Zeeuwse cursus voor verzorgsters en helpsters bejaarden Zeeuwse Almanak in VERHOGING SUBSIDIE VOOR RESTAURATIE MONUMENTEN <2 ijfc LIGA NOG 151 HONGAREN IN HET WOONOORD BURGHSLUIS TOEZEGGING MINISTER OVER ONTWIKKELINGSGEBIEDEN COöP. BOERENLEENBANK NISSE KREEG NIEUW BANKGEBOUW Agenda 3 PROVINCIALE ZEEUWSE O U R A N T DINSDAG 11 DECEMBER 1950 BEGIN JANUARI IN MIDDELBURG Algemene vorming voor hen, die al werken in centra Uitgaande van de Nederlandse federatie voor Bejaardenzorg (het over koepelende orgaan van op het terrein der bejaarden werkende verenigingen en bonden) en de centrale raad voor gezinszorg begint in januari een oplei ding voor bejaardenverzorgsters en bejaardenhelpsters. Het betreft hier een cursus voor dames, die reeds in een tehuis of centra voor bejaarden werk zaam zyn. De federatie, die vorig jaar werd opgericht, heeft als eerste op het programma van urgente punten de opleiding van het personeel geplaatst. De cursus beoogt om de verzorgsters en helpsters een algemene vorming te geven, zodat zij zich kunnen aanpas sen aan de eisen, die momenteel op het bejaardengebied gevraagd worden. De eerste vergadering, die enige tyd ge leden voor dit doel gehouden werd in Middelburg en waarbij vertegenwoor digers uit geheel Zeeland aanwezig waren, waarborgde reeds een succes vol slagen. Vijftien personen gaven zich reeds voor de cursus op, terwijl ook in andere delen van de provincie misschien huishoudscholen aange zocht kunnen worden, die de opleiding ter hand kunnen nemen. Deze cursus start in Middelburg (waarschijnlijk op dinsdag 6 januari) in de Industrie- en Huishoudschool. De duur van de cursus is negen maan den, die wellicht in Middelburg zal te ruggebracht worden tot zes maanden. Het geheel bestaat uit een zestal vak ken, waarvan die in de eenvoudige psychologie van de oude dag en de omgang met de bejaarden wel een der belangrijkste is. Het vak geestelijke vorming betreft eefi onderricht vanuit de eigen sfeer der organisatie, die de opleiding ver zorgt. Het vak huishoudelijke vorming houdt in: huishoudkunde, wasbehan- deling, en koken, waarbij hot voorna melijk gaat om tafeldekken, opdienen van maaltijden en afruimen, kamers doen, bedden opmaken en het stimule ren van orde en netheid. Verder houdt dit vak in een oordeelkundig gebruik van materiaal, zoals mechanisch ge reedschap, en het verzorgen van eigen kleding. Het vak algemene ontwikkeling om helst lessen in telefoneren, het lezen van tenminste drie boeken, het lezen van een krant, het leren zingen van een goed Nederlands lied, de verzor ging van kamerplanten en het bloe men schikken en opmaken van fruit. Eveneens een belangrijk valt is de algemene oriëntatie ten aanzien van de bejaardenzorg. Allereerst krijgen de cursisten een inleiding waarin het ontstaan van 't waag stuk, het toenemend aantal bejaar- Beslissing over bouw van nieuwe Provinciale Griffie Binnenkort te verwachten Zoals bekend moet het open stuk langs de St.-Pieterstraat te Middel burg worden bebouwd met een nieuw gebouw voor de Provinciale Griffie. Het ontwerp hiervoor is geheel be- stekklaar en voor de aanbesteding wordt slechts gewacht op de zoge naamde rijksgoedkeuring. Naar men ons van de zijde van de rijksgebou wendienst van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid meedeelde, wordt thans zeer binnen kort een bespreking op hoog niveau gevoerd, waar een beslissing zal wor den genomen over het afgeven van de rijksgoedkeuring. den, de verhouding zieken en ge zonden, nieuwe opvattingen betref fende ouderdom enz. besproken zullen worden. Verder wordt hier de maatschappelijke zijde van het vraagstuk bezien en komen ook de sociale voorzieningen voor de be jaarden in bespreking. Hierbij is gedacht aan financiële, medische, verpleegkundige