RUSSEN VERLATEN MET HUN DODEN HET ontredderde, rokende Boedapest Z.-Vietnam nationaliseert Chinezen NIJKERKERVEENS HERVORMDE GEMEENTE ZONDER PASTORIE UIT VERPLICHT ZIEKENFONDS DIRECT IN VERZEKERING Haat van Hongaren bijna tastbaar (Van een speciale verslaggever.) BOEDAPEST, 29 oktober. Sowjettanks en -troe pen stroomden vanmorgen uit de Hongaarse hoofd stad met medeneming van hun doden en gewonden. De Sowjets verlieten een ontredderde stad met roken de puinhopen en de stank van de dood in de straten. Een koude mist spreidde zich vanmorgen als een doodskleed over de geteisterde stad uit. De mist van de Donau. Met de auto kwam ik tot op vijf kilometer van de stad. De rest moest ik lopen: vijf kilometer naar het bloedende hart van het eens zo schitterende Boeda pest. Onze Poolse Dakota die met ruim 2000 pond bloed- plasma boven de Hongaarse hoofdstad verscheen, kon gisteravond niet landen. De piloot zette het toestel niet veel later aan de grond in Kiskunlachaza, 45 kilo meter ten zuiden van Boedapest. In Kiskunlachza kreeg ik een lift in een wagen van de Poolse legatie en zo naderde ik het centrum van de ernstigste opstand in Europa sinds de tweede wereldoorlog. Reeds toen wij nog ver van de hoofd stad verwijderd waren, zagen wij reeds iets van de verschrikkelijke ellende. En op de noordelijke hoofd weg naar Boedapest zaten wij er middenin, toen wij het Russische konvooi ontmoetten dat langzaam uit de stad wegtrok. Vreemde „muziek" van glasscherven Voorop reden twee Russische pantserwagens en daarachter kwam een geweldige colonne van tanks, vrachtwagens, motorfietsen en andere pant serwagens. Op de tanks was de rode Sowjetster nog slechts nauwelijks te zien door het stof, neerslag van kruitdamp, olie en bloed. De Rassen zaten vuil en met doffe blik op de pantserwagens. Op de achterkant van een der tanks lag een dode Rus. De trucks waren vol met doden en gewonden. De Russen met hun slobberige, vuile uniformen en hun zwarte helmen hadden stuk voor stuk een grimmige, vermoeide uitdrukking op het gelaat. Zij trokken terug, voor het eerst sinds zy tjjdens de tweede wereldoorlog in groten getale Oost-Europa overstroomden. Een Hongaarse boer die langs de weg stond spuwde op een Sow jet tank, die voorbijrolde en de Russi sche bemanning zag het niet of het liet haar onbewogen. De haat, die de Hongaren langs de weg uitstraalden, was bijna tast baar. De Russen waren zich wel be wust van die haat en zij waren op hun hoede. De kanonnen en de ma chinegeweren in het konvooi wanen bemand. De 100 mm kanonnen van ANTHONY J. CAVENDISH van United Press. de tanks waren horizontaal gedraaid. En zelfs op de vrachtwagens waren machinegeweren gezet, met schut ters, de handen aan het wapen. Spoedig, reeds aan de rand van de stad, zagen wjj tekenen van hevige strijd. Grote gaten gaapten in arbeiderswoningen, daar waar Russische granaten tussen zich verschansende opstandelingen waren ingeslagen. De ramen van de meeste huizen waren gebro ken. Een vreemde „muziek" weer klonk alom: Het geluid van glas, glas en nog eens glas. Glas waar over wordt gereden, waarop wordt gelopen en glas dat door Honga ren aan de kant van de weg wordt geveegd. Telefoon- en elektrici teitskabels hangen schots en scheef over de straten, alsof er een hevige orkaan heeft gewoed. Sommige draden worden door de ijzige wind tegen elkaar geblazen en geven dan een vreemd getingel af. Wij passeerden een spoorwegover gang, waar pullman-wagons op hun kant waren getrokken om als barri caden te dienen tegen de Russische tanks. Met de regelmaat van een klok re den ons Hongaarse vrachtwagens voorbij, die dienst doen als ambu lances en als zodanig kenbaar zijn JllllllllillllllllllllllM Spontaan gebaar Naar wjj vernemen, heeft H het gemeentepersoneel van H Vlissingen spontaan besloten m ee één nrocent van het maandsa- laris te doen afhouden ten bate H van de slachtoffers van de vrijheidsstrijd in Hongarije. De 1 gelden zullen overgemaakt worden aan hef Rode Kruis. