PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Egypte werd het vuren gestaakt TOEJUICHINGEN VOOR EDEN Ook in Zeeland wordt weer gehamsterd Grootste deel Kanaalzone bezet Amerikaanse volk stembus naar de BILT NUWERKELIJKE REGELING Vandaag... RUSLAND MAG BRITSE ACTIE NIET BARBAARS NOEMEN 199e jaargang - no. Ë64 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 nov. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 crnt per mm. Minim.-p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. G3, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. 24. telef. De Britse en de Franse regering hebben hun strijdkrachten in Egypte gisteravond bevel gegeven, vannacht (dus de nacht van dinsdag op woensdag) om 1 uur Nederlandse tijd het vuren in Egypte te staken. Dit werd gister avond bekendgemaakt door de secretaris-ge neraal van de Verenigde Naties, Dag Ham marskjöld, op een persconferentie in New- York, en door premier sir Anthony Eden in het Engelse Lagerhuis. Eden verklaarde, dat i het besluit was genomen in overeenstemming met de Franse regering. Premier Eden werd luide door Conservatieven en door de Labour- oppositie toegejuicht, toen hij het nieuws be kendmaakte. Hij deelde mee, dat de nieuwe stap een gevolg was van een boodschap van secretaris-generaal Dag Hammarskjöld, waarin deze verklaarde, dat Israël en Egypte hadden ingestemd met een onvoorwaardelijk staken van het vuren. Hierop had de Britse regering Hammarskjöld laten weten, dat de Britse regering, indien de op te richten inter nationale politiemacht in staat zal zijn, het toezicht uit te oefenen op de verwezenlijking van de resoluties van de Verenigde Naties, in stemde met een staken van de militaire ope raties. De Britse strijdkrachten zullen, aldus Eden, de strijd staken, „tenzij zij worden aan gevallen". Eden wees er onmiddellijk daarna op, dat het vrijmaken van het Suezkanaal en de kanaalingangen, van groot belang was. Hij zei dat het Frans-Britse leger hiertoe in staat was, en stelde voor dat de Frans-Britse genietroepen onmiddellijk hiermede zouden moeten beginnen. Nederland en politiemacht voor het Midden-Oosten Van officiële zijde is, in antwoord op vragen van het A.N.P. dienaan gaande, medegedeeld dat Neder land zeker bereid zal zijn een con tingent te leveren aan een interna tionale politiemacht voor het Mid den-Oosten, indien Nederland zou worden uitgenodigd zo'n contin gent te zenden. Aardbeving eist 350 doden in Perzië Een ongekend hevige aardbeving heeft in het gebied van Langhe, een Perzische haven aan de Perzische Golf, 350 doden geëist. Meer dan 3000 mensen zijn dakloos. In de ochtend waren nog nieuwe Britse en Franse troe pen in de omgeving van Port Said geland, zowel uit de lucht als van zee uit, na een inleidend bombarde ment van Franse en Engelse oorlogsschepen. Franse en Engelse straalvliegtuigen vormden een dekkingsescor te en vielen tijdens de landingen Egyptische verster kingen aan- De wapenstilstandsbesprekingen, welke maandag in de omgeving van Port Said waren begon nen, hadden geen resultaat opgeleverd. Gistermiddag echter werden Port Said en Port Foead door de Engel sen en de Fransen veroverd. Onmiddellijk daarna ruk ten de Anglo-Franse troepen, die van tanks waren voorzien, op naar Ismaiia, een belangrijke basis aan het Suezkanaal. Reeds begon men toën de toegang tot het Suezkanaal, dat geblokkeerd was door gezonken schepen, vrij te maken. Een woordvoerder van het Franse ministerie van defen sie deelde gisteravond mee, dat de Brits-Franse strijd krachten de kanaalzone over het grootste deel van haar lengte bezetten. M. Schumann opgeroepen De populaire M.R.P.