PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hongaren nemen wapens weer op; huiszoekingen in Boedapest Nieuwe toezegging van minister over ontwikkelingsgebieden BILT DOLLARHULP AAN INDONESIË DOOR AMERIKANEN BEPERKT DULLES, LLOYD EN PINEAU ZIJN HET TEN DELE EENS Vandaag... 199e jaargang - no. 293 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. tien Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 dec. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 2S cent per mm. Minim, p. advertentie f Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3641; Goes. Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); OostburgpNieuwstraat 43, telef. 20; Temcuzen, Brouwerijstr. 2: Zierikzee, N. Bogerd?tr. 2*. tclef. I.V.V.V. ROEPT OP TOT SOLIDARITEIT Dreigement van Moskou: trouweloze Kadar zal zijn doelen bereiken Russische en Hongaarse soldaten keren wat er nog van Boedapest over is ondersteboven op zoek naar wapens. Barricades worden in de straten opgeworpen en elke voorbijganger wordt aangehouden. Ook gaat een golf van arrestaties over het gehele land: vele leidinggevende figuren verdwijnen achter slot en grendel. De Hongaren bieden bij deze voortge zette aanslagen op hun vrijheid incidenteel verzet. Hier en daar vallen schoten en op sommige plaatsen zoals in de heuvels ten noorden van Boedapest zijn grotere groepen vrijheidsstrijders in felle gevechten met de Russen gewikkeld. In Boedapest zocht men zijn toe vlucht weer bij tanks om het afge beulde volk te kunnen blijven beteu gelen. De algemene staking, die voor vannacht twaalf uur was uitge roepen, was in feite gisteren reeds aan de gang: nergens werd gewerkt zelfs de kranten verschenen niet. Dit alles waarbij komt de dreiging met standgerechten, werkte mee tot het bereiken van een verwarde toe stand. Vele Hongaren wisten niets af van het feit, dat de staat van beleg was afgekondigd door de radeloze Kadar, die met al de Russische macht die achter hem staat, met al zijn eerloos geschonden beloften er nog niet in geslaagd is ook maar iets van het vertrouwen van het volk te win nen. Radio-Moskou uitte gisteravond een luguber dreigement aan het adres van het Hongaarse volk. Ge zegd werd, dat de „rebellen" we liswaar over grote hoeveelheden wapens beschikten en dat ze moei- Olympia van de om bij Het is nooit de bedoelim oude Grieken geweesl hun Olympische Spelen, die ter ere van Zeus werden gehouden, alle volkeren der wereld toe té laten. Het was een typisch „Helleense" aange legenheid en met enige pijn heeft men later de Romeinen laten meedoen toen die Romeinen zo heel veel in de melk te brokkelen kregen. Vandaag zien de mensen dat alle maal anders. De godsdienst heeft met de spelen niets meer te maken. Er worden geen dankoffers meer ge bracht voor overwinningen. Het gaat alleen maar om het bereiken van ma ximale sportprestatiesom enkele centimeters verder springen of enke le seconden korter lopen. En het gaat uitsluitend tussen de reuzen-volkeren. Kleine volkeren hebben op de spelen weinig of niets meer te betekenen. Die kunnen niet met een massale de legatie in de topklasse geraken. De strijd om het goud, zilver en brons te Melbourne ging tus sen de Verenigde Staten en Rus landen ditmaal heeft Rusland dan gewonnen met 99 metalen plak ken tegen de Verenigde Staten 74 plakken. - In alle kranten ziet men de staat jes afgedruktPakistan kon maar één zilveren medaille grjjpen, Zwit serland bracht het niet verder dan één enkele bronzen. Frankrijk is met 14 medailles een achteraankomertje. Alleen het kleine Australië heeft zich goed geweerd met 35 onderscheidin gen. Om de kleine landen een pleziertje te doen heeft men bij vorige Olym piades wel eens een rekenkunstje toe gepast. Men nam het bevolkingscijfer van een