar thans de Provinciale Waterstaat gehuisvest is. De Provin ciale Waterstaat zal verhuizen naar het pand Rouaanse Kaai' nummer 43, waar thans het bureau bijzondere werken van de Provinciale Waterstaat zetelt. Waar dit bureau in de toekomst komen zal, is nog niet bekend. Voorts is vrijwel zo goed als zeker, dat het bureau van de Rijksmidden- standsconsulent eveneens op de Lon dense Kaai nummer 13 een onderko men zal krijgen. Ook wordt overwo gen om de Rijksnijverheidsdienst in dit gebouw te huisvesten. MIDDELBURG Jaarvergadering Swift. De korfbalvereniging „Swift" te Middelburg houdt donderdag 13 de cember a.s. haar jaarlijkse algemene vergadering des avonds om half. acht in de kleine zaal van het Schutters hof. Naast de jaarverslagen komt de bestuursverkiezing aan de orde. Af tredend zijn de..heren P. Eiff en R. Dagevos, die herkiesbaar zijn, de da mes T. SteketeeVan- Dalen, A. Bruggeman—Zondervan, de heren A. van Ek en H. G. Bruggeman,welke laatste vier wegens vertrék uit de ge meente verder geen bestuursfuncties meer kunnen waarnemen. Een en an der brengt voor het komende bestuur moeilijkheden mee en het nu-zitting- hebbende bestuur heeft zich in de af gelopen weken hierover dikwijls ern stig beraden. Daar gebrek aan tijd bij gevraagde personen in de vereniging geen nieuwe voorzitter opleverde, heeft het bestuur zich gewend tot ie mand van buiten de vereniging, na melijk de heer J. Boon, die echter, de vereniging een goed hart toedraagt. Verder zal het bestuur uitgebreid worden tot negen personen, waarvoor zich. spontaan enkele leden -hebben aangemeld. Verder is er een-nrcrbwe' eoïitribütieregeling ter bespreking. Voorstellen aan de raad. B. en W. van Middelburg stellen de raad voor om een verordening vast te stellen betreffende de toekenning van een uitkering en een pensioen aan ge wezen wethouders der gemeente Mid delburg, alsmede van een pensioen aan hun weduwen en wezen. Volgens de nieuwe voorschriften kan de uitke ring worden toegekend voor de perio de, gelijk aan het tijdvak, waarin de belanghebbende laatstelijk zonder on derbreking wethouder is geweest tot een maximum van 6 jaar, met dien verstande, dat kan worden bepaald, dat de- uitkering1 tenminste voor de duur van 2 jaar wordt toegekend. Wat het eigen pensioen van de wet houder betreft, wordt thans geen mi nimum diensttijd mëër'gèvraagd. Het pensioen zal bedragen voor ieder dienstjaar als wethouder 3% pet. van de laatst als wethouder genoten wed de. met dien verstande, dat niet meer dan 20 dienstjaren in aanmerking ko men. Verder wordt voorgesteld 'óm de ontruimingstermijn van vijf onbe woonbaar verklaarde woningen te verlengen tot 1 februari 1958. Per 31. december a,S. treden, drie le den van de pom missie van toezicht op het lager onderwijs af. Daar, B. en W. zich met de ingezonden 'dubbeltallen kunnen verenigen, stellen zij voor tot benoeming over te gaan. Voor de ouders van kinderen voor-de o.l. scho len zijn voorgesteld: I C. M. Ghijsen en 2 J. F. C. van Deinse; voor de ouders van kinderen voor de bijzon dere lagere scholen: 1 J. Tin M.'Cas.