Kansen van Hongaarse rebellen door tegenactie verslechterd Indonesië beschuldigt Nederland van ondergrondse activiteiten KLANKBORD DS. VAN DONGENDIACONAAT IS ZEKER NIET OVERBODIG SOEKARNO WIL AFSCHAFFING VAN POLITIEKE PARTIJEN DINSDAG 30 OKTOBER 1956 PROVINCIAL a ZRBUW8B O OU RAN T 3 NIEUWE WANHOOPSGEVECHTEN IN BOEDAPEST. Wankelend communistisch regime tracht zich te handhaven Het wankelend communistisch regime in Hongarije heeft gisteren toch nog weer geprobeerd zich staande te honden: het definitieve vertrek der Russische troepen werd uitgesteld en de rebellen werden gewaarschuwd de wapens neer te leggen vóór de bezetters de stad verlaten. De nieuwe hou ding van de regering-Nagy wordt door waarnemers gezien als een gevolg van zware Russische druk; de Sowjet vice-premier Mikojan is ook in Boe dapest gesignaleerd. De situatie heeft zich gistermiddag volgens de laatst opgevangen berichten ongunstig voorde opstandelingen ontwikkeld. De re gering vorderde van de opstandelingen inlevering van de wapens. De beide zenders van de rebellen reageerden echter onmiddellijk met de waarschu wing geen geloof te hechten aan communistische beloften. Daarna is naar het schijnt rond liet middaguur de strijd in de stad opnieuw ontbrand. De Russen waren in de ochtenduren I den op ongewapende mensen en zo wel gedeeltelijk weggetrokken, maar vele slachtoffers maakten heeft him tanks en artillerie bleven goed deels achter. Met deze tanks werd gisteren onder andere een aanval gedaan op een kazerne van de op standelingen. Rondom de stad trok ken de Russen een ijzeren cordon. Daarnaastkomen belichten bin nen van Russische troepen uit Roemenië, die naar de Hongaarse hoofdstad zouden oprukken. Ook zijn er aanwijzingen van bewegin gen van de Russische luchtmacht naar Hongarije. De Russische rinr om de stad heeft waarschijnlijk ten doel de opstandelingen al hun munitie te laten verbruiken er daarna vernietigend toe te slaan. In burger gestoken leden van de vei ligheidspolitie (die gisteren volgens een officiële mededeling opgeheven was) terroriseren thans Boedapest. De opstandelingen zijn naar enkele wijken teruggedrongen. Volgens de eerste schattingen zijn bij de gevechten in Hongarije onge veer drieduizend verzetsstrijders sneuveld en wei-den er enkele tien eenden gewond. Uit de hele vrije we reld stromen medicamenten, voedsel en kleding naar Hongarije. In ver scheidene Europese landen stonden de mensen gisteren in de rij om bloed te geven voor de slachtoffers in Hon garije. Belangrijke giften komen bin nen via het Rode Kanis. Ook een En- f else gift van een kwart miljoen werd oor de Hongaren dankbaar geaccep teerd. Op het gironummer 777 van Ihct Nederlandse Rode Kruis werden ook reeds vele bedragen gestort voor de financiering van de hulpverlening aan de Hongaren. Het brute militaire optreden van de Russen in Boedapest, waar zij niet tanks, artillerie en mitrailleurs vuur- In Drente: 2 boerderijen door brand verwoest Zondagavond zi;jn te Brunsfcing in de gemeente Beilen twee boerderijen! toebehorende aan de landbouwers Schippers en Vos, in vlammen opge gaan. De brand is vermoedelijk ont staan doordat een 8-jarig zoontje van de families een brandende stallan taarn liet vallen in het in een schuur ondergebracht kippenbok. Men heeft nog getracht met brand- blusapparaten het vuur te doven, doch dit was tevergeefs. De aangrenzende boerderij van de familie Vos vatte ook spoedig vlam. Beide boerderijen waren met riet gedekt. De brandweer beperkte zich tot het nathouden van een derde aangrenzende boerderij. Een zeug met dertien biggen kwam in de vlammen om. Beide boer derijen waren verzekerd. Franse klacht op de agenda Veiligheidsraad De Veiligheidsraad van de Verenig de Naties heeft maandagmiddag de Franse klacht tegen „Egyptische mi litaire hulp aan de opstandelingen in Algerië" op zijn agenda