KAPPIE en de PNEUMASAURUS C AAMBEIEN WVBERT VERDIENSTELIJK WERK VAN DE CELLEBROERS TE MIDDELBURG 3 MEDEWERKING VOOR BOUW NIEUWE CHR. KLEUTERSCHOOL HAAGS PLEIDOOI VOOR GOEDE BEVOLKINGSSPREIDING lit de ETHER DINSDAG'30 OKTOBER 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 ARMOEDIGE LEKEBROEDERS Zij verpleegden de pestlijder Op De Bree in Middelburg komt een straatje uit, waarvan de naam aangeduid wordt met Cellebroershol'. Er doorgaande komt men bij een school, waarvan blijkens een ingemetselde steen de eerste steen in 1875 is gelegd door Adr. de Man. Voor de hervorming woonden op deze plaats in lage huisjes de cellebroers. Later was hun woonplaats het Bagijnhof aan de andere zijde van De Bree gelegen. De oude Middelburgers kun nen zich deze gewitte huisjes nog wel herinneren. Toen er geen celle broers meer waren, daar zij geen werkkring meer hadden, kwamen de gebouwtjes leeg te staan. Ten laatste werden zij onbewoonbaar ver klaard en in 1939 afgebroken. Een blok nieuwe woningen verrees ongeveer op dezelfde plaats. De straatnaam Bagijnhof herinnert nog aan de vroegere toestand. Wij zullen het echter niet over de Bagijntjes, de vrome zustertjes, heb ben, ook omdat Anna Mulder in Ze ven eeuwen Nederlandse levens kunst, deel I schrijft, dat onder de Middelburgse bagijnen eeuwig „ver- sumeöiere van beleidt" was en dat, hoe het bagijnhof ook werd begif tigd door twee graven en bestuurd door vier mensen, het niet wilde bloeien. Ons doel is het een en ander te ver tellen over de cellebroers, die een ge heel andere en nuttiger werkkring hadden. Uit de stadsrekeningen van door B. J. DE ME1J Middelburg blijkt, dat reeds in 1473 cellebroers in de stad woonden. Zij werden daarin seclebruers genoemd en woonden toen in een coventhijn of klooster van kleine omvang, staande in de Westminsterparochie. De'Westminsterkerk, die op de grote markt stond, is in 1573 afgebroken. Blijkens de genoemde stadsreke ningen kregen de cellebroers toen van het stadsbestuur geld voor een „schaliedak". Daar de vele rieten da ken groot brandgevaar opleverden, gaf de stad subsidie aan hen, die de rieten daken hunner huizen door schaliën (leien) vervingen. Later kwamen er meer pannendaken, om dat deze goedkoper waren. De cellebroers woonden dus in een klooster. Dit stond met een bijbeho rend kerkje of kapel in het Celle- broersstraatje, uitkomende in de Noordstraat. Thans heet het Sim- pelhuisstraatje daar het kloosterge bouw in 1611 tot simpelhuis werd ingericht. Deze naam staat nog bo ven de ingang. In het gebouw wer den dus krankzinnigen verpleegd! De aangrenzende kapel der celle broers is na de hervorming in de loop der tijden voor verschillende doeleinden gebruik. In 1629 werd zij weder een bedehuis, daar zij de kerk werd van de Engelse gemeente. Toen ongeveer 40 jaar geleden deze werd opgeheven, kwam het kerkje aan de Nederlands Hervormde gemeente en het is pas prachtig gerestaureerd. Lekebroeders Wat deden de cellebroers echter? Doordat zij voor de hervorming in een klooster woonden, waren zij dus monniken maar van een lagere orde, daar zij als zijnde meestal ongeletterd de drie kloostergeloften niet moesten afleggen. Om deze re den werden zij ook wel lekenbroe ders genoemd. Wel moesten zij le ven naar de regel van Augustinus, dus in armoede. Hun kleding bestond uit een lijf rok van zwarte serge (een wollen stof) en een scapulier (schouder kleed) van dezelfde stof. Naar hun kleding werden zij ook wel zwarte monniken genoemd. Hun werk was het verplegen van mannelijke lijders aan besmettelijke ziekten. Deze kwamen vroeger, meest als gevolg van onhygiënische toestanden, vaak voor. Vooral de pest