- tenmiller en 2 W. Snoeren; voor het personeel van de o'.l. scholen: 1 W. H. Hardon en 2 mej, P. A. Janse. Tentoonstelling van kindertekeningen. In één der zalen van de „Gouden Poorte" te Middelburg werd zater dagmiddag en -avond een tentoonstel ling gehouden van tékeningèny die waren ingezonden door kinderen van bij het N.V.V. aangesloten leden. Dit ging uit van de Middelburgse Be stuur dersbond,. Ongeveer 35 tekenin gen van jongens en meisjes, onderver deeld in drie leeftijdsgroepen, werden beoordeeld door een jury, bestaande uit leden van „Goloriet". Er waren en kele zeer aardige werkstukjes bij en vooral de hopfdprijswinnares, Ólga. Geers, had enkele goede suggestieve tekeningen ingezonden. De eerste prijs in de leeftijdsgroep 6. 7 en 8 jaar werd gewonnen door Nel Boogérs uit Domburg, de tweede door Willem Cornëlissen uit Nieuw- land en de derde door Dina Wonderr gem uit Middelburg. In de leeftijdsgroep 9, 10 en 11 jaar was de eerste, prijs voor Harry Ken- tih, de tweede voor Loes Hondsmerk en de derde voor Willy Priester, allen uit Middelburg. De eerste in de leeftijdsgroep 12, 13 en 14 jaar werd glansrijk gewonnen door Olga Geers, die tevens niet deze tekening de N.V.V.-hoofdprijs won. Ook won Olga Geers een tweede prijs met een suggestieve tekening, die zij „Hongarije" noemde. De derde prijs in deze afdeling was voor Jan Reynoudt. Ai deze prijswinnaars waren in Mid delburg woonachtig. Het bezoek aan dezè tentoonstelling" was vrij goed. Dra. Van Iterson sprak over Etrurië Voor het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen sprak maandagavond te Middelburg mej. dra. H. v. van Iterson, lerares aan de R.H.B.S., over Etrurië, Zij behandelde op uitvoerige en gedegen wijze diverse aspecten van wat op dit ogenblik bekend is over dit merkwaardige volk, o.a. over de middelen van bestaan, over de uit gebreide handelsbetrekkingen, waar na zij voorts naging op welke wijze de kennis inzake dit volk is verkregen. Er zijn slechts weinig bronnen: men is geheel aangewezen op wat thans nog in Italië over is aan monumenten, voornamelijk graven, terwijl voorts archeologische vondsten belangrijk zijn. Spreekster schetste de moeilijk heden bij de onderzoekingen en zette uiteen, hoe de methoden van onder zoek steeds meer werden verfijnd. Er blijven echter nog altijd drie grote problemen, namelijk de afkomst van dit volk, de taal, alsook de herkomst van de etruskische religie. Deze drie punten onderwierp mej. Van Iterson aan een nadere beschouwing, waarbij z\j concludeerde, dat het met de thans beschikbare middelen niet mogelijk is •tot' een - volledige ontcijfering van etruskische taal te komen. Over de af komst van het volk bestaan allerlei theorieën, waarvan sommige reeds in de oudheid werden geformuleerd. Ver volgens vertelde mej. Va.n Iterson ve le belangwekkende bijzonderheden over de godsdienst, waarna zij nader inging op de begrafenisriten, die men heeft leren kennen mede dank zij een grondige studie van de etruskische graftomben. Mej. Van Iterson lichtte haar be toog' tóe met een groot aantal opmer kelijke lichtbeelden. Aan het slot van de avond sprak de voorzitter van het Genootschap, mr. J. A. E. Rink, woor den van dank jegens de spreekster voor haar belangwekkende inleiding. VLISSINGEN Geslaagd De heer F. Th. Ryckaert, leerling van de „De Ruyterschool te Vlissin- gen, slaagde voor het scheepswerk- tuigkundig' diploma BÏÏ; de heer P. de Pagter voor het diploma A. Lezing Jehova's Getuigen. De districtsopziener over de ge meenten van Jehova's Getuigen In Ne derland, de heer R. J. Engelkamp,, bracht op zijn toernee door Zeeland een bezoek aan Vlissingen. 