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiü door Rode-Kruisvlaggen. De dokters en verpleegsters zagen eruit als sla gers: hun witte jassen en schorten waren rood van het bloed der gewon den. Uit een andere vrachtwagen kwam geen geluid: een bord aan de bumper gaf aan dat zich slechts do den m de laadbak bevonden. De lucht van de dood is zo sterk dat het hier haast niet is uit te houden. Daar doorheen mengt zich nog de scherpe lucht van verbrand kruit. Hoe dichter wij het centrum van de stad naderden, hoe meer Russen wij zagen, die zich in tanks, op vrachtwagens en zelfs op fietsen naar de rand van de stad begaven. In een konvooi telde ik minstens zes tig tanks van het Rode leger. De vrijheidsstrijd in 1 Deze foto toont een jong Hon gaars opstandeling, die in de stad Magyarorvargewapend, met een tommy gun en met een band om de arm, bij het bed sit van de gewonde luitenant Jozef Stefkohet voormalige hoofd van de veiligheidspolitie in Magyarorvar, die in het ste delijk hospitaal werd opgeno men. Kort nadat deze foto werd gemaakt, werd Stefko, die zeer gehaat was, door de bevolking uit zijn bed gesleurd ee en letterlijk dood getrapt. lllll!lllllllllll!llllllllill!llllllllllllllllllllllilllllllllll||||||||||||!illll||||j|||f Zo traag rolden de monsters voort, dat het wel een circus-konvooi leek van grijze olifanten, die traag achter elkaar voortsukkelden. De stalen ge vaartes trokken hun sporen in het stof en de olie van hun voorgangers. Wij hadden de rand van de stad nog niet zo lang achter ons gelaten toen wij machinegeweervuur hoor den. Verderop vuurde een Russische tank in de richting van het centrum der stad en vrywel onmiddellijk daar op klonk de explosie van de granaat, een geluid dat de trommelvliezen pjjn doet. Midden op de weg staat nu een Russiche tanksoldaat voor een tank, die dwars over de weg is gereden. Hij beduidt ons met resolute geba ren, dat wij moeten omrijden om het centrum te bereiken. Dan hoorden wij ook geweervuur, heel in de verte. Er wordt dus nog gevochten, waar schijnlijk door opstandelingen die niet weten dat de Russen nu toch echt weg gaan. Maar de Russen vu ren immers nog? De straat werd nu onberijdbaar; overal ligt glas en meubilair. Ik zette de tocht te voet voort, eerst door de Rakosistraat, die langs de oever van de Donau loopt. Verderop in de straat zag ik een Russische tank na deren. Ik sprong in een deuropening en wachtte tot de tank voorbrjratelde. Stalin aan stukken Hongaarse vrouwen bleven ge woon doorlopen in de straat, net als of er niet meer geschoten werd. Hun gezichten verraden onverschilligheid, of liever koude haat. Trolley-bussen, auto's en zwartge blakerde vrachtwagens liggen her en der op him kant in de straat, als. speelgoed dat door een verveeld kind is weggesmeten. Uit ae verbrijzelde ramen van de huizen, die vol zitten met gaten van kogels en granaatscherven, zijn op tal van plaatsen Hongaarse vlaggen gestoken, waaruit de Russische ster is verwijderd. De ster was eruit ge sneden, gescheurd of zelfs gebrand. Op vele muren en gevels staan leu zen gekalkt als: Russen, ga naar huis. Steeds dichter kwam ik nu by het centrum. Op één punt