land en men kende punten toe voor de onderscheidingen: goud drie punten, zilver twee punten, brons één. Dan berekende men per hoeveel zielen de bevolking van zo'n land een Olympiade-punt had behaald. Het re sultaat was, dat verscheidene kleine landen met hun honderden miljoenen uit de bus kwamen. Niet de reuzen- landen met hun honderden millioenen zielen, maar de kleine landjes ston den aan de top. T:h is het wel een ietwat kinder lijke rekenarij, want iedereen houdt vast aan „nationale" eind resultaten, omdat het nationale ploe gen zijn die kampen en niet de uit verkorenen van „zoveel duizend zie len per Olympiadepunt". Het is en blijft een landenstryd. En daar zit nou juist de moeilijk heid voor de Olympiade. De nationale wedijver wordt er alleen maar door aangewakkerd, een wedijver die voor de komende jaren alleen maar speelt tussen Rusland en de Verenig de StatenDe kleine landen ko men er niet aan te pas. Misschien zou een Verenigd Europa een kansje ma ken, maar sportofticials in de Euro pese landen achten het uitgesloten, dat de sportverbroedering binnen af zienbare tijd zover zou voortschrijden, dat West-Europa met een grote ploeg zou kunnen deelnemen aan de Olym pische Spelen. Die sportverbroedering is in Euro pa en over de gehele wereld mini maal. Men heeft nu wel te Melbourne bii de slotceremonie gebroken met hèt landsgewijs aantreden van dc ploegen en men heeft de officials en atleten lustig en rustig door elkaar (Vervolg op pagina 3). de Hongaarse „regering" de ge stelde doelen zou bereiken. In Noord-Hongarye werden zater dag 80 mensen lafhartig door politie mannen, onder toezicht van Russen, neergeschoten, toen een demonstratie uiteengejaagd werd. Uit het gebied van Pees komen berichten over ge vechten. Ook in de streek van Tata- banya hebben vrijheidsstrijders de wapens weer opgenomen. De guerilla in westelijk Hongarije is weer in alle hevigheid opgelaaid. Uit Wenen wordt gemeld, dat Joe- go-Slavische oud-partisanenleiders op eigen initiatief naar Hongarije zouden zijn gegaan om de verzetsstrijders te instrueren. Negentig Hongaarse vluchtelin gen (voornamelijk communisten) van de 859 die naar Joego-Slavië waren gevlucht zijn gisteren naar hun land teruggekeerd. Radio-Boedapest ver klaarde gisteren, dat er reeds 700 vluchtelingen uit Oostenrijk zouden zijn teruggekeerd. Men beschouwt de ze mededeling als een stunt, om de vluchtelingenstroom, die door mijnen velden en moordpartijen niet kan worden gestuit, te doen verminderen. Solidariteit. Radio-Moskou meldde gisteren, dat „alles normaal" was in Boeda pest. De 46 Hongaarse leden van de Olympische ploeg, die de wens te kennen hebben gegeven niet naar hun land terug te keren, heb ben, zolang de Russen nog niet uit Australië weg zijn, speciale bewa king gekregen. Het internationaal verbond van vrije vakverenigingen heeft gisteren aan alle aangeslotenen een oproep doen uitgaan solidair te zyn met de staken de Hongaren. Men drong evenwel niet aan op solidariteitsstakmgen in de ge hele wereld. In Israël zal vandaag een dergelyke staking gehouden worden. Het verbond dringt er bij de arbeiders in de Oosteuropese landen op aan niet als stakingsbrekers op té treden. En kele westerse verslaggevers hebben gisteravond vanuit Boedapest weer telefonisch contact op kunnen nemen met het westen. Zestien landen, waaronder Neder land, hebben maandag by de algeme ne vergadering van de Verenigde Na ties een resolutie ingediend, waarin de Sowjet-Unie verantwoordelijk wordt gesteld voor het bloedvergieten in Hongarije en nogmaals wordt aan gedrongen op onmiddellijke terug trekking van de Sowjet-troepen uit Hongarije onder toezicht van de Ver enigde Naties. De resolutie, die in krachtige bewoordingen gesteld is, kwam gisteren in