voorzieningen, huisvesting, aanpassing aan het eigen milieu en aan de tijdsomstan digheden. Omgang met bejaarden Grote aandacht zal worden besteed aan de omgang met de bejaarden bij het vak: „Zeer eenvoudige psycholo- fie van de oude dag". Hier wordt on- erricht gegeven in het aankweken van goede manieren en omgangsvor men, eerbied (geen medelijden, geduld vriendelijkheid, tact en voorzichtig heid, deg evaren van bepaalde pogin gen tot intimiteit van de zijde der be jaarden, wisselwerking in het contact tussen ouderdom en jeugd, enz. Ook zal aandacht worden geschon ken aan de hygiëne, waaronder de huishoudelijke ziekenverzorging. Het gaat hier om de meest elementaire aanwijzingen van wat een verzorg ster in geval van ongeval of ziekte in eerste instantie moet doen en de eer ste beginselen van verpleging. Wanneer deze cursus met goed re sultaat zal zyn gevolgd, wordt een di ploma uitgereikt. Verlenging subsidiëring beroepskeuzevoorlichting Ged. Staten van Zeeland stellen aan de Provinciale Staten voor om de gel digheidsduur van het besluit van 3 augustus 1955, waarby een subsidiere geling werd vastgesteld voor 1954 en 1955 voor de in Zeeland werkzame rechtspersoonlijkheid bezittende in stellingen, die zich beroepskeuzevoor lichting ten doel stellen, te verlengen met de jaren 1956 en 1957. Tot nu toe werden door de provincie aan de chr. stichting voor school- en beroepskeu ze te Goes over 1954 en 1955 respec tievelijk een bedrag van 309 voor 103 adviezen en van 273 voor 91 advie zen verleend. Aan het katholiek pae- dagogisch beroepskeuzenbureau te Den Haag werd over deze jaren resp. een bedrag van 6 voor 2 adviezen en van 42 voor 14 adviezen verleend. VAN SCHOOL IN HET GOUD Het is vandaag maar magertjes met het „luchtige" nieuws. Dit neemt ech ter niets weg van de glans rond het schooljubileum, dat 18 december aan staande in Meliskerke wordt gevierd. De school van de Vereniging voor RATEL.... Izaak M Geelhoed uit Dreischor is, zoals ge gisteren in deze krant hebt kunnen lezen, naar de Verenigde Staten vertrokken voor een veer- tiendaagse vakantie. Op uitnodiging van een zekere Harry Morgan, die hij in de ramptyd leerde kennen en die de nodige gelden bijeen heeft we ten te brengen om zijn vriend uit Zeeland Amerika eens te laten zien. Izaak is gemeentewerkman in Dreischor en zijn functie brengt o.m. mee, dat hij een onvervalste, ouder wetse houten ratel moet gébruiken. Bii het ophalen van vuilnis. Harry Morgan -is daar verrukt van! Daarom stond hij er op, dat Izaak de ratel zou meebrengen en zo hebt gè gisteren in velerlei kranten Izaak M. Geelhoed kunnen aanschouwen, ov de vliegtuigtrap, compleet met ratel. Die ratel moet in Amerika namelijk voor de televisie! Izaak zal vóór een duizendkoppig, voor hem onzichtbaar publiek, een nummertje ratelen moe ten weggeven, precies zoals hij dat thuis, in Dreischor, gewend is. Z'n toeschouwers zullen er vermoe delijk opgetogen over zijn. Ze zullen cr ongetwijfeld een enorm brok oude Europese folklore in zien en Izaak zal er goed aan doen zioh nergens over te verbazenWant het moet al raar lopen, wil hj/j met ratel geen invitatie krijgen om in Holly wood in een op diezelfde ratel geba seerde film op te treden. Dit zit er in. Dat zit er allemaal in. Hij heeft de acteursstaf zogezegd in z'n ratel..,. i VOORSTEL GED. STATEN Ged. Staten van Zeeland stellen de Provinciale Staten voor om de ver- zoeken ora verhoging van eerder toegekende subsidies voor de restauratie van monumenten van geschiedenis en kunst, die ook door het rijk zijn ingewilligd, toe te staan. Voorgesteld werd om de navolgende bedragen toe te kennen: Aan de gemeente Sluis ten hoogste f 1552 in de meerdere kosten van f 31.048 van de restauratie van de toren te St.