stond een me nigte die bezig was, stukjes metaal van een bronzen laars te hakken: de laars van het Stalin-monument dat dinsdagnacht door de opstande lingen van zyn voetstuk is getrokken en aan stukken was gehakt. Zo groot was de belangstelling voor dit sou venir van de strijd, dat zelfs de bron zen walrus-snor van Stalin aan stuk ken werd gehalct om te worden ver deeld. GEZANGEN IN EEN TESTAMENT Door beroep ds. Postma ook toelagen verbeurd. DéRerv. gein. van de buurtschap NJj- kerkerveen in Nijkerk heeft doordat de beroepen predikant, ds. C. C. T. Postma uit Den Bommel, 't op hem uitgebrachte beroep naar Nïjkerker- veen heeft aanvaard, enkele bij testa mentaire beschikking toegewezen gel delijke toelagen, alsmede de hervorm de pastorie verbeurd. Ds. Postma is de gereformeerde bondsrichting toegedaan en zoals be kend, weigeren predikanten van deze modaliteit gezangen te laten zingen. Een van de voorwaarden van het tes tament, waarbij de hervormde ge meente de beschikking kreeg over geldelijke toelagen, was o.a., dat er tijdens de eredienst gezangen moes ten worden gezongen. De geschiedenis van deze bijna 50- jajrïge gemeente is vrij uniek in Ne derland. De stichter van de kerkelij ke gemeente Nijk erkerveen is de heer Aalbert van Dijkhuizen. Het was zijn wens, dat de buurtschap geestelijk bewerkt zou worden. Zijn kinderen, de heer Aart van Dijkhuizen en mej. Wilhelmina van Djjlchuizen brachten, na het overlijden van hun vader, zijn wensen tot uitvoering. Zij lieten een kerk bouwen, die op 9 december 1908 werd ingewijd. Voorts werd een p Verontwaardiging op Formosa De Chinese minderheden veroorzaken in de meeste landen van Zuïd- Oost-Azië moelijkheden. Er vindt onder deze groepen een sterke communistische beïnvloeding plaats, vooral onder de jeugd, en vrijwel overal worden zij als mogelijke vijfde colonnes beschouwd. In Indone- së zat men er mee, in de Philppijnen, in Singapore, en geen enkel land weet precies hoe het probleem moet worden aangepakt, vooral, omdat men geen openlijke ruzie met China wil ontketenen. Nu heeft Zuid-Vietnam, dat niet overloopt van vriendschappelijke gevoelens jegens Peking en dat zich van Formosa blijkbaar ook niets aan trekt de draak bij de horens gevat. Het Zuid-Vietnamese experi ment wordt door geheel Zuid-Oost-Azië met spanning gadegeslagen. Er leven in Zuid-Vietnam ongeveer een miljoen Chinezen, van wie onge veer de helft woont in Cholon, de Chi nese tweelingstad van de hoofdstad Saigon. Velen van hen houden zich op met rysthandel in de breedste zin van het woord: de rjyst wordt verbouwd door de kleine Vietnamese boertjes, maar de rjjstpellerflen, de opslag plaatsen, de .jonken, waarmee de rijst wordt vervoerd, de tussenhandel en de groothandel en de export zijn In Chinese handen. De boeren staan bo vendien constant by hen in het krijt, doordat zy tegen hoge rente voorschotten krygen op de oogst, een stelsel, waar de boer byna nooit on deruit komt. De Chinese economische invloed vormt één van de bezwaren, die er in Zuid-Vietnam tegen de aan wezigheid der Chinezen bestaan, en sinds de Fransen het land uit zijn is er voortdurènd druk uitgeoefend op president Ngo Dinh Diem om de eco nomie te „nationaliseren". De Zuidvietnamese reue deed iets anders: zy nationaliseer de de Chinezen. Er werd in augus tus een wet afgekondigd, waarin werd bepaald, dat alle in Vietnam geboren Chinezen voortaan de Vietnamese nationaliteit zouden dragen. Bovendien moesten zij Vietnamese namen aannemen. Hiermee werd een einde gemaakt aan de tot nu toe gevolgde regels van een verdrag uit 