's Mid dags. was er een bijeenkomst belegd in „Concordia". Hier zette de heer Engelkamp, aan de hand van de do cumentaire film „Het Geluk van de Nieiiwe Wereld Maatschappij" uiteen, hoe het ware geluk door geven wordt verkregen^ Na de lezing werden brochures uit gereikt aan de aanwezige belangstel lenden. Ontwikkelingsmiddag jeugd V.C. „Vlissingen". In het Luxor-theater te Vlissingen hield de VC „Vlissingen" een ont- wikkelingsmiddag voor haar junio ren en pupillen. Bijna 200 jeugdige voetballers vulden de zaal, toen de voorzitter van de jeugdcommissie, de heer A. Bakker, de bijeenkomst open de. De leiding was in handen van de heer W. Struywigh, die allereerst het woord gaf aan de verenigingsvoorzit ter, de heer A. W. Levering, die een vraaggesprek hield met de heer N. Macare, die ruim dertig jaar gele den in het eerste elftal van de VC Vlissingen speelde en daarna tijdens zijn omzwervingen door de wereld heel veel voetbal heeft gezien en dat bleek deze middag daarvan boeiend kan vertellen. Vervolgens was er hersengymna stiek tussen twee ploegen, elk be staande uit twee pupillen, twee B- "junioren en twee A-junioren. Het eerste cleel van het programma werd daarna beëindigd door trainer Bram de Smit. die met de jeugd een bab beltje maakte over het lid zjin van een voetbalclub. In dit babbeltje kreeg de jeugd heel wat nuttige wen ken. Na een traktatie in de pauze volgde een programma van sportfilms, Geslaagd De heer R. de Pree te Vlissingen is geslaagd voor het dezer dagen te Den Haag gehouden examen l.o. wiskunde. RAAD MELISKERKE Opdracht uitbreidingsplan voor circa 50 woningen. Begroting 1957 goedgekeurd De gemeenteraad van Meliakcrke, die voor de eerste maal vergaderde onder voorzitterschap van burge meester G. A. A. Adelaar, heeft büna zonder besprekingen de begroting voor 1957 goedgekeurd. Nadat de voorzitter een beroep op de raad ge daan had tot samenwerking, werd de heer J. Boogaard te Aagtekerke be ëdigd als waarnemend ontvanger van de gemeente. De gewone dienst van de begroting sluit in ontvangsten en uitgaven met een bedrag van f 136.323,97. De inkomsten van de kapitaaldienst bedragen f 256.466.97, terwijl de uitgaven f 338.067,90 be dragen. zodat er een nadelig galdo te zien is van f 81.600,93. Het architectenbureau Schat en Schut te Middelburg werd opgedra gen om een uitbreidingsplan voor on geveer 50 woningen te ontwerpen en voor te bereiden. Verder werd beslo ten om ook de Centrale Dienst van bouw- en woningtoezicht op te dra gen een plan met begroting te ma ken voor de verbetering van de Noordstraat, inclusief riolering. De voorbereidingen voor de torenrestau ratie vorderen gestaag, terwijl de raad van mening was, dat ook in. 1957 iets voor de financiering gedaan zal moeten worden. De rekening 1955 van het Burger lijk Armbestuur werd vastgesteld met een goed slot van f 886,57. De begroting 1957 van het B.A. werd vastgesteld op f 1653 in ontvangsten en uitgaven, met een subsidieaan vrage van f 500. Besloten werd tot het aangaan van een aanvullende re kening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse gemeen ten tot een maximum van f 25.000. Een verzoek van de K.N.A.C. aan de gemeente om toe te treden als lid. werd afgewezen. In de rondvraag werd een plan ter tafel gebracht voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de