geplaatst. Voorts besloot de raad de Egypti sche vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties uit te nodigen deel te nemen aan het debat over de kwestie. Na deze besluiten werd de vergade ring verdaagd. Ér is geen datum voor een nieuwe bijeenkomst vastgesteld. TWAAI/F. De onderwijzer van een lagere school te Londen heeft op een ouderavond medegedeeld dat bij hem op school een jongen van 12 jaar een pakje sigaretten per dag rookte. Hij deelde tevens mede van een moeder het verzoek te hebben ontvangen om een geconfisceerde sigarettenkoker terug te geven die zij aan haar zoon als verjaarscadeau gegeven had, op zijn twaalfde verjaardag. FLAUW. De expert in hygiëne dr. R. Warren stond op het podium van een zaal te Chelmsford (Eng.) om een vrouwenclub toe te spreken over hygiëne. Op zeker ogenblik zei hij: „Ik voel me waarempel nerveus om zoveel dames bij elkaar te zien". Daarna viel hij flauw. FOTO. Constance Teixeira, 26 jaar, en James Paragas, 20 jaar uit Hono- loeloe. moesten noodgedwongen hun huwelijksreis afbreken nadat een fo to van de bruid in de krant had ge staan. Mr. August Teixeira, de wette lijke echtgenoot van Constance, zag de foto en liep naar de politie. August zei dat hij reeds negen jaar met Con stance is getrouwd en dat hij niet van haar gescheiden was. Het echt paar heeft zes kinderen. De huwelijksreizigers zijn in arrest gesteld. scherpe reacties verwekt. Duizenden Italiaanse studenten trokken gisteren door Rome achter een kist waarop stond geschilderd: Het lijk van het communisme. Ook in Frankrijk, Zwitserland, De nemarken en talrijke andere landen gaf men openlijk blijk van zijn af schuw over het onmenselijke optre den der Russen. Tito en de nieuwe communistische leiders in Polen heb ben gisteren een beroep op de Honga ren gedaan het bloedvergieten te sta ken. Honderden Franse arbeiders gingen gisteren door de straten van Parijs onder de leus: Dood aan de Russen. Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen protesteerde bij de Verenigde Naties tegen de „schandelijke Russische agressie". Ook het Nederlandse activerings- werk geestelijke weerbaarheid te Rijswijk wendde zich telegrafisch tot de Verenigde Naties en zond een tele gram over de kwestie aan minister president dr. Drees, evenals de Neder landse raad der Europese beweging en de beweging van Europese federa listen. Radio Boedapest heeft gisteren de opheffing beltend gemaakt van de Hongaarse veiligheidspolitiedie zeer gehaat was. De gemeenteraad van Boedapest zou besloten hebben onmiddellijk alle standbeelden van Stalin uit de stad te laten verwijde ren. Het revolutionaire comité van Hon gaarse intellectuelen heeft gisteren als eisen.bekend gemaakt: de betrek kingen niet Rusland moeten op voet van gelijkheid worden voortgezet; al le ongunstige handelsovereenkomsten moeten worden opgezegd; de nonnen voor het werk in de fabrieken worden gewijzigd: de leiders van het vakver bond moeten democratisch worden gekozen; voorts volledige vrijheid van pers en meningsuiting en het tot' nationale feestdag- verheffen van de 23 oktober, de dag waarop de opstand begon. Van andere zijde der opstandelin gen worden vrije democratische ver kiezingen gèeist, terugkeer van ge deporteerden, vrijlating van politieke gevangenen, ontbinding van de col lectieve boerderijen en herstel van het grove onrecht dat de kerk is aan- Naar gemeld werd loopt er een scheidslijn door de opstandelingen: enerzijds de communisten, die wel met een regering-Nagy in zee willen gaan en anderzijds de felle anti-com munisten, die hét gehele staatsbestel op nieuwe leest willen schoeien. In het begin van de bloedige op stand in Boedapest zijn studenten er na herhaalde pogingen in geslaagd het enorme Stalin-beeld, dat in het centrum van de stad stond, met snij branders omver te halen. Direct daarna viel een menigte