bespreking. „BOTER AAN DE GALG...." Koude douche voor Soekarno c.s. Soewito Koesumowidagdo, de offi ciële woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van buitenlandse za ken, heeft gisteren bekendgemaakt dat de Ver. .Staten hun hulpprogram ma voor Indonesië hebben beperkt. „Amerika geeft ons thans slechts de helft van de hulp die wy dit jaar had den verwacht", aldus Soewito. Soewito ontkende, iets te weten van berichten over de reden voor deze be perking. In Djakarta doen geruchten de ron de dat de Ver. Staten tot de beperking van de voorgenomen hulp hebben be sloten in verband met het pro-com munistische karakter van Indonesië. Soewito noemde de Amerikaanse maatregel „in tegenspraak" mét de Amerikaanse politiek die erop is ge richt, de vriendschap der neutrale landen te winnen. In een exclusief interview met Uni ted Press vertelde Soewito dat de In donesische regering Washington om een verklaring heeft gevraagd. Er Was 35 miljoen dollars beloofd, doch er werden slechts 20 miljoen dollar beschikbaar gesteld. In niet-Indonesische diplomatieke kringen te Djakarta is men van oor deel dat de redevoeringen die presi dent Soekarno na zyn bezoek aan de USSR en communistisch China heeft uitgesproken, de Ver. Staten hebben Ter gelegenheid van het 291-jarig bestaan van het Nederlandse korps mariniers, heeft de korpscomman dant, generaal-majoor der mariniers H. O. Bomswinclcel, maandagochtend op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam bij de herdenking van de gevallenen va,n. het korps, een krans gelegd aan de voet van het daar op gerichte monument. Deze foto werd gemaakt juist na de kranslegging. doen inzien dat die beloofde 35 mil-- joen dollar „boter aan de galg" wa ren. Soekarno ging zelfs zo ver, voor te stellen, „sommige methoden" van de communistische landen over te ne men. „De Indonesiërs" waren van oor deel dat de Amerikaanse buitenland se politiek aan het veranderen was ten gunste van Azië", aldus Soewito, „en dat Amerika meer aandacht aan de Aziatische volkeren zou besteden en meer begrip zou gaan tonen Volgens Soewito was de beperking van de Amerikaanse hulp een koude douche voor de Indonesiërs. In Indonesische politieke kringen acht men het Amerikaanse besluit „niet verstandig", nu de U.S.S.R. niet minder dan 100 miljoen dollar hebben aangeboden voor hulp op lange ter mijn. Niettemin hebben de Ver. Staten sinds 1945 meer dan 320 miljoen dol lar ter beschikking gesteld voor In donesië. Vijf Bulgaren, onder wie prof. Alek- sander Giorgief van de universiteit van Plofdif,- zijn naar Turkije uitge weken, waar zii asiel hebben ge vraagd. s Angelo la Marco, de Ameri- m kaanse taxi-chauffeur, die op Long Island bij New York de baby Peter Weinberger uit zijn kinderwagen roofde met, de be- n doeling losgeld te eisen, maar in het nauw gedreven, het kind H langs de weg in- een bosje leg- de, waardoor het stierf, is door het gerechtshof van Nassau Countij te Mincola op Long n Island veroordeeld tot de elek- trische stoel. Foto links toont het echtpaar Weinberger in de m getuigenbank, wachtend op de uitspraak van de jury. Foto rechts: La Marco wordt na zijn veroordeling door politieman- H n en weggeleid. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Loonsverhoging van 5,6 procent voorgesteld Als gedeeltelijke compensatie premie ouderdomsvoorziening In de Stichting van den Arbeid is zaterdag overleg gepleegd over de loonsverhoging, die het gevolg zal zyn van de compensatie voor de z.g. ou- derdomspremie, die vanaf 1 januari van de lonen zal worden geheven in verband met de algemene ouderdoms voorziening. Naar wij vernemen is er een advies uitgebracht om te komen, tot een alge mene loonsverhoging van 5.6 procent boven de rechtens geldende lonen. Zo als