panden aan de Pekelingseweg. Voorts werd gevraagd gelegenheid te scheppen om rijwielen bij het vergaderlokaal op te bergen, alsmede tot het plaatsen van een beter en doelmatiger wachthuisje bij de bushalte op het kruispunt Kaasboerweg. B. en W. zegden toe al deze zaken te zullen voorbereiden voor de eerstvolgende vergadering. Kamerlid Van Dongen sprak voor K.V.P. Voor een slechts matig bezochte vergadering van de afdeling Vlissin gen der K.V.P. sprak maandagavond het Tweede-Kamerlid de heer J. M. A. C. van Dongen uit Aardenburg. Het eerste gedeelte van de avond was ge wijd aan het vijfjarige verblijf van de heer van Dongen op Spitsbergen en het aandeel, hetwelk hij heeft geno men in de redding van de léden van Nobilé's zo tragisch verlopen Noord poolexpeditie. Vervolgens besprak de heer Van Dongen enkele actuele poli tieke problemen. Naar aanleiding van de ontwikkeling in Hongarije en Egypte wees hij op het voorrecht van het bezit der democratische vrijheden en op de plicht-om bereid te zijn die vrijheden te verdedigen. Enkele woor den wijdde spreker aan de kabinets formatie. De indruk bestaat, dat daar bij een gevecht is geleverd om een mi nisterszetel meer of minder. Het ging evenwel om zaken van principiële be tekenis; in dit verband noemde spre ker de kwestie van de bezitsvorming, welke voor de katholieken een begin selkwestie is. Met zeer grote aandacht werd het betoog van de heer van Dongen ge volgd, hetgeen onder meer bleek uit de vele vragen, welke werden gesteld. Onderwijsbenoeming De heer J. de Beer te Dokkum is benoemd tot onderwijzer aan de V.G.L.O.-klas van de school dier vere niging voor chr. onderwijs op gere formeerde grondslag te Meliskerke. Uitslagen volleybal afdeling Walcheren. De uitslagen van de zaterdag ge speelde volleybal wedstrijden der af deling Walcheren NeVoBo luiden: 2e klas EWC II—MTS 1—3; EMM— NMVC 3—1; MTS H—Zuidwesters II 3—1; NMVC—M. de Ruyter II 2— 2; EMM—EWC II 1—3. 3e klas: EWC IH—EWC IV 3—1. De wedstrijden van EWC I, in de hoofdklasse zuid A der NeVoBo, te gen Odulphus en Tornado, werden uitgesteld tot 12 januari 1957. Dit in verband met de jaarlijkse bijeen komst der Nationale Scheidsrechter commissie te Breda. WESTKAPELLE Openbare les leerlingen Zeeuwse muziekschool. Vrijdag 14 december a.s. geven de leerlingen van de Zeeuwse muziek school uit de klassen van de heer P. de Rooy om acht uur een openbare les in de zaal „Westkapelle herrijst" in Westkapelle. In een vooral voor de rust span nend en aantrekkelijk partijtje voet bal heeft R.C.S. een 31 overwin ning kunnen behalen op Odio. Na een periode van snelle aanvallen over en weer kreeg Titiheru na ongeveer een kwartier spelen, na een snelle R.C.S.. aanval, de bal keurig toegespeeld en hij liet deze fraaie kans niet onbe nut (1—0). Reeds 5 minuten later echter was het gelijk, toen de R.C.S- achterhoede even weifelde, waarvan de handige Verrest gebruik maakte om Beun het nakijken te geven (1— 1). Hoewel voor rust nog legio kan sen werden geschapen, bleven doel punten uit. Na de thee lag het spelpeil heel wat lager. Er werd hard voor de punten gestreden en R.C.S. had eèn doelpunt wel heel erg binnen zijn bereik, toen een strafschop werd toe gekend. Van den Dries kon deze ech ter niet benutten, want doelman Van de Poel, die de gehele wedstrijd uit stekend