-1-eMer Maurice Sohumam, voormalig minister van buitenlandse zaken van Framflaijk, is als officier van het Franse leger uit Parijs vertrokken, naar het Midden- Oosten. Geen angst e angst voor een derde wereld- J oorlog heeft vat gekregen op vele bewoners van Westeuro paBeurskoersen dalen, huismoe ders lopen te hamsteren, scheeps- vraehten en olieprijzen stijgen en po litici zeggen nerveuze dingen. Kan 't ook anders als de Russen Boedapest verwoesten, Engels-Franse strijd krachten de overmoedige Egyptena- ren afstraffen en de Moskouse Boel ganin dreigt met geweld tegen Enge land en Frankrijk? Het gevaar van een derde wereld oorlog, kwam inderdaad dichterbij. Men zou wel van een zeer uitzonder lijke zielsgesteldheid moeten zijn om niets te voelen van de ernstige span ningen op het terrein van de interna tionale politiek. Toch is angst altijd een slechte raadgeefster. Dat bleek in de da gen van Hitier, toen de demo cratische wereld udt angst voor een oorlog concessies deed, die later diep betreurd werden. Diezelfde angst zou ook nu weer een slechte raadgeefster zijn als ze er toe leidde, dat de bewo ners van West-Europa zich matigden in hun protest tegen de Russische da den in Hongarije, zich al tè veel be kommerden om de grove oorlogsdrei ging van Boelganin of de risico's van de Engels-Franse actie in Egypte te zwaar opnamen. Het gaat bij dit alles wei om zorge lijke dingen, maar toch niet om za ken, waaruit noodwendig een wereld oorlog moet voortkomen. Althans niet van Westers standpunt bezien. Het Westen wil géén grote oorlog. Men kon en kan er zeker van zijn, dat Engeland en Frankrijk on danks hun actie tegen Egypte alles zullen doen om een uitbreiding van dit lokale conflict te voorkomen. Deze nacht kondigden zij reeds een staken van het vuren af en mogelijk is dat de inleiding tot een rustiger pe riode inhet Midden-Oosten, ook al moet men zich niet ontveinzen, dat met een staken van het vuren de brandende problemen zeker nog niet zijn opgelost. De beide Westerse landen tonen thans in elk geval hun vredeswil en dat wekt vertrouwen. Minder vertrouwen wekt de hou ding van Rusland en zijn sa tellieten. Niemand buiten Mos kou kan met zekerheid zeggen wan neer Rusland een bepaalde gelegen heid wil aangrijpen voor het ontke tenen van een grote oorlog. Dat kon men niet zeggen ten tijde van 't Korea-conflict en dat kan men ook nu niet zeggen tijdens de Suez- crisis. Deze blijvende onzekerheid zal men in het westen moeten aanvaarden als een zakelijk feit, dat al jarenlang be staat en waarover men geen overdre ven angst mag koesteren. Geen angst m die zin, dat men bij alle activitei ten op internationaal gebied vrees- aohtig naar Rusland zou moeten kij ken of men daar de acties wel goed keurt. Geen overdreven angst ook voor 'n Ut-rde wereldoorlog, die zeker niet door het Westen ontketend zal wor den en die niet zal ontstaan door het Suez-conflict, zolang de Westerse lan den dat kunnen verhoeden. Toen hij over het staken van het vuren sprak, vroeg premier Eden de leden van het Lagerhuis, de geschiedenis van het Midden-Oosten na de oorlog na te gaan en zich af te vragen, of de Verenigde Naties tot hun jongste besluiten zouden zijn gekomen, als de Britten en Fransen niet waren op getreden. Zelf was hij er absoluut zeker van, dat dit niet het geval zou zijn geweest. Pas nu kon er een werkelijke regeling voor de vraagstukken van het Midden-Oosten worden getroffen. Sprekend over de beschuldi-, gingen, dat hij de vrienden van Engeland in hef Gemenebest ontrouw was geworden, verklaarde de premier, van mening te zijn, dat als de wereld deze crisis te boven zal zijn gekomen en de Britse motieven beter zullen worden verstaan, „zowel het Gemenebest als onze Amerikaanse vrienden de redenen zullen begrijpen, welke ons ertoe hebben gebracht, de koers in te slaan, welke wij hebben gevolgd. Het zou heel goed kunnen zijn, dat de Verenigde Natie uit deze zorgelij ke tijd kansen krijgen om te bewijzen, dat zij een werkelijk doeltreffende in ternationale organisatie zijn, kansen welke tevoren niet bestonden. Indien de Verenigde Naties, als resultaat de Verenigde Naties uit deze zorgelij- zijn om krachten te gebruiken, die aan hun taak beantwoorden, dan zal dit des te beter zijn voor de vrede en de toekomst van de wereld, aldus Eden. Op vragen van de Labourleider Gaitskell antwoordde Eden, dat er geen zuidwaartse bewegingen meer zullen worden gemaakt. ,;Ik geloof niet dat het logisch is, te beweren dat wij geen noodzakelijke troepen verricht sir Winston