PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjets nemen Boedapest onder vuur LUCHTOFFENSIEF TEGEN EGYPTE VOORTGEZET Eden wint vertrouwen voor militaire actie Zwervend langs Zeelands dijken BILT ISRAËLISCHE TRIOMF Grootscheepse invasie Egypte: staat van oorlog Beslag op eigendommen Olieindustrie saboteren DOORLOPEND AANVAL DE VERWACHT... 199e jaargang - no. 260 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. t 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 2 november '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mtnim. p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van L—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr. 24, telef. 26. In de grond geboord schip zou Suez kanaal blokkeren Van het slagveld in de Sinaï-woestijn komen voor Israël gunstige berichten. Israël heeft bekendgemaakt, dat men het schiereiland van Sinaï volkomen beheerst. Men had tienduizenden Egyptenaren tegenover zich gevonden maar in harde gevechten zijn deze geheel verslagen. De Egyptenaren zouden, met achterlating van 5000 doden, gevangenen en gewonden en grote delen van hun uitrusting, in volle terugtocht zijn. Aan Israëlische zijde zouden nog geen honderd doden te betreuren zijn. Tien vliegtuigen zouden door de Israëli's zijn neergeschoten en vele tanks buitgemaakt, die onmid dellijk tegen de Egyptenaren zijn ingezet. Dit laatste gebeurde bij een hevige tankslag in het hart van de woestijn. De strook van Gaza is door Israël volkomen afgegrendeld. De bloem van het Egyptische leger, twee van de beste divisies, zijn hier door de Israëli's ingesloten. Men heeft de Egyptenaren aangeraden zich over te geven, aangezien ze anders een wisse dood tegemoet gaan. Sterke Israëlische eenheden heb ben zich vlak bij het Suezkanaal ingegraven- De weg naar de Rode Zee ligt voor Israël open. De Israëlische minister van gezondheid heeft een beroep op alle vrouwen, voor zover ze niet zijn gemobiliseerd gedaan, om zich ter beschikking van de ziekenhuizen te stellen. Een woordvoerder van de Britten en Fransen heeft gisteren meegedeeld, dat de bomaanvallen de Egyptische vliegbases volkomen „murw" heb ben gemaakt. Waarnemers zijn van mening, dat de Egyptische kusten nu rijp zijn voor. een grootscheepse invasie. Overigens wordt uit bepaalde bronnen vernomen, dat de Britten en Fransen landingen zouden uitstel len en zouden willen wachten op de vorming van een tegenregering in Caïro- Een Egyptische woordvoerder bq de Verenigde Naties heeft verklaard, dat Egypte zich in staat van oorlog met Engeland en Frankrijk acht. Jor danië heeft gisteren de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk verbroken. Israël heeft bekend gemaakt geen ander buurland te zullen aanvallen. Vanaf Cyprus werden gisteravond bommenwerpers teruggeroepen, die een vliegveld bjj Cairo zouden bestoken, op een weg waarlangs Amerikanen en andere buitenlanders werden geëvacueerd. Eerder waren evacué's van de Ver. Naties nauwelijks aan een bomaanval ontsnapt. Egypte heeft beslag gelegd op de eigendommen van enkele Engelse en Franse olieindustrieën in het land. Syrië beval een algemene mobilisatie. Egypte heeft gezegd, dat Franse en Engelse straalvliegtuigen in de woes tijn van Sinaï aan de zijde van Israël meevechten. Irak heeft de staat van beleg afgekondigd. Radio-Caïro heeft de arbeiders in alle Arabische landen aangespoord de olieleidingen die door hun land lopen te vernielen, de olleinstallaties te sabo teren en de vijandelijke vliegvelden onbruikbaar te maken. Jordanië en Libië hebben van Engeland de verzekering gekregen, dat de Britse bases in hun land niet zullen worden gebruikt voor aanvallen tegen Egypte. De evacuaties gaan inmiddels door. Honderden