speelde, kon de bal stoppen. Het duurde tot een kwartier voor het einde, dat Titiheru de bal in vrije positie kreeg toegespeeld en hij wist ook nu het doel te vinden (21). Een minuut later verrichtte hij de hattrick door nummer drie in het GRIJPSKERKE Onderling dammen. De competitiewedstrijden om het damkampioenschap van Grijpskerke werden voortgezet met de volgende wedstrijden: 1 Groep A: J. J. Engelvaart—Abr. de Wolf 2—0; J. DommisseA. Gel dof 11; J. DommissieW. Wisse 1 1; J. J. Engelvaart—J. Dekker 2 0en 20J. DommisseAbr. de Wolf 2—0; W. Wisse—A. Geldof 1—1. Groep BL. BimmelA. Ridderbos 0—2; J. G. Rotte—L. Wagenaar O— 2; H. v. LeerzemAdr. de Wolf 0 2; J. G. RotteAdr. de Wolf 0—2; J. C. DingemanseL. Bimmel 02; L. Wagenaar—A. Ridderbos 02; H. van LeerzemW. Mejjer 20. Adspiranten: J. CevaalJ. Rotte 2 0: H. R/idderbos—L. Davidse 0—2; H. LouwsW. v. Baaien 20 en 1 1; J. Geldof—H. Ridderbos 2—0; P. SinkeL. Davidse 20; J. Cevaal J de Kam 2—0; J. de Kam—P. Sin ke o2; A. SinkeK. Dekker 11; A. BoogaardD. Ridderbos 11; L. DavidseJ. Geldof 02 en 20; W. v. BaaienJ. Cevaal 20 en 02; J. RotteP. Sinke 1—1; H. Louws— K. Dekker 0—2; D. Ridderbos—H. Ridderbos 0—2; A. BoogaardJ. de Kam 0—2; P. Sinke—H. Ridderbos 2 0; D. RidderbosJ. de Kam 02. SINT-LAURENS Vergadering a.r.-kiesvereniging. De a.r.-kiesvereniging te Sint-Lau- rens vergaderde onder leiding van de heer P. Boon Sr. De heer G. van Galen te Zwijndrecht, propagandist van de a.r.-partij..' sprak over „Vragen die om een* antwoord roepen." Hij besprak breedvoerig de vragen met betrekking tot de verkiezings uitslag voor de Tweede Kamer en wees op de verscheidene uitgaven van de a.r.-partij. Daarna volgde een drukke bespre king. Burgerlijke stand ARNEMUIOEN. Bevallen: C. Klaasse—Reijnoudt, z. Getrouwd: A. de Ridder, 20 j. en E. Wouterse, 20 j.; K. Alewijmse, 26 j. en J. van Belzen, 23 j. Overleden: J. Cornellsse, 44 j„ echtge noot van J. C. Melse. VLISSINGEN. Bevallen: W. M. But—Knijff, z.; c. de Vlieger—De Koeijer, d,; T. E. H. Willem- sen—Janssen, z.; J. Heemstra—Hiemstra, z.; T. Klopmeljer—Veen, d.; E. Hage- doornBarbier, d.; A, J. EntlnkKlap, d.; J. G. Brokking—Snoodljk, d.; J. Stroo —Boogaard, d.; C. B. Zagt—Vasterman, d.: J. de Keljzer—Slhaijer, d. Ondertrouwd: M. J. Chevailler, 26 j. en J. M. Groot,lans, 27 j.; P. A, v, d. Werff, 35 j. en A. Geleijnse, 27 J. Getrouwd: J. S. Kooman, 20 J. en W. Jager, 21 J,; W. Kodde, 24 j. en C. C. Dlerings, 22 j.; N. J. P. v. d. Zande, 22 j. en M. v. Druenen, 23 J. de Smit, 32 j. en J. S. Jacobs, 46 J'.j J. Stroo, 24 j. en W. Feij, 25 j.; A. Groesser, 21 J. en M. Provoost, 21 J. G. Roovers, 31 j. en T. H. A. M. Smals, 23 J.: J. W. A. Bernd- sen, 27 j. en C. C. v. Marlon, 23 j. Overleden: P. Houterman, 86 j„ e. v. ,T. Geldof; J. Broekhulzen, 64 j., e. van A. J. Mulder; A. Jilleba, 62 j., e, van G, Rotgans; F. J. Drels, 72 j., e. van A. v. Vessem; E. J. Florussen, 35 e. van A. Slagboom; L. de Nooljer, 70 j., e. van J. de Ridder. ROTTERDAMSE VEEMARKT. 10 december. Aanvoer in totaal 1781. Vette koeien en ossen 1125; verkens 656. Vette koelen per kg in ct. Ie kw. 304— 320, 2e kw. 290—300, 3e kw. 280—290; var kens (lev. gew.) Ie kw, 201, 2e kw. 199, 3e kw. 195. Vette koelen aanvoer ruimer, handel levendiger, prijshoudend, primas hoger; varkens (lev. gew. aanvoer iets minder handel vlot. wat stijver In. prijs, enkele p-1-- - -en notering. VEILING GOES jpruiteri AU 35—41, BI 15—16, -~-i Witlof AI 97—98, All 74—76, BI slek 13. Andijvie 43, Prei 12. Uien 9—17. Peen 12—14. Gr. sav. kool 9—24. ROdekooi Boerenkool 13—15. Witte- koói i— iiitn US ROTTERDAM. 