men weet zal de ouderdomspremie worden geheven over een bedrag, dat een bepaald deel van het inkomen niet te boven gaat. Men neemt aan, dat deze grens zal liggen bij een bedrag van 6900, zo dat de maximale loonsverhoging dus 386.40 per jaar zal kunnen bedragen. De totalé premie, die voor de alge mene ouderdomsvoorziening moet worden opgebracht, zal ongeveer 7 procent bedragen. Meer olie uit Irak? Het ministerie van economische za ken van Irak heeft officieel medege deeld, dat de besprekingen tussen de regering van Irak en vertegenwoordi gers der Iraq petroleum company tot volledige overeenstemming hebben geleid. De directeur dezer maatschap pij, sir Stephen Gibson, heeft aan de regering van Irak de verzekering ge geven, dat de maatschappij bereid is de jaarlijkse uitvoer van petroleum van Irak te vergroten van 34 miljoen tot 44 miljoen ton, o.m. door de aanleg van een bulsleiding langs de bestaan de leiding van Kirkouk naar Haifa. INCIDENT IN PORT SAID Dulles, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft zijn ver- zoeningsmissie in Parijs fors aangepakt. De eerste resultaten zijn er reeds. Gistermorgen confereerde hij twee uur lang met zijn Britse ambtgenoot Sel- wyn Lloyd. De heren maakten elkaar geen verwijten. Ze spraken niet uit voerig over de politiek ten opzichte van het Midden Oosten, maar werden het erover eens, dat bet Suezkanaal zo spoedig mogeiyk weer bevaarbaar moet worden. Moet Engeland om het geld het leger inkrimpen Gisteravond volgde een even harte lijk onderhoud tussen Dulles en de Fransman Pineau, waarbij ongeveer hetzelfde werd besproken en bereikt. Waarnemers achten het waarschijn lijk, dat de drie ministers later in de week gezamenlijke besprekingen zul len voeren. In de beide gesprekken is de scheu ring in het westelijke blok door de Suez-actie aan de orde geweest. Wat een permanente oplossing voor de vraagstukken van het Midden-Oosten betreft, op dit punt bleven de menin gen wat uiteenlopen. In kringen van de N.A.V.O. in Pa rijs wordt met grote reserve kennis genomen van de aanhoudende be richten, dat Engeland genoodzaakt zal zijn het leger in te krimpen, meer aan het atoomtijdperk aan te passen, teneinde de economische slagen die het land heeft gehad te kunnen incasseren. N.A.V.O.-auto- riteiten waarschuwen ook voor de gevaarlijke dreiging, die de Sow jet-Unie de laatste maanden ont wikkeld. De N.A.V.O.-ministers zullen in ge heime besprekingen de nieuwe Sow- jetkoers onder de loep nemen. De Amerikaanse generaal Tayler heeft ...is het 50 jaar geleden, dat te Ovezande een hulptelefoon- s kantoor werd geopend. M .wordt de Zeeuwse dichter en M H letterkundige mr. J. C. J. van Schagen, thans wonende to ff Domburg, 65 jaar. fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll OVERIG NEDERLAND EN HET WESTEN Voortgaande discussie gunstig voor Zeeland Bij de behandeling van dc begroting van Economische Zaken in de Tweede Kamer is de industriële spreiding over het land door verschillende Kamerleden aan de orde gesteld. Aan de minister werd gevraagd of het niet wenselijk zou zijn nieuwe criteria aan te leggen bij het verder projecteren van z.g. ontwikkelingsgebieden. Tot nu toe beperkte het departement zich tot de ernstige werkloosheidsgebiedcn, zoals Emmen en EttenLeur. Van daar ook, dat er maatregelen in voorbereiding zijn om St.