buitenlanders ver laten het Midden-Oosten. Een aantal Nederlanders werd door Amerikanen geëvacueerd uit Israël. Het Nederlandse schip Lemsterkerk ls gisteravond in de westelijke tak van het Suezkanaal met een aantal andere schepen ge meerd. Britse bommenwerpers zijn gisteren bij het aanbre ken van de dag opnieuw begonnen hun vernielende la dingen op strategische punten in Egypte neer te wer pen. Onophoudelijk stegen gisteren van Cyprus straal- bommenwerpers op. Straaljagers namen aan de aan vallen deel. Er zouden 50 Egyptische vliegtuigen op de grond vernield zijn en 40 beschadigd en een torpedo jager in brand gejaagd. De aanvallen richtten zich ook op het administratief hoofdkwartier van de luchtmacht volgens Egypte zijn ook een moskee en een militaire academie getroffen. Gisteravond vielen bommen in de buitenwijken van Cairo. Een reusachtige Brits-Franse Invasievloot nadert Suez. Steeds nieuwe schepen met oorlogstuig en troepen voegen zich erbij. Egypte heeft gisteren de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk en Engeland verbroken. Zwitserland zal de belangen van de beide landen in Cairo behartigen. Volgens Egyptische berichten is het Suezkanaal geblokkeerd door een schip, dat in het kanaal door Britse bommen tot zinken is gebracht. De geallieerden zeggen een schip, dat de Egyptenaren in het kanaal wilden laten zinken, buiten de betonning in de grond te hebben ge boord. Egypte beweert zes vliegtuigen te hebben neer geschoten. Van Cyprus worden géén verliezen der ver bondenen gemeld. Nasser kondigde gisteren de staat van beleg af. Hij is nu militair gouverneur-generaal. Russische tanks weer terug Peking keurt de opstand goed Hongkong, radio-Peking maakte donderdag bekend, dat communis- tisch-China de strijd voor democratie en onafhankelijkheid in Hongarije en Polen goedkeurt. Volgens een te Belgrado ontvangen bericht uit Boe dapest is de Hongaarse hoofdstad donderdagavond door de Russen beschoten. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. In hetzelfde bericht wordt gezegd dat Russische en Hongaarse troepen ergens in het land slaags zijn. De juiste plaats wordt niet ge noemd. Alle Hongaarse vliegvelden zijn door Russen omsingeld. Russische tankeenheden uit Tsjecho-Slowakije en Roe menië zijn de grens over ge trokken en rukken in Hon garije op in de richting Boe dapest. Sterke Sow jet-een- heden uit de Oekraïne, tanks, artillerie en infante rie zijn Hongarije binnenge vallen. Russische tanks heb ben strategische punten in Hongarije bezet. De Russen trekken opnieuw een stalen ring rond Boedapest. De berichten over de nieu we Russische intocht hebben heel Hongarije, dat zich na nameloos veel ellende vrij waande en zich neutraal ver klaard had, opschudding en grote ongerustheid gewekt. De luchtmacht stond gister avond klaar de Russen te lijf te gaan, maar de regering vroeg te wachten. De rege ring protesteerde heftig bij de Russen. De Hongaarse premier Nagy heeft zich tot de Verenigde Naties gewend en dringend verzocht de Hongaarse crisis met voor rang te behandelen. |||||||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllilllllll!ll!lllllllllll!lllllllllllllllll«| W Kardinaal Mindszenty, de Hon- yaarse primaat, is in de nacht g H van dinsdag op woensdag door leden van de verzetsbeweging bevrijd uit een gevangenis. De Hongaarse primaat en en- ff hele verzetsstrijders tijdens de aankomst b\j het paleis van de kardinaal in Boedapest. (Telejoto ANP) Geweldig tumult in Lagerhuis „Dit is Engelands donkerste uur", schreeuwde een Labour-aigevaardigde gisteravond. Het was tijdens de debatten over de politiek van Eden en zijn kabinet inzake Egypte. Het was een van de zwaarste, een verbeten debat, dat begon met