op het beeld aan om er stulchen af te zagen en die als souvenir mee naar huis te nemen. Foto: een inwoner van Boe. dapest zaagt met een zaltzaagje een stuk van de snor van het beeld af. FEDERATIE HERVORMDE DIACONIEËN Bejaardenzorg, reclassering 1V?J}_ mïddeibare scholen vaak en kinderbescherming Te Utrecht is de jaarlijkse verga dering van de federatie van diaco nieën in de Ned. Herv. Kerk gehou den. Het jaarverslap; van de secretaris lokte een bespreking uit over de pro blemen rond het gebrek aan maat schappelijke werkers en gezïnsver- zörgsters. Men kwam tof de con clusie, dat de gehele gemeente moet worden betrokken in de wervihgi van deze krachten. De mogelijkheid werd geopperd gebruik te maken van voorlichting op middelbare scholen en op belyueniseatechisaties. Het bezwaar is echter, dat dè leer- I ALLEEN REGEREND VERDER? Nadat president Soekarno in een re devoering een beroep had gedaan „om (le politieke partijen te begraven" en hij een waarschuwing had laten ho ren, dat de huidige onenigheid onder de partijen een gevaar voor het land oplevert, is er te Djakarta een grote beroering ontstaan. Soekarno's ver klaring verscheen maandag in grote opmaak op (le voorpagina's van vrij wel alle bladen in Indonesië. Een vooraanstaande politicus van de „Masjoemi" zeide, dat Soekarno's verklaring de indruk wekt, dat de president in het geheel niet meer voelt voor het stelsel van het bestaan van verschillende partijen als een dei- uitingen van de democratie. De leider van de Masjoemi, Ali Akpar noemt Soekarno's verklaring, dat het „een grote fout" is geweest dat in novem ber 1945 de regering het volk heeft aangemoedigd om partijen te vormen „een veroordeling van het decreet van vice-president Moh. Hatta van november 1945". „Ik kan aldus Ali Akpar - niet begrijpen, dat Soe karno deze verklaring heeft kunnen afleggen als president van onze repu bliek, waarin,het parlementaire de mocratische systeem als leidend be ginsel geldt". De voormalige revolutionaire lei- Soetomo, van ae nationale volkspar tij, zeide niet te kunnen geloven, dat Soekamo de „bedrijfsleider en eige naar" zou willen zijn van de Indonesi sche republiek. Soetomo is van me ning, dat de president het met zijn verklaring niet ernstig meent. Soetomo wenst opheldering over de verklaring van Soekarno. Mangoensankoro, vice-president van de P.N.I.. de 'partij van minister-pre sident Ali Sastroamidjojo was van mening, dat de partijen dienen te worden verbeterd, doch niet geliqui deerd. Alleen de voorzitter van de commu nistische partij zou hebben gezegd dat hij zich met Soekarno's denkbeeld wel kon verenigen. Intussen heeft vice-president drs. Moh. Hatta nogmaals zijn voorne men te kennen gegeven, zijn ambt neer te leggen onmiddellijk na het tot stand komen van de grondwetge vende vergadering. Niemand, zeide Kerstpost voor militairen in Nederlandse Antillen Voor verzending per zeepost moe ten kerst- en nieuwjaarspakketten of correspondentie ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar, bestemd voor militairen der Koninklijke Mari ne in de Nederlandse Antillen of aan boord van Hr. Ms. schepen in de Ca- raibische wateren, uiterlijk 24 novem ber ter post zijn bezorgd. Adressering als volgt voor aan de wal geplaatsten: rang, naam, marine nummer, naam van de inrichting, plaatsnaam, naam van het eiland. Adressering voor leden van de be manning van Hr. Ms. schepen: rang, naam, marinenummer, aan boord van Hr. Ms(volgt de naam van het schip), Amsterdam C.S., Marine. hij. kan. het dwingen aan te blijven als viee-ipresident. In een toespraak tot een volksver gadering in Zuid-Bomeo zeide Moh. Hatta: „het ambt van staatshoofd heeft in Indonesië slechts een tijdelijk karakter". Bij een bespreking van actuele vraagstukken verklaarde Moh. Hatta te kunnen instemmen met de „Indo- nesianisatie" van buitenlandse onder