-Anna ter Muiden. Aan de kerkvoogdij van de Ned. herv. gemeente te St.-Anna ter Muiden ten hoogste f 1004 in de meerdere kosten van f 20.079. van de restauratie van het kerkgebouw, van f 7989,73 van de restauratie van het Ambachtsherenhuis Aan de gemeente Ovezande ten hoogste f 65,71 in de meerdere kos ten van f 1314,22 van de restauratie van de toren Aan de gemeente Zierikzee ten hoogste f 12.770 in de meerdere kos ten en de kosten van de tweede etap pe van f 255.403,64 van de restauratie van het stadhuis; Aan de kerkvoogdij van de Ned. herv. gemeente te Zierikzee ten hoog ste f 2096 in de meerdere kosten van f 41.927,65 van de restauratie van de Kleine- of Gasthuiskerk Aan het r.-k. kerkbestuur te Hulst ten hoogste f 1450 in de kosten van f 14.500 ten behoeve van de bestrij ding van houtwormen het dak van de basiliek van de H.' Willibrordus Aan de heer P. D„ Nijpjes te Mid delburg ten hoogste f 3150 in de res tauratiekosten van f 33:000 van zijn windkorenmolen „De Koning" aan de Veerseweg; Aan de kerkvoogdij van de Ned. herv. kerk te Serooskerke (W.) ten hoogste f 4310 in de restauratiekosten van f 56.200 van de kerk; Aan de heer J. Luteyn te Veere ten hoogste f 922 in de restauratiekosten van f 9218 van zijn pand, Warwijkse- straat A 113; Aan de gemeente Vlissingen tén hoogste f 710 in de restauratiekosten van f 7097 van het pand Hellebardier- straat 4; Aan de gemeente Vlissingen ten hoogste f 850 in de restauratiekosten van f 8497 van het pand Molenstraat 45. Voorts wordt voorgesteld om de be slissing op de verzoeken voor de res tauratie van de Ned. herv. kerk en de toren te 's-Gravenpolder, de schil derijen in de" raadzaal te Hulst en de korenmolen „De Hoop" te Tholen voorlopig aan te houden. Aan de gemeente Biggekerke ten hoogste f 1005 in de meerdere kos ten van f 20.100 van de restauratie van de toren Aan de gemeente Domburg ten hoogste f 382 in de meerdere kosten van f 6995 van de restauratie van de toren, behoudens een aftrek in ver band met vergoeding wegens geleden oorlogsschade; Aan de heer C. M. P. Dorst te 's-Heer Arendskerke ten Hoogste f 57.50 in de meerdere kosten van f 575,37 van de restauratie van zijn windmolen Aan de gemeente Kloetinge ten hoogste f 3525 in de meerdere kosten van f 70.500 van de restauratie van de toren; Aan de kerkeraad van de chr. ger. gemeente te Middelburg ten hoogste f 1050 in de meerdere kosten van f 10:500 van de restauratie van de Gasthuiskapel Aan de gemeente Oostkapelle ten hoogste f 4637 in de meerdere kosten van f 92.738 van de restauratie van de toren Aan de raad van beheer van de Am bachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe N.V. ten hoogste f 400 in de meerdere kosten TOT Christelijk Onderwijs op Gerefor meerde Grondslag bestaat dan 50 jaar. Om dit feit te herdenken komen bestuur, leden, oud-leerkrachten en oud-leerlingen 's avonds bijeen. Het hoofd van de school, de heer G. Beu- kelmans, zal een film vertonen, die hij over de geschiedenis van de school heeft samengesteld. De heer YV. de Buck, de voorzitter van het schoolbe stuur, draagt aand eze avond ook zijn steentje bij: hij geeft een historisch overzicht. ONGEMAK Het is niet onze bedoeling om in dit rubriekje politieke beschouwingen te geven. Maar het moet ons toch van het hart, dat Egypte's Nasser de oor zaak van veel ongemak is (zachtjes uitgedrukt dan). Want hij is er toch uiteindelijk de schuld van dat zondags de auto in de garage moet blijven. Dit is nog niet alles! Dat onder vindt men in Yerseke aan den lijve. Het bestuur van de Groene Kruis vereniging heeft zich namelijk door het tekort aan stookolie genood zaakt gezien de openstelling van het badhuis te beperken. De inwo ners van Yerseke kunnen daar donderdagsavonds voorlopig niet