1930 tussen Frankryk en de toenmalige Chine se regering, waarby de Chinezen een speciale status kregen, die voor hen zowel voorrechten van buitenlanders, als voorrechten van ingezetenen meebracht. De Chinese regering trachtte voort durend deze rechten uit te breiden, de Franse autoriteiten trachtten ze in te krimpen Daarhy kwam dat de Chi nese regering, ook de communisti sche. uitgaat van het principe, dat de afkomst de nationaliteit bepaalt: iedere Chinees is welkom in China, ook a! heeft hij generaties lang buiten China geleefd. Mede hierdoor behoudt vrywel iedere Chinees in het buitenland een ze kere binding met en oriëntatie op het moederland. Cultureel zyn de Chinezen in geen enkel Aziatisch land geassimileerd met de bevol king, hoe goed zij er ook tot in de meest afgelegen jungle-dorpjes mee overweg kunnen. De regering in Saigon vaardigde nog een tweede wet uit: de beoefe ning van elf speciale beroepen werd verboden voor buitenlanders. Onder deze beroepen z|jn de kleinhandel en de rysthandel, die vooral door de Chi nezen wordt beoefend. Onder de eerste wet vallen naar schatting een half miljoen Chinezen: zy kunnen de ze beroepen blyven uitoefenen. De an dere helft, die dus geïmmigreerd is, staat er officieel naast, maar er zyn in Azië zoveel manieren om de wet ten te ontduiken door stromannen of anderszins, dat er voor medelijden niet eens plaats zal zyn. En wanneer de Zuidvietnamese autoriteiten hen het land willen uitzetten, dan zullen er nog altijd valse papieren te koop zyn voor hen. die beslist willen bly ven. President Ngo Dinh Diem deed nog meer: wetende, dat de eigen Chinese scholen de grootste obstakels vormen voor een opgaan van de Chinese min derheid in de bevolking, werden alle Chinese scholen verboden— tenzij aan bepaalde voorwaarden zouden voldoen. D ze voorwaarden omvat ten onder meer, dat liet hoofd 'n Viet namese staatsburger moet zijn en dat het leerprogramma gelijk moet zijn torie gebouwd, die in bruikleen werd gegeven. Er werd 'n inschrijving ge nomen op het grootboek Ned. Werke lijke Schuld 3 procent van 20.000. De rente ten bedrage van 600, ver meerderd met 200 plaatsengeld kon dienen als traktement'voor de predi kant. De familie zegde verder een personele toelage toe .'an 700 per jaar onder voorwaarde, dat de pre dikant bij elke godsdienstoefening in de kerk van Nijkerkerveen gebruik zou maken van de Evangelische ge zangen. Om die toelage ook na het overlijden van de familie Van Dijk huizen veilig te stellen, werd nog een inschrijving genomen van 30.000, waarvan f 900 rente zou komen. Thans vallen al deze toelagen alsmede de pastorie terug op de ee Na de vrijheidsstrijd in Hon- ga aarije: Deze foto laat zien hoe ee burgers met strakke gezichten samendrommen bij de kleine H kapél op de begraafplaats van de stad Magyarorvar, waar tientallen doden zijn opgebaard H om te worden geïdentificeerd door bloedverwanten. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiir nabestaanden **an de familie Van Dijkhuizen. Hiermede is een kerkelijke strjjd die al langer dan twee jaren woedt en begon bij het vertrek van de confessionele predikant, ds. G. W. K. Hugenholtz" min of meer ten einde. De thans in meerder heid geref. bonds-kerkeraad, heeft gemeend rich van de bepalingen niets te moeten aantrekken. In middels had rich een vereniging Kerkopbouw gevormd, welke ver eniging zich ten doel stelde de be palingen van het testament on verkort te handhaven. Deze vere niging zal thans overgaan tot het vormen van een confessionele evangelisatie en waarschijnlijk uit de hervormde gemeente