nemingen „op voorwaarde dat geen terugslag in liet economische léven daarvan het gevolg zal zijn". Het volk moet wat dit betreft geen niet- verantwoorde handelingen' plegen, zoals bijv. de wens uiten tot nationa liseren van de olie-ondernemingen van de Koninklijke-Shell. groep op een ogenblik, waarop er nog geen Indone sische deskundigen te vinden zijn, m staat om de leidende functies in dat bedrijf op zieli te nemen. nog te jong zijn voor een opleiding aan een school voor maatschappelijk werk. Voorbereidende sociaal-peda gogische opleidingen kunnen deze jonge mensen misschien tijdelijk op vangen. Het probleem van de lage salariëring van maatschappelijke werksters behoeft niet meer te gel den, werd geconstateerd, al is het voor de kerk soms' moeilijk op te bie den tegen bijv, commerciële, instellin gen. 's Middags sprak ds. J. C. van Don gen, directeur van de hervormde stichting voor kerkelijk sociale arbeid te Utrecht over: „De vraag naar de zin va.n het tegenwoordige diaco naat"'. Het diaconaat, aldus spreker, zou tengevolge van sociale wetge ving en voorzieningen van de over heid overbodig zijn geworden. In Nederland heeft men het voor deel, aldus ds. Van Dongen, dat het kerkelijke initiatief door de overheid op maatschappelijk terrein nog in al les wordt betrokken. Men moet deze kans aangrijpen en zich niet binnen éigen kring opsluiten of uit over grote bescheidenheid verstek laten gaan. Bij de samenwerking naar bui ten is het echter noodzakelijk, dat het diaconaat eigen visie en eigen werkkracht inbrengt. Enige gebieden, waarop de dia conale roeping met name ver wezenlijkt dient te worden, zijn, zeide spreker, zorg voor chroni sche zieken, bejaardenzorg en de internationale hulpverlening. Bg de bejaardenzorg en ook bij kin derbescherming en reclassering kan de diaconie veel tot stand brengen, niet zozeer door finan ciële bijdragen, als wel door het beschikbaar stellen van haar mensenmateriaal. Ds. H. F. Wesseldyk, die als voor zitter aftrad, droeg zijn functie over aan de heer A. J. Rotteveel, voorzit ter van het college van diakenen te 's-Gravenhage. ■Jonge demonstranten van Boedapest zwaaien met een vlag vanaf de laar zen van het monument die zijn blijven staan. Puskas in leven In strijd met vroegere berichten, die melding maakten van hef sneuvelen van Ferenc Puskas tijdens een straat gevecht te Boedapest deelt het Hon gaarse nieuwsbureau M.T.I. thans mede dat deze voetballer zich in goe de welstand bevindt, evenals de ove rige leden van de Hongaarse nationa ls ploeg. Puskas heeft verklaard dat zijn kameraden en hij zich voorberei den op de toekomstige taken. Het stadion heeft niet geleden tij dens de straatgevechten. Neger gelyncht in dorp te Florida Een neger die er van verdacht werd „dag meid" (hello baby) gezegd te hebben tegen een blanke onderwijze res, is zaterdag op eigen verzoek in de gevangenis te Wildwood, Florida (Ver. Staten) opgesloten, omdat de man vreesde gelyncht te zullen wor den. De in hun wiek geschoten blan ken wisten de (kleine) gevangenis open te breken. Er -..-as trouwens geen bewaker bij. Zondag werd ont dekt, dat de neger spoorloos verdwe nen was. Mep kon een eindweegs eer- bloedspoor zien, maar weet verder niets. Men denkt dat hij gelyncht is. De sheriff zal de zaak onderzoeken. Het Wereldgebeuren ONDERGANG VAN INDONESIË ZOU DOEL ZIJN. Nederlandse nota in Djakarta Van officiële zijde te Djakarta is maandag de beschuldiging uitgesproken, dat Nederlanders hebben getracht Indonesië door ondergrondse activiteiten naar de ondergang te voeren. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Soewito Koesoemawidagdo, verklaarde, dat „de Nederlanders thans proberen de internationale wereld zand in de ogen te strooien door de indruk te vesti gen, dat zij niet schuldig zijn geweest aan ondergrondse activiteiten tegen de wettige Indonesische regering." Hij verklaarde, dat door de kracht van de onafhankelijkheidsstrijd V3n het Indonesische volk en de morele steun van de wereld, Nederland werd gedwongen Indonesië onafhankelijkheid te verlenen. Hij zei, dat de Nederlanders twee wegen hadden bewandeld om dit te bereiken: 1) langs diplomatieke kana len en 2) door ondergrondse activitei ten. „In hoeverre de Nederlanders hebben getracht Indonesië naar de on dergang te voeren door ondergrondse handelingen is duidelijk door het be staan van de illegale activiteiten van de opstandige beweging der republiek Zuid-Molukken, de opstandige bewe ging van Andi Abdoel. Aziz op Cele bes in 1950, de A.P.R.A. van Wester ling, die in januari 1950 een aanval op Bandoeng deed en andere onder grondse handelingen, waarin hoogge plaatste Nederlandse officieren, zo als generaal Engles, betrokken zijn geweest." De woordvoerder voegde hieraan toe, dat ook Nederlandse elementen hebben deelgenomen in subversieve organisaties als de „Nederlands-Indi sche guerilla-organïsatie", de „Daroel Isl3m", en andere bewegingen, waar bij waargenomen is. dat Nederlanders de leiding hadden bij overvallen door benden van de „Daroel Islam". De woordvoerder zei voorts, dat „het betrokken zijn van Nederlandse onderdanen bij subversieve activitei ten werd bewezen door de processen tegen wijlen Jungschlager. Schmidt en anderen." De woordvoerder zei verder, dat Ne derland zich nu voor de vraag ziet gesteld „hoe bij al deze duidelijke fei ten zich de handen in onschuld te wassen." „De Nederlanders hebben een rookgordijn opgetrokken door aan de wereld mede te delen, dat er rechteloosheid in Indonesië heerst en dat beide processen schijnprocessen zijn geweest, gebaseerd op gefingeer de beschuldigingen." Rechter Maengkom deelde mede, dat op 10 januari 1955 de toenma lige-verdediger van Jungschlager, Herman Bouwman, een gesprek met hém, Maengkom, heeft gehad. Mr. Bouwman heeft hem bij die gelegenheid onbewimpeld gewaar schuwd, dat hij. Bouwman, de zaak onder de aandacht zou brengen van de gehele wereld. Hij uitte* de beschuldiging, dat Jungschlager werd berecht „op gefingeerde be schuldigingen door de communis tische partij." De heer Bouwman deelde Maeng kom voorts mede, dat hij, indien no dig, steun zou zoeken bij het interna tionale gerechtshof in Den Haag. Deze woorden van Bouwman, aldus Maengkom, maakten het duidelijk, dat de Nederlanders doende waren te pogen, van het geding tegen Jung schlager een politieke zaak te ma ken. Hij had mr.Bouwman ook ge waarschuwd, dat deze actie ge rechtelijke behandeling van de za ken tegen de gearresteerde Neder landers in gevaar zou brengen en hij had de heer Bouwman aangera den van de zaak-Jungschlager geen. „politieke zaak" te maken. Maeng kom zeide verder, dat hij als rech ter zijn uiterste best zou doen, bij j de voortzetting van het proces een zo rechtvaardig mogelijke houding aan te nemen. De Nederlandse tijdelijke zaakge lastigde in Djakarta, de heer Hage naar, heeft naar aanleiding van de overval op 28 oktober op de bunga low van de Nederlandse diplomatieke missie op de Puntjak door een bende Wat wil Israël? De staat Israël heeft sedert de af kondiging van zijn souvereini- teit in het jaar 1948 nog niet in vrede geleefd. Bij de oprich ting van de staat bevond het volk van Israël zich in oorlog met zeven Ara bische volkeren. In juni 1948 kwam het tot een staken van het vuren en tot een wapenstilstand, maar* tot een werkelijke vrede kwam het niet. Re gelmatig deden zich ernstige grensin cidenten voor. Enkele weken geleden nam de spanning rond Israël bedui dend toe en men moest zich afvragen of er opnieuw een oorlog in het Mid den Oosten zou uitbreken. Gisteravond steeg de spanning ten top toen een woordvoerder van het Israëlische leger mededeelde, dat dit leger een opmars was begonnen naar het Suezk&naal. In