eiste veel slachtoffers. Door de vrees voor besmetting liet de verzor ging van de pestlijders vaak veel te wensen over. Van stadswege werd RAAD NIEUW- EN ST. JOOSLAND Leiding torenuurwerk werd afgekeurd De raad der gemeente Nieuw- en St. Joosland kwam in spoedeisende vergadering biieen onder voorzitter schap van wethouder J. Kvvekke- boom, wegens ziekte van de burge meester. Bij de ingekomen stukken bevond zich een brief van de P.Z.E.M., waarin meegedeeld werd. dat de aan gelegde leiding voor verlichting van het torenuurwerk afgekeurd is. De raad besloot de betreffende aannemer aan te manen met de grootste spoed hierin verbetering te brengen en sprak unaniem v "in afkeuring uit: over de ergerlijke gang van zaken bij dit werk. Tot hoofd der openbare lagere school in de vacature S. F. Alberts werd met algemene stemmen benoemd de heer J. A. Kramer te Utrecht. Tot le den van de commissie van advies in gevolge de Wóonruimtewet werden herbenoemd de heren E. Ver!are, P. J. Brons. J. Knuijt Sr., C. A. Polderdijk en Joh. Joosse. Besloten werd de op- leidingskosten van ondei"wijzeressen voor het kleuteronderwijs aan de rijkskweekschool te Middelburg voor reVanïng der gemeente te nemén. Een verzoek van de gemeente-werkman om plaatsing in een hogere loongroep werd afgewezen met 5 tegen 2 stem men. Aan 't Zeeuws studiefonds werd een subsidie toegekend van 5 ct. per inwoner. Volleybal op Walcheren De uitslagen van de volleybalwed strijden, gespeeld in de afdeling Wal cheren van de Nederlandse Volleybal Bond, luiden. 2e klasse: E.V.V.C. II—M.U.R. II 3—0: N.M.V.C.—Zuiden IT 0—3: M.U. R. ri—M.V.C. II 0—3: Zuiden IT EM M. 1—3; M.V.C II -E.V.V.C H 2—2 3e klasse: E.V.V.C IV—Marathon II 0—3; V.C.U. IIM.T.S. III 3—0. aan de cellebroers hun verpleging opgedragen. Zij moesten ook alle personen, dus zowel mannen als vrouwen, die aan een besmettelijke ziekte waren gestorven, begraven. Daarom werden zij ook grafbroeders genoemd. Hun loon voor het begraven werd door het stadsbestuur vastgesteld. Zo kregen zij voor het ra uwen (af leggen) en kisten 12 gr. (f0,30) en voor het dragen naar het graf 8 gr. (f0,20). Voor de armen moesten zij dat werk doen pro Deo (om Gods wil) dus gratis. Zij mochten geen aalmoezen aannemen, nog minder sterke drank. Wel kregen zij vrijstelling van ac cijns of stedelijke belasting van twee vaten bier. Dit was vroeger een algemene volksdrank, daar men nog geen thee of koffie kende. Begrijpelijk is later in verband met de tijdsomstandigheden een paar maal hun loon veranderd. Door hun werk stonden zij in nau we betrekking met het gasthuis, dat in de Lange Delft stond bij de tegen woordige Gasthuiskerlc. De geschie denis van het gasthuis spreekt eerst in 1497 van cellebroers. Zij moesten lijders aan een besmettelijke ziekte van hun huis halen en in het gast huis brengen. Dit geschiedde in een draagstoel, die op de schouders werd gedragen. De gestorvenen in het gasthuis, wat ook de oorzaak van hun overlijden geweest was, werden door een afzonderlijke poort uitge dragen, welke daarom de dodenpoort werd genoemd. (Slot volgt) 'n geheel nieuw middel tegen «M ;«ry\ Slik dit tabletje en stil de pijn Hemotabs - een geheel nieuw middel tegen die pijnlijke aambeien. Deze tabletjes zijn prettig en gemakkelijk in te nemen - gewoon maar slikken met een beetje water - en geven een weldadige verlichting bij die pijnlijke aanvallen. Ge bruik van zalf of zetpillen wordt hierbij overbodig. Hemotabs werken van binnen uit, doen de zwellingen slin ken en bevorderen de ge nezing. Ze zijn bovendien zacht laxerend; herstellen de natuurlijke functies - zo belangrijk voor volkomen ge nezing en geven