10 decern, j. Binnenlandse granen, ochtendbeurs. offleuze noteringen per 100 kg franco Rotterdam. Tanve, prijs houdend, op vochtconditle 29.5029.75, witte, zonder vochtconditie, tot ca. 30.00, voedergranen, zeer stil, zorner- gerst naar kwaliteit 24.00—25.75, ex tra 26.50, wintergerst naar kwaliteit 24.0026.00, haver naar kleur, droogte en kwaliteit f 24.00—26.00, extra blanke 27.50, rogge, doorsneekwaliteit 25.75, gedroogde doorsneekwaliteit 26.50, ge schoonde bakrogge 27,50, peulvruchten, door geringe handel geen noteringen. De beurs blijft 24 en 31 december ge sloten. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 10 december. Kleiaardappelen 35 mm opwaarts, eigenheimers f 11.50—14.50. bintjes 10.00—10.75. alphas 9.Ó0, be velanders f 12.50—14.00. koopmansblauwe U.50—12.00, meerlanders 11.oo12.00, furore 11,00, ijselster f 9.00. Bintjes kleigrond geen vraag voor export. Zand- aardappelen 35 mm opwaarts, llbertas 8.50, bintjes 7.00, ijselster 7.00. Voeraardappelen 4.00. Prijzen bere kend per 100 kg en op de handelsvoor- waarden vastgesteld door de verkoop van consumptieaardappelen op wagon, schip of auto. VISMIJN VEERE 10 dec. Exportgarnalen, aanvoer 2773, prijs per kg 188—271. Schar 121, 49—58. Bot 14. 59. Wijting 11. 36—50. Middel tong 1. 300. Rog 3. 39. Kabeljouw 3. 77. Schar- dijn 2G4, 24—54. Ongesorteerde vis 54, 44—37. Odio-doel te schieten. Hiermede stel de hij de zege voor R.C.S. veilig. Al met al een sportieve en spannende wedstrijd, waarin Titiheru door zijn scherp opstellen doorlopend gevaar lijk bleek en doelman Van de Poel zijn ploeg voor een nog groter ne derlaag behoedde. In een snelle wedstrijd heeft Zee land Sport beide punten aan R.K.F.C. uit Bergen op Zoom af moeten staan (1—2). Zeeland Sport telde één invaller voor back Schuit, waarvoor Wyten- burg inviel, terwijl Kentin was ver vangen door Dijkstra. Dijkstra heeft als teruggetrokken middenvoor zeker voldaan als Bcha- kelspeler maar de voorhoede van Zeeland Sport kreeg hierdoor minder stootkracht, daar de speerpunt" Klopmeijer, die anders de mtdvoor- plaats bezette op deze plaats ont brak. De eerste aanvallen waren voor Zeeland Sport en al heel vlug lan ceerde de Zeeland Sport rechtsbuiten Feenstra een geweldig schot, dat door de R.K.F.C.-doelman keurig werd ge stopt. Langzamerhand nam R..K.F.C. het spel over en haar voorhoede forceer de enkele gevaarlijke aanvallen, die alle aandacht van de Zeeland Sport- verdedlging vergden. In de 25e minuut was het de R.K.F. C.-spil, die met een hard hoog schot doelman Florusse het nakijken gaf (0—1). Enkele malen verscheen Klopmeij er alleen voor de R.K.F.C.-veste maar zijn schoten waren niet listig genoeg en hierdoor gingen enkele goede kansen verloren. Vier minuten later werd een keurige aanval door de R.K.F.C.?midvoor op de juiste wijze afgewerkt (02). In de tweede helft had Zeeland Sport het beste van het spel, maar haar aanvallen misten de nodige stootkracht. Steeds verschenen de Zeeland Sport- voorwaartsen voor het R.K.F.C.