het eerste Israëlische legercom muniqué wordt echter nog gesproken van een vergeldingsaanva! voor Egyptische daden van agressie.. Er is dus nog een kansje, dat het om een omvangrijk „incident" gaat en niet om een volledige oorlog met inder daad als doel een opmars naar het Suezkanaal. Dat echter de toestand hoogst ern stig is, staat vast. De Israëlische pre mier David Ben Goerion heeft name lijk alle maatregelen genomen om een werkelijke oorlog te kunnen voe ren. En ook van Arabische zijde is men weinig vredelievend: er gaan voortdurend stemmen op om Israël aan te vallen. De vraag is nu maar wat Ben Goe rion op dit ogenblik wil. En het afgelopen weekeinde heeft hij als premier internationale opschudding veroorzaakt door mee te delen, dat zijn land gedeelte lijk zou mobiliseren. Omdat Jordanië heeft aangekondigd, dat het met Sy rië en Egypte een verenigd militair commando heeft ingesteld en dat een Egyptenaar als opperbevelhebber zal optreden. En bovendien: omdat Iraakse troepen zijn geconcentreerd langs de Israëlische grens. Bij een onverhoopt grensincident zouden ook die Iraakse troepen in het geweer komen. Ben Goerions tactiek was tot toe, om elke Arabische overval met een overval op groter schaal te beantwoordendoor de aaneensluiting van de Arabische machten aan de grenzen wordt dit terugslaan straks echter een hachelijke onderneming. En intussen houden de Arabieren niet op, de Israëli's (die zij het liefst de Middellandse Zee in zouden drijven) te tarten. Op dezelfde dag, dat' pre mier Ben Goerion de gedeeltelijke mobilisatie van zijn land bekend maakte, werden twee groepen Egyp tische moordcommando's bij de ne derzetting Erez, ten noordoosten van de strook van Gaza, door Israëli's gevangen genomen. Voor Ben Goe rion een reden te meer, om de mobi lisatie voort te zetten. Niet alleen mannen worden opgeroepen, maar ook de vrouwen van de hulpdiensten. Men zegt, da,t bij deze mobilisatie het woord „gedeeltelijk" beter kan wor den weggelaten. President Eisenhower drong in 'n boodschap aan Ben Goerion erop aan niets te doen dat de vrede in gevaar kan brengen. Ben Goerion. die behal- Jiddisch, 'urks, Hebreeuws. Grieks, Frans, Arabisch en Russisch voor zijn ontspanning ook Engels leest na een inspannende dagtaak van half negen 's morgens tot elf uur 's avonds, heeft bij het Engels van Eisenhowers boodschap even grim mig gekeken en meteen een antwoord gedicteerd: Israël moést wel mobili seren met het oog op vijandige acties van de Arabische landen. Maar, voeg de hij eraan toe, wij beschouwen het ais een levensbelang, dat er vrede blijft. Dat er vrede blijft, is niet alleen een belang van Israël, maar evenzeer van de grote mogend heden en van Israëls Arabische bu ren. De Arabische heersers zouden reeds de handen vol hebben, wanneer zij zich alleen maar concentreerden op verbetering van de levensomstan digheden voor hun onderdanen. In dat opzicht zijn de Israëlische kolo nisten voor hen een voorbeeld, waar aan zij zich niet weinig ergeren. He laas worden zij meer door die erger nis dan door de economische en so ciale idealen gedreven. Overigens beseffen zij. dat de Is raëli's een geduchte strijdmacht heb ben. Ben Goerion heeft immers erop gerekend, dat hij groot gevaar loopt, in een eventueel gewapend conflict met zijn volk alléén te staan. PREMIER BEN GOERION opschudding gewekt van de Daroel Islam bij het Indone sische ministerie van buitenlandse za ken uiting gegeven aan de ongerust heid over de onvoldoende bewaking ter plaatse. In de nota wordt herinnerd aan de plicht van de Indonesische regering voldoende waarborgen te bicden voor de veiligheid van Nederlanders en Nederlandse eigendommen en wordt het verzoek gedaan, dat het ministe rie er toe zal bijdragen, dat herha ling in de toekomst zal worden voor komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 5