U langdurige vrijwaring van pijn. HEMOTABS f 1.50 per volledige kuur. - Bij alle apothekers en drogisten. RAAD BIGGEKERKE Wethouder J. Moens was 25 jaar raadslid v Onder voorzitterschap van bur gemeester J. L. Dregmans kwam de raad van Biggekerke vrijdagmiddag in vergadering bijeen. In zijn openingswoord feliciteerde de voorzitter de heer J. Moens (c.h.) die begin september 25 jaar raadslid der gemeente was, met een woord van dank voor hetgeen de heer Moens in deze lange reeks van jaren in het belang der gemeente heeft verricht. Hij hoopte, dat het raadslid nog lange tyd in goede gezondheid zyn belang loze werk mag verrichten. De ontwerpverordening op de tarie ven voor keuring van vee en vlees ontmoette bij geen der leden bezwaar, vooral niet, daar in de verordening de tarieven niet gewijzigd zijn. De- raad besloot toe te treden tot het Zeeuwse Studiefonds tegen een bedrag van 0,25 per inwoner per jaar. Aan het gemeente-personeel zal over het tijdvak 1 september tot 31 decem ber 1956 een uitkering ineens worden verstrekt van 2 van de jaarwedde, wat dus neerkomt op een salarisver hoging van 6 per jaar. Het voorstel om in voorkomende ge vallen een financiële bijdrage te ver lenen voor de Openbare opleiding tot kleuterleidsters aan de rijkskweek school te Middelburg, ondervond op positie van de heer J. Meyers (s.g.), die zijn stem aan het voorstel niet kon geven, dit in tegenstelling met de heer C. Clarisse (a.r.). die meende, dat de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs eist, dat ook de gemeente Biggekerke dliit principe aanvaard. Het verzoek van de christelijke kleuterschool om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe school, ontmoette geen be zwaren. De voorzitter deelde ech ter mee, dat het grote aantal aan vragen voor nieuwe scholen met zich brengt, dat het lange tijd kan duren voor tot de bouw kan worden overgegaan. De vaststelling van de pensioens grondslag van de scihoonhoudster van het gemeentehuis, de aanbieding van de rekening over de jaren 1954 en '55, de_wijziging van de begroting voor 1956 en de goedkeuring van de be groting voor het burgerlijk armbe stuur voor het dienstjaar 1957 gingen zonder discussie onder de hamer door. Begroting Bij de behandeling van de gemeen te-begroting voor 1957 werden over verschillende posten inliohtineen ge vraagd. Zo vond de heer C. Clarisse (a.r.) het bedrag, verschuldigd aan bouw- en woningtoezicht aan de hoge kant, waarbij hij de suggestie deed of het niet goedkoper zou zyn, indien enkele gemeente samen een ambte naar voor bouw- en woningtoezicht aanstelden. De voorzitter meende dat dit niet mogelijk was, daar bij de dienst verschillende specialisten werkzaam zijn, waarop ten allen tijde een beroep kan worden gedaan, ter wijl men in het geval gesteld door de heer Clarisse, telkens terug zou moeten vallen op particuliere archi tectenbureaus, wat de kosten onge twijfeld nog hoger zou maken. De heer Clarisse vond voorts het bedrag, uitgetrokken voor kinder feestjes. aan de lage kant. De voor zitter meende evenwel de verwach ting te mogen uitspreken, dat ook de Oranjevereniging hierin nog wat zal bijdragen. Bij de behandeling van de begro ting kwamen tevens aan de orde de voorstellen van B. en W. om het sub sidie aan de A.N.W.B. te verdubbelen en te brengen van 10.op 20, per jaar en om de jaarwedde van de gemeente-werkman "te verhogen en deze vast te stellen op minimaal 3070. De voorzitter deelde mee, dat het college van B. en W. na een bespreking met de architect tot de conclusie was gekomen, dat ver lichting van de wijzerplaten aan de toren niet goed mogelijk is. Verschillende leden betreurden