een geweldig tumult en eindigde met verwerping van de Labour-motie van wantrouwen in het beleid van Eden met 324 tegen 255 stemmen. Eden had het vertrouwen voor zijn politiek gewonnen. Waar nemers meenden, dat dit wel eens de uiteindelijke aanleiding zou kunnen zijn voor landingen in Egypte. Het begon al toen de premier zijn huis uitstapte om de koningin verslag te gaan uitbrengen. Juichkreten klonken uit de verzamelde menigte, maar ook „Treed af, treed af". Dezelfde kreet hief de oppositie aan, toen sir Anthony later in het Lagerhuis binnenkwam. De oppositie-leider Gaitskell vroeg of Engeland nu de oorlog heeft ver klaard. Toen er geen antwoord kwam aanvankelijk ging er een storm van protest op, waarin de Conservatieve toejuichingen verloren gingen „La faards", werd geroepen en „Wij moe ten antwoord". Een spreekkoor vormde zich „Ant woord, antwoord, antwoordDe voorzitter kon zich niet meer ver staanbaar maken en schorste de bij eenkomst voor een half uur. Daarna verklaarde Eden, dat er geen oorlog was verklaard, maar dat men zich bevond in staat van een gewapend conflict. Tijdens het debat over de Labourmotie werden de aantijgingen Eden niet gespaard. Een der sprekers haalde een zegs wijze van Churchill aan: „Ik ben geen premier geworden om toe te zien bij de liquidatie van het Britse wereld rijk". Beweerd werd, dat Eden het Gemenebest een dergelijke dodelijke slag had toegebracht. Bij de stemmin gen werd het bovenvermelde resultaat verkregen. „Wü zullen strijden tot toe laatste druppel bloed", zei president Nasser gisteren in een radiorede. Engeland, Frankrijk en Israël spannen samen om ons land en onze onafhankelijke politiek te vernietigen, vervolgde hij. Nu is het onze beurt om voor onaf hankelijkheid te vechten, ieder van U is een soldaat, aldus Nasser. Wagenaar is 50 jaar schaapherder HUBRECHT WAGENAAR is 'n geboren herder. Een, die nog uit het goede hout is gesneden. Anders hou je het ook geen vijftig jaar vol, iedere dag, zomer en winter, weer of geen weer, met een kudde scha pen langs de Zeeuwse schorren en dijken te trekken. Wagenaar was nog maar een knaap van vijftien jaar, toen hij op 11 november 1906 voor boer Meulenberg in Everinge, onder Ellewoutsdijk, voor de eerste maal als herder met zijn kudde er op uittrok. Zijn grootvader en zqn vader hadden in die omgeving ook al de schapen geweid, zodat het niet zo vreemd was, dat Hubrecht's hart naar de kudde trok. Volgend jaar maart is het al weer dertig jaar geleden dat.Wa genaar met zijn gezin het iiedi- rige woninkje onder aan de dijk in de Bathpolder te Rilland be trok. Hij kwam er in dienst bq die lUllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll mill! In de strijd om de door de Rus- =e sische troepen bezette Kilian- m kazerne in Boedapest werden de Hongaarse opstandelingen- troepen aangevoerd door ko- Zowel Pal Maleter, die zich tij- dens de strijd zo dapper ge- droeg, dat hij de bijnaam „de held van Boedapest" kreeg, m Maleter is thans benoemd tot s vice-minister van de nationale defensie in de opstandelingen, m regering. Rechts: de moedige kolonel. landbouwmaatschappij. Tot over een paar maanden, want Wage naar is al vijf en zestig geweest en daarom scheidt hij er mee uit. Om te „rentenieren", zoals hij lachend zegt. Wagenaar is geen eenzame, in zichzelf gekeerde figuur, zoals men zich 'n herder vaakt denkt. We kwa men hem tegen op de dijk. In de re- fen, by zijn schapen. Met een vrien- elijke lach op zijn blozende gelaat nodigde hq ons mee naar zijn huis. „De schapen zitten toch achter de afrastering en dan kan er niks ge beuren", zei Wagenaar, die hiermee onbewust zichzelf typeerde als de trouwe waker over zijn kudde. In zqn kamertje herinneren de