meer terecht. HONGAARSE ZEGE Een voetbalploeg, samengesteld uit Hongaarse bewoners van liet kamp te Burghsluis heeft het eerste elftal van Renesse aan de zegekar gebonden! In een aantrekkelijke wedstrijd bleven de gasten hun tegenstanders met 4-2 de baas. Bij de rust hadden zy reeds een 1-0 voorsprong. (Advertentie) GRAAF EGBERT SIGAREN uteeb/- Gelukkig dat ze hebben! Felle brand legde pakhuis in Zierikzee in de as Een korte maar felle brand legde maandagmiddag een pakhuis in de Hooge Molenstraat te Zierikzee ge heel in as. Verschillende zaken, zoals olie. karton, e.d. die in de schuur wa ren opgeslagen gingen in vlammen op. De brand ontstond doordat enkele jongens met vuur hadden gespeeld. vijf Omstreeks kwart voor vflJ schuwde de sirene brandweer en po litie, maarr eeds enige'tijd voordien had men zelf getracht het begin van brand in de schuur, eigendom van de heer I. W. den Boer, directeur van 't Huis van Nassau, te blussen. De schuur staat vrij, op enkele meters afstand van het P.Z-E.M.-gebouw, en- kèle tientallen meters bezijden de Hooge Molenstraat. Gevaar voor uit breiding was dus niet direct aanwe zig. De brandweer volstond er dus mee grote hoeveelheden water in de metershoge vlammen te spuiten, maar het zag er direct al naar uit dat er weinig te redden viel. Een kwar tier nadat alarm gegeven was stortte met groot lawaai het dak in" elkaar en een geweldige vonkenregen kon digde aan dat er weinig meer na te blussen zou zijn. Toch bleef de brand weer onder leiding van brandmees ter C. Berrevoets op z'n post. De bur gemeester van Zierikzee, mr. F. Th. Dijckmeester was op het terrein van de brand aanwezig. Een kort onderzoek van de gemeen tepolitie leverde spoedig resultaat op. Het bleek dat kort voor het uitbreken van de brand een drietal kinderen van rond 8 jaar bij de schuur gespeeld had den, eerst vrij onschuldig, later met vuur met het gemelde noodlottige gevolg. Mën is tegen brand verzekerd. Aan ontwikkeling wordt veel zorg besteed Het aantal Hongaren in het woon oord Burghsluis bedraagt nog 151, terwijl aangenomen kan worden, dat één dezer dagen verschillenden definitief elders te werk gesteld zul len kunnen worden, o.a. in Limburg in de Staatsmijnen. Nu de rijksrecherche van de Vreem delingendienst met zijn werk is ge reed gekomen, wordt nog gewacht op het uiteindelijke fiat van het minis terie van justitie. Ook de selectie van de mensen door het gewestelijk ar beidsbureau neemt veel tijd in be slag, terwijl het vinden van goede huisvesting voor de merendeels onge huwde Hongaren nog een probleem vormt. Een grote groep kon met medewer king van de heer N. Lijsen, voorlopig in de Domeinen te werk gesteld wor den. Zij worden per autobus naar het duingedeelte, tussen „Verklikker" en „Oude Hoeve" vervoerd, waar men bëzig is met het vastleggen van stuivingen. Het kledingvraagstuk is voor het grootste gedeelte opgelost, allen kre gen een nieuw kostuum, overjas, schoenen en een tweede stel onder goed. De geestelijke verzorging wordt door velen op hoge prijs gesteld; ka tholieke en protestantse diensten vol gen elkaar zondags op. Aan de ontwikkeling worden de no dige zorgen besteed; begonnen werd met het geven van les in de Neder landse taal. Bijzondere aandacht werd geschon ken aan de ontspanning. Zeer ge waardeerd werden de bekende kleu rendia's van de Westhoek en de film van het 110.0-jarig bestaan van Zierik zee, vertoond door de heren v. d. Ber ge en Boot uit Haamstede. Op de avond van 5 december bracht een waardige Sint-Nicolaas die veel ge lijkenis vertoonde met de burge meester van Burgh begeleid door een vriendelijke Zwarte Piet, die met milde hand pepernoten strooide, een bezoek aan de propvolle recreatie zaal van het woonoord. Sint-Nicolaas werd door de