Chür- H chill op Parliament Square te H Londen de onthulling van een H door de Engelse beeldhouwer sir Jacob Epstein vervaardig- n de beeld van de Zuid-Afri- kaanse staatsman veldmaar- H schalk Jan Ch. Smuts (1870 —1950). p viert de bekende Neder- landse harpiste Rosa Spier, lerares aan het koninklijk conservatorium voor muziek te Den Haag, te Hilversum haar 65e verjaardag. IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF van administratief karakter en voor raden zullen aanvoeren." Egypte had dinsdag aan de Ver- enigde Staten officieel gevraagd om hulp in de vorm van vrijwilligers en wapens om de Brits-Franse aanval op de kanaalzone te keren. Radio-Mos kou zond dinsdag een verzoek van de Egyptische regering om vrijwilligers, wapens „en andere hulp" tegen de (Vervolg op pag. 7) EISENHOWER Eisenhower staat voor op Stevenson Ruim zestig miljoen Amerikanen brachten gisteren hun stem uit voor de verkiezing van een presi dent en een vice-president voor de komende vier jaar. Bovendien wor den 35. nieuwe senatoren, 'n nieuw Huis van Afgevaardigden, gouver neurs in 29 staten en verschillende plaatselijke functionarissen geko zen. De meeste politieke waarne mers gaven dinsdagmorgen de af tredende republikeinse president EDEN ANTWOORDT AAN BOELGANIN Sprekend over de boodschap van maarschalk Boelganin, waarin de Sow jet-premier Engeland en Frankrijk waarschuwde, de strijd in hét Midden-Oosten te staken, deelde premier Eden in het Lager- |lllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllltllllllllllll| s Een beeld van het strijdtoneel M s in het Midden-Oosten: een - zware tank van Russische ma- j= kelij, die gedeeltelijk ïnge- p graven dienst moest doen als artilleriepost, doch door de Israëlische troepen veroverd werd. huis mee, dat de Britse regering in haar antwoord aan Moskou heeft verklaard, dat zij de boodschap „met diep leedwezen" had ontvan gen. In het Britse antwoord wordt tot Boelganin gezegd: „Ons doel is een vreedzame oplossing te vin den, niet een discussie met U te beginnen." Vervolgens zegt de Britse regering, dat de verliezen tengevolge van het Brits-Franse optreden in Egypte niet kunnen worden vèrgeleken met die, welke door de Sowjet-troepen in Honga rije worden toegebracht. „Op een dergelijk tijdstip past het de Sow- jet-regering slecht, de acties van de Britse regering barbaars te noe men." De veiligheidsraad heeft in de nacht van maandag op dinsdag geweigerd het Sowjet-voorstel, Amerikaanse en Russische troepen toestemming te geven naar Egypte te gaan als Enge land, Frankrijk en Israël zouden wei- feren binnen 12 uur het vuren te sta- en, in behandeling te nemen. De Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Australië stemden tegen opneming van het Russische voorstel op de agenda van de raad. De Sowjet- Unie, Joego-Slavië en Perzië stemden voor en China, Cuba, België en Peru onthielden zich. Bij het begin van de bijeenkomst van de raad verklaarde secretaris-ge neraal Hammarskjöld, dat met de goedkeuring van de resolutie voor de instelling van een politiemacht der Verenigde Naties om de vrede in het Midden-Oosten te bewaren, de eerste beslissende stap was gedaan om een eind aan de strijd te maken. Dwight D. Eisenhower nog altijd de beste kansen op de overwinning op zijn tegenstander de democraat Adlai Stevenson. De republikeinse kandidaat voor 't vice-presidentschap is Eisenhowers huidige plaatsvervanger Nixon, die van de democraten is Kefauver. De stroom van uitslagen is pas na middernacht begonnen. In de loop van vandaag zal bekehd worden wie de strijd om het presidentschap heeft gewonn en. Het weer was in de meeste streken van de Verenigde Staten fraai en zonnig, maar de stemming der kie zers was tengevolge van de interna tionale verwikkelingen over het alge meen weinig zonnig. President Eisenhower en zijn echt genote brachten hun stem uit in Get tysburg. Pennsylvania, waar hun boerderij staat. Stevenson stemde te Half Day, een boerendorp nabij Li- bertyville in Illinois. Hedenmorgen oni drie uur waren de volgende aantallen stemmen ge teld: Eisenhower 