dit. Ook de kwestie van de consumptie- tent op het strand heeft de aandacht van B. en W. gehad en ook hieraan is op legale wijze niet veel te doen, daar de winkelsluitingswet toestaat dat kleine eetwaren op zondag wor den verkocht. WALCHEREN Etalagewedstrijd Zuivelbureau Zevenenvijftig zuivelwinkeliers uit Middelburg, Vlissingen en Souburg hebben deelgenomen aan de etalage wedstrijd, die was uitgeschreven door het Nederlands Zuivelbureau. De eer ste prijs is toegekend aan de heer A. J. Adriaanse te Middelburg. De tweede prijs mocht de heer P. C. Schroevers uit Vlissingen in ont vangst nemen, terwijl de heer D. van Dort uit Oost-Souburg de derde prys won. Eervolle vermeldingen werden toe gekend aan de heren H. Kopmels te Vlissingen, J. Wielemaker en Co. te Vlissingen en M. Verburg en Zn. te Middelburg. Vlissingen Geslaagde toneelavond „Tuinstad en omgeving" „Al is de leugen nog waarheid achterhaalt haar wel' snel' Met spreekwoord de waarheid van dit werden de leden van de buurtvereni ging „Tuinstad en Omgeving" gecon fronteerd, toen ze zaterdagavond in het Concertgebouw te Vlissingen toe schouwers waren van het door enkele leden opgevoerde toneelstuk „Tele foon voor meneer", een vrolijk spel in drie bedrijven door YV. Dumont. Nadat de voorzitter, de lieer A. P. van der Staal het in grote getale op gekomen publiek welkom had gehe ten, was het woord aan de toneel groep onder leiding van regisseur F. Malipaard. De weduwnaar G. Brouwer (N-J. Rolfes), uitgever van beroep, is op nieuw getrouwd met Charlotte van Maarland (J. v. d. StaalVerhoef). De heer Brouwer is echter de geluk kige bezitter van een dochter Loeki (Rie v. d. Staal), actrice van beroep. Hij heeft zijn vrouw dit niet verteld, evenmin als zij hem trouwens op de hoogte gebracht heeft van het be staan van haar zoon Aad (A. Ros). De beide kinderen blijken echter reeds kennis gemaakt te hebben en worden zowaar als secretaresse en chauffeur bij de uitgeverij aangenomen. Van zelfsprekend komen hier moeilijkhe den van. met het ^evolg dat ieder ge- zins-, familie- en personeelslid de an der als intrigant beschouwd. Uitein delijk is het de mannelijke hulp in de huishouding (B. F. Jansen), die met behulp van de schrijver Neute laar (C. de Witte). .,de waarheid achterhaalt." Alles keert ten goede en Loeki en Aad vieren hun verlo ving. Er werd goed spel te zien gege ven de mooiste creatie was ongetwij feld het spel van Rie v. d. Staal, die als Loeki fungeerde. Ook de heer B. F. Jansen, die de huisknecht speelde, kreeg terecht met zijn spel het pu bliek op zijn hand. George Brouwer, werd verdienstelijk gespeeld door de heer N. J. Rolf es. Het optreden van het kantoorpersoneel waarbij ove rigens Jenny de Rruyne als Cato van Wiechen verrassend toneelspel zien liet kon ook aller waardering ver- Nadat de voorzitter, dè heer A. P. van der Staal de avond gesloten had, bleven nog velen achter om te genie ten van de pittige dansmuziek van „The Heartbreakers" met balleider Cas de Ruiter. Middelburg Publieke verkoping Notaris J. A. Jansen de Jonge te Middelburg heeft vorige week in het notarishuis aan de Koepoortstraat fubliek verkocht het herenhuis en uin aan de Koepoortstraat 27. Dit huis werd in de koop toegewezen aan de heer P. Hamer te Middelburg voor 9700. Het huis en erf aan de Veer- seweg 7 wyerd toegewezen aan de heer P. Ingelse te Middelburg voor 7000. Het huis en tuintje aan de Jodengang 4 werd toegewezen aan de heer M. Maas te Middelburg voor 1100. Het huis en tuintje aan de Segeerssingel 18 werd toegewezen aan de heer C. J. A. van der Linden voor 1000 Tenslotte werd het huis en tuintje aan de Pluimstraat 5 toegewezen aan