Hon gaarse gasten in het Nederlands toe gezongen I Dank zij de offervaardig heid van velen, konden door de af deling Schouwen (W.) van het Ne- derlandsche Roode Kruis een 160-tal pakjes met praktische en smakelijke verrassingen uitgereikt werden, ter wijl een firma in Zierikzee, behalve een partij, ondergoed, voor iedereen een prachtige das beschikbaar gesteld had.. Bij monde van de heer Bartok werd de milde gevers dank gezegd. Na chocolademelk en speculaas werd de avond voortgezet mét vioolspel o.a. een Czardas en samenzang onder lei ding van de Hongaarse pater Alexan der. Dank zij de zeer gewaardeerde terbeschikkingstelling van een aantal muziekinstrumenten door het comité Hongaarse vluchtelingen te Zierik zee, kan op muzikaal gebied nog veel verwacht worden. directeur van de Stedebouwlcundige Dienst van Den Haag wanneer hij pleit voor een stelsel van vergunnin gen bij het vestigen van een nieuwe industrie (tijdschrift Socialisme en Democratie, oktober 1956). Deze ste- debouwkundige heeft géén vertrou wen in het stimuleren van de ontwik keling elders, waarbij hij zich echter baseert op de slechts luttele tientallen miljoenen die in de ontwikkelingsge bieden zijn geïnvesteerd. Tegenover de eerste methode zien wij hier een meer individueei-ingrijpende. Waarbij de rol van de minister van Economi sche Zaken ondergeschikt is. Niet alle stedebouwkundigen huldigen dit standpunt. Ir. J. Ph. L. Petrie geeft hiervan blijk in Econ. Statistische Berichten van 7'nov. j.l. De befaamde brochure „Het Westen en overig Neder land" ziet deze schrijver minder als een studie dan als een beginsel verklaring, die in één richting wijst. Hij wijst er op, dat het ...Westen" hier gebruikt wordt in de zin van de gemeenschap der grote steden en niet als „het lands- IN KOM VAN GEMEENTE Burgemeester J. D. Jansen verrichtte de opening De burgemeester van de gemeente-1 Nisse opende zaterdag het nieuwe bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank te Nisse met de sleu tel, die het dochtertje van de kassier hem overhandigd h3d. Een groot aan tal genodigden bezichtigde na deze officiële opening het nieuwe bankge bouw, dat door aannemer Hubregtse in de kom van de gemeente werd ge bouwd. De weduwe van de oud-kas sier, mevrouw A. van der Poets Cle ment bood in het gebouw een foto aan van wijlen de heer Van der Poets Clement, die tijdens de voorafgaande vergadering door verschillende spre kers werd gememoreerd. In de zaal van de heer Jeronimus te Nisse werd, voordat burgemeester. Jansen de opening verrichtte, een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarbij een groot aantal sprekers het, woord voerde. In zijn openings- en; welkomstwoord bracht voorzitter J. Mol de grote werkkracht en de nim-- mer versagende vlijt van de oud-kas sier bij de aanwezigen in herinnering. Door zijn overlijden zag het bestuur zich genoodzaakt, een eigen gebouw te laten bouwen en wel zo mogelijk in de kom van de gemeente, zo deel de de voorzitter mede. Nadat vervol gens de heren Minnaard uit 's-Heer Abtskerke namens de raad van toe zicht en Colenbrander namens de Coöperatieve Raiffeisenbanlc te Utrecht het bestuur hun gelukwensen hadden aangeboden, werd het woord gegeven aan burgemeester J. D. Jan sen. Deze sprak zijn blijdschap er over uit, dat het gebouw in de kom van de gemeente was gebouwd. Zich tot de voorzitter, de heer J. Mol, richtend prees burgemeester Jan sen deze voor zijn activiteit in het belang van de bevolking van Nisse. De heer Mol zal in september 1957 veertig jaar bestuurslid van de Coöperatieve Boerenleenbank Nis se zijn. De heer Jansen memoreer de verder, hoe de boerenleenban ken vroeger te werk gingen. Ten slotte wees Nisse's burgermeester op de grote waarde van een boe renleenbank en