Nijker kerveen treden. BEREIDVERKLARING VAN VERZEKERAARS Zonder wachttijd en zonder enige selectie. In een onlangs gehouden alge mene vergadering van de Neder landse Vereniging van Ongevallen en Ziekteverzekeraars heeft een groot aantal van de bij deze ver eniging aangesloten ziekenhuis kosten- en ziektekostenverzeke raars zich tegenover het bestuur der vereniging bereid verklaard ziekenhuiskosten- of ziektekosten verzekeringen te accepteren van aan dat van de Vietnamese scholen. Bovendien moet alle onderwijs wor den gegeven in de Vietnamese taal en niet in het Chinees; het Chinees mag er alleen nog als een „vreemde" taal bij worden onderwezen. En ten slotte zullen de Chinezen, die staats burger worden, nu ook vallen onder de militaire dienstplicht wat rij verschrikkelijk vinden. De Chinezen in Zuid-Vietnam zijn woedend en dat niet eens in de eerste {•laats om die economische maatrege- en. Zij voelen het echter als een die pe belediging, dat hun de nationali teit wordt opgedrongen van een land, da' zij ook nu nog zien als een buiten- provincie van het grote Chinese rijk. De regering van Tsjiang Kal Sjek op Formosa heeft zich diep verontwaar digd getoond en heeft haar vertegen woordiger in Saigon teruggeroepen. Uit Peking kwam echter, wonder lijk genoeg, geen reactie, terwyl men vandaar vooral lulde klachten had verwacht: door zo te doen. zou com munistisch China Immers kunnen to nen, dat het zijn Chinezen „om utens" allerminst 's vergeten, ook al zyn zjj in Zuid-Vietnam nog in meerderheid Tsjiang Kai Sjek toegedaan In meer derheid. Ook in Cholon ziet men steeds meer portretten van de oude, voor heide regiems acceptahelp revo lutionair Soen Jat Sen die van Tsjiang Kal Sjek vervangen en dat is de eerste stap op de weg, die naar 't portret van Mao Tse Toeng leidt. alleenstaande personen en van ge zinnen, die door overschrijding van de loongrens van de ziektewet niet langer ingeschreven kunnen blij ven bij hun ziekenfonds, zonder een zogenaamde wachttijd en zon der enige selectie. Degenen, die uit hoofde van hun ge zondheidstoestand een verhoogd risi co vormen, zal. mits zij zich binnen één maand na datum waarop geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de verstrekkingen van het zieken fonds, een door de vergadering vast gestelde uniforme dekking worden gegarandeerd. De verzekering zal door de ver zekeraar nimmer beëindigd kun nen worden wegens het over schreden van een bepaalde leef tijdsgrens of wegens een achter uitgang van de gezondheidstoe stand van een verzekerde. Voor waarde is slechts, dat de betref fende personen of gezinnen ten minste gedurende één jaar on middellijk voorafgaande aan de uittreding uit een ziekenfonds, verplicht verzekerd zyn geweest. Het bestuur der vereniging be raadt zich thans over de wijze, waarop de bereidverklaring kan worden geëffeeteerd en over het tijdstip, waarop deze nieuwe ver zeker ingsvorm In werking zal treden. 10.899 000 Nederfonders op 1 aupustus 1956 Blijkens het maandschrift oktober van het C.B.S. bedroeg de bevolking van Nederland op 31 augustus van dit jaar 10.899 000 zielen dat is 1100 meer dan eind juli van dit jaar en 136.000 rneer dan eind augustus vo rig jaar. Er werden in augustus 1956 9021 huwelyken gesloten en 19.866 kinderen geboren. Er stierven in die maand 6118 mensen. In totaal zijn 4672 mensen geëmigreerd in augus tus. maar er kwamen er 3858 ons land binner, waarvan 1077 uit Indo nesië. DINSDAG 30 OKTOBER 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COUR A

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 7