de heer P. Ingelse te Middelburg voor 400, Eervol ontslag aan mej. H. B. Th. Schouten Bij beschikking van de staatssecre taris van onderwijs, kunsten en we tenschappen is aan mej. H. B. Th. Schouten met ingang van 4 januari 1957 eervol ontslag verleend als lera res aan de r.h.b.s. en de daaraan ver bonden r.m.s.v.m. te Middelburg. Artikel in dagblad „Het Binnenhof" Het Haagse dagblad „Binnenhof' heeft enkele artikelen gewijd aan het Deltaplan. DaarbU kordt vastgesteld dat het Deltaplan dienstbaar moet worden gemaakt aan het Nederlands bevolkingsprobleem. Het blad schrijft dan: Wy leven in het westen te dicht opeen en nog alt yd stromen er deson danks jaarlyks migranten uit de overige provincies naar het lokkende wes ten waar de industrie hoge lonen betaalt, waar de slagader klopt van kunst, wetenschap en techniek. Ook Zeeland behoorde en behoort nog tot die gebieden waar jaarlijks tal loze migranten huis en hof verlaten voor een verblijf in het reeds zo dicht bevolkte westen. En de publikatie van de Ryksdienst voor het Nationale Plan stelde als een der eerste vereisten voor een toekomstig bevolkings- spreidingsbeleid juist het afremmen van deze migrantenstroom. Welk een kansen opent nu het Deltaplan voor een dergelijke bevolkingsspreiding? zo vraagt het blad. Zuidwest-Nederland wordt verkeerstechnisch ontslo ten! Moet men dit zo zien dat nu talrijke industriebedrijven in het westen hun tekort aan arbeiders uit het arbeidsreservoir in het Zeeuwse en Zuid hollandse eilandenrijk kunnen aanvullen zodat het westen nóg dichter be volkt wordt, wat juist niet de bedoeling is? Wanneer deze mensen bereid zijn dagelijks over enige afstand naar hun werk te trekken en in hun oor spronkelijk vestigingsgebied te blyven wonen, zou er al veel gewonnen zijn. Doch woont niet ieder graag dicht bij zijn werk, zullen zy niet liever naar het westen verhuizen Moet men het niet veeleer zó zien, dat de industriële deze gebieden zélf moeten worden, zoi het westen meer móéten verhuizen aldus het „Binnenhof". De tuinbouw teelt is arbeidsintensief. Bevordering hiervan zal werk scheppen en men sen vasthouden die anders hadden moeten migreren bij gebrek aan ar beidsgelegenheid. Stimulering van tuinbouw in het zuidwesten is dus een middel om bevolking vast te hou den. Doch men kan de tuinbouw niet onbeperkt uitbreiden, de afzetmark ten zijn niet oneindig rekbaar. Het is een prachtmiddel, doch onvoldoende. Ook de uitbreiding van het industrie- Ie apparaat in het zuidwesten moet overwogen worden. Het is immers niet onwaarschijnlijk, dat vele eiland bewoners aan de industrie de voor keur zullen geven boven de land- en Clubgebouw buurtvereniging 't Zand voor kleuterschool Voorstellen aan de raad B. en W. van Middelburg stellen de raad voor om over te gaan tot de huur van het clubgebouw van de buurtvereniging 't Zand en dit ge bouw ter beschikking te stellen van de kleuterschool, uitgaande van de vereniging christelijke school 't Zand. Het schoolgebouw, gelegen aan de Koudekerkseweg, bevat arie lokalen, zodat voor de vierde leidster en haar klas naar een schoolruimte moest worden uitgezien. Na overleg met het college is het bestuur van ae school er in geslaagd de beschikking te krij gen over het genoemde -clubgebouw voor de prijs van f 25 per maand. De buurtvereniging stelde echter de voorwaarde, dat de kosten van onder houd, verlichting en verwarming voor rekening van het schoolbestuur zul len komen. Voorts wordt voorgesteld om de al gemene salarisverordening te wijzi gen. Het betreft hier de wijziging van de functie „ambtenaar" in „admini stratief ambtenaar A" en de functie „ambtenaar le klas" in „administra