wenste het bestuur geluk met de nieuwe aanwinst. De heer D. Linden berg, uit 's-Heer Arendskerke,sprak namens de ring van boerenleenbanken. Hij sprak de hoop uit, dat de bank een goede tijd tegemoet zou gaan. Verder feliciteer de de heer C. Nijsse uit Heinkens- zand het bestuur namens de veiling te Goes en als wethouder van de ge meente Heinkenszand. gedeelte dat contact heeft met de wereldzeeën en dat nu of im de toekomst mogelijkheden biedt voor havenaanleg en een ligging kent aan diep vaarwater." De rela tie met diep vaarwater ziet ir. Petrie als een der meest essen tiële elementen van het Westen. Dit werpt een ander licht op de zaak, aldus de Rotterdamse scri bent, daar hieronder heel Zeeland en wellicht een deel van Branbant valt. Terecht, aldus Ir. Petrie, pleit de Zeeuwse werkgroep hiervoor. „Wie voor de rol van het Westen pleit, pleit ook voor Zeeland". Overigens liggen er ook rond de Nieuwe Water weg nog nieuwe mogelijkheden. Schrijver merkt op, dat de stede- bouwkunde eveneens de begrippen specialisatie en hiërarchie kent, dat het „Westen" onvervangbare econo mische condities presenteert en dat men die niet mag remmen. De toe nemende schaal vergroting, van de wereldsamenleving noodzaakt tot een verdere uitbouw van oris grote stads district, dat thans bestaat uit drie wereldcentra en bijna tien kleinere. In de buurt ligt het móóiste strand ter wereld en een eenzaam polderland. Omgekeerde volgorde Tenslotte heeft zojuist het E.T.I.— Overijssel een brochure gepubliceerd waariin het probleem wordt omge keerd Overig Nederland en het Wes ten. De samenstellers wijzen er op, dat de industrie weerstanden moet overwinnen om zich buiten het Wes ten te vestigen. Men kan dit wel tij delijk opheffen door het bekende premie-stelsel van de ontwikkelings gebieden, maar pa de uitwerking van deze vrij onbelangrijke Invloeden staat het bedrijf weer „in de kou" en treedt a.h.w. de biologische wet van de selectie door het milieu in. Deze wet doet zijn kracht gelden vooral door het wegtrekken der arbeiders die in de Randstad een hogere levens standaard en een hoger loon vinden De belangrijkste hefboom vormt hel opheffen van de Ioonverschillon tus sen het Westen en overig Nederland, waardoor de sociale hiërarchie die tussen de provincies bestaat wordt doorbroken. Waarschijnlijk trekt de ondernemer meer naar het betere ge ografische milieu dan naar het gebied De kassier van de bank, de heer J. van der Does, memoreerde de gang van zaken bij de bank, vanaf de dag, dat hij kassier geworden was. De heer Van der Does zei veel te danken te hebben aan de heer A. Vette, bij wie hij lange tijd de bankzaken heeft kunnen verrichten. Tenslotte spraken nog de heren Hubregtse, uit 's-Gra- venoolder, als aannemer en bouwer en Blom als schilder van het nieuwe j gebouw, waarna de voorzitter de aan wezigen uitnodigde hem te volgen □aar het nieuwe gebouw. Ook de sportbeoefening onder de leiding van de heer Duursma, kwam op gang. Velen genoten van de span nende en sportieve voetbalwedstrijd op zaterdag in Renesse bijgewoond door alle Hongaren en met 42 ge wonnen door de gasten. Het langdurig bezoek van de com missaris der koningin en mevrouw De Casembroot, werd door allen zeer gewaardeerd. Op kernachtige wijze sprak de commissaris in de recreatie zaal de Hongaren toe, op even vlotte wijze vertaald door de tolk mevrouw Rosier, Het comité is dankbaar voor de ont vangen gaven. Op het tweede wens- lijstje staan nog vermeld: oude doch bruikbare rijwielen, alpino-mutsen, aanvulling schoenpoetsmiddelen. een voudige plastic-zeepdoosjes, naairolle- tjes of -doosjes, fibre-handvaliezen (nieuw). Mocht men bereid zijn Hongaren (of de staf) eens in zijn auto mede te nemen, wanneer dit voor de goede gang van zaken beslist noodzakelijk is, dan'geve men dit op. Verschillende van de Hongaarse gasten stellen gezinsbezoek in Haam stede of Burgh op prijs. Plaats een klein Hongaars vlaggetje tegen het raam, (kleuren rood-wit-groen) en geef tevens het adres op. Voor wie het nog niet weet, secre taresse van het comité Hulpverlening Hongaarse vluchtelingen Burghsluis is .mejuffx-ouw A. C. Houtman, steeds bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur ten gemeentehuize Haam stede (tel. 8) en vergeet vooral niet de bankrekening: Coöp. Boerenleen bank girono. 