-Maartensdijk op Tholen bij te staan. Van de zijde van de Kamer werd nu gedacht ook ge bieden met grote vertrekoverschotten. een laag inkomenpeil, agrarische saneringen (als herverkavelingen), een gunstige ligging etc., hiervoor in aanmerking te laten komen. De minister bleek hiervoor veel be langstelling te hebben, al zei hij niet alle-opgesomde criteria te willen aan vaarden. Hij deelde mee, dat bij hier over al zijn gedachten heeft laten gaan en dat hij eerlang met voor stellen zal komen. Men mag aanne men, dat ook Zeeland zijn kansen zal krijgen. Wat de gunstige ligging be treft denken wij hierbij aan de werk gebieden rond de Westerschelde- monding, meer in het bijzonder bij Vlissingen en Tenneuzen, die op de studiakaart van de werkgroep Delta- zaken Zeeland zijn aangegeven. Het effect van dergelijke maatrege len op de Randstad Holland zal in sterke mate ontlastend werken, al is het natuurlijk niet zeker, dat de stroom van 20.000 mensen per jaar naar de Randstad geheel zal worden gestopt. Het voordeel van deze me thode is, dat elders de natuurlijke ontwikkeling zal worden gestimuleerd met als even belangrijk „nevenpro- dukt" dat de planoloog in het westen zijn grootste zorgen worden ontno- Een principieel andere methode geeft de planoloog ir. F. Bakker Schut vroeger directeur van de Rijks- Vervolg op pag. 2) gisteren op grote militaire paraatheid ....ngedrongei In Egypte deed zich gisteren een in cident voor: acht Britse soldaten wer den in Port Said vanuit huizen be stookt met een mitrailleur en met handgranaten. Een van hen werd ge wond. Huiszoekingen en arrestaties waren het gevolg. Men vreest nog al- tgd voor een bloedbad, wanneer de Britten en Fransen hun hielen gelicht zullen hebben. De Egyptenaren heb ben een politiemacht klaarstaan, waarmee ze de orde denken te kunnen handhaven. Er zjjn nu meer dan 1000 man V.N. troepen in Egypte. De Joegoslaven, die in de woestijn van Sinaï stellingen betrekken, hebben van de Israëli's kaarten gekregen, waarop de mijnen velden in de woestijn staan aangege ven De Syriërs zijn bezig aan de Turkse grens versterkingen aan te leggen. Men heeft onbekende (waar schijnlijk Russische) straaljagers waargenomen, die op grote hoogte over Turkije in de richting Syrië vlo gen. Bestelauto reed te water: drie doden Maandagmorgen is. vermoedelijk door een defect aan de stuurinrichting, een bestelauto van een aannemers bedrijf uit Stadskanaal te Hoogezand in het Oude Winschoterdiep geraakt. In deze auto bevonden zich twintig werkne mers van het bedrijf. Ze waren op weg naar hun werk te Kropswolde. De au to verdween vrijwel geheel onder wa ter. Door van alle kanten direct toe geschoten hulp mocht het gelukken alle inzittenden uit de auto te halen. Drie van hen bleken buiten kennis te zijn. Er werd langdurige kunstmatige ademhaling toegepast, doch het geluk te niet de levensgeesten weer op te wekken. De slachtoffërs zijn J. Idema 44 jaar, gehuwd, een kind; J. Leeu- winga, 44 jaar, gehuwd, geen kinderen G. Goeree, 50 jaar, gehuwd, drie kin deren. Alle drie wonende te Val ter- mond, gemeente Odoorn. Nog twee andere inzittenden zijn er vrij ernstig aan toe. Ontevreden Hongaren uit Frans kamp weggelopen 300 vertoornde Hongaarse vluchte lingen hebben maandag het kamp, waar zij bij Valdahon (Frankrijk) wa ren ondergebracht een ongebruikt militair kamp verlaten en zijn naar Zwitserland getrokken. Tevergeefs bezwoeren de Franse autoriteiten aan de ingang van het kamp de verontwaardigde vluchtelin gen, toch te blijven. Met medeneming van het zeer weinige, wat zij bezaten, lieten de Hongaren het kamp achter zich om in Zwitserland een beter on derkomen te vinden. De Franse autoriteiten menen, dat de Hongaren, nog nerveus van hun recente belevenissen, het geluid van het schieten op een nabijgelegen mili taire schietbaan niet konden verdra- DE VERWACHT. HETZELFDE WEERTYPE Veel bewolking niet plaatselijk wat lichte regen of motregen en ook hier en daar mist. Matige, langs de kust tijdelgb vry krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN MAAN' 12 december Zon op 8.39 onder 16.29 Maan op 13.14 onder 2.14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1