tief ambtenaar" en een nieuwe op te nemen rang tussen de „administratief ambtenaar" en de „adjunct-com mies". van „administratief ambte naar C". Dan zijn er voorstellen tot garantieverlening voor de hypotheek verstrekking door de N.V. Bouwkas Nederlandse Gemeenten, tot voorlopi ge vaststelling van de gemeentereke ning 1953 alsmede de rekeningen van het elektriciteitsbedrijf, het gasbe drijf. het waterleidingbedrijf, de dienst van gemeentewerken, het grondbedrijf, de reinigings- en ont- smettingsdienst, de slachthuis-keu ringsdienst en de gemeentelijke dienst voor maatschappelijke zorg, tot goed keuring van de rekening 1953 voor de stichting „Goed Wonen", tot goed keuring van de rkening 1953 voor de Godshuizen, sluitend met een nadelig saldo van f 53.957,17 en tot goedkeu ring van de rekening 1953 van de bur gerlijke instelling voor de maatschap pelijke zorg. Voorts is er een voorstel tot ver koop van grond aan de Poelendaele- singel aan de I.'.V. P.Z.EM. en aan de coöperatieve melkinrichting „Wal cheren". 31 oktober Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.-f-N.A.P. U.+N.AJ». U.N.A. 11.56 0.08 0.49 1.07 1.20 1.92 2.15 12.27 2.28 13.00 1.64 13.24 1.85 13.43 2.08 2.21 6.45 7.03 1.67 1.80 1.97 1.22 1.46 18.33 19.06 19.37 19.07 19.24 2.04 2.17 2.34 1.54 1.83 tuinbouw. Bij gebrek aan een vol- in de in- zullen deze arbeid elders. En het westen lokt Kan dan het industrieapparaat in het zuidwesten niet worden uitge breid? Bezit Zeeuwsch-Vlaanderen ln zijn kanaalzone niet reeds een gere nommeerd nijverheidsgebied En is de ligging van Vlissingen niet zeer geschikt voor tal van industrieën die aangewezen zijn op de aanvoer van grondstoffen overzee? Bezit Vlissin gen niet reeds een scheepsbouwbe drijf van wereldnaam dat duizenden mensen werk biedt? En is het zo on mogelijk om rondom de toekomstige meren de zoetwaterbekkens een ideaal woonoord te creëren dat tal van mensen zal aanlokken als definitieve vestigingsplaats Zal de afstand BrouwershavenVlissingen over de geprojecteerde dammen zo veel verschillen van de afstand tot Rotterdam of Den Haag? Zal die afstand zo'n belemmering zijn, waar reeds een forensenverkeer van Den HaagAmsterdam over een zeker zo grote afstand geconstateerd wordt Zal een toekomstig recreatie terrein en woongebied rondom deze meren niet tal van anderen mid denstanders o.a. kunnen aanlok ken, de bouw van winkels en hotels voor het toeristenverkeer kunnen be vorderen. Het blad besluit dan: Het zijn alle mogelijkheden, toekomstmuziek. Mis schien even fantastisch als weleer de drooglegging van de Zuiderzee leek. Even fantastisch, maar even heil zaam Voordelen van het Delta plan voordelen voor de eigen be volking. die in haar eigen geboorte streek kan blijven wonen en wer ken voordelen ook voor een even wichtige bevolkingsspreiding in Ne derland voordelen daarom ook en juist voor het westen des lands, dat hiermede zeker zo gebaat zal zijn als met een onstuitbare stroom van migranten die de reeds schaars ter beschikking staande ruimte tot een ongekend weeldeartikel zal maken dat niet op een zwarte markt ver handelbaar zal zijn Adverteïitie Voorkom heesheid door regelmatig gebruik van S OKTOBER. 2 m 746 kc/s. 7.