-doel maar succes bleef voorlopig uit. In de 35e minuut echter lanceerde de goed spelende Tom van Rijswijk een keurig boogballetje, dat Wim Leijnse met een kopstoot op keurige wijze afwerkte (1=2), Even voor het einde werd uit een corner de gelijkmaker gescoord, al thans dat dacht men. Toen de scheids rechter reeds naar het midden had gewezen kwam Klopmeijer de scheids rechter vertellen, dat de bal de doel lijn niet had gepasseerd. Verandering in de stand kwam hier na niet meer. In deze wedstrijd speelde b(j Zee land Sport Wim Timmei Lejjnse zjjn laatste wedstrijd wegens vertrek naar Vlaardlngen. Aan het begin van de wedstrijd hield de voorzitter van „Zeeland Sport", de heer P. Ventevo- gel. een toespraak, Wim Leijnse sluit hier een actieve voetballoopbaan af en hiermee ver dwijnt een goed en eerlijk voetballer van de Zeeuwse en Brabantse velden, aldus de heer Ventevogel. Hierna overhandigde de heer Ven tevogel, Leijnse een boeket bloemen. Naméns de supportersvereniging van „Zeeland Sport" overhandigde de heer P. Loekemeijer de scheidende speler bloemen. Een der R.K.F.C.-bestursleden over handigde Wim Leijnse een aardig aandenken n.l. een verzilverde asbak. In februari zal ter ere van Wim Lerinse een feestavond worden be legd. HontenisseZeelandia 1-2. De groen-zwarten hebben het op eigen veld zeer moeilijk te kloppen Hontenisse in 't hol van de leeuw een nederlaag toegebracht. Ondanks een overwicht van Hontenisse kon Pe perzak na 10 minuten spelen met een effectvol boogballetje de Hontenisse- doelman passeren en door dit succes geruggesteund pakten de bezoekers flink aan. Hoewel Hontenisse zonder twijfel sterker was. bleek de voor hoede totaal onmachtig om doelpun ten te fabriceren. Dat ging Zeelan dia ook na de rust beter af, want weer was het Peperzak, die 10 mi nuten na de rust uit een goed door Jan de Ruyter genomen vrije trap scoorde (02). Toen dp linksbuiten van Hontenisse het ruim verdiende tegenpunt maakte lan ceerde de thuisclub een hevig slot- offensief, dat aan de Zeelandia-de- fensie de hoogste eisen stelde. Door stug verdedigen en de onmacht van de "Hontenisse-voorhoede lukte het doelman Becks zijr heiligdom voor verdere doorboring te vrijwaren, zo dat Zeelandia twee kostbare punten uit het vuur sleepte (12). Souburgse dammers wonnen van Middelburg II Andersen en Blom behaalden volle winst in hoofdklas. Voor de competitie van de Zeeuwse Dambond werd onderstaande wed strijd gespeeld: le klas: gespeeld te Souburg tussen Souburg II en 7>IïddeI burg II. M. LouwsH. -"les C. van AsA, v. d. Mark 1—11'. van Sorgen Wz.Joh. v. d. Berge 02; J. 'VeenstraJ. Bliek 0; J. D'HondtH. Overtveld 20; A. de PagterC. de Vos Jr. 11; J. Sinke C. van Rijswijk Jr. 11; J. van SluysM. Pouwelse 20; >1. Ma rijsC. van Rijswijk Sr. 20; P. MarijsP. Walraven Jr. 11. Deze wedstrijd is gewonnen door Souburg II met 14—6. PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN. Om 't pers. kampioenschap van Zee land werden de volgende partijen ge speeld: Hoofdklas: O. ScherpL. Anderson 02; Fr. BrandenburgL. Anderson 11; J. BlomO. Scherp 2—0. le klas: G. BlomIz. Op 't Hof 2 0; H. MesJ. J. Engel vaart 02; J. C. NijssenIz. Op 't Hof 20; H. MeermanD. Daviase 02; H. C. MulderC. J. Hollestelle 02; G. BlomE. Hennekij 11. Rectificatie voor de jeugdklas: abusievelijk is vermeld: J. PriemJ. Louwerse 11, dit moet zijn 02.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 3