jarige echtvereniging, al weer drie en veertig", vertelde zqn vrouw, die tqdens ons gesprek handicap van het defecte gehoorap paraat van haar man hielp overbrug- fen. Twee dochters en twee zoons eeft het echtpaar Wagenaar. Maar geen van de heide jongens, hebben de voetsporen van hun vader willen drukken. Eén werkt aan de weg en de ander is trekkermonteur. „De jonge mensen willen er niet meer aan', verzuchtte Wagenaar. „Ze zit ten tegenwoordig liever op een trek ker of iets dergelijks dan voor een kudde te zorgen". Het is-al moeilqk geworden om bijvoorbeeld op zondag of op een vakantiedag iemand te vinden, die eens over de schapen waakt. Daarom komt het er prak tisch op neer, dat Wagenaar nu ze ven dagen in de week met zijn kudde optrekt. „Of ik weer schaapherder zou worden, wanneer ik nog eens op nieuw moest beginnen? Nee, be slist niet!" zei Wagenaar met overtuiging. Niet omdat hq zijn werk met tegenzin zou hebben ge daan, maar juist omdat hij zoveel liefde voor zijn vak heeft. „Ieder kan zo maar geen herder zjin. Dat moet ook in een mens zit ten". Ver ander de tijden Wagenaar is echter blij, dat hq er zo langzamerhand mee kan stop pen. De tqden zqn zoveel veranderd, ook in de schapenhouderq. Hij kan zqn schapen niet meer geven, wat ze ~ov FX, zijns inziens toekomen. „Vroeger, als het winter werd, ging jè de weilan- I3 november Shepilow kenschetste de Anglo- franse aanval gisteren als „misdadig" en een „heilige oorlog" van de Arable ren uitlokkend. „Puur gangsterdom", zei hij. De toestand achtte hij buiten gewoon ernstig en hij achtte onvoor ziene ontwikkelingen mogelijk. Hq wilde door de Verenigde Naties bevestiging van de agressie, onmid dellijk einde van de gevechten en her vatting van het Suezgesprek berei ken. De Nederlandse regering kwam gis terochtend in spoedzitting bijeen om de situatie te bespreken. Alles zal worden gedaan om onderdanen en be langen te beschermen. Eisenhowers persoonlijke vertegen woordiger bij de Navo, heeft gister verklaard, dat de Brits-Franse actie de doodsteek voor de Navo is. Drie Britse bedrijfsleiders zijn door de Egyptische politie gearresteerd. De Democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen Stevenson, zei gisteravond, dat de wereld zich aan de rand van een oorlog bevindt door ch; rampzalige politiek van Eisenhower. De regermgen van Nieuw-Zeeland en Australië hebben gisteren bekend gemaakt, dat ze volkomen achter En geland en Frankrijk staan. De New York Times meldde gisteren, dat de V.S., Engeland en Frankrijk niet van olie zullen voorzien als de aanvoer spaak loopt. Premier Nehroe van In dia heeft krachtige maatregelen van de V.N. geëist tegen wat hij noemde een belediging voor de Veiligheids raad en een flagrante schending van het Handvest dér Ver. Naties. Grensincident Syrië-Israël Een Syrische militaire woordvoer der heeft donderdag via radio-Da- niascus een grensincident gemeld. In de afgelopen nacht had zich een schermutseling voorgedaan tussen Syrische en Israëlische patrouilles. Aan de zuidwestelijke grens waren Israëli's op Syrisch gebied doorge drongen. Een Syrische patrouille ging naar het door de Israëli's bezette ge bied. Deze laatste trachtten de Sy- riërs te omsingelen. Syrische posten openden echter het vuur en stelden de Syrische eenheden in staat zonder verlies naar haar bases terug te ke ren, aldus de woordvoerder. VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met ver spreide opklaringen en hier en daar nog wat lichte regen of motregen. Overwegend matige noordwestelijke wind. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Zon op 7.40 onder 17.10 (Vervolg op pag. 10) 1 Maan op 8.36 onder 17.28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1