üw 49. Na het vertrek van het stamhoofd met zijn dap peren riep Kapple de drie anderen bij zich. „Wij schieten niet op met dat sakkerse beest." gromde hij, .Zo kan het ja nog dagen duren voor we de Kraak bereiken. Jij. klont, gaat met mij mee langs de kortste weg naar de stad. En Jij. groene ha ring. komt met de profes sor en het beest achter ons Zo trokken Kappie en de Maat, ieder een zware slag tand torsend, met fikse pas door het oerwoud Het was een warme dag en met het verstrijken der uren begon het Ivoor hun steeds zwaar der te wegen ..Nooit hadden we er aan moeten beginnen", treurde de stuurman. „De gruwe lijkste gevaren maakt een mens mee op zo'n reis. nie- waar? Als je niet wordt opgevreten door een ver schrikkelijk monster loop Je met loodzware slag tanden door gloeiend hete bossen te zeulen. En tot overmaat van ramp kom je dan ook nog zonder pijp terug Als ik het nog eens mocht overdoen, nooit meer naar. zee' Nooit meer!" •I.oop niet te zeveren, zeurklont!" bromde Kap pie. ..Denk liever eens aan die arme bevolking van dat stadje. Wie weet waar die arme landhaaien zijn neengeviucht! (Jlt angst voor dat sakkerse beest zijn ze weggelopen en ver van huis zitten ze nu ontberingen te lijden En dan loop jij te mekkeren over Je eigen ingebeelde ellende!" Maar met de ontberingen van de Kantjapoetlërs bleek het nogal mee te vallen. Toen Kappie en de Maat laat in de middag, uit het oerwoud traden, bleven zij van pure verbazing stilstaan. De ha venplaats. enkele dagen geleden nog somoer en onheilspellend-verlaten, gonsde weer van de be drijvige geluiden van alledag. Een druk verkeer bewoog zich langs straten en pleinen, schoorstenen rookten en zware kranen zwaaldén hun stalen ar men zonder verpozen hoog door de lucht. In de haven was het vertrouwde beeld teruggekeerd van gaande en komende schepen.... DINSDAG HILVERSUM I. 4 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Koorzang. 7.15 Gr. 7.45 Morgengebed en. Ut. kal. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9,35 Waterst. 9.40 Lichtbaken, caus. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Lichte muz. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Gram 11.50 Als de ziele luistert, caus. 12.00 Angelus. 12.03 Instr. oct. 12.25 Gram. 12.30 Land- en tuibouwmeded. 12.33 Gram. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Lichte muz. 13.45 Gram. 14.00 School radio. 14.20 Gram. 14.30 Voor de vrouwen van het land. 14.40 Gevar. progr. 16.00 Voor de zieken. 16.30 Ziekenlof. 17.00 Voor de kinderen. 17.40 Beursber. 17.45 Regerlngsultz..- Rijksdelen overzee: J. J. van der Laan: Kroniek van overzee. 18.00 Instr. kwart. 18.20 Sportpraatje. 18.30 R. V.U.: dr. H. Groot: Hoe oud !s de we reld en hoe weten we dat? Eerste lezing. 19.00 Nws, 19.10 Gram. 19J5 Uit het boek der boeken, caus. 19.30 Gram. 20.25 Rep. van de monumentonthulling van de on bekende Joodse martelaar te Parijs. 20.35 Act. 20.50 Radlophilharm. ork. en kleln- koor. 21.50 Kampvuren langs de Evenaar, caus. 22.10 Cello en plano. 22.40 Gram. 22.45 Avondgebed en Ut. kal. 23.00 Nws. 23.1524.00 Nieuwe gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. 9.10 Voor de vrouw. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gr. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 RVU: Die renbescherming. door G. Nleuwenhuij- sen. 11.30 Alt en plano.' 11.50 Gram. 12.00 Elektronisch mandollne-ens. 12.30 Land en tulnbouwmeded. 12.33 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Metro- pole-ork. 1355 Koersen. 14.00 Gram. 14.40 Schoolradio. 15.00 Voo- de vrouw 15.30 Planovoordr. 16.00 Theaterork en soliste. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Nieuwe gram. 18.00 Nws. 18.15 Pianospel. 18.30 Voor de jeugd. 18.40 Westindlsch ork. 18,55 Paris vous parle 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Orkestconc 19.35 Gram. 19 *5 Toneelbe schouwing 20.no Nws. 20.05 Gevar. progr. 22.15 De antwoordman. 22.30 Orgelconc. 22.55 Ik geloof, dat 23.00 Nws. 23.15 Koersen van New York. daarna: Journ. 23.35—23.55 Gram.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 9