1.700.844; Stevenson 1.344.746. Dit resultaat was afkomstig uit 7.699 van 154.781 stembureaus. Huishoudelijke artikelen en kleding in trek Hebt U al gehamsterd? MevroUw X. en mevrouw IJ. en m'neer Z. wel. Mevrouw X. liep met tien pak ken zeeppoeder en met twaalf stuk ken toiletzeep te sjouwen.en me vrouw IJ. sloeg 24 lakens in en m'neer Z. hield op straat een han delsvertegenwoordiger staande om sponzen en zemen van hem los te krijgen. Er wordt gehamsterd in Zee land. Verschillende mensen hebben, blijkbaar verontrust door de loop der internationale gebeurtenissen, het noodzakelijk gevonden hun normale voorraad voor de gezinsbehoeften wat uit te breiden. Een onder zoek ingesteld in de voornaamste plaatsen in Zeeland leert, dat er ve len znn, die thee, koffie, zeepartike- len, slaolie, suiker, blikjes voedsel, wasartikelen inkochten in vrij grote hoeveelheden. En daarmede niet tevreden, hebben zij ook lakens, slopen, theedoeken, handdoeken en dekens in ruime mate gekocht. Bovendien was er veel be langstelling voor winterkleren, on- derkleding,- schoeisel, overhemden, kortom ai die artikelen, waarvan de ervaring '40'45 leerde, dat ze spoe dig schaars of in het geheel niet meer te krijgen waren. In de manufacturenhandel, bij de kruideniers en in de kledingmagazij nen kómen deze kopers en zij menen, geleid door een beslist onsociaal ge drag, het recht te hebben de markt te verontrusten en de gelegenheid tot kopen te ontnemen aan de landgeno ten. die over een minder ruime beurs beschikken. Zij menen dit, want hamsteren in deze vorm is alleen maar terug te brengen tot het be paald verwerpelijk gedrag van bur gers, die vrezen in het nauw te ko men. Gelukkig zijn er verstandige win keliers, die zich de Korea-crisis her inneren en niet meedoen aan deze koorts. Van bevoegde zijde werd ons verzekerd, dat er nu nog winke liers zijn, die lijden onder de gevol gen van de Korea-hamsterkoorts. Om hun klanten te gerieven gaven zij destijds aan fabrikanten en groothandelaren omvangrijke or ders op. Toen die orders afkwamen was de hamsterkoorts verdwenen en bleven de winkeliers zitten veel te zware verplichtingen. Dit geld met name voor textielzaken. Overigens, zo zeide men verder, is die hamsterkoorts al merkbaar sinds de spanning om de situatie in de Su- ezkanaal-zone begon en die koorts is sindsdien behoorlijk toegenomen. Dat men winterkleding aanschaft zodra de koude zich even doet gevoelen zoals vorige week het geval was kan men zich indenken. Dat men zich voor de terugkeer van de omzetbe lasting wilde dekken kan verklaar baar zijn. Maar die omzetbelasting is van de baan en zó koud is het niet in deze dagen, dat een ieder naar de winkels gaat om zich daartegen te beschermen. Opvallend is overigens dat men in de provincie Zeeland, waar men bljj- Vervolg op pag. 2) STEVENSON De vakantie van koningin Juliana op Sicilië. In antwoord op vragen over de va kantie van koningin Juliana in ver band met de jongste internationale ontwikkelingen is ons van öfficiële zijde meegedeeld, dat de koningin bij het rijzen van de internationale moei lijkheden advies aan de ministerraad heeft gevraagd over de vraag of het nodig zou zijn haar vakantie af te bre ken. De ministerraad heeft de konin gin geadviseerd haar vakantie nor maal voort te zetten. Bij dit advies heef de ministerraad laten overwegen dat het zeker nodig was voor de ko ningin, een ononderbroken periode van drie weken rust te genieten. De koningin heeft dit advies opgevolgd. Zij is echter steeds voor het kabinet bereikbaar geweest en heeft ook steeds met het kabinet in het nauwste contact gestaan. Zij heeft haar vakan tie voortgezet op grond van de over weging dat maatregelen zijn getrof fen die verzekeren dat zij binnen twaalf uren in Nederland terug kan zijn. DE VERWACHT. PLAATSELIJK MIST. Overwegend droog weer met veran derlijke bewolking en plaatselijk mist. Matige tijdelijk zwakke wind draaiend naar zuidelijke richtingen. Lagere temperaturen. ZON EN MAAN 8 november Zon op 7.49 onder 17.02 Maan op 12.42 onder 21.56

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1