147796 en Rotterdamsche Bank N.V. girono. 3822, beide te Haamstede gevestigd. Nog geen dirigentencursus aan Zeeuwse Muziekschool Het bestuur van de Provinciale Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen verzoekt ons ter voorkoming van misverstanden er op te wijzen, dat in het verslag van de jaarvergadering in Goes een on juistheid is geslopen, waarbij de re dactie overigens geen blaam treft. Uit de discussie over de dirigenten- cursus kon namelijk worden afgeleid dat er aan de Zeeuwse Muziekschool een dirigentencursus verbonden zou zijn. Dit is evenwel nog niet het ge val. Er meldde zich één leerling aan, die men heeft verwezen naar een par ticuliere leraar in Goes, zodat mis schien daardoor het misverstand ont stond, dat er aan de muziekschool al een dergelijke cursus was. Verhoging subsidie voor Zeeuws woordenboek Door allerleisomstandigheden is er een vertraging gekomen in het uit geven van het door de Zeeuwse Ver eniging. voor dialectonderzoek samen te stellen Zeeuwse woordenboek. Dit houdt tevens in, dat de kosten on'der de heersende omstandigheden aan zienlijk opgelopen zijn. In augusuts 1955 besloten de Provinciale Staten een bijdrage te verlenen van f 14.400, te betalen in vijf jaarlijkse termijnen, te beginnen in 1955. Toen de prijs opgave niet gestand kon worden ge daan, werd deze subsidie verhoogd tot f 15.843,13, Een verdere vertraging was oorzaak, dat de kosten thans glo baal' geraamd worden op f 36.000. Ge zien de voortdurende stijging van lo nen en prijzen valt het echter te voor zien, dat het bij dit bedrag in de loop der jaren, als het boek uitkomt, niet zal blijven. Uiteindelijk rekenen Ged. Staten er op, dat de kosten uiteinde lijk f 40.000 zouden kunnen bedragen. Er wordt daarom aan de Provinciale Staten voorgesteld om de bijdrage der provincie te bepalen op ten hoogste f 20.000, in' welk bedrag tevens het aandeel van de provincie Zuid-Hol land begrepen is. Verder lijkt het Ged. Staten beter om het bedrag der ter mijnen niet meer vast te leggen, zo dat het college meer vrijheid heeft om deze zaak naar gelang van om standigheden te financieren. met lage lonen. Vandaar dat hij naar „Holland" trekt. Langs deze weg van koopkracht- vermeerdering zullen dan ook elders de ledige industriepanden, de ledige scholen en de ledige schouwburgen worden gevuld, wat op haar beurt weer een verdere sociaal-culturele ontwikkeling en epn verdere agglo meratie zal bevorderen. Het debat ontwikkelt zich voor Zee land in gunstige zin Het- wordt steeds evidenter de kaart van de werkgroep Deltazaken Zeeland zich tot een ster ke troef ontpopt. Het geeft ons moed verder te werken. Drs M C. VERBURG VANDAAG. Middelburg - Electro: Alfred Hitchkock Festival: „Ik beken", (18 jr.), 10 en 21,15 uur; Schouwburg: Optreden Cil- II Wang (parodistische dansen) voor ZVU, 20 uur. Vlissingen Alhambra: „Het mysterie der gesmoorde stemmen", (14 jr.), 19 en 21 uur; Luxor: „French Cancan", (18 jr.), 20 uur. Goes Grand: „Hèt complot der valse munters, (14 jr.), 20 uur. De Prins van Oranje: Toneel avond Arbeiders Kunstkring. 20 u. Schuttershof: Familie-avond Ned. Chr. Landarbeiders bond, 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 2